Number of found documents: 20122
Published from to

Koncept využití simulátoru ATC na Ústavu letecké dopravy
Pilmannová Terézia; Albert Bouchal; Šála Jiří
2021 -
Pro zkoumání vlastností systémů nebo procesů jsou simulace stěžejním matematickým nástrojem. V letectví se - stejně jako v jiných oblastech průmyslu - podílejí například na jeho zefektivnění nebo bezpečnosti. Tato práce se zabývá simulátorem řízení letového provozu, který byl vyvinut přední evropskou institucí z oboru, a jeho konceptem využití na Ústavu letecké dopravy. Přestože se jedná o velmi kvalitní nástroj, nebyl původně zamýšlen pro použití čistě v univerzitním prostředí. Proto se v tomto směru autor zabývá určitými limitacemi a představuje specifický přístup k simulátoru jak v rámci výuky, tak i ve vědě a výzkumu. Čerpá přitom ze svých zkušeností se simulátorem, které - spolu s potřebami vyučujících Ústavu a jeho vědeckých pracovníků - vytváří celkový koncept využití. Na tom je založený hlavní výstup práce, kterým je náčrt a popis možných budoucích projektů a akcích potřebných k jejich naplnění.Simulations represent a pivotal element of mathematical studying of processes or products. As well as in other industry branches, simulations help making aviation more streamlined, efficient, and safe. The thesis aims to propose deployment methods for industry-developed air traffic control simulator to university environment. Despite being a powerful tool, it was not initially made for university use. Hence, the author deals with some of its limitations in this regard and lays out a specific approach for the future successful deployment of the simulator at the Department of Air Transport at Czech Technical University. According to author's previous experience and overall usage of the simulator, the concept of deployment is developed upon Department's educational, and science and research needs. Based on acquired prowess at simulation exercise creation in the software, a brief outline of the most important actions for future users is provided. Keywords: simulátor; simulace; řízení letového provozu; řídící; letecký provoz; návod; implementace; výuka; výzkum; simulator; simulations; air traffic control; air traffic control officer; air traffic; guide; deployment; education; research Available at various departments of the ČVUT.
Koncept využití simulátoru ATC na Ústavu letecké dopravy

Pro zkoumání vlastností systémů nebo procesů jsou simulace stěžejním matematickým nástrojem. V letectví se - stejně jako v jiných oblastech průmyslu - podílejí například na jeho zefektivnění nebo ...

Pilmannová Terézia; Albert Bouchal; Šála Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Optimalizace jízd Senior taxi
Rybičková Alena; Magdaléna Beťková; Marval Vladimír
2021 -
Diplomová práce se zabývá vyhledáváním nejvhodnějších tras služby Senior taxi, která je určená pro přepravu seniorů a zdravotně znevýhodněných osob. Nejdříve je vysvětlena problematika strachu seniorů z řízení, služeb Senior taxi a úlohy Vehicle Routing Problem (VRP) a Dial-A-Ride (DARP). Na získaná data od Magistrátu města Pardubice je použita jedna z variant rozvozní úlohy VRP. Na základě této metody je zjištěno, kolik je potřeba okruhů pro obsloužení všech zákazníků a v jakém pořadí budou zákazníci obslouženi. Na závěr jsou výsledné hodnoty vyhodnoceny a jsou navržena zlepšení celého procesu přepravy seniorů a zdravotně znevýhodněných osob.The thesis is focused on a finding the most suitable routes of Senior taxi service which is intended for transportation of seniors and handicapped people. Firstly, problems of elderly people’s avoidance of driving, Senior taxi service and Vehicle Routing Problem (VRPT) and Dial-A-Ride Problem (DARP) are explained. One of the versions of distribution Vehicle Routing Problem is used on acquired data from Municipality in Pardubice. Based on this method it is found out how many routes are needed for servicing all customers and in what sequence customers will be serviced. In conclusion, results are evaluated and improvements of the whole process of transportation of seniors and handicapped people are suggested. Keywords: Senior taxi; VRPTW; DARP; optimalizace; přeprava; senioři; zdravotně znevýhodněné osoby; Senior taxi; VRPTW; DARP; optimization; transportation; seniors; handicapped people Available at various departments of the ČVUT.
Optimalizace jízd Senior taxi

Diplomová práce se zabývá vyhledáváním nejvhodnějších tras služby Senior taxi, která je určená pro přepravu seniorů a zdravotně znevýhodněných osob. Nejdříve je vysvětlena problematika strachu seniorů ...

Rybičková Alena; Magdaléna Beťková; Marval Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Změny v kalkulaci nákladní letecké dopravy v letech 2019 a 2020
Skolilová Petra; Dar'ya Medyantseva; Vařacha Pavel
2021 -
Cílem diplomové práce „Změny v kalkulaci nákladní letecké dopravy v rocích 2019 a 2020“ je prozkoumat stavy letecké nákladní dopravy v letech 2019 a 2020, identifikovat změny, ke kterým došlo vlivem šíření nemoci Covid-19, ukázat jaký vliv měl Covid-19 na vývoj a výpočet cen přepravného a vyhodnotit stávající situaci. Práce také ukazuje postup tvorby kalkulačního vzorce pro stanovení ceny přepravného v letecké nákladní dopravě.The aim of the diploma thesis "Changes in the calculation of air cargo freight in 2019 and 2020" is to examine the state of air freight in 2019 and 2020, identify changes that occurred due to the spread of Covid-19, show the impact of Covid-19 on the development and calculation of freight prices and evaluate the current situation. The work also shows the process of creating a calculation formula for determining the price of freight in air freight. Keywords: Letecká nákladní doprava; omezení vlivem Covid-19; kalkulace ceny přepravného; vliv Covid-19; IATA; ICAO; služby v letecké nákladní dopravě; Airfreight; Covid-19 restrictions; price calculations; Covid-19 impact; IATA; ICAO; airfreight services Available at various departments of the ČVUT.
Změny v kalkulaci nákladní letecké dopravy v letech 2019 a 2020

Cílem diplomové práce „Změny v kalkulaci nákladní letecké dopravy v rocích 2019 a 2020“ je prozkoumat stavy letecké nákladní dopravy v letech 2019 a 2020, identifikovat změny, ke kterým došlo vlivem ...

Skolilová Petra; Dar'ya Medyantseva; Vařacha Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Využití elektromobility v silniční nákladní dopravě
Dvořáčková Alexandra; Tomáš Komárek; Smíšek Ondřej
2021 -
Předmětem této diplomové práce je ekonomické hodnocení možného využití elektromobility v silniční nákladní dopravě, konkrétně pro kategorii lehkých užitkových vozidel. První část práce se zabývá charakteristikami v dopravě, historickým vývojem, současnou situací, až po analýzu vybraných dopravních prostředků pro zavedení elektromobility v nákladní dopravě. V druhé části práce jsou vypočítány jednotkové náklady na provoz elektrovozidel a vozidel s konvenčním pohonem a následně jsou porovnány v několika variantách. Cílem práce je postup ekonomického hodnocení rentability provozu vozidel s elektrickým pohonem se zohledněním cen ropy či získání dotace na pořízení.The subject of this Diploma Thesis is an economic evaluation of the possible use of electromobility in road freight transport, specifically for the category of light commercial vehicles. The first part of the work deals with the characteristics in transport, historical development, the current situation, up to the analysis of selected means of transport for the introduction of electromobility in freight transport. In the second part of the work, the unit costs for the operation of electric vehicles and vehicles with conventional propulsion are calculated and then compared in several variants. The aim of the work is the procedure of economic evaluation of profitability of operation of electric vehicles taking into account oil prices or obtaining a subsidy for acquisition. Keywords: elektromobilita; lehké užitkové vozy; pohonné hmoty; dotace; kurýrní společnosti; electromobility; light commercial vehicles; fuels; subsidies; courier companies Available at various departments of the ČVUT.
Využití elektromobility v silniční nákladní dopravě

Předmětem této diplomové práce je ekonomické hodnocení možného využití elektromobility v silniční nákladní dopravě, konkrétně pro kategorii lehkých užitkových vozidel. První část práce se zabývá ...

Dvořáčková Alexandra; Tomáš Komárek; Smíšek Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vývoj zaměstnaneckého portálu ve společnosti Menzies Aviation Plc.
Hospodka Jakub; Dominik Mach; Polánecká Anna
2021 -
Cílem této práce je vytvořit nový zaměstnanecký portál sloužící k centralizaci údajů týkajících se specifických dat zaměstnanců sloužících k plánování a údajů týkajících se pracovního rozvrhu zaměstnanců. Portál je tvořen od prvotního návrhu struktury a jeho jednotlivých funkcí. V rámci práce je vytvořena vlastní logika portálu, navrženo rozšíření stávajících tabulek interní databáze, ale také vytvořeny tabulky zcela nové. V pokročilejší fázi jsou pak zpracovány API metody, portál je testován a ve zkušební fázi implementován na pilotní letiště. Díky portálu budou informace mezi plánovacím oddělením a jednotlivými uživateli portálu předávány rychleji a napříč stanicemi ve světě sjednocenou formou. Zároveň portál zefektivní práci zaměstnancům plánovacího oddělení. Sekce „Nástěnka“ a „Sdělení“ pak bude sloužit nejen pro potřeby plánovacího oddělení, ale také pro bezpečnostní oddělení a školitele. V rámci této práce je vytvořena aplikace, která z reportu vygenerovaného interním systémem, vyhodnocuje počty skutečně potřebných zaměstnanců k odbavení letů na základě podmínek stanovených v SLA, a ty pak porovnává s počtem zaměstnanců, kteří mají na daný den naplánovanou směnu. Proces přidělování, upravování nebo rušení směn by tím měl být zrychlen a zároveň by tato aplikace měla zamezit stavu, kdy na let nebude naplánováno požadované množství zaměstnanců. Aplikace je vytvořena v prostředí a programovacím jazyku MATLAB s využítím jeho komponentu pro tvorbu grafického rozhraní GUIDE.The aim of this work is to create a new employee portal used to centralize specific data of employees used for planning and data of their work schedules. The portal is created from the initial design of the structure and its individual functions. The thesis creates the own logic of the portal, proposes the extension of the existing tables of the interrnal database as well as creates completely new tables. In the later phase, API methods are processed, the portal is tested and implemented at the pilot airport. Thanks to the portal, information between the planning department and individual users of the portal will be transmitted faster and across stations in the world in a unified form. At the same time, the portal will make the work of the planning department more efficient. The "Notice Board" and "Notifications" sections will then serve not only for the needs of the planning department, but also for the security department and the trainers. As part of this thesis, an application is created which, from a report generated by the internal system, evaluates the number of employees actually needed to cover all flights based on the conditions set out in the SLA and compares it to the number of employees who have a shift scheduled for a given day. This should speed up the process of allocating, adjusting or cancelling shifts, and at the same time this application should avoid a situation where the required number of employees is not scheduled for the flight. The application is created in the MATLAB environment and programming language using its component GUIDE for creation of the graphical interface. Keywords: zaměstnanecký portál; logika; tabulky; API metody; testování; implementace; MATLAB; GUIDE; employee portal; logic; tables; API methods; testing; implementation; MATLAB; GUIDE Available at various departments of the ČVUT.
Vývoj zaměstnaneckého portálu ve společnosti Menzies Aviation Plc.

Cílem této práce je vytvořit nový zaměstnanecký portál sloužící k centralizaci údajů týkajících se specifických dat zaměstnanců sloužících k plánování a údajů týkajících se pracovního rozvrhu ...

Hospodka Jakub; Dominik Mach; Polánecká Anna
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Model pro analýzu fyzických rozestupů pro COVID-free letiště
Řehoř Václav; Tereza Dvořáková; Kučera Martin
2021 -
Fenomén Smart Airport vycházející z konceptu Smart Cities v současné době prochází rychlým rozvojem. Cílem této koncepce je zlepšit čtyři multikriteriální funkce letiště, které spočívají v efektivitě, udržitelnosti, odolnosti a passenger experience (volně přeloženo jako zkušenost a spokojenost cestujícího s pobytem a službami na letišti). Odolnost letiště spočívá v jeho rezistenci například vůči nepříznivým meteorologickým podmínkám, bezpečnostním incidentům nebo aktuálně i hrozbě šíření nakažlivých nemocí. Práce je zaměřena na možnosti využití principů COVID-free v rámci Smart Airport konceptu včetně příkladů použití. Část práce je věnována problematice diferenciace cestujících podle současných protiepidemických požadavků letišť. Těžiště práce spočívá v naprogramování dvou modelů. První model pro analýzu principů physical distancing, neboli fyzických rozestupů mezi osobami, v příletových koridorech se týká letišť obecně. Druhý dvoustupňový model je situován do příletových prostorů Letiště Václava Havla v Praze a řeší komplexně problematiku dynamického toku cestujících příletovými koridory a následně tvorby fronty před namátkovou pobytovou kontrolou dodržování protiepidemických opatření Ministerstva zdravotnictví při dodržování principů physical distancing.The Smart Airport phenomenon, that is based on the Smart City concept, is currently developing rapidly. The aim of this concept is to improve the following airport objective functions: efficiency, sustainability, resilience and passenger experience. Resilience of an airport lies in resistance to meteorological conditions, safety and security issues and spread of infectious diseases. This diploma thesis is focused on possibilities of use of COVID-free principles within the Smart Airport concept including case studies from world’s airports. Great emphasis was put on passenger differentiation based on the current anti-epidemic requirements of airports. Two models have been created and introduced in this thesis. The first model for analysis of physical distancing principles in the arrival area refers to airports in general. The second two-stage model is situated in the arrival part of Terminal 2 at Prague Airport and deals with dynamic passenger flows through arrival corridors and creation of queues in front of the arrival anti-epidemic measures control while adhering to physical distancing principles. Keywords: Koncepce Smart Airport; COVID-free letiště; fyzické rozestupy; Single Token; teorie hromadné obsluhy; Smart Airport; COVID-free Airport; Physical Distancing; Single Token; Queueing Theory Available at various departments of the ČVUT.
Model pro analýzu fyzických rozestupů pro COVID-free letiště

Fenomén Smart Airport vycházející z konceptu Smart Cities v současné době prochází rychlým rozvojem. Cílem této koncepce je zlepšit čtyři multikriteriální funkce letiště, které spočívají v efektivitě, ...

Řehoř Václav; Tereza Dvořáková; Kučera Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh využití PinS a tratí LLR pro provoz vrtulníků LZS v ČR
Kraus Jakub; Nikol Vašutová; Duša Tomáš
2021 -
Předmětem této diplomové práce je vytvoření návrhu využití Point in Space (PinS) postupů primárně pro provoz letecké záchranné služby České republiky, s ohledem na využití tohoto řešení v rámci návrhu sítě nízkých letových tratí primárně pro tentýž provoz. Jejími cíli jsou aplikování platných pravidel pro postupy PinS na vybrané heliporty nacházející se v neřízeném vzdušném prostoru za účelem zjištění, zda je možné uplatnit stanovená minima v reálném prostředí ČR a analyzování možných využití stávajících exaktních metod k tvorbě návrhu sítě nízkých letových tratí s ohledem na minimální dobu letu, což je předmětem praktické části této práce. Teoretická část práce se zaměřuje na popis stavu provozu letecké záchranné služby z pohledu jak současného provozu VFR, tak i nově zamýšleného provozu IFR. Její součástí je také analýza využití postupů PinS a návrhů nízkých letových tratí pro provoz letecké záchranné služby v zahraniční.The aim of this diploma thesis is to create a proposal of Point in Space (PinS) procedures primarily for the operations of Helicopter Emergency Medical Services (HEMS) in the Czech Republic, with consideration of use of this solution within the proposal of a network of Low Level Routes primarily for the same traffic. Its objectives are to apply the valid regulations for PinS procedures to selected heliports located in uncontrolled airspace in order to find out whether it is possible to apply the stated minima in the real environment of the Czech Republic and analyse possible uses of existing exact methods to propose a network of low level routes with regard to the minimum flight time, which is the subject of the practical part of this thesis. The theoretical part of the thesis focuses on the description of the status of operation of the HEMS from the point of view of both the current VFR operations and the newly intended IFR operations. It also includes an analysis of the use of PinS procedures and proposals of low level routes for the HEMS operations abroad. Keywords: Letecká záchranná služba; vrtulník; Point in Space postupy; Nízké letové tratě; neřízený vzdušný prostor; VFR; IFR; Helicopter Emergency Medical Service; helicopter; Point in Space procedures; Low Level Routes; unconctrolled airspace; VFR; IFR Available at various departments of the ČVUT.
Návrh využití PinS a tratí LLR pro provoz vrtulníků LZS v ČR

Předmětem této diplomové práce je vytvoření návrhu využití Point in Space (PinS) postupů primárně pro provoz letecké záchranné služby České republiky, s ohledem na využití tohoto řešení v rámci návrhu ...

Kraus Jakub; Nikol Vašutová; Duša Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Optimalizace algoritmů pro rekurentní kvantifikační analýzu
Hanáková Lenka; Timotej Gavura; Schlenker Jakub
2021 -
Dostupné aplikácie na výpočet rekurentnej kvantifikačnej analýzy sú limitované dĺžkou signálu, ktoré sú schopné spracovať, neponúkajú možnosť dynamického prahovania a vykreslenia rekurentných grafov. Ukladajú si všetky medzivýpočty do operačnej pamäte, čo zásadne obmädzuje schopnosť vypočítania dlhších vstupných signálov. Táto problematika je riešená implementáciou online algoritmov ako napríklad Welfordov online algoritmus na výpočet smerodajnej odchyľky alebo T-Digest a optimalizovaná implementácia matlabového algoritmu na výpočet hodnôt kvantilu, ktoré nahradzujú potrebu ukladať velké množstvý medzivýpočtov do operačnej pamäte. Výsledkom je aplikácia RQA s grafickým užívateľským rozhraním, ktorá je schopná analýzy dlhších vstupných signálov, vykreslovania rekurentného grafu a heatmapy. Ponúka rôzne metódy výpočtu kvantilu potrebného na výpočet rôznych metód prahovania.Available applications for computing recurrent quantification analysis are limited by the signal length they are able to process, do not offer the possibility of dynamic thresholding and plotting recurrent graphs. They store all the intermediate calculations in operational memory, which fundamentally limits the ability to compute longer input signals. This issue is addressed by implementing online algorithms such as Welford's online algorithm for computing standard deviation or T-Digest and an optimised implementation of Matlab's algorithm for computing quantile values, which replace the need to store large amounts of intermediate calculations in operational memory. The result is an RQA application with a graphical user interface that is capable of analysing longer input signals, plotting a recurrent graph and a heatmap. It offers different methods to calculate the quantile required for different thresholding methods. Keywords: optimalizácia; paralelizácia; rekurentná kvantifikačná analýza; T-Digest; Welfordov algoritmus; optimisation; parallelisation; recurrent quantification analysis; T-Digest; Welford's algorithm Available at various departments of the ČVUT.
Optimalizace algoritmů pro rekurentní kvantifikační analýzu

Dostupné aplikácie na výpočet rekurentnej kvantifikačnej analýzy sú limitované dĺžkou signálu, ktoré sú schopné spracovať, neponúkajú možnosť dynamického prahovania a vykreslenia rekurentných grafov. ...

Hanáková Lenka; Timotej Gavura; Schlenker Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Racionalizace skladovacích prostor ve vybrané společnosti
Březina Edvard; Ondřej Kopta; Hruška Roman
2021 -
Předmětem této diplomové práce je racionalizace skladovacích prostor společnosti AUTO KOPTA s.r.o., která se zabývá velkoobchodním a maloobchodním prodejem náhradních dílů a příslušenství pro nákladní, přípojná a osobní vozidla, s cílem zlepšení celkové ekonomické situace společnosti a navýšení skladové kapacity.The subject of this diploma thesis is the rationalization of storage facilities of the company AUTO KOPTA s.r.o., which deals with wholesale and retail sales of spare parts and accessories for trucks, trailers and cars, with the aim of improving the overall economic situation and increasing storage capacity. Keywords: logistika; logistický řetězec; obchodní společnost; skladování; skladovací prostory; zásoby; racionalizace; ekonomika; náhradní díly; silniční vozidla; logistics; logistics chain; trading company; warehousing; storage facilities; stocks; rationalization; economy; spare parts; road vehicles Available at various departments of the ČVUT.
Racionalizace skladovacích prostor ve vybrané společnosti

Předmětem této diplomové práce je racionalizace skladovacích prostor společnosti AUTO KOPTA s.r.o., která se zabývá velkoobchodním a maloobchodním prodejem náhradních dílů a příslušenství pro ...

Březina Edvard; Ondřej Kopta; Hruška Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Obměna dopravního parku vybrané společnosti
Dvořáčková Alexandra; Monika Trepešová; Čečák Adam
2021 -
Předmětem diplomové práce „Obměna dopravního parku vybrané společnosti“ je zhodnocení přínosu obměny dopravního parku vybrané expresní kurýrní společnosti za elektromobily. Účelem změny je zařazení se mezi ekologii podporované společnosti a zlepšení pracovních podmínek kurýrů v Praze. Po seznámení s historií společnosti a představení současného dopravního parku se práce zaměřuje na výpočet nákladů současných i budoucích a následné možnosti financování navrhované změny. V neposlední řadě práce zkoumá dopady na ekonomickou stabilitu zvolené kurýrní společnosti při obměně dopravního parku. Závěrem diplomová práce prozkoumá všechny uvedené aspekty a zhodnotí je jako celek.This master thesis is titled „Changing the transport park of the selected company“ and it will focus on the benefits of changing the company’s fleet of cars into electric cars. The reason for this change is for the company to become eco/environmentally friendly, and so improve the working conditions for couriers in Prague. The thesis will highlight the company’s potential financing of the project as well as an analysis current and future costs of the proposed change. The thesis will also elaborate on the economic stability of the courier company throughout this transition before recapping and validating all said aspects as a whole. Keywords: elektromobily; dotace EU; nákladové tarify; electric cars; EU subsidy; cost tariffs Available at various departments of the ČVUT.
Obměna dopravního parku vybrané společnosti

Předmětem diplomové práce „Obměna dopravního parku vybrané společnosti“ je zhodnocení přínosu obměny dopravního parku vybrané expresní kurýrní společnosti za elektromobily. Účelem změny je zařazení se ...

Dvořáčková Alexandra; Monika Trepešová; Čečák Adam
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases