Number of found documents: 704
Published from to

Změnové řízení procesních modelů
Skotnica Marek; Mikeš Stanislav; Pergl Robert
2019 - English
Podnikové procesy jsou zásadní součástí každé společnosti. Vzhledem k tomu, že společnosti rostou, procesy se stávají stále složitějšími a náklady spojené s jejich změnami rostou. Podle některých publikací je až 6 % obratu společnosti vynaloženo pouze na dodržování regulací a předpisů. Abychom se vypořádali s těmito stále se měnícími procesy, používají se systémy pro správu business procesů (BPMS). Tyto systémy umožňují společnostem překlenout propast mezi implementací softwaru a obchodními potřebami. Hlavním cílem této práce je analyzovat, jak efektivně BPM systémy řeší měnící se podnikové procesy. První kapitola poskytuje přehled o tom, jak se stávající BPM systémy řeší tyto změny a porovnává je s jinými přístupy, jako jsou například Low-code platformy. Druhá část analyzuje, jaké změny nastávají v podnikových procesech, a vysvětluje na příkladu, jak s nimi pracovat. Nakonec jsou popsány postupy a doporučení pro řízení změn v podnikových procesech.Business processes are an essential part of every company. As the companies grow, the processes are becoming more complex and cost a lot of money to maintain. According to some reports, 6 \% of company turnover is spent only on compliance processes alone. To deal with these ever-changing processes, a Business Process Management Systems (BPMS') are being used. The BPMS' allow companies to bridge the gap between software implementation and business needs. The main goal of this thesis is to analyze how effectively the BPMS' deal with the changing business processes. The first chapter provides an overview of how existing BPMS' are dealing with the changes and compares them to other approaches such as Low-code platforms. The second part analyzes what kind of changes occur in business processes, and explains on an example of how to deal with them. Finally, best practices to deal with changes in business processes are described. Keywords: BPMN,evolvabilita,migrace,procesní řízení,změnové řízení,BPR; BPMN,evolvability,migration,business process management,change management,BPR Available in digital repository of ČVUT.
Změnové řízení procesních modelů

Podnikové procesy jsou zásadní součástí každé společnosti. Vzhledem k tomu, že společnosti rostou, procesy se stávají stále složitějšími a náklady spojené s jejich změnami rostou. Podle některých ...

Skotnica Marek; Mikeš Stanislav; Pergl Robert
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Nové metody pro vývoj podnikových informačních systémů
Skotnica Marek; Jančovičová Barbora; Dvořák Ondřej
2019 - English
Tradičné techniky vývoja informačných systémov sa môžu stať príliš drahým riešením a často aj nedodať výsledok v potrebnom čase. Táto práca sa zaoberá zhodnotením súčasných metód pre vývoj podnikových informačných systémov. Na prototype aplikácie vytvorenej v jednej z Low code platforiem s použitím automatizovaného hľadania podnikového procesu, bude vyhodnotené, či je možné ušetriť prostriedky použitím takéhoto spôsobu vývoja miesto tradičných techník.Traditional software development techniques may become expensive and often did not deliver desired results on time. The objective of this thesis is to review the state of the art methods for development of Enterprise information systems. On the proof of concept application created in one of the Low code platforms and usage of automated business process discovery will be evaluated if resources can be saved by using this means instead of traditional means of software development. Keywords: process mining,iBPMS,SharePoint,Low code platformy,Mendix,ProM; process mining,iBPMS,SharePoint,Low code platforms,Mendix,ProM Available in digital repository of ČVUT.
Nové metody pro vývoj podnikových informačních systémů

Tradičné techniky vývoja informačných systémov sa môžu stať príliš drahým riešením a často aj nedodať výsledok v potrebnom čase. Táto práca sa zaoberá zhodnotením súčasných metód pre vývoj podnikových ...

Skotnica Marek; Jančovičová Barbora; Dvořák Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Programová výbava pro realizaci útoků postranními kanály
Miškovský Vojtěch; Socha Petr; Novotný Martin
2019 - English
Kryptoanalyza postrannich kanalu predstavuje vaznou hrozbu pro mnoho soucasnych kryptosystemu. Utok postrannim kanalem se typicky sklada z aktivni faze, tj. sberu dat, a z analyticke faze, tj. zkoumani a vyhodnocovani dat. V teto praci je predstaven softwarovy balicek, jenz obsahuje podporu pro ovladani kryptografickeho zarizeni, mereni pomoci osciloskopu, (pred)zpracovani dat, statistickou analyzu a pro vyhodnoceni utoku. Balicek je tvoren neinteraktivnimi textovymi aplikacemi s modularni plug-in architekturou, a je uvolnen pod svobodnou licenci.Side-channel cryptanalysis pose a serious threat to many modern cryptographic systems. Typical side-channel attack consists of an active phase, where data are acquired, and an analytical phase, where the data get examined and evaluated. A software toolkit is presented in this thesis, which includes support for cryptographic device control, oscilloscope data acquisition, data preprocessing, statistical analysis and evaluation of the attack. The toolkit is composed of non-interactive text-based utilities with a modular plug-in architecture, and it is released under open-source licence. Keywords: Kryptoanalyza,Utok postrannim kanalem,Bezpecnost vestavnych systemu,Ziskavani dat,Statisticka analyza; Cryptanalysis,Side-channel attack,Embedded system security,Data acquisition,Statistical analysis Available in digital repository of ČVUT.
Programová výbava pro realizaci útoků postranními kanály

Kryptoanalyza postrannich kanalu predstavuje vaznou hrozbu pro mnoho soucasnych kryptosystemu. Utok postrannim kanalem se typicky sklada z aktivni faze, tj. sberu dat, a z analyticke faze, tj. ...

Miškovský Vojtěch; Socha Petr; Novotný Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Doménově-specifická adaptace NER
Dojčinovski Milan; Jakovcheski Bogoljub; Kuchař Jaroslav
2019 - English
Technologie Named Entity Recognition (NER) je i přes neustálý vývoj populární jak v akademické, tak v průmyslové sféře, a to i přes to, že coarse grain (hrubé) použití je častější než fine grained (jemné). V této práci používáme sady dat DBpedia NIF. Zpracováváme je a připravujeme nové sady dat pro trénování modelů se Stanford NER. Experimenty jsou prováděny s trénovanými modely, které pokrývají dopad výsledků při použití globálního a specifického doménového modelu. Další experimenty zkoumají dopad počtu článků používaných pro trénování modelů. Výsledky experimentů ukazují, že doménově specifické fine grain modely poskytují lepší výsledky než doménově specifické coarse grain modely i globální modely v obou anotacích. Také modely trénované za použití většího množství článků poskytují lepší výsledky než modely trénované s nižšími počty článků.The popular but still under development Named Entity Recognition (NER) technology has seen a significant usage in both academic and industrial sphere inspite of it's more dominant coarse grain usage compared to it's fine grain usage. In this thesis, we use DBpedia NIF dataset. We process them, and prepare new datasets ready for training models with Stanford NER. Experiments are provided with trained models which cover the impact of results when used with global domain model and domain specific model. In addition, the experiments examine the impact of number of articles used to train models. The results from the experiments show that the domain specific fine grain models provide a better results than domain specific coarse grain models and global models in both annotations. As well, models trained with higher number of articles give better results than models trained with lower number of articles. Keywords: Otevřena Data,Named Entity Recognition,Přírodní zpracovaní jazyků,NLP,DBpedia,NIF,RDF,SPARQL; Open Data,Named Entity Recognition,Natural Language Processing,DBpedia,NIF,RDF,SPARQL Available in digital repository of ČVUT.
Doménově-specifická adaptace NER

Technologie Named Entity Recognition (NER) je i přes neustálý vývoj populární jak v akademické, tak v průmyslové sféře, a to i přes to, že coarse grain (hrubé) použití je častější než fine grained ...

Dojčinovski Milan; Jakovcheski Bogoljub; Kuchař Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Webové rozhraní pro nasazování a monitorování Nomad úloh
Kuchař Jaroslav; Peroutka Pavel; Ječmen Jan
2019 - English
Tato diplomová práce popisuje návrh a vývoj alternativního uživatelského prostředí pro HashiCorp Nomad. Toto uživatelské prostředí je zaměřeno na uživetele, kteří nemají nutně zkušenosti s IT operacemi. Výsledný softwarový produkt, nazvaný Bedouin, je webová aplikace (obsahující server a klient), která je publikována jako open-source vydaný pod MIT licencí.This master thesis deals with the design and development process of an alternative user interface (UI) for HashiCorp Nomad. This UI is meant to be used by users without deeper understanding of IT operations. The resulting product called Bedouin is a fullstack web application, published as an open-source under the MIT license. Keywords: HashiCorp,Nomad,Node.js,TypeScript,React,Fullstack,Webová Aplikace; HashiCorp,Nomad,Node.js,TypeScript,React,Fullstack,Web Application Available in digital repository of ČVUT.
Webové rozhraní pro nasazování a monitorování Nomad úloh

Tato diplomová práce popisuje návrh a vývoj alternativního uživatelského prostředí pro HashiCorp Nomad. Toto uživatelské prostředí je zaměřeno na uživetele, kteří nemají nutně zkušenosti s IT ...

Kuchař Jaroslav; Peroutka Pavel; Ječmen Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

RDF management založený na technologii Blockchain
Dojčinovski Milan; Rojas Remy; Kuchař Jaroslav
2019 - English
S růstem popularity Otevřených strukturovaných dat, který je možné pozorovat například na velikosti sítě Linked Open Data (LOD), je nutné řešit problémy škálovatelnosti a řízení životního cyklu. V době vzniku této práce neexistuje žádná z metod sledování změn a původu která zároveň garantuje integritu a dostupnost dat. Tyto problémy ohrožují stabilitu systému s propojenými zdroji z různých domén sestavených z křížových referencí URI, jakou je například model Sémantického webu: RDF. V této práci prozkoumáme výhody a schopnosti řešení založeného na Blockchainu. Poskytneme design, implementaci, test a vyhodnocení prototypu Distributed Ledgeru který řeší operace vytvoření, čtení, úpravy, smazání (CRUD), oznámení o propojení dat, a Publish/Subscribe Observer vzor. Naše řešení poskytuje podporu pro sledování a původ verzovanych RDF tvrzení stranám, které si vzájemně nedůvěřují, za použití integrity a dostupnosti spojené s decentralizaci.As Structured open data sees a growth in popularity evidenced by the size of networks such as the Linked Open Data LOD cloud, aspects of its lifecycle management and scalability have yet to be adressed. At the time of writing, implementations of change tracking and provenance do not guarantee integrity and availability, and depend upon individual domain owners to be deployed and maintained. This represents a threat to the stability of a system in which data is composed of cross-domain URI references such as the Semantic Web's de-facto model: RDF. In this paper we explore the advantages and capabilities a solution based on Blockchain can provide when used as a support for RDF. We provide the design, implementation, testing, and evaluation of a Proof of Concept Distributed Ledger which addresses the use-cases of Create, Read, Update, Delete (CRUD) operations, Linked Data Notifications, and Publish/Subscribe Observer pattern. Our solution provides mutually distrusting parties a support for traceability and provenance of versioned RDF statements, leveraging integrity and availability with decentralization. Keywords: Distribuovaná kniha,Blockchain,RDF,Corda,Inteligentní Smlouva,Sémantický Web; Distributed Ledger,Semantic Web,Blockchain,RDF,Smart Contract,Corda Available in digital repository of ČVUT.
RDF management založený na technologii Blockchain

S růstem popularity Otevřených strukturovaných dat, který je možné pozorovat například na velikosti sítě Linked Open Data (LOD), je nutné řešit problémy škálovatelnosti a řízení životního cyklu. V ...

Dojčinovski Milan; Rojas Remy; Kuchař Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza a detekce útoku KRACK proti WiFi infrastruktuře
Čejka Tomáš; Ernekerová Jana; Černý Viktor
2019 - English
Tato práce analyzuje princip útoku KRACK a navrhuje metody jeho detekce. Kromě toho se práce zabývá návrhem, implementací a testováním systému pro detekci útoku KRACK proti čtyřcestnému handshaku v reálném čase. V analytické části práce jsou nejprve představeny relevantní části standardu 802.11, na které je útok zaměřen. Poté je popsán princip útoku, jeho praktické dopady a protiopatření. Jsou zmapovány dostupné nástroje pro detekci zranitelnosti zařízení k tomuto útoku. Práce se zvlášť zaměřuje na útok proti čtyřcestnému handshaku a analyzuje provoz generovaný během tohoto útoku. Ten je poté srovnán se standardním provozem na síti během čtyřcestného handshaku. Na základě monitorovaného provozu a také analytické části práce jsou pak navrženy charakteristiky k detekci útoků KRACK. Systém pro detekci útoku proti čtyřcestnému handshaku je navržen, implementován a úspěšně otestován.This thesis analyzes the KRACK attack principle and proposes methods of its detection. Also, it deals with the design, implementation, and testing of a system for detection of the KRACK attack against the 4-way handshake in real-time. In the analytical part of the thesis, first, there are introduced relevant parts of the 802.11 standard which are the target of the attack. Then, the principle of the attack is described, its practical impact and countermeasures. Besides, we map available tools for the detection of device vulnerability to this attack. The thesis is mainly focused on the attack on the 4-way handshake and analyzes the traffic generated during this attack. This malicious traffic is then compared to the standard traffic generated during the 4-way handshake. Based on the monitored traffic and analysis part of the thesis, characteristics for detection of the KRACK attacks are proposed. A system for detection of the 4-way handshake is designed, implemented and successfully tested. Keywords: KRACK,WPA2,802.11,bezpečnostní protokoly,CCMP,GCMP,TKIP,čtyřcestný handshake,detekce,útok,Wi-Fi,bezpečnost; KRACK,WPA2,802.11,security protocols,CCMP,GCMP,TKIP,4-way handshake,attack detection,Wi-Fi,security Available in digital repository of ČVUT.
Analýza a detekce útoku KRACK proti WiFi infrastruktuře

Tato práce analyzuje princip útoku KRACK a navrhuje metody jeho detekce. Kromě toho se práce zabývá návrhem, implementací a testováním systému pro detekci útoku KRACK proti čtyřcestnému handshaku v ...

Čejka Tomáš; Ernekerová Jana; Černý Viktor
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Babystep-Giantstep algoritmus a řešení problému diskrétního logaritmu na eliptické křivce
Petr Ivo; Holec Martin; Jureček Martin
2019 - English
Jedna ze standardních metod řešení problému diskrétního logaritmu na grupě bodů eliptické křivky je Baby-step Giant-step algoritmus (BSGS). Existuje mnoho variant algoritmu a tato práce se zaměřuje na prozkoumání těch nejaktuálnějších. Vygeneroval jsem náhodné křivky ve Weierstrassově, Edwardsově a Montgomeryho formě a porovnával jejich výkon v několika různých variantách BSGS. Došel jsem k závěru, že některé parametry eliptických křivek a forma křivek mají zásadní vliv na výkon jednotlivých algoritmůOne of the standard methods of solution of the discrete logarithm problem (DLP) in a group of points of an elliptic curve is the Baby-Step Giant-Step algorithm (BSGS). There are many variants of this algorithm and this work aims to investigate the state-of-the-art of the algorithm. I generated random elliptic curves in Weierstrass, Edwards and Montgomery form and compared their performance over different variants of BSGS. I came to a conclusion that some properties of elliptic curves and the form of the elliptic curve got a huge impact on the performance of the algorithms. Keywords: problém diskrétního logaritmu,eliptická křivka,baby-step giant-step,grumpy giants,generování eliptické křivky,Montgomeryho křivka,Edwardsova křivka; discrete logarithm problem,elliptic curve,baby-step giant-step,grumpy giants,elliptic curve generation,Montgomery curve,Edwards curve Available in digital repository of ČVUT.
Babystep-Giantstep algoritmus a řešení problému diskrétního logaritmu na eliptické křivce

Jedna ze standardních metod řešení problému diskrétního logaritmu na grupě bodů eliptické křivky je Baby-step Giant-step algoritmus (BSGS). Existuje mnoho variant algoritmu a tato práce se zaměřuje na ...

Petr Ivo; Holec Martin; Jureček Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Použití hlubokých neuronových sítí pro analýzu sentimentu z tónu řeči
Holeňa Martin; Kožusznik Jiří; Flusser Martin
2019 - English
Tato práce zabývá problémem analýzy sentimentu z audio souborů, k čemuž využívá LSTM sítí, které porovnává se stávajícími klasifikačními metodami. Je navženo a implementováno několik postupů, jejich výsledky jsou v práci shrnuty.This thesis deals with the problem of sentiment analysis from utterances by using LSTM networks. These are compared with some more widespread classification methods. Several approaches are proposed, implemented and compared to each other. The results are summarized. Keywords: Analýza sentimentu,audio,LSTM,EmoDB,SDT,klasifikace; Sentiment analysis,audio,LSTM,EmoDB,SDT,classification Available in digital repository of ČVUT.
Použití hlubokých neuronových sítí pro analýzu sentimentu z tónu řeči

Tato práce zabývá problémem analýzy sentimentu z audio souborů, k čemuž využívá LSTM sítí, které porovnává se stávajícími klasifikačními metodami. Je navženo a implementováno několik postupů, jejich ...

Holeňa Martin; Kožusznik Jiří; Flusser Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Sémantické porozumění konverzaci
Šedivý Jan; Lorenc Petr; Kuznetsov Stanislav
2019 - English
Tato diplomová práce se zaměřuje na nalezení nejlepšího algoritmu pro sémantické porozumění přirozených konverzací. Výsledný algoritmus lze použít například u chatbotů. Součástí práce je dataset, který vznikl pro potřeby chatovací aplikace Alquist a který byl vytvořen na základě skutečných konverzací. Práce prozkoumává sekvenční algoritmy strojového učení pro rozpoznávání intentu a určování entit. Výsledkem práce je detailní porovnání přesnosti, požadavků na paměť a rychlosti konvergence vybraných algoritmů. Na základě porovnání algoritmů je v práci navrhnut nový model, který se zakládá na propojení rozpoznávání intentu a určování jmenných entit.This master's thesis aims to find the best algorithm for semantic understanding of natural dialogs. The result can be used in a conversation AI. A part of the thesis is also a dataset, based on needs for a chatbot application Alquist and which was based on real conversations. The thesis also identifies and examines sequential machine learning algorithms for intent and entity recognition. The result of the thesis is a detailed comparison of the selected algorithms regarding accuracy, memory requirements and computational complexity. Based on the results, a new model which joins intent and entity recognition together is created. Keywords: klasifikace intentu,určování entit,strojové učení,zpracování přirozeného jazyka; intent recognition,entity recognition,machine learning,natural language processing Available in digital repository of ČVUT.
Sémantické porozumění konverzaci

Tato diplomová práce se zaměřuje na nalezení nejlepšího algoritmu pro sémantické porozumění přirozených konverzací. Výsledný algoritmus lze použít například u chatbotů. Součástí práce je dataset, ...

Šedivý Jan; Lorenc Petr; Kuznetsov Stanislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases