Number of found documents: 275
Published from to

Optimalizace zpracování dat z diagnostiky Thomsonova rozptylu na tokamaku COMPASS
Böhm Petr; Šos Miroslav; Jeřáb Martin
2018 - English
Diagnostika Thomsonova rozptylu (TS) je jednou z klíčových diagnostik na současných i plánovaných tokamacích do budoucna. Vysoké nároky a složitost diagnostiky vynahrazuje neocenitelná schopnost měřit profil elektronové teploty a hustoty, aniž by docházelo k narušení plazmatu. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky z teorie TS. Následně je představena realizace diagnostiky na tokamaku COMPASS. Druhá část je věnována procesu zpracování dat a inovativním příspěvkům ke kalibracím diagnostiky. Implementace dílčích segmentů detailně analyzovaného algoritmu zpracování dat, zahrnující komplexní proces souboru kalibrací, fitování hrubých dat z rychlých datových sběrů a vlastní výpočet elektronové teploty a hustoty, je zde popsána. Ověření získaných dílčích i finálních výsledků nově implementovaného systému je provedeno porovnáním s výsledky současného zpracování dat. V rámci závěrečné části zabývající se optimalizací prostorové kalibrace diagnostiky metodou ?split-fibre? byla zjištěna korelace mezi pohybem obrazu laserového pulsu po svazku sběrných optických vláken a vibracemi sběrné optické soustavy.The Thomson scattering (TS) diagnostic is one of the key diagnostics used on both recent and planned for the future tokamaks. Its complexity and high demanding character are balanced by its invaluable ability to measure electron temperature and density profiles without perturbing the plasma. In the first part the theoretical background of TS is covered and the realization is demonstrated on the TS diagnostic on the COMPASS tokamak. Second part is devoted to the data processing system and innovative contributions to the diagnostic?s calibration. The implementation of individual segments of the deeply analysed data processing algorithm, including complex calibration process, fitting of the raw data from the fast data acquisition and the very calculation of electron temperature and density, is described. The system performance is validated comparing both partial and final results with the current processing unit. Within the last section, concerning optimization of the spatial calibration method called ?split-fibre?, the correlation between the movement of laser beam image on the collection fibre bundle and vibrations of the collection optics was found. Keywords: Termojaderná fúze,tokamak COMPASS,diagnostika Thomsonova rozptylu,zpracování dat,Python; Thermonuclear fusion,tokamak COMPASS,Thomson scattering diagnostics,data processing,Python Available at various departments of the ČVUT.
Optimalizace zpracování dat z diagnostiky Thomsonova rozptylu na tokamaku COMPASS

Diagnostika Thomsonova rozptylu (TS) je jednou z klíčových diagnostik na současných i plánovaných tokamacích do budoucna. Vysoké nároky a složitost diagnostiky vynahrazuje neocenitelná schopnost měřit ...

Böhm Petr; Šos Miroslav; Jeřáb Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

3D simulátor pro trénování autonomních robotů
Buk Zdeněk; Laube Daniel; Štepanovský Michal
2018 - English
Tato práce se zabývá návrhem a implementací prostředí vhodného pro učení neuronové sítě k ovládání robotů podobných autům. Neuronová síť se k prostředí může připojit pomocí protokolu TCP a tím pádem nelimituje implementaci neuronové sítě. Druhou částí této práce je skript, který učí neuronovou síť zaparkovat auto na parkovací místo. Parkování probíhá na základě obrazu z kamery na autě. Tato část má sloužit jako důkaz použitelnosti implementovaného prostředí k učení neuronové sítě, jak ovládat autu podobného robota. Finální neuronová síť je rozdělena na dvě části, kde první část lokalizuje parkovací místo na obrazu z kamery. Výstup této sítě je pak zpracován plně rekurentní neuronovou sítí sloužící jako kontroler dávající povely autu. Prostředí je implementováno v herním enginu Unity 3D a skript v Wolfram Mathematica.This work focuses on the design and implementation of an environment suitable for training a neural neural network how to control a robot similar to a car. A neural network can be connected to the environment via TCP protocol and, thus, does not limit the implementation of neural network. The second part of this work is a script that teaches the neural network how to park a car using data from the car's cameras. This part serves as a evidence of the usability of the created environment for the purpose of teaching the neural network how to control a car-like robot. The final neural network consists of two parts, where the convolutional network localizes the parking spot from an image from a camera and output coordinates are fed to the recurrent neural network giving commands to the car. The environment is implemented in the game engine Unity 3D and script in Wolfram Mathematica. Keywords: Autonomní auto,neuronová síť,konvoluce,rekurentní neuronová síť,Unity 3D,Wolfram Mathematica,TCP; Autonomous car,neural network,convolution,recurrent neural network,Unity 3D,Wolfram Mathematica,TCP Available at various departments of the ČVUT.
3D simulátor pro trénování autonomních robotů

Tato práce se zabývá návrhem a implementací prostředí vhodného pro učení neuronové sítě k ovládání robotů podobných autům. Neuronová síť se k prostředí může připojit pomocí protokolu TCP a tím pádem ...

Buk Zdeněk; Laube Daniel; Štepanovský Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Alternativní síťové vrstvy v OpenStacku
Vondra Tomáš; Sharma Pragya; Moucha Alexandru
2018 - English
Cloud computing zskv rostouc popularitu dky vy klovatelnosti, vt exibilitu a snadnj dostupnost svch slueb. Cloud Computing umouje poskytovatelm slueb vytvet velk mnostv zdroj zkaznkm, aby mli uivatel k dispozici zdroje na podn. Na tento el poskytovatel slueb cloud computingu pouvaj virtualizaci, protoe to dv schopnost efektivn sdlet zdroje mezi uivateli. OpenStack, relativn nov open source cloud computing platforma, se zamuje na poskytovn st jako slubu (NaaS) vyuvajc virtualizan technologii. OpenStack slibuje rozshl klovateln cloudov infrastruktury. Bt nov, zstv prozkoumat, jak tyto schopnosti pin, a co pesn fungovn jeho vnitnch detail. Clem tohoto projektu je studium intern sov vkon OpenStack zaloenho na implementaci Neutron nebo jinch sovch plugins jako Calico. Parametry vkonu st, jako je propustnost, ztrta paket a paket zpodn bude vyhodnoceno v rmci provozu TCP a UDP pomoc benchmarkingu IPERF nstroj. eten o modelu toku st potvrzuje, e VM na tomt sov komunikace ve vrstv 2 a komunikace v rznch stch ve vrstv 3 bez ohledu na umstn hostitele. Vsledky ze st vkonnostn experimenty ukzaly, e OpenStack zaruuje vkon s prakticky dnou sovou propustnost. Navc, vsledky ukazuj, e umstn stroj z hlediska hostitele a sov adresa ovlivuje vkon st, nicmn Calico je silnm konkurentem pro Neutron, pokud jde o vkon pedevm pro TCP..Cloud computing is gaining increasing popularity because of its higher scalability, more exibility and ease of availability of its services. Cloud Computing enables service providers to build a large pool of resources to their customers so that users will have resources accessible on demand. To this end, cloud computing service providers use Virtualization, since it gives them the ability to eectively share resources among their users. OpenStack, a relatively new open source cloud computing platform, focuses on delivering network as a service (NaaS) using virtualization technology. OpenStack promises massively scalable cloud infrastructures. Being new, it remains to be investigated on how it delivers those abilities, and what the exact workings of its internal details are. The aim of this project is to study the internal network performance of OpenStack based while using Neutron implementation or other networking plugings such as Calico. Network performance parameters like throughput, packet loss and packet delay will be evaluated under TCP and UDP trac using IPERF benchmarking tool. The investigation about network ow pattern conrm that VMs on the same network communicate at layer 2 and those at dierent networks communicate at layer 3, irrespective of their host locations. The results from network performance experiments showed that OpenStack guarantees a performance with virtually no network bandwidth bottleneck. In addition, the results shows that the location of machines in terms of host and network address aect network performance, however, Calico is a strong competitor for Neutron in terms of performance mainly for TCP. Keywords: Cloud,cloud een,NaaS,veejn cloud,soukrom cloud,cloudcloud,neutron,Open VSwitch,virtualizace,Multi-Tenancy,SDN; Cloud,Cloud Solutions,NaaS,Public Cloud,Private Cloud,Hy-brid Cloud,Neutron,Open VSwitch,Virtualization,Multi-Tenancy,SDN Available at various departments of the ČVUT.
Alternativní síťové vrstvy v OpenStacku

Cloud computing zskv rostouc popularitu dky vy klovatelnosti, vt exibilitu a snadnj dostupnost svch slueb. Cloud Computing umouje poskytovatelm slueb vytvet velk mnostv zdroj zkaznkm, aby mli uivatel ...

Vondra Tomáš; Sharma Pragya; Moucha Alexandru
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Studium okrajového plazmatu tokamaku COMPASS a jeho poloidálních variací
Seidl Jakub; Jiráková Kateřina; Stöckel Jan
2018 - English
V budoucích fúzních reaktorech bude nezbytně nutné udržovat velký teplotní spád mezi okrajem udrženého plazmatu a první stěnou včetně divertoru. Tato práce zkoumá, jestli v podobném režimu (anglicky zvaném conduction-limited regime) může pracovat i Scrape-Off Layer (SOL) tokamaku COMPASS v Praze. Diskuze je založena na vzájemném srovnání pěti diagnostik elektronové teploty: horizontální a vertikální reciproké sondy, starého a nového divertorového pole a Thomsonova rozptylu. Jejich profily jsou srovnány za pomoci korekce pozice separatrix a je dosaženo závěru, že pro SOL tokamaku COMPASS je typický jen velmi malý spád teploty i pro parametry, kdy by již měl nastat režim s velkými teplotními gradienty. Jako vysvětlení je zde navrženo, že paralelní profil teploty by mohlo zplošťovat proudění tepla.In future fusion reactors, maintaining a large temperature drop between the confined plasma and the first wall including the divertor will be vitally necessary. This thesis addresses the question whether the Scrape-Off Layer (SOL) of tokamak COMPASS in Prague can also operate in this conduction-limited regime. The discussion is based on comparing the electron temperature profiles measured by five diagnostics: the horizontal and vertical reciprocating probes, the old and new divertor array, and the Thomson scattering. Only small parallel temperature gradients are found even in those discharges with collisionality sufficiently high to induce the conduction-limited regime. The possibility of quite strong parallel heat convection is suggested as an explanation of the temperature profile flattening. Keywords: Tokamak,transportní režim,Scrape-Off Layer,elektronová teplota,dvoubodový model; Tokamak,transport regime,Scrape-Off Layer,electron temperature,two-point model Available at various departments of the ČVUT.
Studium okrajového plazmatu tokamaku COMPASS a jeho poloidálních variací

V budoucích fúzních reaktorech bude nezbytně nutné udržovat velký teplotní spád mezi okrajem udrženého plazmatu a první stěnou včetně divertoru. Tato práce zkoumá, jestli v podobném režimu (anglicky ...

Seidl Jakub; Jiráková Kateřina; Stöckel Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Využití thoria v palivovém cyklu pokročilých jaderných reaktorů
Frýbort Jan; Šísl Václav; Gren Milan
2018 - English
Cinsky vysokoteplotni plynem chlazeny reaktor HTR-PM bude brzy uveden do provozu. Jakozto reaktor s gra?tovym kulovym lozem nabizi HTR-PM sirokou skalu moznosti pri navrhu palivoveho cyklu. Reaktor byl navrzen pro pouziti s obohacenym uranovym palivem, jelikoz jde ale o tepelny gra?tem moderovany system, nabizi se moznost vyuziti thoria jako mnoziveho ma-terialu. V teto diplomove praci bude vyuziti thoria zkoumano na trech urovnich - na urovni uzavreneho rovnovazneho cyklu, otevreneho rovnovazneho cyklu a na urovni pocatecni palivove vsazky a prechodove faze k rovnovaznemu cyklu. Hlavnim cilem je zhodnotit, zda pridani thoria muze zlepsit udrzitelnost provozu reaktoru skrze zvysene vyuziti prirodnich zdroju. Pro zkoumani palivovych cyklu byly pouzity tri softwarove nastroje. Monte Carlo kod Serpent 2 byl vyuzit predevsim k zhodnoceni rovnovazneho otevreneho cyklu. Procedura EQL0D vyv-inuta B. Hombourgerem a postavena na Serpentu 2 byla vyuzita pri vysetrovani uzavreneho rovnovazneho cyklu. V neposledni rade, nove vyvinuta procedura ScRB, taktez zalozena na Serpentu 2, byla pouzita k zhodnoceni pocatecnich palivovych vsazek a prechodovych fazi k rovnovaznemu cyklu. Podrobna analyza uzavreneho rovnovazneho cyklu potvrdila jeho neproveditelnost. Vysledky ziskane pri analyze otevreneho rovnovazneho cyklu naznacuji moznost pozitivniho efektu thoria na udrzitelnost tohoto cyklu, je vsak nutne podrobnejsi zhodnoceni. Byla potvrzena proveditelnost smisene pocatecni vsazky s thoriem a obohacenym uranem. Nicmene prinosy takoveho reseni jsou diskutabilni.The construction of the Chinese HTR-PM reactor, a representative of Gen. IV VHTR class, is in its ?nal stage. As a pebble-bed reactor, HTR-PM o?ers a great freedom for fuel cycle design thanks to continuous recirculation of pebbles through the core. The reactor was designed to utilize low enriched uranium fuel. However, since HTR-PM is a thermal graphite-moderated system, there might be an opportunity to utilize thorium as a fertile material. In this thesis, the utilization of mixed LEU-Th fuel will be investigated at three levels - in an equilibrium closed fuel cycle, equilibrium open fuel cycle, and in an initial core and a running-in phase of reactor operation. The main goal is to evaluate, whether addition of thorium can improve sustainability of the reactor through increased utilization of natural resources. Three software tools were used for the fuel cycle investigations. Monte Carlo code Serpent 2 was used mainly for evaluation of the equilibrium open fuel cycle. EQL0D, a Serpent 2 based procedure developed by B. Hombourger, was used for evaluation of the equilibrium closed fuel cycle. Last but not least, a new Serpent 2 based Semi-continuous Refueling Burnup (ScRB) routine was developed for the purpose of evaluation of di?erent initial cores and running-in phases of operation. Analysis of the closed equilibrium cycle con?rmed its infeasibility. Results obtained for the equilibrium open cycle suggest a chance of positive contribution of thorium towards the sustainability of the cycle, although further analyses are still needed. The feasibility of a mixed LEU-Th initial core was proved, however the bene?ts of such design are questionable. Keywords: VHTR,HTR-PM,thorium,rovnovazny palivovy cyklus,pocatecni vsazka; VHTR,HTR-PM,thorium,equilibrium fuel cycle,initial core Available at various departments of the ČVUT.
Využití thoria v palivovém cyklu pokročilých jaderných reaktorů

Cinsky vysokoteplotni plynem chlazeny reaktor HTR-PM bude brzy uveden do provozu. Jakozto reaktor s gra?tovym kulovym lozem nabizi HTR-PM sirokou skalu moznosti pri navrhu palivoveho cyklu. Reaktor ...

Frýbort Jan; Šísl Václav; Gren Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza kavit a klastrových defektů v ozářených austenitických ocelích s použitím metod transmisní elektronové mikroskopie
Duchoň Jan; Fokt Miroslav; Sláma Bohumil
2018 - English
Detekce defektů a statistické zpracování dat ze snímků z transmisního elektronového mikroskopu (TEM) je časově náročný úkol, který se v současné době dělá ručně. Práce se zabývá dosavadními poznatky ve vývoji mikrostruktury vlivem radiace v tlakovodních reaktorech (PWR), metodiky přípravy ozářených vzorků z austenitické oceli a možností zpracování obrazového signálu ze snímků TEM. V rámci práce byl vytvořen software, který detekuje radiačně indukované poškození; precipitáty a Frankovy smyčky. Přestože software ušetří velké množství času (především mechanické práce), klíčovou roli pořád hraje operátor, ktery nastavuje parametry pro detekci a rozhoduje, co je ještě považováno za hledaný defekt. Získaná data jsou dále porovnána s ruční detekcí, s uspokojivými výsledky.Features detection and statistical processing of transmission electron microscopy (TEM) micrographs is a time demanding process, which is performed manually. This thesis draws upon recent knowledge in the microstructure evolution under irradiation in pressurized water reactor (PWR), methodology of irradiated sample preparation (austenitic stainless steels) and TEM micrographs' signal analysis. A software detecting radiation-induced defect, i.e. radiation-induced precipitates and Frank loops was developed. Although the program reduces considerably time required for image analysis, a critical judgement of an operator still plays a crucial role. Data obtained with the software are compared to measurements by hand, giving reasonable results. Keywords: Radiačně indukované defekty,TEM,PWR,analýza obrazu; Radiation-induced defects,TEM,PWR,image analysis Available at various departments of the ČVUT.
Analýza kavit a klastrových defektů v ozářených austenitických ocelích s použitím metod transmisní elektronové mikroskopie

Detekce defektů a statistické zpracování dat ze snímků z transmisního elektronového mikroskopu (TEM) je časově náročný úkol, který se v současné době dělá ručně. Práce se zabývá dosavadními poznatky ...

Duchoň Jan; Fokt Miroslav; Sláma Bohumil
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Interakce energetických iontů s materiály na bázi grafénu
Macková Anna; Florianová Markéta; Čuba Václav
2018 - English
Grafén a jeho alotropy, například grafénoxid, jsou novým typem materiálů, jejichž výjimečné elektrické, mechanické a další vlastnosti je předurčují k uplatnění v celé řadě aplikací. V současné době je atraktivní zejména možnost výroby grafénu redukcí grafénoxidu, a to pomocí ozáření grafénoxidu laserem nebo iontovými svazky, což je efektivní a ekologická alternativa k chemickým metodám redukce grafénoxidu. Tato práce se zabývá studiem interakcí grafénoxidu s laserovými svazky a ionty o různých energiích a fluencích. Modifikované grafénoxidové fólie jsou následně zkoumány za pomoci jaderně analytických metod Rutherfordova zpětného rozptylu (RBS) a detekce odražených atomů (ERDA), a dále charakterizovány konvenčními analytickými metodami typu Ramanovy spektroskopie, mikroskopie atomárních sil (AFM), infračervené spektroskopie metodou zeslabené totální reflexe (ATR-FTIR), rentgenové fotoelektronové spektroskopie (XPS) a dvoubodové metody měření elektrické vodivosti.Graphene and its allotropes, such as graphene oxide, belong to the new generation of materials. Due to their extraordinary electrical, mechanical and other properties, their application possibilities are vast. Recently, there has been an effort to fabricate graphene via reduction of graphene oxide by means of laser and ion irradiation as an effective and ?green? alternative to reducing graphene oxide using chemical reagents. In this work, a study on interactions of graphene oxide and laser irradiation as well as ions of various energies and fluences is presented. Upon irradiation, the modified graphene oxide foils were characterised using nuclear analytical methods ? Rutherford Backscattering Spectroscopy (RBS) and Elastic Recoil Detection Analysis (ERDA) ? and various conventional analytical methods such as Raman spectroscopy, Atomic Force Microscopy (AFM), Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infrared Spectroscopy (ATR-FTIR), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), and 2-point conductivity measurements. Keywords: grafénoxid,modikace laserem,oza?ování iontovými svazky,metoda Rutherfordova zp?tného rozptylu; graphene oxide,laser modication,ion beam irradiation,Rutherford Backscattering Spectrometry Available at various departments of the ČVUT.
Interakce energetických iontů s materiály na bázi grafénu

Grafén a jeho alotropy, například grafénoxid, jsou novým typem materiálů, jejichž výjimečné elektrické, mechanické a další vlastnosti je předurčují k uplatnění v celé řadě aplikací. V současné době je ...

Macková Anna; Florianová Markéta; Čuba Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Detekce on-line reklamních podvodů monitorováním síťových dat
Grill Martin; Ondráčková Lada; García Sebastián
2018 - English
Stále se zvyšující zájem o Internet ovlivňuje i nárůst reklam. Skoro všechny webové stránky obsahují nějakou formu reklamy, která umožňuje uživatelům přístup k bezplatnému obsahu a vlastníci stránky si tím vydělají na její provoz. Obecně je reklamní byznys místo, kde se soustředí velké množství financí. Rostoucí zisky z internetové reklamy přitahují čím dál více útočníků, kteří aktivně hledají nové zranitelnosti systémů, aby mohli jejich uživatele infikovat malwarem. Zisky útočníků jsou zejména spojeny s počtem falešných kliknutí na reklamy, což je motivuje vyvíjet nebezpečný software. Ten generuje velké množství požadavků simulující tato kliknutí. Požadavky zatěžují internetové spojení, zpomalují zařízení oběti, negativně ovlivnňují její zážitky strávené na internetu a mohou narušit její soukromí. V této práci jsme navrhli detektor anomálií, jehož důležitou částí je rozpoznání reklamy v síťovém provozu. Ukázali jsme, že běžně používané listy pro blokovani reklamy, jako Yoyo ad-block list nebo EasyList ad-block list, jsou velice limitované a těžko se rozšiřují o nové reklamní sítě. Proto jsme navrhli algorithmus pro detekci reklamního provozu, který je schopný odhalit desetkrát více reklam než dříve zmíněné blacklistovací listy. Navíc nevyžaduje žádný lidský zásah ani ruční doplňování nové znalosti, protože může být opakovaně spouštěn a objevit tak nové reklamní sítě. Nakonec jsme navržený detektor anomálií otestovali na HTTP a HTTPS z reálného síťového provozu shromážděného z firemních sítí.The explosive growth in the size and use of the Internet is followed by the growth of ads. Almost all popular web pages contain advertisement, which plays a vital role in supporting free websites by generating revenue for placing the advertisement. Therefore, the online advertisement can be a lucrative business for a website with high visibility. The increasing revenue of the online advertisement attracts more and more attackers who are interested to explore new vulnerabilities to find new ways to infect the broad audience with adware. The attacker's revenue is mainly related to the amount of fake impression, which motivates them to create malware that generates a large number of advertisement requests. This wastes the bandwidth, it can slow down user's device, and negatively impacts the user experience while browsing the Internet and disturbs the user's privacy. We propose anomaly detector for advertisement fraud detection on the network level from the network behaviour. The important part of the proposed anomaly detector is advertisement traffic detection, where we show that current blacklisting methods are limited as they can not effectively cover the increasing number of ad-servers and ad-networks. We propose an algorithm to detect ad-related HTTP/HTTPS requests captured by web proxies. This algorithm can detect ten times more ads than the conventional pattern matching approaches like Yoyo and EasyList ad-block lists, and will not need any human interventions nor manual updates. It can be periodically run to detect new ad-servers and ad-networks. Finally, we evaluated the proposed anomaly detector on HTTP and HTTPS traffic from real network data collected in a number of corporate networks. Keywords: Detekce anomálií,Detekce reklamy,Adware,Click fraud; Anomaly detection,Advertisement detection,Adware,Click fraud Available at various departments of the ČVUT.
Detekce on-line reklamních podvodů monitorováním síťových dat

Stále se zvyšující zájem o Internet ovlivňuje i nárůst reklam. Skoro všechny webové stránky obsahují nějakou formu reklamy, která umožňuje uživatelům přístup k bezplatnému obsahu a vlastníci stránky ...

Grill Martin; Ondráčková Lada; García Sebastián
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Implementing sustainable e-mobility system in Czech Electricity Market
Knápek Jaroslav; Yaman Busra; Kovalenko Olga
2018 - English
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku rozvoje elektromobility v podmínkách České republiky. V úvodu je uveden širší kontext problematiky a důvody přechodu k elektromobilům. Následuje popis současného stavu elektromobility a diskuze očekávání jejího budoucího vývoje v Evropě a v ČR. Tato část obsahuje popis základních vlastností elektromobilů. Dále je popsán celý ekosystém elektromobility - trh s elektromobily, podpora rozvoje elektromobility v Evropě a v ČR, infrastruktura potřebná pro elektromobiliy a její poskytovatelé. Současně jsou uvedeny příklady služeb spojených s elektromobilitou a obchodních modelů s nimi spojených. Spolu s tím jsou diskutovány dopady rozvoje elektromobility na elektroenergetický systém, na import a spotřebu konvenčních paliv a na potřeby dodávek baterií pro elektromobily. V další části práce je popsán Národní akční plán čisté mobility pro ČR, očekávaný rozvoj infrastruktury elektromobilů a legislativní nástroje pro dosažení plánovaných cílů. Práce dále obsahuje analýzu možností, jak mohou současné distribuční společnosti využít rozvoje elektromobility jako nové tržní příležitosti. Je popsána současná situace distribučních společností, v současnosti poskytované služby a jejich aktuální plány rozvoje veřejných dobíjecích stanic. V závěrečné části práce je provedena ekonomická analýza výstavby a provozu 250 rychlodobíjecích stanic s cílem posoudit, zda jde o ekonomicky efektivní aktivitu pro distribuční společnosti. Součástí je i analýza potřebných změn, aby se tyto aktivity staly ekonomicky zajímavými pro distribuční společnosti a aby došlo k podpoře rozvoje elektromobility v ČR. Jsou uvedeny výsledky ekonomických výpočtů včetně možných cenových schémat pro dobíjení elektromobilů. Roční náklady na dobíjení jsou porovnány s náklady na palivo u konvenčních automobilů.This thesis aims to explain how e-mobility can be implemented and developed in Czech Republic. Firstly, the reason why transition to e-mobility is important and required are explained. Then in the first chapter, current situation of the e-mobility market and how it is expected to develop in the future especially in Europe and particularly in Czech Republic are discussed. An important background related to basic features of electric vehicles are given. In the second chapter, e-mobility ecosystem is explained. Electric vehicle provision, support policies applied in Europe and Czech Republic, e-mobility infrastructure and infrastructure providers, some examples of e-mobility services and business models applied in the world are explained. Moreover, the impact of e-mobility on power systems, and oil consumption and import are mentioned. The battery requirements for e-mobility are briefly discussed. Chapter 3 describes the National Action Plan of Czech Republic for e-mobility and how country plans to develop the e-mobility infrastructure. The incentives applied and planned to be applied; legislation and responsible authorities are explained. Moreover, how the electric utilities can use the e-mobility as a new business solution and how they can have a place in e-mobility market are discussed. Their current situation in e-mobility market, what kind of services they provide and their place and targets as a public charging provider are explained. In the final chapter, financial analysis of constructing and operating 250 fast charging stations is carried out to see if providing fast charging stations is a profitable business for electric utilities. It is also discussed what should happen for this business to bring income; and how it can help electric vehicle deployment in Czech Republic. The results of financial analysis and possible pricing schemes are shown. The annual charging prices per car are compared with the annual fuel costs. Keywords: tarify pro dobíjení,elektromobilita,obchodní modely elektromobility,rozvoj elektromobility,poskytovatelé služeb elektromobility,elektromobilita jako příležitost pro distribuční firmy,veřejné dobíjecí stanice; charging tariff,e-mobility,e-mobility business models,electric vehicle deployment,e-mobility providers,e-mobility as a business for electric utilities,public charging stations Available at various departments of the ČVUT.
Implementing sustainable e-mobility system in Czech Electricity Market

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku rozvoje elektromobility v podmínkách České republiky. V úvodu je uveden širší kontext problematiky a důvody přechodu k elektromobilům. Následuje popis ...

Knápek Jaroslav; Yaman Busra; Kovalenko Olga
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Technicko-ekonomická studie využití kabelů s polyetylenovou izolací pro rekonstrukci rozvodu elektrické energie napájející objekt
Vítek Miroslav; Nikolaeva Irina; Švec Jan
2018 - English
In my muster thesis I investigated the issue of the possible reconstruction of the power supply scheme in the Tomsk enterprise of heavy industry "Sibelektromotor". The urgency of the work lies in old-fashioned material insulation. For many years due to the alternative absence, cables with impregnated paper insulation (IPI) were applied for transmitting power. IPI cables have many evident drawbacks, that decreases reliability of power supply. Nowadays, they are still under operation but they are being replaced by the new type of insulation material - cross-linked polyethylene (XPLE). This material has a large number of advantageous features over paper insulation, that gives a strong reason to consider the reconstruction of the system. In the theoretical part I described the insulating materials, their technical characteristics and made a competitive analysis upon the obtained information. The technical part contains designing of power supply systems. The economic feasibility of the two projects is described in the economic part. This part contains calculations of the investment cost, maintenance of the cables, where losses is the essential part. I also provided sensitivity of the project to different rates. In the last part I drew conclusion of the work upon the obtained calculations and the theoretical base and provided my recommendations.In my muster thesis I investigated the issue of the possible reconstruction of the power supply scheme in the Tomsk enterprise of heavy industry "Sibelektromotor". The urgency of the work lies in old-fashioned material insulation. For many years due to the alternative absence, cables with impregnated paper insulation (IPI) were applied for transmitting power. IPI cables have many evident drawbacks, that decreases reliability of power supply. Nowadays, they are still under operation but they are being replaced by the new type of insulation material - cross-linked polyethylene (XPLE). This material has a large number of advantageous features over paper insulation, that gives a strong reason to consider the reconstruction of the system. In the theoretical part I described the insulating materials, their technical characteristics and made a competitive analysis upon the obtained information. The technical part contains designing of power supply systems. The economic feasibility of the two projects is described in the economic part. This part contains calculations of the investment cost, maintenance of the cables, where losses is the essential part. I also provided sensitivity of the project to different rates. In the last part I drew conclusion of the work upon the obtained calculations and the theoretical base and provided my recommendations. Keywords: Cross-linked polyethylene,impregnated paper insulation,power supply system,transformer substation,cable lines,cross-section,cash flow; Cross-linked polyethylene,impregnated paper insulation,power supply system,transformer substation,cable lines,cross-section,cash flow Available at various departments of the ČVUT.
Technicko-ekonomická studie využití kabelů s polyetylenovou izolací pro rekonstrukci rozvodu elektrické energie napájející objekt

In my muster thesis I investigated the issue of the possible reconstruction of the power supply scheme in the Tomsk enterprise of heavy industry "Sibelektromotor". The urgency of the work lies in ...

Vítek Miroslav; Nikolaeva Irina; Švec Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases