Number of found documents: 52
Published from to

Horoměřice - multifunkční objekt
Knytl Luboš; Kondela Michal; Perlík Martin
2017 - Slovak
Cieľom diplomovej práce, so zadaním vychádzajúcim z preddiplomového urbanistického projektu, bolo navrhnúť multifunkčný objekt na periférií Prahy v obci Horoměřice. Objekt je súčasťou návrhu nového centra, ktoré v obci absentovalo. Preto je objekt situovaný v tesnej blízkosti frekventovaných trás. Objekt je v pôdorysnom tvare U rozdelený na verejnú a bytovú časť. Politika bytových jednotiek je navrhnutá tak, aby ostala v majetku obce, ktorá bude byty prenajímať. Napríklad, ako prechodné bývanie pre novousadlíkov, ktorí budú v obci stavať rodinný dom.The aim of this diploma thesis that is based on the pre-diploma urbanistic assignment was to design a multifunctional building on the outskirts of Prague, in a village called Horomerice. The building is part of the design for the new centre that was absent in the village. That is why it is situated alongside busy routes. The ground plan of the building is U shaped and divided into two parts, public and residential. The idea is that the apartments will be rented out by the village. For instance, to new residents whilst they will be building and planning the construction of their houses in the village. Keywords: nové centrum,bývanie pre mladých,služby,knižnica,obecný úrad,polícia,pošta,obchody,HUB,detský kútik,strom; new centre,housing for young people,services,library,municipal office,police station,post office,shops,HUB,children playground,tree Available at various departments of the ČVUT.
Horoměřice - multifunkční objekt

Cieľom diplomovej práce, so zadaním vychádzajúcim z preddiplomového urbanistického projektu, bolo navrhnúť multifunkčný objekt na periférií Prahy v obci Horoměřice. Objekt je súčasťou návrhu nového ...

Knytl Luboš; Kondela Michal; Perlík Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Digitální holografická mikroskopie a tomografie
Psota Pavel; Sládek Juraj; Šulc Miroslav
2017 - Slovak
Tato práca sa zameriava na problematiku digitálnej holografie a jej experimentálne použitie v digitálnej holografickej mikroskopii a tomografii. Práca je delená na dve časti. Prvá časť prace je rešeršného charakteru. Na začiatku podáva prehľad o holografii ako takej, predpokladoch pre záznam hologramu, geometrickom usporiadaní objektov a zahŕňa tiež úvod do skalárnej teórie difrakcie. Ta je východiskom pre numerickú rekonštrukciu digitálnych hologramov, ktorým sa venuje ďalšia kapitola. V nej sú následne diskutovane metódy odstránenia nultého difrakčného rádu a zdvojeného obrazu s podrobnejším zameraním sa na techniku posunu fázy. Tiež sú priblížene holografické konfigurácie digitálnej holografie, používane numerické techniky a niektoré jej aplikácie, ako digitálna holografická mikroskopia a tomografia. Tieto dve aplikácie sú predmetom experimentálnej druhej časti prace, v ktorej sú demonštrovane možnosti kvantitatívnej rekonštrukcie poľa, obsahujúcom informácie o zmenách fázy, resp. indexu lomu vo vzorkách.The thesis focuses on the topic of digital holography and its experimental application in digital holographic microscopy and tomography. The thesis consists of two parts. The first part contains background research. At the beginning there is an overview of the holography as a whole, premises for holographic recording and geometric layout of objects. An introduction to scalar theory of diffraction is included as well. The scalar theory represents the basis for numerical reconstruction of the digital holograms, which are discussed in the next chapter. Consequently, the methods for removing the zero order and twin image with an emphasis on phase-shifting methods are also examined. The further points discussed include digital holography configurations, numerical techniques and some of its applications, such as digital holographic microscopy and tomography. These two applications are the subject of the second experimental part of the thesis. There the possibilities of quantitative field reconstruction containing information about changes of phase and refractive index in sample volume are demonstrated. Keywords: digitálna holografia,holografická mikroskopia,tomografia; digital holography,holographic microscopy,tomography Available at various departments of the ČVUT.
Digitální holografická mikroskopie a tomografie

Tato práca sa zameriava na problematiku digitálnej holografie a jej experimentálne použitie v digitálnej holografickej mikroskopii a tomografii. Práca je delená na dve časti. Prvá časť prace je ...

Psota Pavel; Sládek Juraj; Šulc Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Stanovení nízkých koncentrací uranu metodou laserem indukované fluorescence při použití komplexačních činidel
Zavadilová Alena; Hupka Ivan; Večerník Petr
2017 - Slovak
Časovo rozlíšená laserom indukovaná fluorescenčná spektroskopia (TRLFS) je rýchla, jednoduchá a presná optická metóda umožňujúca stanovenie nízkych koncentrácií roztokov prvkov vzácnych zemín (ako je napr. Eu) a aktinoidov (hlavne U, Cm, Am) na základe ich luminiscenčných vlastností. Cieľom tejto práce bolo stanovenie koncentrácií uránu pomocou tejto metódy pri použití dvoch komplexačných činidiel na báze fosforečnanov, a to jednak H3PO4 o koncentrácii 1 mol/l a komerčne dostupný Uraplex?. Koncentrácie uránu boli počítané na základe určenia integrálneho počtu impulzov emisného spektra v danom intervale vlnových dĺžok 434 až 605 nm a to v rôznych matriciach ? NaNO3, NaCl, KNO3, Ca(NO3)2, CaCl2 a v portlanditovej vode (t.j. nasýtený roztok Ca(OH)2. Všetky roztoky boli okyslené na pH 1. Naviac boli porovnané spektrá týchto zmesí uranylovej soli, matrice a komplexantu. K tomu boli analogicky stanovené a porovnané i doby dosvitu luminiscencie uranylovej specie v matriciach. Bolo zistené, že prítomnosť K+ a Ca2+ iónov v dusičnanovej matrici zvyšuje intenzitu signálu a chloridové anióny spôsobujú jednak zníženie počtu impulzov, tak aj dobu dosvitu luminiscencie uranylového komplexu bez ohľadu na prítomnosť katiónov prvkov I. a II. A skupiny. Z modelového štúdia špeciácie uránu s H3PO4 bolo zistené, že najviac zastúpená chemická forma uránu v roztoku je UO2H5(PO4)2+ v každej kombinácii roztoku s matricou.Time-resolved laser-induced fluorescence spectroscopy is fast, easy and accurate optical method for low concentration determination of rare earth elements (e.g. Eu) and actinides (mainly U, Cm, Am) based on their luminescence properties. The goal of this work was the concentration determination of Uranium by use of two complexing agents containing phosphate group ? H3PO4 with molarity 1 mol/l and commercialy available Uraplex?. Concentrations were calculated using the sum of counts in the emmison spectre of uranyl cation in the wavelength region between 434 and 605 nm in different matrices ? NaNO3, NaCl, KNO3, Ca(NO3)2, CaCl2 and in saturated solution of Ca(OH)2. All solutions were acidified to pH 1. Moreover the spectra of mixture of uranyl salt, matrix and complexing agent were compared. In addition to this experiment, the fluorescence lifetime of each of the uranyl solutions were assessed and compared. It was found that presence of K+ and Ca2+ ions in nitrate matrix increases the signal intensity and conversely chloride anions implicate reduction of counts and fluorescence lifetime as well (regardless the presence of metal cations of periodic table group 1 or 2). From the Uranium speciation studies with H3PO4 it was assessed that in every combination of uranyl solution and matrix the most abundant chemical form is UO2H5(PO4)2+. Keywords: TRLFS,urán,H3PO4,matrica,doba dosvitu luminiscencie; TRLFS,uranium,H3PO4,matrix,fluorescence lifetime Available at various departments of the ČVUT.
Stanovení nízkých koncentrací uranu metodou laserem indukované fluorescence při použití komplexačních činidel

Časovo rozlíšená laserom indukovaná fluorescenčná spektroskopia (TRLFS) je rýchla, jednoduchá a presná optická metóda umožňujúca stanovenie nízkych koncentrácií roztokov prvkov vzácnych zemín (ako je ...

Zavadilová Alena; Hupka Ivan; Večerník Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Kvalitativní parametry webových aplikací na platformě IBM BPM
Náplava Pavel; Prokipčák Ivan; Vitvar Tomáš
2017 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou webových aplikácií na platforme IBM Business Process Manager, kde je na základe hypotézy formulovaná metodika, ktorej správnosť a univerzálna využiteľnosť je prakticky overená na zvolenom systéme.The aim of this diploma thesis is optimization of web applications on the IBM Business Process Manager platform, where the hypothesis formulates a methodology, whose correctness and universal usability is practically verified on the selected system. Keywords: Business Process Manager; BPMN; metodika; najlepšie postupy; optimalizácia; webová aplikácia; Business Process Manager; BPMN; methodology; best practices; optimization; web application Available at various departments of the ČVUT.
Kvalitativní parametry webových aplikací na platformě IBM BPM

Diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou webových aplikácií na platforme IBM Business Process Manager, kde je na základe hypotézy formulovaná metodika, ktorej správnosť a univerzálna využiteľnosť je ...

Náplava Pavel; Prokipčák Ivan; Vitvar Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Analýza leteckých dat a hledání anomálních pasažérů
Kordík Pavel; Tóth Matúš; Kopp Martin
2017 - Slovak
V tejto diplomovej práci sa venujem preskúmaniu možností detekcie anomálií v rôznych typoch dát, spracovaniu leteckých dát poskytnutých Polícou ČR do formy vhodnej pre modelovanie a detekciu spomínaných anomálií. Pre letecké dáta tiež v spolupráci s políciou definujeme analytické otázky, na ktoré následne odpoviem na základe vykonanej analýzy. Analýza bude vykonávaná pomocou pythonovských skriptov a dataminingového nástroja RapidMiner.In this diploma thesis I examine the possibilities of detecting anomalies in different types of data, pre-processing of flight data provided by the Czech Police to a form suitable for modeling and detection of the mentioned anomalies. For flight data, we also define analytical questions in co-operation with the police, which I will then answer according to the results of analysis. The analysis will be performed using Python scripts and the RapidMiner datamining tool. Keywords: Detekcia anomálií; Analýza; Anonymizácia dát; Predspracovanie dát; Letecké dáta; Strojové učenie; Anomaly detection; Analysis; Data anonymization; Data pre-processing; Flight data; Machine learning Available at various departments of the ČVUT.
Analýza leteckých dat a hledání anomálních pasažérů

V tejto diplomovej práci sa venujem preskúmaniu možností detekcie anomálií v rôznych typoch dát, spracovaniu leteckých dát poskytnutých Polícou ČR do formy vhodnej pre modelovanie a detekciu ...

Kordík Pavel; Tóth Matúš; Kopp Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Mobilní kient pro Internet věcí
Šedivý Jan; Ocetník Dávid; Žára Ondřej
2017 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá tvorbou multiplatformnej mobilnej aplikácie pre ovládanie rozličných chytrých priestorov. Aplikácia rozpozná bezdrôtový chytrý priestor v okolí, následne umožní užívateľovi ovládať jednotlivé prvky v ňom a tiež sledovať hodnoty senzorov tohto priestoru. Rozhranie aplikácie sa prispôsobí na základe informácií získaných o priestore, ku ktorému je užívateľ aktuálne pripojený. K niektorým prvkom chytrého priestoru budú mať prístup všetci užívatelia, ku konkrétnym prvkom, ktoré nebudú verejné, bude prístup riešený pomocou autorizácie a autentifikácie. V prípade, ak sa užívateľ presunie z jedného chytrého priestoru do iného, aplikácia sama automaticky detekuje túto zmenu - užívateľa upozorní notifikáciou a ponúkne pripojenie sa k tomuto priestoru. Keďže prostredie, v ktorom bude aplikácia využívaná, nie je nijak obmedzené je kladený veľký dôraz na použiteľnosť.The thesis describes development of a mobile application for control of various smart spaces. At the beginning, the application identifies nearby wireless smart space and then it allows a user to take control of individual devices and monitor values of sensors. The application interface adapts according to input information about the space where the user is actually connected. Some components of the space are accessible for all users. Others are accessible after authorization and authentication. In case when user moves from one smart space to another, the application detects the change and notifies the user via notification which offers him connection to this area. As an environment where the application will be used is not restricted, the strong attention is placed on usability. Keywords: Internet vecí,chytré priestory,multiplatformoná mobilná aplikácia; Internet of Things,smart spaces,cross platform mobile application Available at various departments of the ČVUT.
Mobilní kient pro Internet věcí

Diplomová práca sa zaoberá tvorbou multiplatformnej mobilnej aplikácie pre ovládanie rozličných chytrých priestorov. Aplikácia rozpozná bezdrôtový chytrý priestor v okolí, následne umožní užívateľovi ...

Šedivý Jan; Ocetník Dávid; Žára Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Konverze bývalé teplárny Veleslavín
Linhartová Eva; Guziar Marko; Hron Michal
2016 - Slovak
Cieľom diplomovej práce bol návrh konverzie objektu bývalej teplárne Veleslavín, ktorá sa má stať centrom revitalizovaného územia. Za týmto účelom v objekte vzniklo komunitné a coworkingové centrum, ktoré bude slúžiť obyvateľom z blízkeho, ale aj širšieho okolia. Objekt si zachoval pôvodný industriálny výraz, ktorý bol ešte podporený použitím fotovoltaických panelov na južnej dvojitej fasáde. Predmetom spracovania je aj časť projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie, statické a konštrukčné riešenie objektu a štúdia umelého osvetlenia. Projekt úzko nadväzuje na preddiplomový projekt, ktorý je súčasťou tohto portfólia.The aim of my Master's thesis was to design conversion of former heating plant Veleslavin, that is supposed to become the center of revitalized area. For this purpose, was designed a community and a coworking center, which will be used by residents from vicinity and wider areas. Building has preserved its authentic industrial look, which was supported by using photovoltaics panels on south façade. The project documentation to the extent of building permit, static and structural design of the building and study of artifi cial light are also objects of a treatment. My Master's thesis is closely linked to Pre-Master's thesis project, which is part of the portfolio. Keywords: tepláreň,coworking,Veleslavín,Praha; heating plant,coworking,Veleslavín,Prague Available at various departments of the ČVUT.
Konverze bývalé teplárny Veleslavín

Cieľom diplomovej práce bol návrh konverzie objektu bývalej teplárne Veleslavín, ktorá sa má stať centrom revitalizovaného územia. Za týmto účelom v objekte vzniklo komunitné a coworkingové centrum, ...

Linhartová Eva; Guziar Marko; Hron Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2016

Konverze bývalé teplárny Veleslavín
Hlaváček Michal; Húsková Lucia; Hron Michal
2016 - Slovak
Témou mojej diplomovej práce je konverzia bývalej teplárne Veleslavín. Práca nadväzuje na preddiplomový projekt, urbanistickú štúdiu areálu teplárne. Nové urbanistické riešenie otvára areál. Z priemyselného, nevyužívaného územia sa stáva centrum ?života? pre Prahu 6, Veleslavín. Hlavnou kompozičnou osou sa stáva oceľová lávka vo výške 6 metrov, ktorá spája západnú a východnú časť územia. Je zhmotnením myšlienky nadväznosti jednotlivých priemyselných procesov. Sú na ňu orientované všetky nové hmoty a ich funkcie. Rovnako je na ňu napojená aj budova teplárne. Je hlavnou dominantou územia a to nielen svojou masívnou hmotou ale tiež polohou. Tak sa stáva rozpoznateľnou už z diaľky. Práve táto veľkolepá kulisa teplárne ma inšpirovala vytvoriť priestor ktorý prinesie ľudom príležitosť na sociálnu interakciu spojenú s aktivitami, umením, oddychom, vzdelávaním a bude pre nich atraktívny. Konverzia teplárne na komunitné centrum je reakciou na potreby dnešných ľudí a život vo veľkomeste, ktorý často prináša stratu identity a pocit samoty. Vzniká tak miesto harmónie kontrastu medzi chladným priemyselným charakterom teplárne a životom ktorý sa v nej odohráva. Celkový koncept prináša moderné a dôvtipné urbanisticko- architektonicko ?materiálovo- konštrukčné riešenie vzhľadom na danú lokalitu, prírodné prostredie a funkcie.The theme of my thesis is the conversion of the heating plant called Veleslavín. The work follows the pre-diploma project, urban study for the grounds of Veleslavín. This new urban study comes with solution to have the power plant fully opened to public. And so the past industrial, unused land becomes the center of "life" for Prague 6, Veleslavín. Main compositional center line is a steel bridge of six meters, which connects the western and eastern part of the territory. The bridge shall recreate the idea of continuity for individual industrial processes. Every new material and its functions are focused right on it. It is connected to heating plant as well. The location and its giant mass makes it absolutely dominant. Thus it becomes recognizable from afar. It is this spectacular scenery of power plant that inspired me to create a space that brings people the opportunity for social interaction associated with activities, art, recreation, education, and will be attractive to them. This conversion to a community center is a response to the needs of today?s people and life in the big city, which often implies a loss of identity and a feeling of loneliness. This creates a place of harmony contrast between the cold industrial character of heating plant and life that takes place in it. The overall concept brings modern and clever urban- -material- architectural design with respect to the site, the natural environment and features. Keywords: konverzia,tepláreň,lávka,priemyselný,komunitné centrum; conversion,heating plant,bridge,industrial,community center Available at various departments of the ČVUT.
Konverze bývalé teplárny Veleslavín

Témou mojej diplomovej práce je konverzia bývalej teplárne Veleslavín. Práca nadväzuje na preddiplomový projekt, urbanistickú štúdiu areálu teplárne. Nové urbanistické riešenie otvára areál. Z ...

Hlaváček Michal; Húsková Lucia; Hron Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2016

Galerie u Vltavy - Lannov/Revoluční
Hulec Mikuláš; Čerešňák Juraj; Biegel Richard
2016 - Slovak
Cieľom diplomového projektu bolo navrhnúť objekt galérie pre mesto Prahu, ako nové kultúrne centrum pre lokalitu Lannova. Návrh si kladie za cieľ zvýšiť atraktivitu danej lokality a priniesť do územia nový dynamický ráz. Predmetom spracovania je aj časť projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie, statické a konštrukčné riešenie objektu a schematické navrhnutie technických rozvodov.Projekt úzko nadväzuje na preddiplomový projekt, ktorý je súčasťou tohto portfólia.The aim of my Master's thesis was to design the Gallery for the city of Prague as a new cultural center for the site Lannova. The proposal aims to increase the attractiveness of the site and bring a new dynamic character into the area. The project documentation to the extent of building permit, static and structural design of the building and schematic design of the technical systems are also objects of a treatment. My Master's thesis is closely linked to Pre- Master's thesis project, which is part of the portfolio. Keywords: Galéria,Vltava,Lannova,Praha; Gallery,Vltava,Lannova,Praha Available at various departments of the ČVUT.
Galerie u Vltavy - Lannov/Revoluční

Cieľom diplomového projektu bolo navrhnúť objekt galérie pre mesto Prahu, ako nové kultúrne centrum pre lokalitu Lannova. Návrh si kladie za cieľ zvýšiť atraktivitu danej lokality a priniesť do územia ...

Hulec Mikuláš; Čerešňák Juraj; Biegel Richard
České vysoké učení technické v Praze, 2016

Jablonec n/Nisou - Jižní centrum - infocentrum a knihovna
Knytl Luboš; Klikáč Jakub; Schejbal Ladislav
2016 - Slovak
Predmetom diplomovej práce je architektonická štúdia objektu mestskej knižnice v Jablonci nad Nisou v nadväznosti na koncept preddiplomového projektu Jablonec nad Nisou - Južné centrum. Súčasťou štúdie objektu je i časť projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, návrh vybraných stavebne architektonických detailov, koncepty technických riešení a návrh časti interiéru budovy. Cieľom diplomovej práce je návrh mestskej knižnice v Jablonci nad Nisou, ktorá by sa mala stať hlavným prvkom novej oblasti a mala by nahradiť stávajúcu knižnicu v nevyhovujúcich priestoroch starej radnice. Navrhovaná budova sa nachádza na hlavnom námestí novej zóny Južného centra. Objekt sa týči ponad rieku Lužická Nisa a spolu s námestím, odkrývajúc dominanty mesta, poskytuje priamy kontakt s riekou a kladie tak dôraz na vytvorenie jedinečného mestského priestoru.The main subject of the Master's thesis is architectural study of the public library in Jablonec nad Nisou following the concept of Pre-Master's thesis Project Jablonec nad Nisou - South Centre . Part of the architectural study is also project documentation for building permit, design of selected architectural details, concepts of technical solutions and part of interior design. The main purpose of the thesis is design of the municipal library in Jablonec nad Nisou which is supposed to become a major element of the new area and replace existing library placed in unsatisfactory spaces of the old town hall. The proposed building is located on the main square of a new area of the South Centre. The building rises over the river Lužická Nisa and along with the square, uncovering landmarks of the city, provides direct contact with the river and emphasizes unique urban space. Keywords: Knižnica,námestie,rieka,Jablonec nad Nisou; Library,square,river,Jablonec nad Nisou Available at various departments of the ČVUT.
Jablonec n/Nisou - Jižní centrum - infocentrum a knihovna

Predmetom diplomovej práce je architektonická štúdia objektu mestskej knižnice v Jablonci nad Nisou v nadväznosti na koncept preddiplomového projektu Jablonec nad Nisou - Južné centrum. Súčasťou ...

Knytl Luboš; Klikáč Jakub; Schejbal Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases