Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 789
Published from to

Vzdělávací systém na Réunionu ve srovnání s metropolitní Francií a dalšími zámořskými departementy a regiony
Burdová, Leona; Biegel, Madeleine; Klinka, Tomáš
2022 - French
Keywords: Réunion; vzdělávání; francouzský vzdělávací systém; zámořské regiony Francie; Réunion; education; French education system; overseas regions and departments Available in a digital repository NRGL
Vzdělávací systém na Réunionu ve srovnání s metropolitní Francií a dalšími zámořskými departementy a regiony

Burdová, Leona; Biegel, Madeleine; Klinka, Tomáš
Univerzita Karlova, 2022

Vliv dyslexie a dysgrafie na osvojení si cizího jazyka
Endrychová, Linda; Klinka, Tomáš; Fučíková, Milena
2022 - French
Keywords: Troubles spécifiques des apprentissages; langue étrangère; méthodes; élèves avec TAS; enseignement des langues; Specific learning disabilities; foreign language; methods; TAS students; language teaching Available in a digital repository NRGL
Vliv dyslexie a dysgrafie na osvojení si cizího jazyka

Endrychová, Linda; Klinka, Tomáš; Fučíková, Milena
Univerzita Karlova, 2022

Médea v antickém a francouzském klasicistním dramatu
Prášilová, Hana; Listíková, Renáta; Ébert-Zeminová, Catherine
2022 - French
Keywords: Médeia; Euripides; Seneka; Pierre Corneille; antická tragédie; francouzská klasicistní tragédie; Medea; Euripides; Seneca; Pierre Corneille; ancient tragedy; French classical tragedy Available in a digital repository NRGL
Médea v antickém a francouzském klasicistním dramatu

Prášilová, Hana; Listíková, Renáta; Ébert-Zeminová, Catherine
Univerzita Karlova, 2022

Frankofonie v Africe a její význam pro výuku francouzštiny
Horáčková, Eliška; Klinka, Tomáš; Biegel, Madeleine
2022 - French
The bachelor thesis primarily deals with the process of colonization and decolonization of the Maghreb countries, Algeria, Tunisia and Morocco. It also presents the general reasons leading France to colonize other territories and briefly describes how the settlement of the African continent took place. The work further outlines the main problems that have resulted from the colonization and that Africa is dealing with today, but it also addresses the benefits that brought the French presence in Africa. The work also briefly discusses the form of compensations that France provides to the now independent states. At the end of the thesis, there is an overview of the teaching materials available on the Internet devoted to the topic of colonization of the Maghreb countries. The number of materials is assessed by the author of the work as insufficient. The main goal and contribution of the work is the collection of all essential information about the colonization of countries in North Africa. The work therefore serves as a good starting material for teachers who are interested in the political development of the African continent and who would like to lead their students to intercultural education in French language classes. KEYWORDS Colonization, decolonization, Maghreb, independence, France Bakalářská práce se primárně zabývá procesem kolonizace a dekolonizace zemí Maghrebu, Alžírska, Tuniska a Maroka. Představuje také obecné důvody vedoucí Francii ke kolonizaci dalšího území a stručně popisuje, jak probíhalo osídlování afrického kontinentu. Práce dále nastiňuje hlavní problémy, které jsou následkem kolonizace a se kterými se dnešní Afrika potýká, ale věnuje se také přínosům, které působení Francouzů v Africe přineslo. V práci je stručně rozebrána i podoba odškodnění, kterou Francie poskytuje dnes již nezávislým státům. V závěru práce je zpracován přehled dostupných didaktických materiálů z internetových zdrojů věnujícím se tématu kolonizace zemí Maghrebu. Množství materiálů je autorem práce zhodnoceno jako nedostatečné. Hlavním cílem a přínosem práce je shromáždění všech podstatných faktografických informací o kolonizaci zemí v severní Africe. Práce díky tomu slouží jako dobrý výchozí materiál pro učitele, kteří se zajímají o minulost afrického kontinentu a kteří by rádi své žáky v rámci hodin francouzského jazyka vedli k interkulturnímu vzdělání. KLÍČOVÁ SLOVA Kolonizace, dekolonizace, Maghreb, nezávislost, Francie Keywords: Kolonizace; dekolonizace; Maghreb; nezávislost; Francie; Colonization; decolonization; Maghreb; independence; France Available in a digital repository NRGL
Frankofonie v Africe a její význam pro výuku francouzštiny

The bachelor thesis primarily deals with the process of colonization and decolonization of the Maghreb countries, Algeria, Tunisia and Morocco. It also presents the general reasons leading France to ...

Horáčková, Eliška; Klinka, Tomáš; Biegel, Madeleine
Univerzita Karlova, 2022

Být marginalizován v Maroku - reprezentace jinakosti, sexuálních tabu a tělesnosti v díle Abdellaha Taie
Jalovičiar, Matúš; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
2022 - French
This master's thesis focuses on the depiction of marginalised groups in selected novels by the contemporary Moroccan writer and director Abdellah Taïa. The author, currently residing in Paris, is himself a homosexual, a Muslim, and a novelist, and in his works, he reveals a hidden and taboo image of Moroccan society. This work aims to describe and analyse the position of marginalised citizens not only in Taïa's novels but also in official government documents. Through autofiction and what is known as the aesthetics of corporeality, Taïa lays bare taboo topics and gives voice to those who, for various reasons, remain silent. The thesis seeks to answer the following questions: how does the author depict corporeality and marginalised groups of citizens? What role does corporeality occupy in Muslim society, and what taboos are associated with it? How does Taïa stylize his protagonist, what are his distinct features, and how does corporeality influence the author's writing style? Key words: Maghrebian literature, Francophone literatures, Africa, marginalisation, sexual taboo, corporeality Diplomová práce se zaměřuje na představení marginalizovaných skupin ve vybraných románech současného marockého spisovatele a režiséra Abdellaha Taïe. Autor, současně pobývající v Paříži, je sám homosexuál, muslim a romanopisec a ve svých dílech odkrývá skrytý a tabuizovaný obraz marocké společnosti. Tato práce má za cíl přiblížit a analyzovat pozici marginalizovaných občanů nejen v Taïových románech, ale i v oficiálních vládních dokumentech. Díky autofikci a tzv. estetice tělesnosti odkrývá Taïa tabuizovaná témata a dává hlas těm, kteří z různých důvodů nemohou promluvit. Diplomová práce hledá odpovědi na následující otázky: Jakým způsobem autor představuje tělesnost a marginalizované skupiny obyvatelstva? Jakou pozici má tělesnost v muslimské společnosti a jaká tabu se s ní pojí? Do jakých poloh stylizuje Taïa svého hlavního hrdinu, čím je charakteristický a jakým způsobem tělesnost ovlivňuje autorův styl psaní? Klíčová slova: maghrebská literatura, frankofonní literatury, Afrika, marginalizace, sexuální tabu, telesnost Keywords: maghrebská literatura|frankofonní literatury|Afrika|marginalizace|sexuální tabu|tělesnost; Maghreb literature|Francophone literatures|Africa|marginalization|sexual taboos|corporality Available in a digital repository NRGL
Být marginalizován v Maroku - reprezentace jinakosti, sexuálních tabu a tělesnosti v díle Abdellaha Taie

This master's thesis focuses on the depiction of marginalised groups in selected novels by the contemporary Moroccan writer and director Abdellah Taïa. The author, currently residing in Paris, is ...

Jalovičiar, Matúš; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
Univerzita Karlova, 2022

Francouzské přejímky z oblasti řemeslného pekařství a cukrářství užívané v češtině
Šošolíková, Klára; Mudrochová, Radka; Nádvorníková, Olga
2022 - French
The thesis deals with French loanwords from the field of artisanal baking and confectionery used in Czech. The theoretical part explores in more detail the concept of linguistic borrowings in general, in order to synthesize the knowledge of this phenomenon, which will be further developed in the second part of the thesis. It also specifies the history of the pastry and baking industry in France and in the Czech Republic. The aim of the practical part of the thesis is to determine the manner and form of use of selected loanwords from this field among native Czech speakers, with emphasis not only on the frequency of their use, but also on phonetic specifics related to their pronunciation. For this purpose, a sociolinguistic research in the form of a questionnaire and an interview is used. Diplomová práce se zabývá francouzskými přejímkami z oblasti řemeslného pekařství a cukrářství užívanými v češtině. Teoretická část podrobněji zkoumá koncepci jazykových přejímek a výpůjček všeobecně, za účelem syntézy poznatků o tomto fenoménu, který bude dále rozvinut ve druhé části práce. Blíže také specifikuje historii cukrářského a pekařského oboru ve Francii a v České republice. Cílem praktické části práce je zjistit způsob a podobu užívání vybraných jazykových přejímek z této oblasti mezi rodilými mluvčími češtiny, s důrazem kladeným nejen na frekvenci jejich použití, ale také na fonetická specifika související s jejich výslovností. K tomuto účelu je využito sociolingvistické šetření v podobě dotazníku a rozhovoru. Keywords: přejímky|lexikologie|francouzština|cukrářství|řemeslné pekařství|francouzská gastronomie; loanwords|lexicology|French language|confectionery|artisanal baking|French gastronomy Available in a digital repository NRGL
Francouzské přejímky z oblasti řemeslného pekařství a cukrářství užívané v češtině

The thesis deals with French loanwords from the field of artisanal baking and confectionery used in Czech. The theoretical part explores in more detail the concept of linguistic borrowings in general, ...

Šošolíková, Klára; Mudrochová, Radka; Nádvorníková, Olga
Univerzita Karlova, 2022

Percepce regionalismů v obecných slovnících jazyka francouzského
Urbanová, Jana; Mudrochová, Radka; Kučerová, Magdalena
2022 - French
The bachelor thesis deals with the grasp of regionalisms in general dictionaries of the French language and their perception in France. The theoretical part endeavours to define the term regionalism within the scope of lexicography and linguistics generally. Based on the gained and investigated data, we will try to define our own typology of regionalism, which is applied to the empirical part of the thesis. The empirical part focuses mainly on the description of regionalisms through lexicographical research in France and it aims to classify regionalisms according to their occurrence and grasp within the selected dictionaries. The research also deals with the representation of the regionalisms in specific regions in France. Next, the thesis consists of socio-linguistic research which takes the form of a questionnaire, which is designed for native speakers, i.e., respondents from France. Bakalářská práce se zabývá uchopením regionalismů v obecných slovnících jazyka francouzského a jejich percepcí ve Francii. Teoretická část usiluje o vymezení termínu regionalismus v rámci lexikografie a lingvistiky obecně. Na základě získaných a nastudovan dat se pokusíme o vlastní typologii regionalismů, která je aplikována na empirickou část práce, jež se zaměřuje především na popis vybraných regionalismů pomocí lexikografické rešerše na území Francie s cílem jejich uspořádání dle výskytu a uchopení ve Výzkum se zároveň věnuje i jejich početnímu zastoupení v jednotlivých oblastech Francie. Dále obsahuje sociolingvistický výzkum formou dotazníku, jehož se zúčastní rodilí mluvčí, tj. Keywords: francouzština|Francie|variace|regionalismus|lexikografie; French|France|variations|regionalism|lexicography Available in a digital repository NRGL
Percepce regionalismů v obecných slovnících jazyka francouzského

The bachelor thesis deals with the grasp of regionalisms in general dictionaries of the French language and their perception in France. The theoretical part endeavours to define the term regionalism ...

Urbanová, Jana; Mudrochová, Radka; Kučerová, Magdalena
Univerzita Karlova, 2022

L'intégration du développement durable dans les universités françaises
BEIGBEDER, Sophie
2022 - French
This qualitative study focuses on sustainable development at the university, more specifically at the University of Le Mans and Rouen Normandie. The objective of this qualitative research is to understand what a responsible university is, to understand the institutional framework that governs universities and how SD can be integrated in HEIs. And finally, the main objective is to study what affects sustainable development in French universities. The question then arises as to how sustainable development is integrated in French universities. After a literature review, four interviews were conducted with members of the governance and project managers of the University of Le Mans and the University of Rouen Normandie in order to answer the question. The universities are in the midst of socio-ecological transitions and are carrying out actions in all the areas that make up a university: training and teaching, campus and research. Obstacles have been found to the integration of sustainable development. Governance through the centralisation of decisions and the lack (or not) of interest in the subject, the DDRS label through the roadmap and the continuous improvement that this provides. Another obstacle is the lack of involvement of staff and students, notably through ideology or simply lack of motivation. The regulation through public procurement that prevents the purchase of environmentally responsible goods and services is another big obstacle and finally the financial means and the allocation of these means to SD activities. This qualitative study focuses on sustainable development at the university, more specifically at the University of Le Mans and Rouen Normandie. The objective of this qualitative research is to understand what a responsible university is, to understand the institutional framework that governs universities and how SD can be integrated in HEIs. And finally, the main objective is to study what affects sustainable development in French universities. The question then arises as to how sustainable development is integrated in French universities. After a literature review, four interviews were conducted with members of the governance and project managers of the University of Le Mans and the University of Rouen Normandie in order to answer the question. The universities are in the midst of socio-ecological transitions and are carrying out actions in all the areas that make up a university: training and teaching, campus and research. Obstacles have been found to the integration of sustainable development. Governance through the centralisation of decisions and the lack (or not) of interest in the subject, the DDRS label through the roadmap and the continuous improvement that this provides. Another obstacle is the lack of involvement of staff and students, notably through ideology or simply lack of motivation. The regulation through public procurement that prevents the purchase of environmentally responsible goods and services is another big obstacle and finally the financial means and the allocation of these means to SD activities. Keywords: sustainable development; sustainable university; sustainable development barrier; DDRS plan Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
L'intégration du développement durable dans les universités françaises

This qualitative study focuses on sustainable development at the university, more specifically at the University of Le Mans and Rouen Normandie. The objective of this qualitative research is to ...

BEIGBEDER, Sophie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Identité régionale et Identité linguistique : le Nord de la France.
SCHWITTER, Emma
2022 - French
Cette recherche qualitative vise ? savoir si une identité régionale dans le Nord de la France est possible sans s'identifier ? et/ou pratiquer la langue régionale ou le dialecte. Une recherche de littérature porte sur l'histoire de la région, l'histoire du ch'ti, sa langue régionale, et sur la définition des termes "identité" et "identité régionale". Quatre entretiens semi-directifs ont été menés avec des personnes de générations différentes dans le but de recueillir des données qualitatives sur le th?me de la recherche. Pour permettre leur exploitation, les entretiens ont été enregistrés et transcrits. Les résultats sont décrits ? la suite de la partie méthodologie décrivant le processus de construction de la question de recherche et la mani?re dont ont été menés les entretiens. Ces résultats sont ensuite questionnés ? travers une partie dédiée. Viennent ensuite la conclusion, un résumé en anglais, la bibliographie de la partie littérature et des illustrations, permettant une meilleure représentation de la région. Les annexes terminent cette recherche et illustrent tout son processus. This qualitative research aims to find out whether a regional identity in Northern France is possible without identifying with and/or practising its regional language or dialect. A literature review was conducted on the history of the region, the history of the Ch'ti language, its regional language, and the definition of the terms "identity" and "regional identity". Four semi-structured interviews were conducted with people of different generations in order to collect qualitative data on the research topic. The interviews were recorded and transcribed. The results are described after the methodology section, which is describing the process of constructing the research question and the way the interviews were conducted. These results are then questioned in a dedicated section. This is followed by the conclusion, a summary in English, the bibliography of the literature section and illustrations, allowing a better representation of the region. The appendices conclude this research and illustrate the whole research process. Keywords: Identity; regional identity; construction of identity; dialect; languages; region; North of France. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Identité régionale et Identité linguistique : le Nord de la France.

Cette recherche qualitative vise ? savoir si une identité régionale dans le Nord de la France est possible sans s'identifier ? et/ou pratiquer la langue régionale ou le dialecte. Une recherche de ...

SCHWITTER, Emma
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Chanter l'Europe : approche historique, politique et sociologique du Concours Eurovision de la chanson (1956-2022)
DOUVIER, Marc-Adrien
2022 - French
Ce mémoire vise a présenter le Concours Eurovision de la Chanson dans sa dualité, a la fois comme objet d'étude scientifique et comme expérience personnelle, afin d'en déterminer la raison d'etre. Depuis 1956, des dizaines de pays envoient chaque année des chanteurs se produire pour défendre leur drapreau et leur pays dans ce concours de chant européen unique en son genre. Le point de vue externe de la littérature scientifique offre une présentation de l'Eurovision, basée sur des faits, des analyses et des informations et étudie son origine, son histoire, ses regles et son organisation ainsi que sa position en tant que phénomene social et culturel, parfois meme controversé. Le point de vue interne des participants (interviews et enquete en ligne aupres de fans d'horizons divers) brosse le portrait d'un événement politisé, communautaire, exceptionnel par ses performances et sa représentation musicale. L'intéret de cette recherche est de prendre en compte ces deux points de vue essentiels et complémentaires afin de déterminer la pertinence et la raison d'etre de cet événement, considéré par ses détracteurs comme par ses adorateurs, comme "le plus grand événement musical au monde". This Master's thesis aims to present the Eurovision Song Contest (ESC) in its duality, both as an object of scientific study and as a personal experience, in order to determine the raison d'?tre of such an event. Since 1956, dozens of countries have sent singers each year to perform for their country's name and standing in this unique European singing competition. The external point of view of the scientific literature offers a presentation of the ESC, based on facts, analysis and information and studies its origin, history, rules and organisation as well as its position as a social and cultural phenomenon, sometimes even controversial. The internal point of view of the participants (interviews and online survey of fans from various backgrounds), paints a picture of an event that is politicised, community-based, outstanding in its performance and its musical representation. The value of this research lies in taking into account these two essential and complementary points of view in order to determine the relevance and the raison d'?tre of this event considered by both its detractors and its adorers as "the greatest musical event in the world". Keywords: Eurovision Song Contest; Eurovision; ESC; scientific literature; newspaper article; institutional website; field survey; interviews; Europe; song contest. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Chanter l'Europe : approche historique, politique et sociologique du Concours Eurovision de la chanson (1956-2022)

Ce mémoire vise a présenter le Concours Eurovision de la Chanson dans sa dualité, a la fois comme objet d'étude scientifique et comme expérience personnelle, afin d'en déterminer la raison d'etre. ...

DOUVIER, Marc-Adrien
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases