Number of found documents: 717
Published from to

The Question of Identity in the Fiction by Jackie Kay
GALAČOVÁ, Kateřina; FLAJŠAROVÁ, Pavlína
2019 - English
Cílem této bakalářské práce je definovat pojem identita a zaměřit se na otázku identity ve dvou prozaických dílech Jackie Kayové "Trumpet" a "Red Dust Road". Jackie Kay je důležitou postavou v současné Skotské literatuře. Ve svých dílech se zaměřuje hlavně na otázku identity, ať už v próze či v poezii. Začala se tomu věnovat díky vlastním zkušenostem. Již od dětství si uvědomovala, že představuje směsici mnoha identit, když se musela vyrovnat s tím, že je adoptovaná a musela snášet šikanu a rasistické poznámky od obyvatel bigotního Skotska. The aim of this bachelor's thesis is to define the concept identity and explore the question of identity in two fictions by Jackie Kay "Trumpet" and "Red Dust Road". Jackie Kay in an important figure in contemporary Scottish literature. In her works, either her prose or poetry, she focuses on the question of identity mainly. She started to dedicate herself to it thanks to her own experiences. From a very young age she has been aware of her mixture of identities when she had to deal with the fact that she is adopted and with bullying and racism. Keywords: současná skotská literatura; Skotsko; Jackie Kay; identita; rasa; gender; adopce; trumpet; red dust road; contemporary scottish literature; Scotland; Jackie Kay; identity; race; gender; adoption; trumpet; red dust road Available in digital repository of UPOL.
The Question of Identity in the Fiction by Jackie Kay

Cílem této bakalářské práce je definovat pojem identita a zaměřit se na otázku identity ve dvou prozaických dílech Jackie Kayové "Trumpet" a "Red Dust Road". Jackie Kay je důležitou postavou v ...

GALAČOVÁ, Kateřina; FLAJŠAROVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The "Invisible" Satirist in Fanny Burney's Evelina
ŘEHÁČKOVÁ, Anna; JELÍNKOVÁ, Ema; ŠVÁCHOVÁ, Helena
2019 - English
Fanny Burneyová, hluboce přemýšlivá, všímavá a přirozeně inteligentní, byla rozpolcena mezi svým kritickým přístupem k omezující společnosti a její potřebou být společností akceptována jako žena, tak jako spisovatelka. Proto zápasila sama se sebou, aby vyhověla ideálu ženské nesmělosti, požadované tehdejší společností. Nicméně, její satira nemusí být plně potlačena. Záměrem mé bakalářské práce je hledání satiry v "nejspontánnějším" románu Fanny Burneyové Evelina. Fanny Burney, a deeply reflective, observant and naturally intelligent, was always torn between a critical attitude towards the restrictive society and her need to be accepted by it, as a person as much as a writer. That is why she struggled to conform to the approved idea of womanly diffidence. However, her satirical flair could not be suppressed entirely. My thesis concern to look for Fanny Burney the satirist in her most "spontaneous" novel Evelina. Keywords: Fanny Burney; Evelina; satira; Horácká satira; Juvenálská satira; Fanny Burney; Evelina; Satirist; Horatian satirist Available in digital repository of UPOL.
The "Invisible" Satirist in Fanny Burney's Evelina

Fanny Burneyová, hluboce přemýšlivá, všímavá a přirozeně inteligentní, byla rozpolcena mezi svým kritickým přístupem k omezující společnosti a její potřebou být společností akceptována jako žena, tak ...

ŘEHÁČKOVÁ, Anna; JELÍNKOVÁ, Ema; ŠVÁCHOVÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Impact of James Fenimore Cooper's work on the work of Karl May and Zane Grey
VAŠEK, Michal; PEPRNÍK, Michal; SWENEY, Matthew
2019 - English
Tato práce se zaměřuje na dopad autora Jamese Fenimora Coopera na autory Karla Maye, a Zane Greye, za pomocí analýzy zvolených románů těchto autorů. Zvolené romány jsou Poslední Mohykán od Coopera, Vinnetou I od Maye, a Jezdci z purpurových stepí od Greye. Práce je rozdělena do tří části, každý analyzující jiný prvek románů. Tyto prvky jsou postavy, zasazení příběhů, a příběh samotný. Hlavním cílem je zjistit dopad děl Coopera na díla Karla Maye a Zane Greye. This thesis focuses on the impact of James Fenimore Cooper on the authors Karl May and Zane Grey through analysis of their selected novels, those being The Last of the Mohicans for Cooper, Winnetou I for May, and Riders of the Purple Sage for Grey. The thesis has three parts, each analyzing different part of the novels, those being characters, setting of the story, and the story itself. Main purpose of the thesis is to ascertain the impact of Cooper's work on the work of Karl May and Zane Grey. Keywords: Western; Analýza; James Fenimore Cooper; Zane Grey; Karel May; Vinnetou; Poslední Mohykán; Jezdci z purpurových stepí; Americká Literatura; Western; Analysis; James Fenimore Cooper; Zane Grey; Karl May; Winnetou; The Last of the Mohicans; Riders of the Purple Sage; American Literature Available in digital repository of UPOL.
Impact of James Fenimore Cooper's work on the work of Karl May and Zane Grey

Tato práce se zaměřuje na dopad autora Jamese Fenimora Coopera na autory Karla Maye, a Zane Greye, za pomocí analýzy zvolených románů těchto autorů. Zvolené romány jsou Poslední Mohykán od Coopera, ...

VAŠEK, Michal; PEPRNÍK, Michal; SWENEY, Matthew
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Coming-of-Age/Coming-Out Novels in Contemporary English and American Literature
KOUŘILOVÁ, Patricie; LIVINGSTONE, David; BACHRATÁ, Dorota
2019 - English
Hlavním zaměřením této bakalářské práce je analýza problematiky coming-outu u homosexuálů a jejich celkové vyobrazení v moderní britské a americké literatuře ze tří různých časových období a od tří různých autorů. Kromě tohoto hlavního zaměření se v teoretické části práce věnuji persekuci homosexuálů v minulosti, boji za lidská práva pro homosexuální komunity a vyobrazením homosexuality v Bibli či Antickém Řecku. Vedle toho se v teoretické části věnuji také stěžejním milníkům v homosexuální literatuře. The main focus of this bachelor's thesis is an analysis of the topic of coming out as a homosexual in contemporary coming-of-age English and American literature from three distinct points of view. Apart from this, in the theoretical research, I discuss the persecution of homosexuals in history, struggles for fundamental human rights for homosexual communities, and the overall portrayal of homosexuality in the Bible and in ancient Greece. In the last section of my theoretical research, I also analyze the crucial milestones in gay literature. Keywords: Lidská práva; náboženství; mužská homosexualita; ženská homosexualita; gayové a lesby; homosexuální literatura; současná literatura; coming-of-age romány; Human rights; religion; male homosexuality; female homosexuality; lesbianism; homosexual literature; contemporary literature; coming-of-age novels Available in digital repository of UPOL.
Coming-of-Age/Coming-Out Novels in Contemporary English and American Literature

Hlavním zaměřením této bakalářské práce je analýza problematiky coming-outu u homosexuálů a jejich celkové vyobrazení v moderní britské a americké literatuře ze tří různých časových období a od tří ...

KOUŘILOVÁ, Patricie; LIVINGSTONE, David; BACHRATÁ, Dorota
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The Image of Victorian Women as Depicted by Elizabeth Barrett Browning
DYNKOVÁ, Dagmar; FLAJŠAROVÁ, Pavlína; JELÍNKOVÁ, Ema
2019 - English
Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma pozice, práv a života žen ve viktoriánském období skrze vnímání britské básnířky Elizabeth Barrett Browningové. Úvodní část této práce podává obecný popis života a práv viktoriánských žen v závislosti na různých sociálních třídách, jmenovitě v aristokracii, střední třídě a v pracovní třídě. Druhá část této práce poskytuje popis života Elizabeth Barrett Browningové. Závěrečná část je zasvěcena rozboru ženských představitelek v díle Aurora Leigh, který slouží jako příklad toho, jak autorka vnímala postavení a práva viktoriánských žen z různých tříd. This thesis focuses on the topics of position, rights and home life of Victorian women as it was perceived and described by an English poetess, Elizabeth Barrett Browning. The opening section gives a general description of life and rights of women in different ranks, namely in the upper class, middle class, and working class in the Victorian period. The second chapter provides description of life of Elizabteh Barret Browning. The last part is dedicated to an analysis of the female characters in Barrett Brownings´s work Aurora Leigh, which serves as an example of the author´s view of women in each class at her time. Keywords: Elizabeth Barrett Browningová; Aurora Leigh; viktoriánské období; sociální třídy; ženy; práva.; Elizabeth Barrett Browning; Aurora Leigh; Victorian period; social classes; women; rights. Available in digital repository of UPOL.
The Image of Victorian Women as Depicted by Elizabeth Barrett Browning

Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma pozice, práv a života žen ve viktoriánském období skrze vnímání britské básnířky Elizabeth Barrett Browningové. Úvodní část této práce podává obecný popis ...

DYNKOVÁ, Dagmar; FLAJŠAROVÁ, Pavlína; JELÍNKOVÁ, Ema
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

British Social Class as Reflected in the Novels of P. G. Wodehouse
NAŇÁKOVÁ, Kateřina; FLAJŠAROVÁ, Pavlína; LIVINGSTONE, David
2019 - English
Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat koncept sociálních tříd v románech P. G. Wodehouse. Detailně rozebírá způsob, jakým Wodehouse zobrazuje britský třídní systém své doby v románech, zvláště pak v těch, ve kterých se objevují postavy Jeevese a Woostera. První část práce vymezuje britský třídní systém, jeho historii a současnost a poskytuje náhled do života sluhů ve viktoriánské Anglii. Druhá část práce se zabývá analýzou sociálních tříd ve Wodehousovi a zkoumá to, jak autor vybočuje z pravidel typických pro tyto třídy a čím se odlišuje od klasického zobrazování třídního systému, především co se týká vztahu mezi pánem a jeho sluhou a nakonec předkládá možné důvody pro toto nekonvenční zpracování tématu. The aim of this thesis is to analyse the concept of social class in the novels of P. G. Wodehouse. It looks in detail at the way Wodehouse treats the British social class system of his time in his novels, especially in the novels within the Jeeves and Wooster canon. The first part defines the British social class system, its history and present and provides insight into the life of servants in Victorian England. The second part analyses the social classes in Wodehouse and explores the ways in which they deviate from the typical class rules and from the usual portrayal of the social class system, specifically in the context of the master-servant relationship, and proposes the possible reasons behind this unconventional treatment of the topic. Keywords: sociální třída; britská sociální třída; P. G. Wodehouse; Jeeves a Wooster; vztah pán-sluha; social class; British social class; P. G. Wodehouse; Jeeves and Wooster; master-servant relationship; servants in Britain Available in digital repository of UPOL.
British Social Class as Reflected in the Novels of P. G. Wodehouse

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat koncept sociálních tříd v románech P. G. Wodehouse. Detailně rozebírá způsob, jakým Wodehouse zobrazuje britský třídní systém své doby v románech, zvláště ...

NAŇÁKOVÁ, Kateřina; FLAJŠAROVÁ, Pavlína; LIVINGSTONE, David
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Lexical Issues in L2 English
MIFKOVÁ, Hana; MARTINKOVÁ, Michaela; KUBÁNEK, Michal
2019 - English
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou studentských korpusů v kontextu výzkumu osvojování druhého jazyka a jejich využití pro lexikologickou analýzu akademického psaného projevu vysokoškolských studentů. Účelem této práce je vytvořit studentský korpus obsahující autentická jazyková data získaná z bakalářských prací studentů oboru anglické filologie z Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykovy univerzity v Brně a kontrolní korpus složený z vědeckých článků napsaných profesionálními lingvisty. Druhým cílem je zjistit lexikální diverzitu studentských textů ve srovnání s texty psanými profesionály. Předpokládá se, že studentské texty budou mít nižší hodnotu lexikální diverzity než profesionálně psané texty, protože angličtina není jejich mateřský jazyk a mají méně zkušeností s akademickým psaním. This bachelor thesis is concerned with the role of learner corpora in the second language acquisition research and their exploitation for lexicological analysis of university students' academic writing. The purpose of the thesis is to compile a learner corpus containing authentic language data gathered from bachelor theses written by students of English Philology at Palacký University in Olomouc and Masaryk University in Brno, and a control corpus consisting of research articles written by professional linguists. The second main objective of the thesis is to evaluate the lexical diversity of learner texts in comparison with the texts written by professionals. It is hypothesized that learner texts would have a lower rate of lexical diversity than professionally written texts, because English is not their native language and they are less experienced in academic writing. Keywords: Korpusová lingvistika; studentské korpusy; osvojování druhého jazyka; angličtina pro akademické účely; akademická próza; lexikální diverzita; TTR; STTR; Corpus linguistics; learner corpora; second language acquisition; SLA; English for academic purposes; academic writing; lexical diversity; TTR; STTR Available in digital repository of UPOL.
Lexical Issues in L2 English

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou studentských korpusů v kontextu výzkumu osvojování druhého jazyka a jejich využití pro lexikologickou analýzu akademického psaného projevu vysokoškolských ...

MIFKOVÁ, Hana; MARTINKOVÁ, Michaela; KUBÁNEK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The Millennial Generation in American Literature
SEVRÁNKOVÁ, Veronika; PEPRNÍK, Michal; JAŘAB, Josef
2019 - English
Tato bakalářská práce se zaměřuje na generaci mileniálů v Americe a americké literatuře. Cílem této práce je představit tuto generaci, zaměřit se na dva hlavní názory popisující generaci mileniálů a následně tyto názory podložit nebo vyvrátit na základě prostudovaných materiálů a analýze děl vybraných autorů. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá generacemi a termínem "mileniál"kdo je generace mileniálů, jací jsou její členové, jak ji vidí americká společnost. Druhá část je věnována třem autorům patřícím do této generace a analýze jejich děl. The Bachelor's thesis deals with the generation of Millennials in America and American literature. The aim is to introduce this generation, examine the two main convictions about this generation and ascertain which of those convictions is more veracious based on the works of experts and the selected authors and their works. The thesis is divided into two parts. The first part concerns with generations and the term "millennial"who is the millennial generation, what are its members like, how is it viewed by the American society. The second part is dedicated to the three selected authors and the analysis of their works with the emphasis on finding the main characteristics of this generation. Keywords: mileniálové; generace mileniálů; generace; generace Y; Marina Keegan; Durga Chew-Bose; Ocean Vuong; Millennials; Millennial Generation; Generations; Generation Y; Marina Keegan; Durga Chew-Bose; Ocean Vuong Available in digital repository of UPOL.
The Millennial Generation in American Literature

Tato bakalářská práce se zaměřuje na generaci mileniálů v Americe a americké literatuře. Cílem této práce je představit tuto generaci, zaměřit se na dva hlavní názory popisující generaci mileniálů a ...

SEVRÁNKOVÁ, Veronika; PEPRNÍK, Michal; JAŘAB, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Beasts and Beauties: The Evolution of Classic Fairy Tales
HORÁČKOVÁ, Klára; LIVINGSTONE, David; ČIPKÁR, Ivan
2019 - English
Cílem této práce bylo porovnat klasické pohádky a jejich moderní pojetí Angelou Carter s její sbírkou příběhů Krvavá Komnata. První část práce se zabývala historií pohádek. Následující kapitola se zaměřovala na feministickou teorii a feministický kriticismus a zmiňuje jednu z nejhlavnějších feministických esejí Vlastní pokoj od Virginie Woolf. Další část zmiňovala samotnou Angelu Carter, její biografii a shrnutí jejích ostatních děl. Poslední kapitola se zabývala klasickými pohádkami a jejich interpretacemi od nejrůznějších autorů po celém světě a poté převážně interpretacemi od Angely Carter v Krvavé Komnatě. The aim of the thesis was to compare classic fairy tales with their modern variations by Angela Carter and her collection of stories Bloody Chamber. The first part of the thesis dealt with the history of fairy tales. The following chapter focused on feminist theory and feminist criticism and mentioned one of the most fundamental feminist works A Room of One´s Own by Virginia Woolf. The next section mentioned Angela Carter, her biography and a summary of her other works. The last chapter dealt with the classic fairy tales, their interpretations by several authors from all around the world and then especially interpretations by Angela Carter in the Bloody Chamber. Keywords: POHÁDKY; ANGELA CARTER; FEMINISMUS; KRVAVÁ KOMNATA; VIRGINIA WOOLF; FEMINISTICKÁ TEORIE; MODERNÍ POHÁDKY; FAIRY TALES; ANGELA CARTER; FEMINISM; BLOODY CHAMBER; VIRGINIA WOOLF; FEMINIST THEORY; MODERN FAIRY TALES Available in digital repository of UPOL.
Beasts and Beauties: The Evolution of Classic Fairy Tales

Cílem této práce bylo porovnat klasické pohádky a jejich moderní pojetí Angelou Carter s její sbírkou příběhů Krvavá Komnata. První část práce se zabývala historií pohádek. Následující kapitola se ...

HORÁČKOVÁ, Klára; LIVINGSTONE, David; ČIPKÁR, Ivan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Representations of War in Shakespeare's Henry V: Sifting Fact from Fiction
HANÁK, Jakub; LIVINGSTONE, David; WOOCK, Elizabeth Allyn
2019 - English
Tato bakalářská práce se zabývá tématem postavy Jindřicha V. ve hrách Williama Shakespeara. Snaží se porovnat Shakespearovu divadelní postavu se skutečným králem. Dále se zabývá glorifikací bitvy u Azincourtu a skutečnými příčinami anglického vítězství, důležitostí, jakou tato hra hrála v anglické historii 20. století a jak s ní bylo nakládáno jako s propagačním materiálem. V neposlední řade se tato práce zaměřuje na Shakespearovu hru Jindřich V. a snaží se prokázat její dvě naprosto rozdílné interpretace. This bachelor thesis deals with the character of Henry V in William Shakespeare's plays. It tries to compare the theatrical character with the real king Henry V. Further it deals with the glorification of the battle of Agincourt and the real causes that lead to decisive English victory. It also mentions the importance of the play in history and how it was used as a propagandistic material. Last but not least it tries to show two completely different interpretations of Shakespeare's King Henry V. Keywords: Shakespeare; Agincourt; propaganda; Henry V; Shakespeare; Agincourt; propaganda; Jindřich V. Available in digital repository of UPOL.
Representations of War in Shakespeare's Henry V: Sifting Fact from Fiction

Tato bakalářská práce se zabývá tématem postavy Jindřicha V. ve hrách Williama Shakespeara. Snaží se porovnat Shakespearovu divadelní postavu se skutečným králem. Dále se zabývá glorifikací bitvy u ...

HANÁK, Jakub; LIVINGSTONE, David; WOOCK, Elizabeth Allyn
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases