Number of found documents: 111
Published from to

Systém pro podporu výuky programování
Mannová Božena; Kožár Slavomír; Genyk-Berezovskyj Marko
2018 - Slovak
Diplomova prace obsahuje aplikaci pro podporu vyucovanie programovania na zakladnych a strednych skolach. Aplikacia je urcena pre spravu uzivatelov, ich organizaciu do skupin, zdie- lanie studijnych materialov ziakom pomocou tejto aplikacie a vytvaranie programatorskych zadani pre ziakov, jejich odovzdavanie a hodnotenie tychto rieseni. V ramci riesenia autor vypracoval analyzu takejto aplikacie, navrhol architekturu a da- tovy model. Navrhnuta aplikacia bola implementovana modelom Softver ako sluzba - formou webovej aplikacie. Popisovana aplikacia by mala priniest skolam nastroj pre zvysenie efek- tivity vyucovania programovania a v neposlednom rade ucinit vyucbu programovania viac atraktivnou pre ziakov na skolach.The diploma thesis contains an application for the support of teaching at primary and secon- dary schools. The application is designed to manage users, organize them into groups, share student materials with this application, and create programming assignments for students" uploading and evaluating these solutions. In the framework of the solution, the author developed an analysis of such an application, designed the architecture and the data model. The proposed application was implemented by the Software as a Service - Web Application. The described application should provide schools with a tool to increase the efficiency of teaching programming and, last but not least, make programming lessons more attractive to school pupils. Keywords: podpora,programovanie,vy?uka,ozna?menia,uc?itel?,z?iak,skupiny,zadanie,odovzda?vanie,testovanie,hodnotenie; support,programming,education,notifications,teacher,student,groups,as- signment,submitting,testing,evaluation Available in digital repository of ČVUT.
Systém pro podporu výuky programování

Diplomova prace obsahuje aplikaci pro podporu vyucovanie programovania na zakladnych a strednych skolach. Aplikacia je urcena pre spravu uzivatelov, ich organizaciu do skupin, zdie- lanie studijnych ...

Mannová Božena; Kožár Slavomír; Genyk-Berezovskyj Marko
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Riadiaca jednotka ToF kamery
Tomlain Ján; Drozd Stanislav; Berešík Roman
2018 - Slovak
Kamery založené na technológii Time-of-Flight (ToF) ponúkajú cenovo dostupné a výpočetne nenáročné riešenie snímania trojrozmerného priestoru v reálnom čase. Prvá časť tejto diplomovej práce si kladie za cieľ oboznámiť čitateľa so základným princípom tejto technológie a jej aktuálnymi možnosťami. Na základe prieskumu dostupných ToF kamier a snímačov je navrhnutý koncept vlastného riešenia konštrukcie riadiacej jednotky pre vybraný ToF snímač OPT8241 od firmy Texas Instruments. Jadrom riadiacej jednotky je programovateľné hradlové pole v kombinácii s dvojjadrovým procesorom ARM - Cyclone V. Ďalšia časť tejto práce sa venuje hardvéru riadiacej jednotky, od schematického návrhu až po dizajn DPS. Výsledkom je funkčný prototyp kamery typu Time-of-Flight, určený pre zdokonaľovanie tejto technológie skúmaním nových riadiacich a filtračných algoritmov.Cameras based on Time-of-Flight (ToF) principle offer cost-effective solution for real-time 3-D imaging using only a low computing power. The first part of this diploma thesis aims at informing the reader about the basic principle of this technology and its current possibilities. The concept of a custom control unit for the selected TOF sensor OPT8241 by Texas Instruments is designed based on a research of available ToF cameras and sensors. The hearth of the control unit is a FPGA combined with dual-core ARM processor - Cyclone V. Another part of this work is focused on the hardware of the control unit from the schematic design to the design of the PCB. The result is a functional prototype of the Time-of-Flight camera designed with a view to improve this technology by offering a device for testing new control and filtering algorithms. Keywords: Time-of-Flight,ToF,kamera,3D,meranie vzdialenosti; Time-of-Flight,ToF,camera,3-D,distance measurement Available in digital repository of ČVUT.
Riadiaca jednotka ToF kamery

Kamery založené na technológii Time-of-Flight (ToF) ponúkajú cenovo dostupné a výpočetne nenáročné riešenie snímania trojrozmerného priestoru v reálnom čase. Prvá časť tejto diplomovej práce si kladie ...

Tomlain Ján; Drozd Stanislav; Berešík Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2018

ÚLOŽNÝ SYSTÉM
Jaroš Jan; Semancová Annamária; Brož Michal
2018 - Slovak
Táto diplomová práca je zameraná na zhotovenie prototypu úložno - výstavného systému určeného pre komerčné, ale aj obytné priestory. Hlavnou cieľovou skupinou sú predajné galérie. Inšpiráciou pre design sú archetypálne tvary a detské ihriská z minulého storočia. Cieľom projektu je skĺbiť estetické aspekty solitéru s funkčnosťou veľkokapacitných úložných systémov.This Diploma project focuses on designing a display system intended to be used in both commercial and private settings, although concept stores are a significant target group. Inspiration for the design stems from architectural archetypes and tubular playground units. The main goal is to combine the aesthetic possibilities of a self-standing cabinet with the practical features of big-scale retail systems. Keywords: Policový systém,Úložní systém,Police,Zrcadlo,Výstavní systém; Shelving system,Shelving unit,Display system,Mirror,Storage system Available in digital repository of ČVUT.
ÚLOŽNÝ SYSTÉM

Táto diplomová práca je zameraná na zhotovenie prototypu úložno - výstavného systému určeného pre komerčné, ale aj obytné priestory. Hlavnou cieľovou skupinou sú predajné galérie. Inšpiráciou pre ...

Jaroš Jan; Semancová Annamária; Brož Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

BYDLENÍ
Novotný Tomáš; Poláková Barbara; Chermayeff Sam
2018 - Slovak
Témou diplomovej prace je bývanie. Pohľad na možnosti bývania súčasnej mladej generácie, ktorá vyžaduje iné možnosti a podmienky ako tie predchádzajúce. Problematika nedostupnosti bývania (nielen) pre mladých, stúpajúce nájmy, nezmyselne zväzujúce hypotéky. Na druhej strane nevôľa sa viazať, rozhodovať dlhodobo, usadiť sa natrvalo. Skúmanie a kategorizácia vecí v živote človeka, ich spoločného vzťahu, aká je budúcnosť tohto vzťahu a čo to znamená pre vývoj bývania. Variácia na bývanie spoločne pre dnes a zajtra.The theme of diploma work is housing. A view of the housing opportunities of the current young generation, which requires other options and conditions than the previous ones. The issue of the unavailability of housing (not only) for young, rising rents, unreasonably tied mortgages. On the other hand, it does not bother to bind, to make a long-term decision, to settle permanently. Investigation and categorization of things in a person's life, their common relationship, what is the future of this relationship and what it means for the development of housing. Variation on housing together for today and tomorrow. Keywords: bývanie spoločne,dostupné bývanie,zdielanie,Smíchov,Praha; affordable housing,living together,sharing,Smíchov,Prague Available in digital repository of ČVUT.
BYDLENÍ

Témou diplomovej prace je bývanie. Pohľad na možnosti bývania súčasnej mladej generácie, ktorá vyžaduje iné možnosti a podmienky ako tie predchádzajúce. Problematika nedostupnosti bývania (nielen) pre ...

Novotný Tomáš; Poláková Barbara; Chermayeff Sam
České vysoké učení technické v Praze, 2018

KOMUNITNÍ CENTRUM, ČIERNE NAD TOPĹOU
Suske Petr; Mihalčinová Miroslava; Habanec Libor
2018 - Slovak
Práca sa zameriava na riešenie problému nefunkčného, resp. neexistujúceho centra obce Čierne nad Topľou. V projekte sa zameriavam na vytvorenie funkčného priestoru nielen pre občanov obce, ale aj pre návštevníkov. V návrhu prepájam existujúcu zástavbu cirkevných stavieb s novou zástavbou, prevažne s verenou funkciou. Celé námestie rozdeľujem do troch funkčných zón. Ide o zónu reprezentatívnu, kultúrnu a rodinnú. Jednotlivé zóny vzájomne prepájam nielen urbanisticky, ale aj strategickým zónovaním jednotlivých aktivít. Novo navrhnutú architektúru prispôsobujem tradičnej architektúre v oblasti a vytváram tak jadro obce, ktoré zapadá do svojho okolia.This work is focused on solving a problem of a non-existent community centre in Čierne nad Topľou, Slovakia. In its design I concentrate on creating a functional space for the locals and visitors alike. The project includes a mix of a existing religious building and newly designed structure, mainly for public use. To achieve this, I divided the square in three functional zones: one for official activities, one for cultural events and one for families. Each functional zone is interconnected by strategically zoning individual activities. Newly designed buildings are adjusting to existing architecture in area. That is how I am creating a pubic space which fits in its surroudings. Keywords: centrum,námestie,architektúra,urbanizmus,kultúra,kultúrny život,centrum obce,kultúrne centrum,centrum spoločenského života,verejné priestranstvo; Centre,square,archtecture,urbanism,culture,cultural life,village centre,cultural centre,public spacCentre,public space Available in digital repository of ČVUT.
KOMUNITNÍ CENTRUM, ČIERNE NAD TOPĹOU

Práca sa zameriava na riešenie problému nefunkčného, resp. neexistujúceho centra obce Čierne nad Topľou. V projekte sa zameriavam na vytvorenie funkčného priestoru nielen pre občanov obce, ale aj pre ...

Suske Petr; Mihalčinová Miroslava; Habanec Libor
České vysoké učení technické v Praze, 2018

KUTNÁ HORA
Novotný Tomáš; Kanderová Lucia; Brychta Roman
2018 - Slovak
Témou diplomovej práce je hľadanie slabých miest mestskej štruktúry Kutnej Hory. Pre svoju prácu som vybrala územie autobusového nádražia, ktoré bude v najbližšej dobre presunuté a stávajúca plocha ostane prázdna. Keďže je táto parcela vo vlastníctve mesta, je v blízkosti centra a dobre dostupná z okolitých sídlisk, otvára sa tu ideálne miesto pre doplnenie mestskej štruktúry a infraštruktúry. Z tejto časti mesta vytváram jeho plnohodnotnú súčasť a to s dôležitosťou, aká mu vzhľadom k jeho polohe prináleží. Na mieste navrhujem priestupný blok s rozmanitými vnútornými priestormi a verejne prístupnými dvormi. Ťažiskom územia je budova mestskej knižnice. Bohatosť funkcií odpovedajúcich hustej mestskej štruktúre dopĺňa telocvičňa, pavlačový bytový dom a radové domy. Blok počíta so stávajúcimi budovami supermarketu a úradu, rešpektuje ich fungovanie a zároveň ich začleňuje do novovzniknutého organizmu.The theme of the diploma project is search for weak points in the urban structure of Kutná Hora. I have chosen the area of a bus station which is going to be moved soon and the current area will remain empty. As this plot is owned by the municipality, it is oriented close to the city centre, it is easily accessible from the surrounding housing estates and opens up an ideal space to complement the urban structure and infrastructure. I am creating a full-valued part of the city, respecting the importance of this place thanks to its location. I am designing a penetrable block with diverse inner spaces and public courtyards. The focus point of this area is the public library. The richness of functions is suplemented by a gym, a block of flats and row houses. The block counts with the existing buildings of the supermarket and the office, respects them and at the same time incorporates them into the newly created organism. Keywords: Kutná Hora,městská knihovna,tělocvična,bydlení,blok; Kutná Hora,public library,gym,living,urban block Available in digital repository of ČVUT.
KUTNÁ HORA

Témou diplomovej práce je hľadanie slabých miest mestskej štruktúry Kutnej Hory. Pre svoju prácu som vybrala územie autobusového nádražia, ktoré bude v najbližšej dobre presunuté a stávajúca plocha ...

Novotný Tomáš; Kanderová Lucia; Brychta Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2018

ZÁSTAVBA PROLUKY KONGRESNÍ TRG LJUBLJANA
Císler Ondřej; Vyšný Ján; Kovačevič Igor
2018 - Slovak
Na vybrané miesto, prieluka do vnútrobloku na Kongresovom námestí, bola v roku 1989 usporiadaná súťaž, ktorej zadaním bolo do vnútrobloku navrhnúť hotel. Víťazom sa stal architekt Boris Podrecca, avšak kvôli zmene režimu sa tu žiadny z projekt nerealizoval. V súvislosti s touto súťažou sa opäť rozpútala diskusia nad kvalitným verejným priestorom a dôležitosťou doriesiť tohto miesto, ktoré tvorí súčasť centrálneho námestia vrátane urbanistických zásahov Josipa Plečnika. Zvolená téma nového divadla je vzhľadom k významnosti miesta a samotnej podstaty divadla logická.At the chosen place, the building gap to the inner courtyard of the Congress Square, a competition was organized in 1989, which topic was to design a hotel to the inner courtyard . The winner was architect Boris Podrecca, but none of the projects was implemented to change the scheme. In connection with this contest, the debate over the quality of the public space and the importance of dwelling on this place, which forms part of the central square, including the urban interventions of Josip Plečnik, was again discussed. The chosen topic of the new theater is logical due to the significance of the place and the essence of the theater itself. Keywords: divadlo,lublaň,koleje,galeria; theaer,Ljubljana,student housing,gallery Available in digital repository of ČVUT.
ZÁSTAVBA PROLUKY KONGRESNÍ TRG LJUBLJANA

Na vybrané miesto, prieluka do vnútrobloku na Kongresovom námestí, bola v roku 1989 usporiadaná súťaž, ktorej zadaním bolo do vnútrobloku navrhnúť hotel. Víťazom sa stal architekt Boris Podrecca, ...

Císler Ondřej; Vyšný Ján; Kovačevič Igor
České vysoké učení technické v Praze, 2018

MODULOVÝ SYSTÉM OBJEKTŮ S POMOCNOU FUNKCÍ K BYDLENÍ
Mádr Josef; Svitek Jakub; Skalický Alexandr
2018 - Slovak
Cieľom projektu bolo vyplniť chýbajúcu medzeru na trhu pomocou objektov, ktoré by legislatívne ako celok nepotrebovali stavebné ohlásenie a tvorili by konkurenciu ľudovej tvorivosti, čím by nahrádzali nevkus a obnovovali tradície formou svojpomocnej samovýroby z modulových prvkov mnou navrhnutých na základe daných návodov a ich možnou úpravou.The goal of this project was to fill the gap in the market with the help of objects, which would not need any construction announcements. They would compete against the folk creativity, which would replace poor taste and would reinstate traditions in the form of diy/self-help manufacturing. This would be done with the help of modular components that are designed by me, following the guides and instructions with the possibility of modifications. Keywords: Modulový systém,sauna,kôlňa,včelín,sklenik,hospodárstvo; modular system,sauna,shed,apiary,greenhouse,outbuilding Available in digital repository of ČVUT.
MODULOVÝ SYSTÉM OBJEKTŮ S POMOCNOU FUNKCÍ K BYDLENÍ

Cieľom projektu bolo vyplniť chýbajúcu medzeru na trhu pomocou objektov, ktoré by legislatívne ako celok nepotrebovali stavebné ohlásenie a tvorili by konkurenciu ľudovej tvorivosti, čím by nahrádzali ...

Mádr Josef; Svitek Jakub; Skalický Alexandr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

OBSERVATOŘ MEZINÁRODNÍ BIOSFERICKÉ REZERVACE VÝCHODNÍ KARPATY
Kraus David; Pástor Matúš; Zahatňanský Štefan
2018 - Slovak
Diplomová práce se zabývá problematikou komplexného území Medzinárodní Biosferické Rezervace Východní Karpaty, ležící na území třech krajin. V rezervaci sa nacházejí vzácné Bukové pralesy. Jsou domovem jedného z posledních funkčních ekosystémů v Evropě. Oblast je taky domovom zanikajíciho Rusínskeho etnika které je "národem bez území" a nezvyčejně kvalitní noční obloze. Biosferická rezervace výrazně trpí neschopností medzinárodní kooperace při její ochraně, jako i neznalostí laické veřejnosti o její existenci a hodnotách. Diplomová práce se dotýka hledání vztahu člověka a přírody, stejně tak jeho vlastní identity a místa na prahu 21. století.Diploma thesis solves problems of complex area of East Carphatians International Biosphere Reserve, lying within three nations. The area is home of Beach forests and one of the last fully functioning ecosystem in Europe. Area is also home of nearly vanished Ruthenian etnicum, which is a "nation without borders" and night sky of exceptional quality. Biospere reserve is damaged by inability of international cooperation and public unfamiliarity about existence of it's values. Thesis is finding the relationship between human and nature, his own identity and place in 21. century. Keywords: příroda,člověk,Rusíni,ochrana,věda,výskum,obloha,noc; nature human Ruthenians protection science research sky night Available in digital repository of ČVUT.
OBSERVATOŘ MEZINÁRODNÍ BIOSFERICKÉ REZERVACE VÝCHODNÍ KARPATY

Diplomová práce se zabývá problematikou komplexného území Medzinárodní Biosferické Rezervace Východní Karpaty, ležící na území třech krajin. V rezervaci sa nacházejí vzácné Bukové pralesy. Jsou ...

Kraus David; Pástor Matúš; Zahatňanský Štefan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

LIPTOVSKÝ HRÁDOK
Novotný Tomáš; Olosová Mária; Švehlíková Anna
2018 - Slovak
Témou diplomovej práce je zariadenie sociálnych služieb, nakoľko súčasné kapacity podobných zariadení nevyhovujú potrebám obyvateľstva Liptovského Hrádku. Konkrétnou typologickou štruktúrou, ktorá momentálne chýba v ponuke sociálnych služieb mesta najviac, je zariadenie pre seniorov. Diplomová práca definuje umiestnenie a predstavuje konkrétne riešenie. Dôležitými faktormi návrhu sú zachovanie pocitu domáceho prostredia, udržanie výhľadov do prírody a variabilita, ktorá umožňuje zmenu typológie podľa požiadaviek doby.The topic of the diploma thesis is a social care facility since current capacities of such facilities in Liptovský Hrádok are insufficient. The exact typological structure, which lacks the offer of social care, is a senior housing with a nursery. The work sets the location and establishes the design. Important factors of the design are conservation of the feeling of home and belonging, visual contact with nature and variability, which permits modification of typologies due to requirements of a certain era. Keywords: Zariadenie pre seniorov,zariadenie podporovaného bývania,nájomné bývanie,Liptovský Hrádok,seniori; social care facility,Liptovský Hrádok,housing for elderly,senior housing,variability Available in digital repository of ČVUT.
LIPTOVSKÝ HRÁDOK

Témou diplomovej práce je zariadenie sociálnych služieb, nakoľko súčasné kapacity podobných zariadení nevyhovujú potrebám obyvateľstva Liptovského Hrádku. Konkrétnou typologickou štruktúrou, ktorá ...

Novotný Tomáš; Olosová Mária; Švehlíková Anna
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases