Number of found documents: 4427
Published from to

Fyzikálně – mechanické vlastnosti materiálu na bázi sulfátovápenatého popílku
Šulc Rostislav; Krása Matouš; Škvára František
2019 - Czech
Tato diplomová práce je věnovaná fyzikálně-mechanickým vlastnostem betonů, u kterých je jako pojivo použit popílek. V úvodu jsou popsány objemové změny betonu, konkrétně různé druhy smrštění. Dále je teoretická část věnována trhlinám jakožto důsledkům těchto objemových změn, parametrům, které ovlivňují vznik a velikost smrštění, a způsobům, jak smrštění měřit. Autor zde uvádí i výsledky smrštění POP betonů. V závěru teoretické části se pojednává o normových požadavcích na beton užívaný při výrobě silničních panelů. V praktické části jsou popsány vstupní materiály, používané při výrobě vzorků, zvolené postupy výroby a zkoušek vzorků a metodika. V závěrečné části se autor věnuje výsledkům a jejich vyhodnocení. Na konec je provedeno shrnutí a vyhodnocení práce.This master thesis deals with the physicomechanical properties of concrete where is ash used as a binder. In the introduction, there are examined volume changes of the concrete, namely the different types of shrinkage. Further, the theoretical part describes cracks as a consequence of these volume changes, the parameters that influence the formation and the size of the shrinkage and the ways to measure the shrinkage. The author also reports the shrinkage of POP concrete. At the end of the theoretical part are discussed the standard requirements for concrete used in the production of road panels. In the practical part are described the input materials used in the production of samples, chosen methods of production and testing of samples and methodology. In the final part, the author focuses on the results and their evaluation. Finally, a summary and evaluation of work are done. Keywords: Objemové změny,Trhliny,Obsah vzduchu,Pevnost v tlaku,Chemické rozmrazovací látky,Smrštění; Volume changes,Cracks,Air content,Compressive strenghts,Chemical thaw substances,Shrinkage Available in digital repository of ČVUT.
Fyzikálně – mechanické vlastnosti materiálu na bázi sulfátovápenatého popílku

Tato diplomová práce je věnovaná fyzikálně-mechanickým vlastnostem betonů, u kterých je jako pojivo použit popílek. V úvodu jsou popsány objemové změny betonu, konkrétně různé druhy smrštění. Dále je ...

Šulc Rostislav; Krása Matouš; Škvára František
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Stavebně technologický projekt - "Rekonstrukce bytového domu Roháčova"
Jarský Čeněk; Tůma David; Gacho Pavol
2019 - Czech
Práce se zabývá zpracováním stavebně technologického projektu pomocí programu Contec. Diplomová práce se důkladně zabývá časovou, technologickou a prostorovou strukturou stavebního objektu. Dále je v práci posouzena projektová dokumentace, zpracováno zařízení staveniště, technologické postupy a závěrem souhrnná technická zpráva.This thesis is about construction technology design. The part of the work was done in software Contec. This thesis is dealing with time structure, technology structure and space structure for construction building. There is also building site design and technology procedure. Keywords: rekonstrukce,časová struktura,prostorová struktura,technologická struktura,stavebně technologický projekt,zařízení staveniště,technologický postup,rozpočet; reconstruction,time structure,space structure,technology structure,site design,technology procedure,construction technology design Available in digital repository of ČVUT.
Stavebně technologický projekt - "Rekonstrukce bytového domu Roháčova"

Práce se zabývá zpracováním stavebně technologického projektu pomocí programu Contec. Diplomová práce se důkladně zabývá časovou, technologickou a prostorovou strukturou stavebního objektu. Dále je v ...

Jarský Čeněk; Tůma David; Gacho Pavol
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Možnosti zavedení Facility managementu do prostředí organizací řízených územně samosprávním celkem
Štrup Ondřej; Zubrová Tereza; Schön Kateřina
2019 - Czech
Diplomová práce je rozdělena do dvou tematických celků. Teoretická část pojednává o problematice oboru Facility management. Budou představeny základní termíny a definice, úrovně řízení, oblasti, FM služby a formy jejich zajištění, smluvní a dokumentační zajištění těchto služeb, bude představena pozice facility managera, význam oboru ve stavebnictví, hlavní přínosy, ICT podpora Facility managementu a v neposlední řadě normy ČSN EN 15221 a světová norma ISO 41000, které jsou základem pro tuto problematiku. V praktické části bude toto využito pro identifikaci dnešního stavu nastavení Facility managementu ve správě nemovitostí v územně samosprávném celku. Na základě těchto informací dojde k návrhu optimalizace řízení a zvýšení efektivnosti při řízení Facility managementu jako komplexu servisních činností při správě majetku. Závěr práce pojednává o propojení daného oboru s metodou BIM a oblastí Smart Cities.The diploma thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with Facility management issues. It introduces the main terms and definitions, level of management, areas, FM services and forms of their provision, contractual and documentary provision of these services and presents the position of the facility manager, the importance of the branch in the construction industry, the main benefits, the ICT support of Facility management and last but not least ČSN EN 15221 and the world standard ISO 41000, which are the basis for this issue. In the practical part, the above stated will be used to identify the current status of Facility management settings in real estate management in a local governing body. Based on this information, it will suggest measures for optimizing management and increasing efficiency in managing Facility Management as a complex asset of a management service. The end of the thesis deals with the interconnection of the given branch with the BIM method and the Smart Cities area. Keywords: Facility management,územně samosprávný celek,správa a evidence majetku,CAFM,BIM,Smart City; Facility management,local governing body,management and record of asset,CAFM,BIM,Smart City Available in digital repository of ČVUT.
Možnosti zavedení Facility managementu do prostředí organizací řízených územně samosprávním celkem

Diplomová práce je rozdělena do dvou tematických celků. Teoretická část pojednává o problematice oboru Facility management. Budou představeny základní termíny a definice, úrovně řízení, oblasti, FM ...

Štrup Ondřej; Zubrová Tereza; Schön Kateřina
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Požární rizika fotovoltaických elektráren na obálce budovy
Hejtmánek Petr; Dvořák Martin; Česelská Tereza
2019 - Czech
Předmětem této diplomové práce je analýza rizik fotovoltaických elektráren na obálce budov z hlediska požáru zaměřená na umístění fotovoltaické elektrárny na střeše. Pro pochopení problematiky, je třeba se nejdříve seznámit se samotným principem fungování fotovoltaických elektráren a příslušných zařízení, která následně mohou vzbuzovat riziko potencionálního požáru. V rámci ukázky požární bezpečnosti fotovoltaických elektráren byla provedena požární zkouška fotovoltaického panelu a následně byly vybrány dva reálné příklady požárů těchto zařízení na území ČR. Problémy při protipožárních zásazích, chybějící legislativa a tím konzervativní řešení odstupových vzdáleností vedly k myšlence zabývat se problematikou odstupovou vzdáleností od fotovoltaického panelu.The topics of my seminar work is the analysis of fire risks of photovoltaic power plant on the envelope of the buildings focused on the location of the photovoltaic power plant on the roof. To understand this issue, it is important to familiarize with the principle of photovoltaic power stations and relevant equipment functioning, which could subsequently cause the potential fire risk. For the presentation of fire safety of photovoltaic power station, a photovoltaic panel fire test was performed and subsequently selected I chose two real examples of the fire in these stations in the Czech Republic. Problems with fire interventions, lack of legislation, and thus a conservative solution separation distance have led to the idea of deal with issues separation distance from the photovoltaic panel. Keywords: Fotovoltaika,požární bezpečnost fotovoltaických elektráren,fotovoltaický panel,požární riziko,rychlost uvolňování tepla; Photovoltaics,fire safety of photovoltaic power plants,photovoltaic panel,fire risk,rate of heat release Available in digital repository of ČVUT.
Požární rizika fotovoltaických elektráren na obálce budovy

Předmětem této diplomové práce je analýza rizik fotovoltaických elektráren na obálce budov z hlediska požáru zaměřená na umístění fotovoltaické elektrárny na střeše. Pro pochopení problematiky, je ...

Hejtmánek Petr; Dvořák Martin; Česelská Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Praha - Letňany - transformace areálu Avia Letňany
Kaplan Ivan; Špálová Kateřina; Cach Jan
2019 - Czech
Předmětem diplomové práce je návrh celkové koncepce prostorového a funkčního uspořádání území s cílem vytvořit novou plnohodnotnou čtvrť uvnitř struktury města s důrazem na detailnější řešení centrálního náměstí. Řešené území se nachází v severní části hlavního města Prahy, a to na ploše původního průmyslového areálu Avia Letňany. Areál je typickým brownfieldem, který v dnešní době prožívá úpadek a využíván je již jen minimálně. Práce je rozčleněna do dvou částí. První obsahuje analýzu stávajícího stavu areálu a návrh nové městské čtvrti. Druhá část je zaměřena na řešení centrálního veřejného prostoru a přilehlých objektů. Součástí návrhu je i specifikace povrchů, volba mobiliáře, návrh druhové skladby zeleně a dopravní a technická infrastruktura.The subject of the diploma thesis is a proposal of the overall conception of the spatial and functional arrangement of the territory in order to create a new full-fledged area within the structure of the city, with emphasis on the more detailed solution of the central square. The solved territory is located in the northern part of the capital city of Prague, on the area of the formal industrial area Avia Letňany. The area is a typical brownfield, which is currently bankrupt and is used only minimally. The work is divided into two parts. The first contains an analysis of the current state of the site and the design of a new city district. The second part focuses on the solution of the central public space and adjacent objects. Part of the design includes surface specifications, furniture choice, greenhouse design and transport and technical infrastructure. Keywords: Praha,Avia Letňany,brownfield,nová městská čtvrť,centrální náměstí,urbanistická studie; Prague,Avia Letňany,brownfield,new city area,central square,urban study Available in digital repository of ČVUT.
Praha - Letňany - transformace areálu Avia Letňany

Předmětem diplomové práce je návrh celkové koncepce prostorového a funkčního uspořádání území s cílem vytvořit novou plnohodnotnou čtvrť uvnitř struktury města s důrazem na detailnější řešení ...

Kaplan Ivan; Špálová Kateřina; Cach Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Územní nároky na pohřbívání s ohledem na kulturní odlišnosti
Jetel Václav; Carda Lukáš; Černoch Jan
2019 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na územní nároky na pohřbívání a zmapováním jednotlivých rituálů s ohledem na kulturní odlišnosti. Dle osobních zkušeností z cest i ze získané literatury jsou zmapovány hlavní světová náboženství a jejich pohřební kultura. Součástí práce je katalog navštívených hřbitovů z kterých jsou čerpány poznatky pro tvorbu Manuálu k návrhu hřbitovů s ohledem na náboženské zvyklosti, který je rovněž součástí této práce. Každý list katalogu mapuje jednotlivý hřbitov, jeho umístění v obci, ve státě, najdeme zde několik fotek pořízených na pohřebišti, bližší informace o historii a jaká se na dané pohřebiště vztahuje legislativa. Poslední části práce je Návrh multikulturního hřbitova v Praze. Jedná se zjednodušený architektonický návrh na pozemku u břehy Vltavy v části Karlín. V návrhu jsou zohledněny potřeby jednotlivých náboženských kultur i aspekty daného pozemku.The diploma thesis focuses on territorial demands for burial and mapping of individual rituals with respect to cultural differences. Based on the personal experience of journeys and literature, the main world religions and their funeral culture are mapped. Part of the work is a catalog of visited cemeteries from which the findings are drawn for the creation of the Manual for the design of cemeteries with respect to religious customs, which is also part of this work. Each catalog sheet maps a single cemetery, it's location in the village, in the state, there are several photos taken at the burial site, more detailed information about the history and what the burial ground is covered by the legislation. The last part of the thesis is the Design of a Multicultural Cemetery in Prague. This is a simplified architectural design on the land on the banks of the Vltava River in Karlín. The proposal takes into account the needs of individual religious cultures and aspects of the given land. Keywords: Pohřbívání,smrt,světová náboženství,manuál,návrh,urbanismus hřbitovů; Burial,death,world religions,manual,design,urbanism of cemeteries Available in digital repository of ČVUT.
Územní nároky na pohřbívání s ohledem na kulturní odlišnosti

Diplomová práce se zaměřuje na územní nároky na pohřbívání a zmapováním jednotlivých rituálů s ohledem na kulturní odlišnosti. Dle osobních zkušeností z cest i ze získané literatury jsou zmapovány ...

Jetel Václav; Carda Lukáš; Černoch Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Hospodářské dvory a jejich význam v krajině
Jetel Václav; Huboňová Kateřina; Černoch Jan
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá hospodářskými dvory na území ORP Třeboň s mírnými přesahy do okolních ORP. Teoretická část popisuje současný stav řešeného území obce s rozšířenou působností Třeboň. Dále se soustředí na urbanistický vývoj krajiny v lokalitě s ohledem na historický vývoj hospodářských dvorů. Praktická část představuje katalog hospodářských dvorů, který je zpracován na základě terénního průzkumu. Katalog obsahuje základní informace o jednotlivých hospodářských dvorech, jejich umístění v rámci ORP, ochranu přírody a krajiny v okolí a dopravní a technickou infrastrukturu. Součástí práce je koncepční řešení opuštěného hospodářského dvora. Práce je založena na územních plánech obcí v ORP Třeboň, na územně analytických podkladech ORP Třeboň a na terénním průzkumu.The diploma thesis is focused on the farm yards in the territory of the ORP Trebon with slight overlaps to the surrounding ORPs. The theoretical part describes the current state of the issued territory of the ORP Trebon. Further, thesis is focused on the urban development of the landscape in the locality, with regards to the historical development of the farm yards. The practical part is a catalog of thefarm yards, which are dealt with on the basis of a field survey. The catalog contains basic information on individual farm yards, their location in ORP ranges, nature and landscape conservation and transport and technical infrastructure. Last part of the thesis is a conceptual solution of the abandoned farm yard. The schema is based on the territorial plans of the municipalities in the Trebon Regional Authority, the territorial analytical documentation of the Trebon ORP and the field survey. Keywords: hospodářské dvory,ORP Třeboň,katalog,územně analytické podklady,územní plán,dopravní a technická infrastruktura; farm yards,ORP Třeboň,catalog,territorial analytical documentation,urban plan,transport and technical infrastructure Available in digital repository of ČVUT.
Hospodářské dvory a jejich význam v krajině

Diplomová práce se zabývá hospodářskými dvory na území ORP Třeboň s mírnými přesahy do okolních ORP. Teoretická část popisuje současný stav řešeného území obce s rozšířenou působností Třeboň. Dále se ...

Jetel Václav; Huboňová Kateřina; Černoch Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Starý Spořilov – ochrana genia loci
Pospíšil František; Preclík Miroslav; Mazura Vojtěch
2019 - Czech
Diplomová práce na téma Starý Spořilov - ochrana Genia loci, se primárně zabývá ochranou hodnot, které tvoří kvality původní zástavby. Práce pomocí anketního šetření zkoumá, zda obyvatelé Spořilova vnímají proměny zástavby a zda jim současný stav vyhovuje či nikoliv. Hlavním výstupem práce je manuál doporučených stavebních úprav, který na názorných ukázkách čtenáři prezentuje vhodná a nevhodná řešení rekonstrukcí. Součástí práce krom textové části a manuálu jsou mapy využití území v úrovni zástavby, veřejného prostranství a jejich kombinace.This thesis, called Starý Spořilov - protection of Genius loci, is mainly dealing with value protection which creates qualities of original development. Questionary which is part of the thesis was used as research of resident's opinions about the changing development. The main outcome of the thesis is list of recommended reconstructions which shows on examples what is permissible and what is forbidden. Except text part and the manual there were also made maps of development, public space and combination of both. Keywords: Starý Spořilov,manuál,anketa,rekonstrukce; Starý Spořilov,manual,questionnaire,reconstruction Available in digital repository of ČVUT.
Starý Spořilov – ochrana genia loci

Diplomová práce na téma Starý Spořilov - ochrana Genia loci, se primárně zabývá ochranou hodnot, které tvoří kvality původní zástavby. Práce pomocí anketního šetření zkoumá, zda obyvatelé Spořilova ...

Pospíšil František; Preclík Miroslav; Mazura Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Veřejná prostranství ve městě Přelouč
Pospíšil František; Soukup Roman; Beránek Karel
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá pojmem veřejná prostranství v širších souvislostech i na konkrétním příkladu města Přelouč. Charakterizuje veřejná prostranství v průběhu historie, jejich problémy a trendy v následujících letech. Podrobně analyzuje systém veřejných prostranství v řešeném území. Kategorizuje veřejná prostranství dle zvolených typologií. Vymezuje ve městě 12 dílčích lokalit, které podrobně zkoumá a navrhuje nová místa pro vznik veřejných prostranství. Uvádí základní principy jejich zkvalitnění a ukazuje příkladné realizace veřejných prostorů z České republiky.The diploma thesis deals with the term of public spaces in a broader context and with a concrete example of the town Přelouč. It characterizes the public space during history, their problems and the trends in the following years. It analyzes in detail the system of public spaces in the solved area. It categorizes public spaces according to the chosen typologies. It defines 12 sub-locations in the city to explore and design new locations for public spaces. It sets out the basic principles of their improvement and shows examples of the realization of public spaces from the Czech Republic. Keywords: veřejná prostranství,územní studie,město Přelouč,urbanistický vývoj,systém veřejných prostranství,typologie veřejných prostranství,charakter zástavby,struktura veřejných prostranství,mobiliář,veřejná zeleň; public space,spacial analysis,the town Přelouč,urbanistic development,systém of public spaces,typology of public spaces,character of housing development,structure of public spaces,street furniture,public greenery Available in digital repository of ČVUT.
Veřejná prostranství ve městě Přelouč

Diplomová práce se zabývá pojmem veřejná prostranství v širších souvislostech i na konkrétním příkladu města Přelouč. Charakterizuje veřejná prostranství v průběhu historie, jejich problémy a trendy v ...

Pospíšil František; Soukup Roman; Beránek Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Variantní řešení stavebních detailů v oblasti hydroizolací spodní stavby
Pazderka Jiří; Čaban Michal; Jůn Petr
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá variantním řešením detailů v oblasti hydroizolace spodní stavby. První část nás seznamuje s různými typy namáhání konstrukce vodou a s alternativy materiálového řešení hydroizolace. Druhá část popisuje vybrané reálné objekty, na které jsou zpracovány variantní řešení detailů. Pro zpracování detailů byly určeny okrajové podmínky. Dále dle okrajových podmínek je v této části zpracován návrh řešení různých druhů a alternativ detailů spodní stavby s následným porovnáním. Detaily jsou doplněny komentářem a fotodokumentací autora.This diploma thesis focuses on the various solutions to details in a field of waterproofing substructure. The first part describes different types of water stressing construction with water and alternatives to the waterproofing solutions. The second part describes real selected objects, on which the various solutions to details are processed. The boundary conditions were determined for detail processing. Furthermore, according to the boundary conditions the proposal is elaborated for the solution to different types and alternatives of the details of the substructure with the following comparison. The details are supplemented by author´s commentary and photo-documentation. Keywords: Hydroizolace,spodní stavba,povlaková izolace,asfaltové pásy,bentonitové rohože,poruchy hydroizolace,konstrukční detaily; Waterproofing,substructure,coating insulation,asphalt bands,bentonite mattings,failures of waterproofing,construction details Available in digital repository of ČVUT.
Variantní řešení stavebních detailů v oblasti hydroizolací spodní stavby

Tato diplomová práce se zabývá variantním řešením detailů v oblasti hydroizolace spodní stavby. První část nás seznamuje s různými typy namáhání konstrukce vodou a s alternativy materiálového řešení ...

Pazderka Jiří; Čaban Michal; Jůn Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases