Number of found documents: 150
Published from to

Odezírání ze rtů pomocí hlubokých neuronových sítí
Kordík Pavel; Horák Jan; Maldonado Lopez Juan Pablo
2018 - English
Problém odezírání ze rtů, tedy umění odhadu vysloveného slova, popř. celé věty, pouze z vizuální informace, je vzhledem k vysoké různorodosti artikulace lidí, počtu jazyků a slov v každém z nich, velmi složitá, ale zajímavá úloha. V této Bakalářské práci analyzuji doposud známé způsoby odezírání ze rtů, zjišťuji jejich přesnosti a mou snahou je ověření zda je použití metod umělé inteligence, konkrétně hlubokých neuronových sítí, vhodným kandidátem pro řešení tohoto problému. V praktické části se zaměřuji na prezentaci výsledků a to jednak v podobě přesnosti mnou vytrénované neuronové sítě na testovacích datech, jednak vytvořením webové aplikace pro zjištění, jak náročné by bylo takový nástroj využít v praxi pro rozpoznávání řeči v reálném čase metodou odezírání ze rtů.The problem of lip reading, which means a skill of guessing one's uttered word or whole sentence only out of a visual information, is a very hard - yet interesting task, due to variety of people, their languages and articulations. In this bachelor thesis I analyze the known methods of lip reading, I find their accuracy and my aim is to verify whether the use of artificial intelligence methods, namely Deep Neural Network, is a suitable candidate for solving this problem. In the practical part, I focus on presenting the results both in terms of the accuracy of the trained neural network on test data and by creating and publishing a web application to find out how difficult it would really be to use such a tool for a real-time speech recognition using the lip reading method. Keywords: odezírání ze rtů,počítačové vidění,neuronové sítě,hluboké neuronové sítě,3D konvoluce,detekce objektů,předzpracování dat,Python,Keras; lip reading,computer vision,neural networks,deep neural networks,3D convolutions,object detection,data preprocessing,Python,Keras Available at various departments of the ČVUT.
Odezírání ze rtů pomocí hlubokých neuronových sítí

Problém odezírání ze rtů, tedy umění odhadu vysloveného slova, popř. celé věty, pouze z vizuální informace, je vzhledem k vysoké různorodosti artikulace lidí, počtu jazyků a slov v každém z nich, ...

Kordík Pavel; Horák Jan; Maldonado Lopez Juan Pablo
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Statistické ohodnocení výkonnosti hráče či týmu
Maldonado Lopez Juan Pablo; Jindra Vojtěch; Klouda Karel
2018 - English
V rámci této teze jsou představeny vybrané hodnotící algoritmy v kontextu týmových sportů. Cílem práce je nejen možnost generování predikcí výsledků zápasů, ale také obstarání odhadů schopností týmů a individuálních hráčů. Představené algoritmy jsou zdokonaleny, aby byly schopné správně predikovat větší množství zápasů, stejně tak jako jejich ostatní vlastnosti, které hodnotící algoritmus dělají dobrým hodnotícím algoritmem, jsou zdokonaleny. Mimoto, ke zlepšení hodnotících algoritmů jsou použity statistické metody, které jsou poté použity k vytvoření samostatného hodnotícího algoritmu.n the thesis, we introduce multiple ranking algorithms in the context of team sports. Our goal is not only to be able to generate predictions for match outcomes, but to obtain an estimate of the skill of teams and individual players. We try to improve introduced algorithms to make them able to correctly predict more matches than their basic versions, and improve other qualities that make a ranking algorithm a good ranking algorithm. Moreover, in order to improve given algorithms, we use statistical methods which are later used to create a stand-alone ranking algorithm. Keywords: hodnocení,hodnotící algoritmy,hodnotící systémy,fotbal,dovednost; ranking,rating,ranking algorithms,ranking systems,soccer,skill,performance Available at various departments of the ČVUT.
Statistické ohodnocení výkonnosti hráče či týmu

V rámci této teze jsou představeny vybrané hodnotící algoritmy v kontextu týmových sportů. Cílem práce je nejen možnost generování predikcí výsledků zápasů, ale také obstarání odhadů schopností týmů a ...

Maldonado Lopez Juan Pablo; Jindra Vojtěch; Klouda Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rozpoznávání částí obličeje
Maldonado Lopez Juan Pablo; Hroch Jan; Kordík Pavel
2018 - English
Tato práce popisuje několik možných postupů při řešení problému detekce částí obličeje v obrázcích. K řešení tohoto problému je v práci využito několik různých druhů umělých neuronových sítí včetně konvolučních neuronových sítí, které patří mezi nejmodernější technologie pro rozpoznávání obrazu. Dále práce popisuje výhody a nevýhody použitých postupů. V práci je také popsáno několik metod, které mohou vylepšit výsledky při řešení problémů týkajících se zpracování obrazu. Dále práce analyzuje výsledky dosažené použitím těchto metod.This thesis describes several approaches to the problem of facial feature detection in pictures. We use various types of artificial neural networks including convolutional neural networks, the state of the art in image recognition. The thesis examines upsides and drawbacks of those approaches. It also shows numerous techniques that can improve results while solving image recognition tasks. Furthermore, it analyses the results of such techniques. Keywords: Umělá inteligence,Neuronové sítě,Strojové učení,Počítačové vidění; Artificial intelligence,Neural networks,Machine learning,Computer vision Available at various departments of the ČVUT.
Rozpoznávání částí obličeje

Tato práce popisuje několik možných postupů při řešení problému detekce částí obličeje v obrázcích. K řešení tohoto problému je v práci využito několik různých druhů umělých neuronových sítí včetně ...

Maldonado Lopez Juan Pablo; Hroch Jan; Kordík Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Řízení autonomní helikoptéry v úlohách přesného zemědělství mobilním telefonem se systémem Android.
Saska Martin; Ješke Petr; Meiser Tomáš
2018 - English
Cílem práce je vytvoření mobilní aplikace, která bude sloužit pro mapovaní zemědělských ploch formou leteckých snímků pořízených z bezpilotní vícerotorové helikoptéry. Byla provedena analýza možností, jak vytvořit aplikaci pro komunikaci mezi telefonem a prostředím ROS, které využívá koptéra. Nejvhodnější varianta byla implementována na platformě Android. Práce pokrývá problematiku plánování trajektorie pro kompletní pokrytí zadané oblasti a problematiku sběru snímků z letícího objektu a jejich následného skládání pro vytvoření mapy zadané oblasti. Byla uskutečněna série experimentů, které testují chování výsledné aplikace, jak v simulaci, tak s reálnou platformouThe goal of this thesis is to create a mobile application which serves to map agricultural areas using aerial photographs taken from a UAV. An analysis was made in order to examine the options available to create an application for communicating between the phone and a ROS environment, which is the meta operating system running on the UAV. The best-found option was implemented on an Android platform. The thesis covers the issues of planning trajectories for complete coverage, of taking photos from a ying object and of stitching images into a single image to create a map of the desired area. A series of experiments is presented. These show the performance of the system under various conditions, both in a simulation environment and with a real platform. Keywords: přesné zemědělství,ROS,Android,plánovaní trajektorie; precision agriculture,ROS,Android,path planning Available at various departments of the ČVUT.
Řízení autonomní helikoptéry v úlohách přesného zemědělství mobilním telefonem se systémem Android.

Cílem práce je vytvoření mobilní aplikace, která bude sloužit pro mapovaní zemědělských ploch formou leteckých snímků pořízených z bezpilotní vícerotorové helikoptéry. Byla provedena analýza možností, ...

Saska Martin; Ješke Petr; Meiser Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rekonstrukce koulí v prostoru pro kalibraci robotů
Pajdla Tomáš; Litvishko Nikita; Matoušek Martin
2018 - English
Počítačové vidění je rychle rozvijející se oblast vědy. Jedním z problemů a úkolů počítačového vidění je detekce konkretního objektu na obrázku a určení jeho polohy v prostoru. V této práci navrhujeme algoritmus, který umožňuje jednoznačně určit polohu sféry v prostoru. Soustřeďujeme se na teorii, která se přímo vztahuje k tématu této práce, a použiváme ji v praxi pro získání řešení. Ve výsledku dostáváme funkční algoritmus, který dobře funguje při zkoušení na reálných datech. V budoucnu tento algoritmus může být použit, například, pro kalibraci robota, a to tak, že určení pozice sféry určí i pozici konce robotické ruky.Computer vision is a fast and widely developing branch of science. One of the problems and tasks of computer vision is the determining of a particular object on the image and its position in space. In this work, we propose our algorithm, which allows us to uniquely determine the sphere in space. We concentrate on studying the theory, which directly relates to the theme of this work and apply this theory in practice to obtain a solution. As a result, we have a working algorithm that gives a satisfactory result on real data. In the future, this algorithm can be used, for example, to calibrate the robot in such a way that determining the position of the sphere will determine the position of the last joint of robotic arm. Keywords: počítačové vidění,kuželosečka,kvadrika,kalibrace kamery; computer vision,conic sections,quadrics,camera calibration Available at various departments of the ČVUT.
Rekonstrukce koulí v prostoru pro kalibraci robotů

Počítačové vidění je rychle rozvijející se oblast vědy. Jedním z problemů a úkolů počítačového vidění je detekce konkretního objektu na obrázku a určení jeho polohy v prostoru. V této práci navrhujeme ...

Pajdla Tomáš; Litvishko Nikita; Matoušek Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Víceuživatelská hra v rozšířené realitě na mobilní platformě
Sedláček David; Trojan Ondřej; Doležal Jiří
2018 - English
Tato práce popisuje vývoj multiplayerové mobilní hry postavené na výstupu provedené analýzy a výzkumu nové koncepce použitelnosti rozšířené reality, která využívá knihovnu vybranou ze srovnání nejvyspělejších vývojových nástrojů rozšířené reality. Nejlépe hodnocená z pohledu funkčního, technologického a kvality sledování je Vuforia, která svým obrazovým sledováním v reálném čase otevírá nové možnosti použitelnosti. To znamená, že náš demonstrační herní projekt sdružuje rozšířenou realitu, Unity editor, platformu Android a principy hry pro více hráčů zatímco při implementaci používáme vysokoúrovňový síťový přístup od společnosti Unity společně se sledováním rovinných targetů od Vuforie. Na konec bylo na realizované aplikaci provedeno testování pěti osob, z nichž byly získány faktické závěry a pozorování. Hra byla zaměřena na systémové telefony Android s SDK větší než 24. Vývoj byl proveden v C# pomocí Unity Editoru 2017.4 a Vuforie 7.1This work describes the development of a multiplayer mobile game build on top of the performed analysis and research of the new augmented reality usability concept with the use of selected state-of-art augmented reality library which is to be output from their comparative analysis. The best evaluated from functional, technological and quality of tracking aspect is Vuforia which with its real-time target tracking offers new utilisation approach. That said, our demonstration game design associates Augmented reality, Unity editor, Android platform and Multiplayer guidelines whereas the implementation leverages high-level network approach from Unity together with Vuforia planary image tracking. On the top of the realised application, the five people's testing was executed from which factual conclusions and observations were obtained. The game is targeted to Android system phones with SDK larger than 24. The development was undertaken in C# using Unity Editor 2017.4 and Vuforia 7.1 Keywords: Rozšířená realita,Vuforia,Unity,C\#,Mobilní aplikace,Herní vývoj,Android; Augmented reality,Vuforia,Unity,C\#,Mobile application,Game development,Android Available at various departments of the ČVUT.
Víceuživatelská hra v rozšířené realitě na mobilní platformě

Tato práce popisuje vývoj multiplayerové mobilní hry postavené na výstupu provedené analýzy a výzkumu nové koncepce použitelnosti rozšířené reality, která využívá knihovnu vybranou ze srovnání ...

Sedláček David; Trojan Ondřej; Doležal Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Indexování XML dokumentů pomocí automatů: výběr neznámých uzlů
Šestáková Eliška; Karzhenkova Maria; Pecka Tomáš
2018 - English
Tato práce je součástí projektu "Indexování XML dokumentů pomocí automatů". Popisuje existující metody pro indexování XML dokumentů, které jsou založeny na teorii automatů, a jejich rozšíření, za účelem umožnění efektivního zpracování XPath dotazů skládajících se z libovolné kombinace child (/), descendant-or-self (//) os a asterisk (*) a nodename node testů, sloužících k navigaci v XML dokumentu. Ke konstrukci indexu pro daný XML dokument D s n elementy je využít odpovídající XML stromový model T. Zpracování dotazu Q o velikosti m proběhne v čase O(m) nezávislém na n. Tato práce obsahuje též diskuzi ohledně časové a paměťové složitosti pro každou z navržených metod. Všechny nově popsané algoritmy jsou implementovány a otestovány na reálních datech.Being a part of the "Automata Approach to XML Data Indexing" project, this thesis is concerned with studying the existing methods of indexes creation algorithms based on the automata theory and extending them to deal with more significant fragment of XPath queries. The presented methods allow us to construct XML data indexes that support evaluation of all XPath queries using any combinations of child (/), descendant-or-self (//) axes, asterisk (*) and nodename node tests. Given an XML document D and its corresponding XML tree model T with n nodes, the tree is preprocessed and the index for the document D is constructed. The searching phase time of each of the constructed indexes for a query Q is bounded by O(m), where m is size of the query Q, and does not depend on the indexed XML document size n. Moreover, the space and time complexities for each of the proposed indexes are discussed, all the introduced algorithms are implemented and tested over the real-life datasets. Keywords: XML,XPath,strom,konečný automat,index,neznámé uzly; XML,XPath,tree,finite automaton,index,unknown nodes Available at various departments of the ČVUT.
Indexování XML dokumentů pomocí automatů: výběr neznámých uzlů

Tato práce je součástí projektu "Indexování XML dokumentů pomocí automatů". Popisuje existující metody pro indexování XML dokumentů, které jsou založeny na teorii automatů, a jejich rozšíření, za ...

Šestáková Eliška; Karzhenkova Maria; Pecka Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Navrh detekce anomalií pro obchodování na burze
Kopp Martin; Karpenko Aleksandr; Jusko Jan
2018 - English
Detekce anomálií v datech z akciových trhů v reálném čase je skutečně náročná úloha. Tato práce představuje první veřejný výzkum v této oblasti, který se nezaměřuje na cenu akcií. Nástroj pro konverzi záznamů obchodních dat ve FIX formátu do CSV formátu, vhodného pro další analýzu, byl vytvořen a použit v průběhu výzkumu. Příznaky jsou extrahovány z dat, analyzovány a klasifikovány pomocí různých technik detekce, a porovnána kvalita jednotlivých modelů. Na základě tohoto měření je vybrán model, který je nejoptimalnější vzhledem k četnostem false positive a true positive. Dále byly otestovány metody na zkrácení odezvy, které se ukázaly nepraktické, pokud jsou použity samostatně, a vyžadují ještě další zpracování. Navržený model na detekci anomálií je dostatečne přesný, že může být použit v praxi.Detection of anomalies in trading data flow in real-time is a challenging task. This thesis presents the first public research in that area, which does not focus on stock price. A tool converting FIX traffic logs into CSV format, which is suitable for analysis, is developed and used during the research. Features are extracted from the data, analyzed and classified with various anomaly detection techniques applied, and performance of different models is measured. Model which performs best in terms of false positive rate and true positive rate is proposed. Response time reduction methods are investigated and proven to be impractical when used alone and require additional post-processing. As a result, brokers can use proposed model to detect anomalies with high confidence. Keywords: FIX,detekce anomalií,tradování,HBOS; FIX,anomaly detection,trading,HBOS Available at various departments of the ČVUT.
Navrh detekce anomalií pro obchodování na burze

Detekce anomálií v datech z akciových trhů v reálném čase je skutečně náročná úloha. Tato práce představuje první veřejný výzkum v této oblasti, který se nezaměřuje na cenu akcií. Nástroj pro konverzi ...

Kopp Martin; Karpenko Aleksandr; Jusko Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Predikce výkonu fotovoltaické elektrárny z předpovědi počasí
Schaefer Martin; Lupenko Nikita; Krupanský Petr
2018 - English
V rámci své bakalářské práce, jsem přezkoumal důležité aspekty předpovědi sluneční energie, několika bezplatných zdrojů dat nutných či užitečných pro tuto předpoved'. Také jsem vytvořil dva demonstrativní modely předpovědi, které byly založené na různých technologiích. První model byl postaven na předpovědi slunečního záření a oblačnosti. Druhý model byl založen na historických datech. Druhý model se prokázal jako lepší a dosáhl řady přesnosti rovné koeficientu determinace 0.89 a hodnoty absolutní chyby 47.465 kWh, když střední hodnota byla stanovená 256 kWh.In my thesis, I have explored essential aspects of the solar power forecasting. I have reviewed several publickly available sources of data and services which are useful or necessary for the forecast. Furthermore, I created two demonstrations of the forecasting models that both represent different approaches for the solar power forecast. The first model was based on the Sun irradiation and cloudiness forecast, whereas the second model was built on the historical data. The second model was more precise than first, and achieved the range of performance equal to 0.89 of The Coefficient of Determination and 47.465 kWh of the Mean Absolute Error, whereas the mean value of the power observations is 258 kWh. Keywords: Předpověd' výkonu solárního panelu,Data pro předpověd' výkonu solárního panelu,SVM regrese; Solar panel power forecast,Data for solar plant power forecast,SVM regression Available at various departments of the ČVUT.
Predikce výkonu fotovoltaické elektrárny z předpovědi počasí

V rámci své bakalářské práce, jsem přezkoumal důležité aspekty předpovědi sluneční energie, několika bezplatných zdrojů dat nutných či užitečných pro tuto předpoved'. Také jsem vytvořil dva ...

Schaefer Martin; Lupenko Nikita; Krupanský Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Reaktivní plánování bezkolizního letu helikoptéry s využitím dat z onboard stereo kamery
Spurný Vojtěch; Novotný Aleš; Hurych David
2018 - English
Cílem této práce je navrhnout systém, který detekuje překážky pro bezpilotní letadla vybavené hloubkovou kamerou. Především navrhujeme metody pro filtrování vstupního obrazu, automatická detekce překážek v reálném čase a nezávisle na prostředí, ve kterém se bezpilotní letadlo pohybuje a algoritmus pro vyhýbání se překážkám založený na metodě vector field histogram, která se používá pro reaktivní bezkolizní plánování letu. Navržený systém je modulární a může být použit pro zpracování dat z různých typů kamer založených na stejném principu funkce. Funkčnost systému byla testována v několika simulacích a experimentech v reálném světě.The aim of this work is to design obstacle detection system for Unmanned Aerial Vehicle (UAV) equipped with a depth camera. Especially, we propose methods for image filtering, real-time automatic detection of obstacles in a forest-like environment in which the UAV fly, and obstacle avoidance algorithm based on Vector Field Histogram (VFH) which is used for reactive collision-free motion planning. The proposed system is modular and it can be used for processing of data from different types of cameras with the same function principle. The functionality of the system has been tested in several simulations and real-world experiments Keywords: bezpilotní letadlo,hloubková kamera,vector field histogram,reaktivní plánování letu,vyhýbání se překážkám; unmanned aerial vehicle,depth camera,vector field histogram,reactive motion planning,obstacle avoidance Available at various departments of the ČVUT.
Reaktivní plánování bezkolizního letu helikoptéry s využitím dat z onboard stereo kamery

Cílem této práce je navrhnout systém, který detekuje překážky pro bezpilotní letadla vybavené hloubkovou kamerou. Především navrhujeme metody pro filtrování vstupního obrazu, automatická detekce ...

Spurný Vojtěch; Novotný Aleš; Hurych David
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases