Number of found documents: 19504
Published from to

Nutná obrana a krajní nouze jako okolnosti vylučující protiprávnost
HANOUSEK, Petr; KLÁTIK, Jaroslav
2019 - Czech
Tato diplomová práce pojednává o nutné obraně a krajní nouzi jako okolnosti vylučující protiprávnost se zaměřením na vymezení podmínek nutné obrany a krajní nouze a zda - li jsou tyto podmínky přísné pro ty, co takto jednají a jestli dostatečně zohledňují psychické rozpoložení osoby, která jedná v rámci nutné obrany a krajní nouze. Nedílnou součástí této práce je vymezení vybočení z mezí nutné obrany a krajní nouze. This thesis deals with the necessary defense and extreme distress as a circumstance excluding illegality with a focus on defining the conditions of necessary defense and extreme emergency and whether these conditions are strict for those who do so and if they sufficiently take into account the mental state of the person acting within necessary defense and extreme emergency. An integral part of this work is defining the deflection from the limits of necessary defense and extreme distress. Keywords: Nutná obrana; krajní nouze; útok; nebezpečí; obránce; útočník; okolnosti vylučující protiprávnost; vybočení z mezí nutné obrany a krajní nouze; Necessary defense; extreme emergency; attack; danger; defender; attacker; circumstances excluding illegality; deflection from the limits of necessary defense and extreme emergency Available in digital repository of UPOL.
Nutná obrana a krajní nouze jako okolnosti vylučující protiprávnost

Tato diplomová práce pojednává o nutné obraně a krajní nouzi jako okolnosti vylučující protiprávnost se zaměřením na vymezení podmínek nutné obrany a krajní nouze a zda - li jsou tyto podmínky přísné ...

HANOUSEK, Petr; KLÁTIK, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Užívání dopingových látek návštěvníky fittnes center ve věku 18-25 let
POLYÁK, Albín; VAŘEKOVÁ, Renata
2019 - Czech
V práci jsou zpracovány informace o dopingu, užívání dopingových látek a metod.Hlavním cílem práce je porovnání výsledků výzkumu mezi dvěma skupinami.Jednu skupinu tvoří aktivní sportovci, druhou nesportovci. Porovnávali se jejich postoje a názory na doping a znalost zakázaných látek.Věková hranice respondentů je v rozmezí 18-25 let. This final master thesis describes the problem of using doping substances by visitors to fitness centers. The main risk group is young people aged 18-25, who tend to use doping substances in their attempts to resemble as much as possible their sporting idols. The work deals with information about doping, history of doping, division of prohibited substances, methods of their use, including basic standards and codes. The main goal of the thesis is to compare the results of research between two groups. The first group is athletes who are racing athletes, the other are recreational athletes. They will compare their views on doping and knowledge of prohibited substances. Keywords: doping; fitness centrum; sport; zakázané látky; kodex; WADA.; doping; fitness; sports; prohibited substances; code; WADA. Available in digital repository of UPOL.
Užívání dopingových látek návštěvníky fittnes center ve věku 18-25 let

V práci jsou zpracovány informace o dopingu, užívání dopingových látek a metod.Hlavním cílem práce je porovnání výsledků výzkumu mezi dvěma skupinami.Jednu skupinu tvoří aktivní sportovci, druhou ...

POLYÁK, Albín; VAŘEKOVÁ, Renata
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Homicidium
ORLÍK, Jakub; BUBELOVÁ, Kamila; RAZIM, Jakub
2019 - Czech
Tématem diplomové práce je úmyslné usmrcení v římském právu (tj. čin samotný a jeho právní následky) a zvláště pak homicidium jako zvláštní trestný čin římského práva trestního. Práce je koncipována chronologicky, přičemž se nezabývá pouze vývojem právní úpravy úmyslného usmrcení, ale rovněž vývojem římského státu a s tím spojenými změnami politických poměrů a proměnami státní moci. V rámci negativního vymezení homicidia byly zmíněny i další trestné činy, a to veneficium a parricidium. Zvláštní pozornost byla věnována proměnám lex Cornelia de sicariis et venefici[i]s, jakožto hlavnímu pramenu poznání úpravy úmyslného usmrcení a rovněž byla zmíněna i legislativní činnost římských císařů, z nichž zvláště činnost císaře Hadriána se jeví být v dané oblasti významnou. Závěr práce pak obsahuje i pokus o definici homicidia tak, jak vyplývá hlavně z úpravy v justiniánských Digestech a přílohu tvoří překlad dvou titulů čtyřicáté osmé knihy Digest (Dig. 48.8. Ad legem Corneliam de siccariis et veneficis a Dig. 48.9. De lege Pompeia de parricidiis). This Master's thesis deals with the intentional killing in Roman law (i.e. with the act itself and its legal consequences), and especially with Homicidium as a particular crime of Roman criminal law. The thesis is conceived chronologically and it does not deal merely with the development of legal regulation of intentional killing, but also with the development of the Roman state and the associated changes in political circumstances and transformations of state power. To negatively define Homicidium other crimes were mentioned as well, namely Veneficium and Parricidium. Attention has been paid to the transformations of the lex Cornelia de sicariis et venefici[i]s, as the main source of cognition of the legal regulation of intentional killing and the legislative work of the Roman emperors was mentioned as well, of which especially Hadrianus's seems to be significant. The conclusion of this thesis contains an attempt to define Homicidium mainly according to the legal regulation of Justinian's Digest and the translation of two titles of the forty-eighth book of Justinian's Digest (Dig. 48.8. Ad legem Corneliam de siccariis et veneficis and Dig. 48.9. De lege Pompeia de parricidiis) is annexed at the end of the thesis. Keywords: Římské právo trestní; usmrcení; zabití; vražda; homicidium; veneficium; parricidium.; Roman criminal law; homicide; manslaughter; murder; homicidium; veneficium; parricidium. Available in digital repository of UPOL.
Homicidium

Tématem diplomové práce je úmyslné usmrcení v římském právu (tj. čin samotný a jeho právní následky) a zvláště pak homicidium jako zvláštní trestný čin římského práva trestního. Práce je koncipována ...

ORLÍK, Jakub; BUBELOVÁ, Kamila; RAZIM, Jakub
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Pohybová gramotnost mládeže na ZŠ a SŠ ve vztahu k motivaci k pohybovým aktivitám a vlastní efektivitě v oblasti pohybových aktivit
VRTÍLEK, Luděk; PERNICOVÁ, Hana
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá pohybovou gramotností a hlavními motivy pro vykonávání pohybové aktivity. Jejím hlavním cílem je zjistit jak se žáci ZŠ Purkyňova ve Vyškově a studenti Gymnázia a SOŠZE Vyškov hodnotí v oblasti vlastní pohybové gramotnosti. Výzkum se uskutečnil na přelomu roku 2018/2019 a zúčastnilo se jej 134 žáků. Sběr dat probíhal formou dotazníkového šetření. Žáci vyplnili celkem čtyři standardizované dotazníky: PLAYself (dotazník pro sebehodnocení pohybové gramotnosti), MPAM-R (dotazník motivace k pohybové aktivitě), DOVE (dotazník obecné vlastní efektivity) a DOPA (dotazník vlastní efektivity v oblasti pohybových aktivit). Bylo zjištěno, že v sebehodnocení pohybové gramotnosti dosahují žáci sportovních i nesportovních tříd ZŠ téměř totožných výsledků. Stejně tak vnímaná osobní účinnost v oblasti pohybových aktivit je podobná u žáků sportovních i nesportovních tříd, přičemž žáci sportovních tříd se ukazují jako sebekritičtější. Dívky hodnotí své pohybové schopnosti a dovednosti nejhůře při pohybových aktivitách a sportech vykonávaných na hřišti, zatímco chlapci na ledu. Nejoblíbenějším prostředím pro vykonávání pohybové aktivity nebo sportu je pro chlapce hřiště a pro dívky příroda. Jako dominantní motiv pro vykonávání pohybové aktivity je u 31 % dívek a u 33 % chlapců motiv zdatnosti. Výsledky této práce mohou být nápomocné k rozvoji povědomí o pohybové gramotnosti a jejího výzkumu v ČR. Dále mohou sloužit pedagogům k rozvoji pohybové gramotnosti, motivace nebo pohybové kompetence žáků. Diploma thesis deals with physical literacy and main motives for exercising physical activity. Main goal of the thesis is to determine how the pupils of elementary school ZŠ Purkyňova in Vyškov and students at grammar school SOŠZE Vyškov rate themselves in the area of physical literacy. Research was conducted at the turn of the year 2018/2019 with (134 pupils as test sample/134 pupils as participants). Data collection was carried out in the form of a questionnaire survey. In total pupils filled in four standardized questionnaires: PLAY self, MPAM-R, DOVE and DOPA. It was found that the pupils from sport classes and non-sport classes of ZŠ Purkyňova achieve almost identical results in self-evaluation of physical literacy. Self-efficacy in the area of physical activity is perceived similarly by pupils from sport and non-sport classes while sport class pupils appear to be are more self-critical. Girls evaluate their physical abilities and skills the worst in physical activities and sports performed on the playground, while boys on ice. The most popular environment for physical aktivity or sports is a playground for the boys and nautre for the girls. Fitness motive is the dominant motive for exercising physical activity for 31 % of girls and 33 % of boys from the tested sample. The results of this thesis can help to develop awareness of physical literacy and its research in the Czech Republic. Furthermore, they can be used by teachers for the development of physical literacy, motivation or physical competence of pupils. Keywords: pohybová gramotnost; vnímaná osobní účinnost; motivace; zdraví; tělesná výchova; physical literacy; self-efficacy; motivation; health; physical education Available in digital repository of UPOL.
Pohybová gramotnost mládeže na ZŠ a SŠ ve vztahu k motivaci k pohybovým aktivitám a vlastní efektivitě v oblasti pohybových aktivit

Diplomová práce se zabývá pohybovou gramotností a hlavními motivy pro vykonávání pohybové aktivity. Jejím hlavním cílem je zjistit jak se žáci ZŠ Purkyňova ve Vyškově a studenti Gymnázia a SOŠZE ...

VRTÍLEK, Luděk; PERNICOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv senzomotorických stélek na kinematické parametry nohy
MURÍNOVÁ, Lenka; BIZOVSKÁ, Lucia; KLEIN, Tomáš
2019 - Czech
Práce se zabývá posouzením vlivu senzomotorických stélek na kinematické parametry nohy v stojné fázi chůzového cyklu asymptomatických dospělých. Výzkumu se účastnilo 13 jedinců (6 žen a 7 mužů, ve věku 20,2 ? 1,1 let), kteří absolvovali měření kinematických parametrů dolních končetin při chůzi se základní stélkou, a následně s vybranými pelotami senzomotorických stélek NovaPed sensosystem (Schein Orthopädie service KG, Remscheid, Německo). Kinematické parametry dolních končetin při chůzi byly měřeny optoelektronickým systémem Vicon Vantage (Vicon Motion System, Londýn, Velká Británie). Každý proband absolvoval celkem dvě měření, která sestávala z dílčích měření chůze vlastním tempem, v uniformní obuvi a velikostně odpovídající základní stélce, na kterou byly v náhodném pořadí připevňovány peloty. Pro účely výzkumu byla použita mediální patní pelota (CM), retrokapitální pelota s laterálním vyvýšením (RL) a jejich kombinace (CMRL). Kinematické parametry pohybu zadonoží vůči tibii při chůzi se základní stélkou byly porovnány s kinematickými parametry získanými při chůzi s vybranými pelotami. Použití peloty CM mělo statisticky významný vliv na rozsah pohybu v sagitální a frontální rovině. V sagitální rovině ve smyslu zvětšení dorzální flexe a celého rozsahu pohybu, ve frontální rovině ve smyslu snížení everze a zmenšení celého rozsahu pohybu. Aplikací peloty RL došlo k statisticky významné změně rozsahu pohybu ve všech rovinách. V sagitální rovině ke zvětšení celého rozsahu pohybu, ve frontální rovině ke zvětšení inverze a zvětšení celého rozsahu pohybu. V transverzální rovině došlo ke změně ve všech pohybech, a to ke zmenšení addukce, zvětšení abdukce a zvětšení celého rozsahu pohybu. Použitím kombinace CMRL došlo ke staticky významné změně pohybu v sagitální, frontální i transverzální rovině. V sagitální rovině došlo ke zvětšení dorzální flexe a ke zvětšení celého rozsahu pohybu, ve frontální rovině ke zvětšení inverze a zmenšení everze. V transverzální rovině došlo ke změně ve všech pohybech, a to zmenšení addukce, zvětšení abdukce a zvětšení celého rozsahu pohybu. The present thesis deals with the assessment of the effect of sensorimotor insoles on the kinematic parameters of the foot in asymptomatic adults during the stance phase of gait cycle. The research involved 13 individuals (6 females and 7 males, aged 20,2 ? 1,1) who were measured for kinematic parameters of the lower limbs whilst walking with the basic insole, and then with selected bars of the sensorimotor insoles NovaPed sensosystem (Schein Orthopädie service KG, Remscheid, Germany). Kinematic parameters of the lower limbs when walking were measured by means of the Vicon Vantage optoelectronic system (Vicon Motion System, London, UK). Each proband completed two measurements which consisted of self selected speed in uniform shoes and appropriately sized basis insole, to which bars were attached in random order. For the purpose of the research, the medial heel bar (CM), the retrocapital bar with lateral elevation (RL) and their combination (CMRL) were used. The kinematic parameters of the rearfoot movement to tibia when walking with the basic insole were compared with kinematic parameters obtained when walking with selected bars. Using the medial heel bar (CM) had a statistically significant effect on the range of motion in the sagittal and frontal plane during walking: the dorsal flexion and the entire range of motion was increased in the sagittal plane; the eversion was decreased and the entire range of motion was decreased in the frontal plane. By applying the retrocapital bar with lateral elevation (RL) there was a statistically significant change in the range of motion in all planes: the entire range of motion was increased in the sagittal plane; the inversion was increased and so was the entire range of motion in the frontal plane. The transversal plane saw a change in all movements: adduction reduction, abduction enlargement, and the increase in the range of motion. Using a CMRL combination described above, there was a statistically significant change in sagittal, frontal, and transversal motion: the dorsal flexion and the entire range of motion was increased in the sagittal plane; the inversion was increased while the eversion was decreased in the frontal plane. The transversal plane saw a change in all movements: adduction reduction, abduction enlargement, and the increase in the range of motion. Keywords: kinematika; zadonoží/zánoží; komplex hlezenního kloubu; senzomotorické stélky; noha; kinematics; hindfoot/ rearfoot; ankle joint complex; sensorimotor insoles; foot Available in digital repository of UPOL.
Vliv senzomotorických stélek na kinematické parametry nohy

Práce se zabývá posouzením vlivu senzomotorických stélek na kinematické parametry nohy v stojné fázi chůzového cyklu asymptomatických dospělých. Výzkumu se účastnilo 13 jedinců (6 žen a 7 mužů, ve ...

MURÍNOVÁ, Lenka; BIZOVSKÁ, Lucia; KLEIN, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Kondiční příprava a diagnostika kondiční připravenosti jezdců bikrosu
KUDR, Marek; BĚLKA, Jan
2019 - Czech
Cílem bylo analyzovat a porovnat kondiční přípravu 2 až 3 českých týmů a na základě získaných dat sestavit tréninkové doporučení kondiční přípravy, která by byla aplikovatelná do stávajících tréninkových jednotek. Toto tréninkové doporučení může být použit pro zefektivnění a zkvalitnění tréninkového procesu, což může vést k profesionalizaci bikrosu v České republice. Pro účely získání dat byl použit testovací profil, který byl vytvořen speciálně pro požadavky daného sportu. Z výsledku vyplívá, že kondiční příprava u jednotlivých bikrosových klubů je velice odlišná z pohledu zaměření rozvoje pohybových schopností. Přesto taková kondiční příprava vede ke zlepšení výkonu, ale v porovnání s jinými sporty lze označit kondiční přípravu jako spíše nedostatečnou. The aim was to analyze and compare condition preparation of 2 to 3 Czech teams and to build training recommendations for condition preparation, which would be applicable to existing training units. This training recommendation can be used to streamline and improve the training process, which can lead to professionalism in the Czech Republic. For data acquisition, a test profile was created that was specifically designed for the requirements of the sport. As a result, condition preparation at individual bikros clubs is very different from the point of view of developing motor skills. Yet such condition preparation leads to improved performance, but compared to other sports, condition preparation can be described as insufficient. Keywords: Bikros; kondiční příprava; sportovní výkon; tréninkové doporučení; Bicross; condition preparation; sports performance; training recommendation Available in digital repository of UPOL.
Kondiční příprava a diagnostika kondiční připravenosti jezdců bikrosu

Cílem bylo analyzovat a porovnat kondiční přípravu 2 až 3 českých týmů a na základě získaných dat sestavit tréninkové doporučení kondiční přípravy, která by byla aplikovatelná do stávajících ...

KUDR, Marek; BĚLKA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Dopady Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ve veřejné správě
ŽENATÍK, Kristián; MELOTÍKOVÁ, Petra; FRUMAROVÁ, Kateřina
2019 - Czech
Předmětem diplomové práce je zhodnocení právního stavu ochrany osobních údajů před a po účinnosti GDPR, a to především se zaměřením na projevy této legislativy v oblasti veřejné správy. První část práce tak analyzuje stav v době před účinnosti GDPR, zákon č. 100/2000 Sb., o ochraně osobních údajů představuje zásadní právní předpis v této oblasti. Na tento oddíl pak navazuje rozbor samotného Nařízení včetně nových povinností s ním souvisejících. Konečně je pak pohlíženo na konkrétní aspekty, které jsou pro veřejnou správu relevantní. Cílem práce je poté pokusit se vyhodnotit vlivy současné právní úpravy na činnost veřejné správy a vyhodnotit celkový přínos při procesu zpracování osobních dat. The subject of this diploma thesis is the evaluation of the legal status of personal data protection before and after the effectiveness of GDPR, especially with focus on display of this legislation in the area of public administration. The first part of the thesis analyzes the situation before the GDPR comes into effect, when Act No. 100/2000 Coll., on the protection of personal data represents an essential legislation regulation in this agenda. This section is followed by an analysis of the Regulation itself, including new related obligations. Finally, the specific aspects that are relevant to public administration are viewed. The aim of the thesis is to try to evaluate the effects of the current legislation on the activities of public administration and to evaluate the overall contribution in the process of personal data processing. Keywords: Ochrana osobních údajů; GDPR; Úřad pro ochranu osobních údajů; Právo na informace; Pověřenec pro ochranu osobních údajů; Veřejná správa; Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů; Personal data protection; GDPR; The office for personal data protection; Right to information; Data Protection Officer; Public administration; Data Protection Impact Assessment Available in digital repository of UPOL.
Dopady Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ve veřejné správě

Předmětem diplomové práce je zhodnocení právního stavu ochrany osobních údajů před a po účinnosti GDPR, a to především se zaměřením na projevy této legislativy v oblasti veřejné správy. První část ...

ŽENATÍK, Kristián; MELOTÍKOVÁ, Petra; FRUMAROVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv hydrogenované vody na akutní odezvu organizmu při tělesném zatížení na úrovni maximální spotřeby kyslíku u mladých atletů běžců
TESAŘ, Ondřej; VALENTA, Michal
2019 - Czech
Tato diplomová práce je dílčí součástí grantového projektu IGA_FTK_2019_002. V rámci experimentální studie jsme ověřovali vliv hydrogenované vody (HRW) na akutní odezvu organismu při intenzitě tělesného zatížení na úrovni maximální spotřeby kyslíku. Výzkumný soubor tvořilo 24 atletů - běžců na národní výkonnostní úrovni v průměrném věku 17,6 ? 1,9 let. Experiment proběhl jako randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, cross over studie. Běžci absolvovali dvakrát identické spiroergometrické vyšetření na běžeckém pásu s odstupem jednoho týdne. Probandi při testování běželi rychlostí na úrovni jejich VO2max do odmítnutí. Probandům byla před zahájením testování podávaná hydrogenovaná voda nebo placebo v celkovém množství 1 260 ml HRW nebo placeba. Použitá hydrogenovaná voda obsahovala 1,1 - 1,2 ppm molekulárního vodíku (H2). Zjišťovali jsme vliv orálního užití HRW oproti placebu na rozdíl v průměrných hodnotách maximální srdeční frekvence, v časech dosažení anaerobního prahu a pozátěžové hladiny laktátu u běžců. Při užití HRW měli běžci průměrnou hodnotu SFmax 186,4 ? 8,3 tepů/min, při užití placeba 186,3 ? 8,7 tepů/min, rozdíl byl 0 ? 3,3 tepů/min, (p= 0,901). Úrovně anaerobního prahu dosáhli při užití HRW v průměrném čase 274 ? 18 sec., při užití placeba 272 ? 29 sec, rozdíl byl 2 ? 25 sec., (p= 0,730). Průměrná hodnota pozátěžové hladiny laktátu u běžců byla při užití HRW 9,9 ? 2,2 mmol/l, při užití placeba 10,1 ? 2,0., rozdíl činil 0,2 ? 1,6 mmol/l, (p= 0,509). Při užití HRW nebo placeba nebyl signifikantní rozdíl v hodnotách sledovaných proměnných This diploma thesis is the partial part of grant project IGA_FTK_2019_002. We tested the effects of hydrogen-rich water (HRW) on the acute response of the exercise performance at the physical intensity of maximum oxygen uptake. The research group consisted of 24 athletes - runners at the national performance level in the average age of 17.6 ? 1.9 years. This study was conducted as randomized, double-blind, placebo-controlled, cross-over study. The runners complete two identical spiroergometric testing on the treadmill one week apart. The runners ran at the speed of their VO2max to exhaustion. Each of them was drinking 1260 ml of HRW or placebo. The used HRW had a pH of 7.9 and contained 1.1-1.2 ppm/H2. We proved the effect of oral using HRW versus placebo on the various exercise performance indices like maximum heart rate, time of reaching the anaerobic threshold and post blood lactate level. Runners had average SFmax of 186.4 ? 8.3 beats / min after using HRW, 186.3 ? 8.7 beats/min after using placebo. The difference was 0 ? 3.3 beats / min, (p = 0.901). The levels of anaerobic threshold was at 274 ? 18 sec. after using HRW, 272 ? 29 sec. after using placebo. The difference was 2 ? 25 sec, (p = 0.730). Blood lactate level was 9.9 ? 2.2 mmol l after using HRW, 10.1 ? 2.0 after using placebo. The difference was 0.2 ? 1.6 mmol/l, (p = 0.509.) Hydrogen-rich water supplementation did not influence of SFmax, time of reaching the anaerobic threshold and post-exercising blood lactate level. Keywords: molekulární vodík; hydrogenovaná voda; HRW; tělesné zatížení; spiroergometrické vyšetření; oxidační stres; acidóza Available in digital repository of UPOL.
Vliv hydrogenované vody na akutní odezvu organizmu při tělesném zatížení na úrovni maximální spotřeby kyslíku u mladých atletů běžců

Tato diplomová práce je dílčí součástí grantového projektu IGA_FTK_2019_002. V rámci experimentální studie jsme ověřovali vliv hydrogenované vody (HRW) na akutní odezvu organismu při intenzitě ...

TESAŘ, Ondřej; VALENTA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Dědická nezpůsobilost
BARTOŇKOVÁ, Bára; TINTĚRA, Tomáš; BEDNÁŘ, Václav
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá úpravou dědické nezpůsobilosti. Ve srovnání s předchozí právní úpravou byl institut rozšířen o dva nové důvody, které jsou v pozůstalostním řízení uplatnitelné. Zároveň však byly původní dva důvody nezpůsobilosti specifikovány, čímž byla jejich působnosti rozšířena. Cílem práce bylo podrobně zhodnotit současnou úpravu ve světle jejího historického vývoje a současně upozornit na nedostatky či výkladové problémy. Autorka diplomové práce zdůvodnila, ke kterému způsobu výkladu se přiklání, a navrhla drobné úpravy de lege ferenda. This thesis focuses on legal regulation of inheritance incapacity. Compared to the previous legislation, the institute was extended by two new causes which are applicable in the probate proceedings. At the same time, the original two causes for incapacity to inherit were specified, thus their scope was expanded. The goal was to evaluate current legislation in the light of its historical development and also draw attention to shortcomings or problems in interpretation. The author justified her opinion on which way of interpretation she favours and suggested minor modification de lege ferenda. Keywords: Dědické právo; zůstavitel; dědic; dědická nezpůsobilost; trestný čin; zavrženíhodný čin; domácí násilí; rodičovská odpovědnost; prominutí.; Inheritance law; testator; heir; incapacity to inherit; crime; reprehensible act; domestic violence; parental responsibility; forgiveness. Available in digital repository of UPOL.
Dědická nezpůsobilost

Diplomová práce se zabývá úpravou dědické nezpůsobilosti. Ve srovnání s předchozí právní úpravou byl institut rozšířen o dva nové důvody, které jsou v pozůstalostním řízení uplatnitelné. Zároveň však ...

BARTOŇKOVÁ, Bára; TINTĚRA, Tomáš; BEDNÁŘ, Václav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Hodnocení síly svalů dolních končetin a rovnováhy ve vztahu k funkční dominanci u mladých dospělých
MAZUROVÁ, Lucie; KOVÁČIKOVÁ, Zuzana
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Hodnocení síly svalů dolních končetin a rovnováhy ve vztahu k funkční dominanci u mladých dospělých

MAZUROVÁ, Lucie; KOVÁČIKOVÁ, Zuzana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases