Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 505
Published from to

Skrytá přítomnost Romaina Garyho v díle Émila Ajara
Hálová, Kateřina; Voldřichová - Beránková, Eva; Pohorský, Aleš
2019 - French
This diploma thesis is examining hidden presence of a French author Romain Gary in the works of Émile Ajar. Only after Gary's death the public learned, that Émile Ajar was in fact Gary's pseudonym, although he has publicly denied this connection throughout his life. Because of this unrevealed mystification, Gary was given Goncourt prize twice, despite the fact that each author is only allowed to receive it once. Gary claims in his testament, that an observant reader of his work should immediately discover the connection. Can we agree with him, even if literary critics failed to find out? This work investigates various literary practices used by authors to hide their identity. The "lives" of both authors are presented. Gary did not only create Émile Ajar's life story, he also persuaded his nephew to pose as Ajar in public. The stories are followed by a comparative analysis of eight novels: four published under Gary's name and four under the pseudonym. Comparing the selected works from diverse aspects, we try to answer the principal question: Was it possible to prove that Émile Ajar was Gary's creation during his very lifetime? Tématem této diplomové práce je hledání skryté přítomnosti francouzského spisovatele Romaina Garyho v díle Émila Ajara. Až po Garyho smrti se veřejnost dozvěděla, že Émile Ajar je ve skutečnosti pouze jeden z Garyho pseudonymů, přestože on tuto skutečnost veřejně popíral. Díky této neodhalené mystifikaci mu byla podruhé udělena Goncourtova cena, přestože ji každý spisovatel může získat pouze jednou za život. Nicméně Gary ve svém testamentu tvrdí, že pozorný čtenář jeho děl by toto spojení měl ihned odhalit. Můžeme s ním souhlasit, přestože toto spojení neodhalili ani literární kritici? Práce zkoumá různé literární postupy, které spisovatelé používají k zamaskování své identity. Dále představuje "životy" obou spisovatelů. Gary Ajarovi nejen vytvořil životní příběh, ale navíc přesvědčil svého synovce, aby se za něj vydával na veřejnosti. Následuje komparativní analýza osmi knih: čtyř románů Romaina Garyho a čtyř románů Émila Ajara. Porovnáváním vybraných děl ze stejných hledisek se pokusíme zodpovědět ústřední otázku - bylo možné Garyho usvědčit ze stvoření Émila Ajara ještě během jeho života? Keywords: Romain Gary|Émile Ajar|francouzská literatura|pseudonym|mystifikace|literární kritika; Romain Gary|Émile Ajar|French literature|pseudonym|mystification|literary criticism Available in a digital repository NRGL
Skrytá přítomnost Romaina Garyho v díle Émila Ajara

This diploma thesis is examining hidden presence of a French author Romain Gary in the works of Émile Ajar. Only after Gary's death the public learned, that Émile Ajar was in fact Gary's pseudonym, ...

Hálová, Kateřina; Voldřichová - Beránková, Eva; Pohorský, Aleš
Univerzita Karlova, 2019

Pragmatické užití deminutiv ve francouzštině
Jandeková, Kateřina; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
2019 - French
Key words: diminution, apostrophe, pragmatics, speech situation, linguistic corpora Abstract: This master's thesis deals with pragmatic use of diminutives in French. The theoretical part defines the category of diminutives and possibilities of their classification, in particular with regards to their pragmatic use. Following Dressler-Merlini Barbaresi's model, this thesis accentuates emotional component of diminutives besides the traditional interpretation of dimensional meaning employed in child-centered speech situations, pet-centered speech situations and lover-centered speech situations. The master's thesis focuses on affected apostrophes. Between those hypocorisms in French, besides other forms, one can also find diminutive forms. The language materials for the empirical analysis are subcorpora of film subtitles and fiction in parallel linguistic corpora InterCorp aligned French-Czech. This alignment with Czech language on one hand serves to more efficient search of diminutives in pragmatic speech situations in French, on the other hand it serves to contrastive analysis. We used also monolinguistic corpora FRANTEXT and SYN2015 to demonstrate the frequency of diminutives forms in apostrophe in Czech and French. In the empirical part we analyze which diminutives are employed in those speech situations... Klíčová slova: deminutiva, oslovení, pragmatika, mluvní situace, jazykový korpus Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá pragmatickým užitím deminutiv v současné francouzštině. Teoretická část je věnována vymezení deminutiv a možnostem jejich klasifikace, zejm. s ohledem na jejich užití pragmatické. Podle modelu Dresslera & Merlini-Barbaresi práce zdůrazňuje kromě tradičního pojetí významu malé velikosti emocionální složku zdrobnělin používaných v komunikaci mezi milenci a v mluvních situacích orientovaných na děti a domácí zvířata. Práce se zaměřuje zejména na afektovaná oslovení. Mezi těmito hypokoristiky se ve francouzštině objevují mimo jiné právě deminutivní tvary. Zdrojem jazykového materiálu pro analýzu jsou subkorpusy filmových titulků a beletrie v paralelním korpusu InterCorp, zarovnané čeština-francouzština. Zarovnání s češtinou slouží jednak pro efektivnější vyhledávání pragmatického užití deminutiv ve francouzštině, jednak pro kontrastivní analýzu. K nastínění četnosti jednotlivých lexémů oslovení ve francouzštině a češtině jsme použili jednojazyčné korpusy FRANTEXT a SYN2015. V praktické části diplomové práce zkoumáme, jaká deminutiva se ve zmíněných situacích vyskytují a jakými dalšími prostředky jsou tyto pragmatické situace vyjádřeny. Keywords: deminutiva|pragmatika|mluvní situace|oslovení|jazykový korpus; diminutives|pragmatics|speech situations|apostrophe|linguistic corpora Available in a digital repository NRGL
Pragmatické užití deminutiv ve francouzštině

Key words: diminution, apostrophe, pragmatics, speech situation, linguistic corpora Abstract: This master's thesis deals with pragmatic use of diminutives in French. The theoretical part defines the ...

Jandeková, Kateřina; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
Univerzita Karlova, 2019

Inkluzivní vzdělávání ve Francii
Rybář, Tomáš; Klinka, Tomáš; Nováková, Sylva
2019 - French
Keywords: inkluzivní vzdělávání; integrace; nová pedagogika; handicap; inclusive education; integration; new padagody; handicap Available in a digital repository NRGL
Inkluzivní vzdělávání ve Francii

Rybář, Tomáš; Klinka, Tomáš; Nováková, Sylva
Univerzita Karlova, 2019

Česká a francouzská frazeologie - komparační studie
Sršňová, Julie; Listíková, Renáta; Müllerová, Eva
2019 - French
Keywords: Frazeologie; frazém; překlad; komparace; slovník; Phraseology; phrasal expression; translation; comparison; dictionary Available in a digital repository NRGL
Česká a francouzská frazeologie - komparační studie

Sršňová, Julie; Listíková, Renáta; Müllerová, Eva
Univerzita Karlova, 2019

Vývoj metod výuky čtení ve Francii
Markalousová, Barbora; Nováková, Sylva; Klinka, Tomáš
2019 - French
This thesis deals with the development of reading instruction techniques over the entire course of history of scientific didactics. It is split into two main parts, theoretical and practical. In the theoretical part the three main methods of reading are defined - synthetic, analytic and analytical-synthetic. We will especially focus on the topic of application of the individual method types in the context of the educational process, their comparison and on how they were used over time. In the practical part we collect data on contemporary application of the individual methods in classes and how well are they accepted among the professional public in France. Key words: speech chain articulation, syllabification, rhythmic group, suprasegmental level of the linguistic description, suprasegmental phenomena, reading acquisition, reading learning Tato práce se zabývá historickým vývojem metodiky osvojování četby ve Francii od počátků vědecké didaktiky po současnost. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou definovány tři základní typy metod četby - syntetická, analytická a analyticko-syntetická. Zaměřujeme se především na problematiku aplikace jednotlivých typů v rámci vzdělávacího procesu, jejich vzájemné porovnání i historický vývoj jejich používání. V praktické části shromažďujeme data týkající se aplikace jednotlivých metod ve výuce v současné době a jejich přijetí u odborné veřejnosti ve Francii. Cílem práce bylo vyhodnotit možnosti aplikace získaných poznatků z didaktiky FLM ve výuce francouzštiny FLE jako cizího jazyka. Klíčová slova: slabičné členění, artikulace promluvového řetězce-na úrovni segmentální, chaîne parlée, rytmická skupina, suprasegmentální rovina, suprasegmentální jevy, čtení, osvojování dovednosti čtení Keywords: slabičné členění; artikulace promluvového řetězce; rytmická skupina; suprasegmentální rovina; suprasegmentální jevy; čtení; osvojování dovednosti čtení; speech chain articulation; syllabification; rhythmic group; suprasegmental level of the linguistic description; suprasegmental phenomena; reading acquisition; reading learning Available in a digital repository NRGL
Vývoj metod výuky čtení ve Francii

This thesis deals with the development of reading instruction techniques over the entire course of history of scientific didactics. It is split into two main parts, theoretical and practical. In the ...

Markalousová, Barbora; Nováková, Sylva; Klinka, Tomáš
Univerzita Karlova, 2019

Užití zájmene ça v mluvené francouzštině
Pavlovičová, Denisa; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
2019 - French
This thesis deals with the use of a demonstrative pronoun "ça" in contemporary spoken French; especially in regard to its referential and syntactical function. The theoretical part of the thesis defines the pronoun and summarizes its use in specific syntactical structures. In addition, it defines the pronoun in contrast to pronouns with similar functions; particularly the pronoun "cela" which is considered to be a full standard form of the pronoun "ça". Moreover, the thesis pays attention to reference of a spoken, mostly French, language and its specifics. The empirical part draws from two corpora in order to analyse the occurrences of the pronoun "ça". The first one, Europarl, focuses on a pseudo-spoken argumentative type of speech and the second one, CLAPI, focuses on a spoken spontaneous speech. The analysis aims to identify various empirical and referential uses of the pronoun "ça" in the given corpora. The aim of this thesis is to show how the choice of the language register influences the use of "ça" in modern language. The final part of the thesis presents a questionnaire that was given to French speakers with the intent to find out whether there might be some instances in which the pronoun is considered as irreplaceable, even in standard French. Předkládaná bakalářská práce se zaobírá užitím ukazovacího zájmena « ça » v současné mluvené francouzštině, a to zejména s ohledem na jeho referenční a syntaktické fungování. Teoretická část práce definuje toto zájmeno a shrnuje jeho užití v jednotlivých syntaktických strukturách. Rovněž ho vymezuje vůči podobně fungujícím zájmenům, a to především vůči zájmenu « cela », které je považováno za jeho nezkrácenou standardní formu. Dále se věnuje referenci a specifikům mluveného, zejména francouzského, projevu. Empirická část pak analyzuje výskyty « ça », které čerpá ze dvou korpusů. První, Europarl, je orientován na pseudomluvený argumentační typ projevu a druhý, CLAPI, na mluvený spontánní projev. Analýzy se zaměřují na identifikaci různých typů syntaktického a referenčního užití « ça » v těchto korpusech. Práce si klade za cíl ukázat jak výběr jazykového registru ovlivňuje užití « ça » v současné mluvené francouzštině. V závěru práce je představen dotazník, který byl zadán mluvčím francouzštiny s cílem zjistit, zda existují případy, kdy se zkoumané zájmeno jeví nenahraditelným, a to i ve spisovné francouzštině. Keywords: ukazovací zájmeno|reference|mluvená francouzština|korpus; demonstrative pronoun|reference|spoken French|corpus Available in a digital repository NRGL
Užití zájmene ça v mluvené francouzštině

This thesis deals with the use of a demonstrative pronoun "ça" in contemporary spoken French; especially in regard to its referential and syntactical function. The theoretical part of the thesis ...

Pavlovičová, Denisa; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
Univerzita Karlova, 2019

Funkce Církve a křesťanské víry v románové trilogii Ferdinanda Oyona
Jalovičiar, Matúš; Šarše, Vojtěch; Janišová, Míla
2019 - French
Ferdinand Oyono's novel trilogy: Le vieux nègre et la médaille Chemin d'Europe (1960), with it's many s - Toundi, Meka and Akiho Barnabas. This bachelor's thesis focuses on Oyono's life, the status and it's speading by the christian missionaries and we will describe its consequences on the part on every day life's functioning in French colony as described by Ferdinand Oyono. V románové trilogii Ferdinanda Oyona: Le vieux nègre et la médaille Chemin d'Europe 0), líčících rozdílné příběhy, protkané různými náměty, je jasně přítomno téma vlivu křesťanství a Církve na hlavní postavy (Toundiho, Meku Aki Barnabase). V práci přiblížime život Oyona a koloniální době, ale také vývoj románu v arské Africe. Rovněž budeme analyzovat různé aspekty a křesťanské víry, zvěstované a šířené evropskými misionáři, a popíšeme následky její přítomnosti na kolonizovaný africký lid. Cílem bude také určit, do jaké míry se západní náboženství podílí na chodu každodenního života ve francouzské kolonii, tak jak ho popsal ve svých realistických románech Oyono. Klíčová slova: Ferdinand Oyono, kamerunská literatura, román, kolonizace, antikoloniální hnutí Keywords: Ferdinand Oyono|kamerunská literatura|román|kolonizace|antikoloniální hnutí; Ferdinand Oyono|Cameroonian Literature|Novel|Colonization|Anticolonial Movement Available in a digital repository NRGL
Funkce Církve a křesťanské víry v románové trilogii Ferdinanda Oyona

Ferdinand Oyono's novel trilogy: Le vieux nègre et la médaille Chemin d'Europe (1960), with it's many s - Toundi, Meka and Akiho Barnabas. This bachelor's thesis focuses on Oyono's life, the status ...

Jalovičiar, Matúš; Šarše, Vojtěch; Janišová, Míla
Univerzita Karlova, 2019

Vzdělávání dívek ve Francii v 19. a první polovině 20. století
Smoleňová, Simona; Listíková, Renáta; Fučíková, Milena
2019 - French
Keywords: vzdelávanie dievčat; postavenie ženy v spoločnosti v 19.storočí; francúzsky školský systém; Education of girls; status of woman in the society of 19th century; French school system Available in a digital repository NRGL
Vzdělávání dívek ve Francii v 19. a první polovině 20. století

Smoleňová, Simona; Listíková, Renáta; Fučíková, Milena
Univerzita Karlova, 2019

Joël Casséus: Crépuscules - komentovaný překlad textu
Štencová, Linda; Fučíková, Milena; Listíková, Renáta
2019 - French
This diploma thesis on Commented Translation of Joël Casséus' Crépuscules consists of translation of the first three chapters of the Quebec novel Crépuscules into the Czech language and subsequent expert commentary. This commentary focuses on the analysis of the novel genre that balances science fiction and modern myth, as well as the Christiane Nord analysis of the original text through which it explores external factors such as author, reader, intention, text function or its motive and intra-text factors such as theme and content, composition, nonverbal components, lexicon, syntax, and suprasegmental phenomena. Subsequently, in the commentary, we deal with translation problems, their solutions and applied translation procedures such as transposition, modification, compensation, generalization or specification. ABSTRAKT
 Diplomová práce na téma Komentovaný překlad románu Crépuscules Joëla Casséuse sestává z překladu tří prvních kapitol québeckého románu Crépuscules do českého jazyka a následného odborného komentáře. Komentář se blíže zaměřuje na rozbor žánru románu, který balancuje mezi sci-fi a moderním mýtem, dále na analýzu výchozího textu dle studie Christiane Nord, v rámci které jsou zkoumány jak vnětextové faktory jako autor, čtenář, intence, funkce textu či jeho motiv, tak faktory vnitrotextové jako téma a obsah, kompozice, nonverbální složky, lexikum, syntax a suprasegmentální jevy. Následně se v komentáři zabýváme překladatelskými problémy a jejich řešením a konečně uplatněnými překladatelskými postupy jako transpozice, modifikace, kompenzace, generalizace nebo specifikace. Keywords: francouzský román; Joël Casséus; český překlad; analýza překladu; Christiane Nord; vnětextové faktory; vnitrotextové faktory; překladatelské problémy; překladatelské postupy; sci-fi; mýtus; french novel; Joël Casséus; czech translation; translation analysis; Christiane Nord; extratextual factors; intertextual factors; translation problems; translation procedures; science fiction; myth Available in a digital repository NRGL
Joël Casséus: Crépuscules - komentovaný překlad textu

This diploma thesis on Commented Translation of Joël Casséus' Crépuscules consists of translation of the first three chapters of the Quebec novel Crépuscules into the Czech language and subsequent ...

Štencová, Linda; Fučíková, Milena; Listíková, Renáta
Univerzita Karlova, 2019

LE DEVENIR-AUTRE DE L'EXISTENCE, ESSAI SUR LA PHÉNOMÉNOLOGIE CONTEMPORAINE
Prášek, Petr; Petříček, Miroslav; Novotný, Karel; Romano, Claude
2019 - French
The Becoming-other of the Existence, Essay on Contemporary Phenomenology, is both a systematic and a historical study of phenomenology. By choosing a systematic problem of becoming-other of the existence it attempts to present and to confront five major contemporary phenomenologists in France within a single phenomenological field: Henri Maldiney, Claude Romano, Jean-Luc Marion, Renaud Barbaras, and Marc Richir. The study enters phenomenology with Edmund Husserl and presents some key original concepts invented by two generations of post-husserlian authors who marked out the road to contemporary phenomenology: Martin Heidegger, Erwin Straus, Maurice Merleau-Ponty, Jan Patočka, Emmanuel Lévinas. Then it turns to "evential empiricism" in the work of Maldiney and Romano who consider the existent and the world in their belonging-together: the event is thus understood as co-birth of the subject and the world. Nevertheless, because of the fact that the existence that "becomes-other" is necessarily a finite existence, a radically separated existence from the metaphysical transcendence of the world, three other authors must become involved in the discussion: Marion, whose adonné is a limit of the givenness, and then Barbaras and Richir who explore the most archaic layers of the subjectivity within a... Dění existence, esej o současné fenomenologii, je současně systematická i historická fenomenologická studie. Jejím cílem je - prostřednictvím volby systematického problému dění existence jako hlavního tématu - na pozadí jediného fenomenologického pole představit a konfrontovat pět význačných představitelů současné fenomenologie ve Francii: Henriho Maldineye, Clauda Romana, Jeana-Luca Mariona, Renauda Barbarase a Marca Richira. Studie vstupuje do fenomenologie spolu s Edmundem Husserlem a poté představuje některé klíčové originální pojmy dvou generací po-husserlovských autorů, již současné fenomenologii připravují cestu (Martin Heidegger, Erwin Straus, Maurice Merleau-Ponty, Jan Patočka, Emmanuel Lévinas). Pak se už soustředí na "událostní empirismus" u Maldineye a Romana, kteří promýšlejí existujícího a svět v jejich sounáležitosti: událost je chápána jako společné zrození subjektu a světa. Avšak vzhledem k tomu, že dějící se existence je nutně existencí konečnou, radikálně oddělenou od metafyzické transcendence světa, do diskuse musí vstoupit ještě tři další autoři: nejprve Marion, jehož adonné je mezí dávání, a následně i Barbaras s Richirem, kteří tematizují nejarchaičtější vrstvy subjektivity v rámci fenomenologické metafyziky. Všechny rysy jediného fenomenálního pole jsou nakonec představeny... Keywords: současná fenomenologie|událost|dění|existence|etika|Henri Maldiney|Claude Romano|Jean-Luc Marion|Renaud Barbaras|Marc Richir; contemporary phenomenology|event|becoming|existence|ethics|Henri Maldiney|Claude Romano|Jean-Luc Marion|Renaud Barbaras|Marc Richir Available in a digital repository NRGL
LE DEVENIR-AUTRE DE L'EXISTENCE, ESSAI SUR LA PHÉNOMÉNOLOGIE CONTEMPORAINE

The Becoming-other of the Existence, Essay on Contemporary Phenomenology, is both a systematic and a historical study of phenomenology. By choosing a systematic problem of becoming-other of the ...

Prášek, Petr; Petříček, Miroslav; Novotný, Karel; Romano, Claude
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases