Number of found documents: 4043
Published from to

The analysis of physical activity with the use of accelerometer in people with Down Syndrome during Special Olympics local event
QU, Lu; CHMELÍK, František
2010 - English
CÍLE: Během Speciální olympiády zjistit pomocí akcelerometru úroveň pohybové aktivity u účastníků s Downovým syndromem a analyzovat ji s ohledem na pohlaví účastníků a absolvované disciplíny. METODIKA: V průběhu 2 dní bylo změněno akcelerometrem ActiGraph GT3X 75 účastníků s Downovým syndromem (50 mužů a 25 žen) na atletických závodech v Olomouci v České republice. VÝSLEDKY: (1) Pohybová aktivita zúčastněných závodníků dosahuje doporučovanou úroveň; (2) Závodníci, kteří se účastnili dráhových disciplín i disciplín v poli neměli vyšší energetický výdej než ti, kteří se účastnili pouze dráhových disciplín; (3) Závodníci s lepšími sportovními dovednostmi prováděli více intenzivní pohybové aktivity; (4) Muži závodníci neměli vyšší úroveň pohybové aktivity. ZÁVĚRY: Z hlediska množství pohybové aktivity je účast na speciální olympiádě pro lidi s mentálním postižením přínosná. OBJECTIVE: To measure physical activity using accelerometer in people with Down syndrome during Special Olympics local program and to analyze the level of physical activity in relation to different disciplines and the gender of participants. METHODS: 75 people with Down syndrome (50 males, and 25 females) wore a GT3X ActiGraph to record the physical activity levels for 2 days during the Athletics Games in Olomouc, Czech Republic. RESULTS: (1) The physical activity levels of athletes meet the published guidelines; (2) Athletes who participated both in Track and Field do not have higher energy expenditure than those participating only in Track events; (3) The athletes with higher sports ability perform more vigorous activity; (4) Male athletes do not have higher physical activity level. CONCLUSION: Regarding the level of physical activity, Special Olympics local program is beneficial for people with intellectual disability. Keywords: Klíčová slova: Mentální postižení; úroveň pohybové aktivity; speciální olympiáda; energetický výdej; kroky; akcelerometr.; Keywords: Intellectual Disability; Physical Activity Level; Special Olympics; Energy Expenditure; Steps; Accelerometer. Available in the UPOL Library.
The analysis of physical activity with the use of accelerometer in people with Down Syndrome during Special Olympics local event

CÍLE: Během Speciální olympiády zjistit pomocí akcelerometru úroveň pohybové aktivity u účastníků s Downovým syndromem a analyzovat ji s ohledem na pohlaví účastníků a absolvované disciplíny. ...

QU, Lu; CHMELÍK, František
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Pain assessment guided review of exercise for injury prevention and rehabilitation in athletic wheelchair users
OLIVEIRA, Beatriz; ZAATAR, Amr
2010 - Czech
Tato práce využila krátkou formu Dotazníku z McGill's University (MPQ-SF) s cílem určit hlavní místa bolesti u sportovců vozíčkářů a na zkladě těchto nálezů kriticky zhodnotit a shrnout současná fakta efektivity cvičebních protokolů v prevenci a léčbě bolesti. 23 sledge hokejistůs poraněním mích, dětskou mozkovou obrnou nebo amputací dolních končetin vyplnilo MPQ-SF s průměrným skóre 4,08 (+5,79). V této práci bylo zahrnuto celkem 18 studií získaných z 5 elektronických databází popisujících experimentální skupinu, cvičení a efekt cvičení. Hlavní místa bolestí identifikovaná sledge hokejisty byla v ramenou, následována oblastí hrudníku a krku. Současný přehled literatury podporuje implementaci preventivních a rehabilitačních programů pro sportovce vozíčkáře. Navržený program a doporučení mohou doprovázet standardní instrukce pro prevenci problémů u sportovců používajících k pohybu převážně mechanický vozík. The present assessment utilizing the McGill Pain Queestionnaire (MPQ-SF) aims to determine the core sites of pain on wheelchair athletes and, based on these findings, critically review and summarize current evidence for the effectiveness of exercise protocols in the prevention and treatment of pain. 23 male sledge hockey athletes with spinal cord injury (SCI), cerebral palsy (CP) and lower limb amputation (LLA) answered the MPQ-SF and the average score was 4.08 (+5,79). A total of 18 references describing the population, exercises and effects of training were retrieved from 5 electronic databases and included in this study. The main sites of pain identified were on shoulders, followed thoracic and cervical regions, The literature reviewed supports the implementation of preventive and rehabilitation programs for athletic manual wheelchair users (MWCUs). The program and recommendations outlined can guide instructions for the prevention of problems in MWCUs. Keywords: bolest; vozíčkáři; cvičební program; prevence zranění; pain; manual wheelchair users; exercise program; injury prevention Available in the UPOL Library.
Pain assessment guided review of exercise for injury prevention and rehabilitation in athletic wheelchair users

Tato práce využila krátkou formu Dotazníku z McGill's University (MPQ-SF) s cílem určit hlavní místa bolesti u sportovců vozíčkářů a na zkladě těchto nálezů kriticky zhodnotit a shrnout současná fakta ...

OLIVEIRA, Beatriz; ZAATAR, Amr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

The effect of blocked versus random training schedules on boccia skills performance in experienced athletes with cerebral palsy (CP)
MORRISS, Luke; WITTMANNOVÁ, Julie
2010 - English
Efektivní maximalizace sportovních výkonů pomocí strukturace tréninkové jednotky poutá mnoho sportovní pozornosti. Cílem této práce je zhodnotit dopad užití metody blokové a rozptýlené praxe na úroveň provádění vybraných dovedností v boccia u sportovců s DMO. V práci byl použit výzkumný design pre a post testového měření u souboru 14 sportovců s DMO rozděleného do 2 skupin. Skupiny pracovaly dle předepsaného blokového a rozptýleného (vždy 7 sportovců) uspořádání činností v tréninkové jednotce po 10 týdnů. První měření proběhlo při počátečním šetření a následně po intervenci post-test. Užitá originální testová metoda hodnotí boccia dovednosti v 1) umístění Jacka (bílý cílový míč) a prvního míče a 2) vhození míče co nejblíže k Jacku plus 3) odražení Jacka při hře v různých vzdálenostech od odhodové čáry. Výsledky ukazují větší zlepšení vybraných boccia dovedností u skupiny sportovců pracujících dle zásad blokové metody. Tři sportovci užívající metodu rozptýlené praxe neprokázali zlepšení, všichni participanti blokové praxe ano, na různé úrovni. Přestože tyto nálezy nebyly podpořeny statistickou signifikací, jednotlivé kasuistiky a poznámky sportovců a trenérů podporují praktickou významnost použití metody blokové praxe a zjištění, že osoby s DMO mohou mít problémy s přepojováním pozornosti spojeným s metodou rozptýlené praxe. Další nálezy: 1) důležitost zaměřit trénink na procvičování boccia odhodových dovedností a hru v zadní části hracího pole; 2) lepší výsledky testování boccia dovedností u hráčů kategorie BC3 užívajících pomocných zařízení v porovnání s hráči BC2 odhazujících samostatně. Efficiently maximising sporting performances through structuring of training sessions has become a very important focus. The aim of this study is to measure the effect of blocked versus random training schedules on boccia skills performance in athletes with CP in a two-group pre and post-test design. A sample of 14 experienced athletes with CP participated and were divided into two groups. Both groups followed prescribed blocked (7 athletes) and random (7 athletes) training schedules implemented for 10 weeks. Measurements were taken at baseline and after intervention using original testing procedures measuring boccia skills performances of 1) jack and first ball placement shots, and 2) ability to draw onto the jack ball plus 3) ability to drive the jack ball away at 3 different set lengths. Results showed a greater improvement in boccia skills in the group of athletes using blocked practice schedules. Three participants in the random practice group did not show overall improvement in boccia skills performance whereas all participants in the blocked practice group did. In spite of these findings not being supported by statistical significance, looking at separate cases and following athletes and coaches? remarks, practical significance strengthens the use of blocked practice and supports findings that persons with CP may have problems in switching attention connected with random practice. Other findings: 1) importance to stress practice on the boccia skills at longer distances and playing in the farthest part of the boccia court; 2) better measurement results (scores) in pre and post-tests for BC3 players using assistive devices compared to BC2 throwing players. Keywords: dětská mozková obrna (DMO); boccia; výuka a učení; získávání a rozvoj pohybových dovedností; metoda blokové a rozptýlené praxe; cerebral palsy (CP); boccia; teaching and learning; skill acquisition and development; blocked and random practice schedules Available in the UPOL Library.
The effect of blocked versus random training schedules on boccia skills performance in experienced athletes with cerebral palsy (CP)

Efektivní maximalizace sportovních výkonů pomocí strukturace tréninkové jednotky poutá mnoho sportovní pozornosti. Cílem této práce je zhodnotit dopad užití metody blokové a rozptýlené praxe na úroveň ...

MORRISS, Luke; WITTMANNOVÁ, Julie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Fiktivní "státy" jako marketingový produkt cestovního ruchu na území České republiky
SLÁMA, Lumír; FŇUKAL, Miloš; KLADIVO, Petr
2010 - Czech
Myšlenka fiktivního ?státu? byla v minulosti využita především autory pohádek i mnoha dalších literárních žánrů. Jen v několika případech však byla tato idea ve světě použita záměrně pro zvýšení atraktivity regionu pro cestovní ruch. V podmínkách České republiky v posledních letech vzniklo přes dvacet takových útvarů. Tato práce zahrnuje přehled těchto ?států? a klasifikaci jejich aktivit. Metodou komparativní analýzy a analýzou marketingového mixu byly definovány a ohodnoceny pozitivní a negativní rysy těchto útvarů a získán přehled o úrovni jejich marketingového řízení. Dotazníkový průzkum poskytl informace o znalosti a povědomí respondentů o fiktivních ?státech?, jejich zkušenostech a spokojeností s návštěvou regionu či pouhé jednorázové akce. V závěru byl proveden pokus o ohodnocení přínosu těchto fiktivních útvarů pro regiony a perspektivnost a aktuálnost těchto aktivit v současné době. Nastíněna byla také souvislost se sociálním kapitálem jako rozvojovým potenciálem nejen cestovního ruchu v periferních regionech. The idea of fictitious ?state? has been used in the past mostly by the authors of fairy tales and many other literary genres. In the real world originated and still originate fictitious states with various motives, from gaining autonomy, achieving independence, through mere promotion and to highlight the problem, mischief-making, to illegal bank and immigration activities. In the conditions of the Czech Republic, this idea has found fertile ground and in recent years grew up more than twenty such formations. This work includes a summary of such ?states? and a classification of their activities. The method of comparative analysis and analysis of marketing mix have defined and assessed positive and negative features of such services and obtained an overview of the level of their marketing management. In the conclusion was made an attempt to evaluate the contribution of these fictitious formations to regions and outlined trends in tourism development and so their future prospects and the topicality of these activities at present. Outline was also associated with social capital as the potential for development of tourism not only in peripheral regions. Keywords: cestovní ruch; fiktivní stát; pohádkové království; marketingový mix; marketingový produkt; regionální rozvoj; sociální kapitál; tourism; fictitious state; fairy-tale kingdom; marketing mix; marketing product; regional development; social capital Available in the UPOL Library.
Fiktivní "státy" jako marketingový produkt cestovního ruchu na území České republiky

Myšlenka fiktivního ?státu? byla v minulosti využita především autory pohádek i mnoha dalších literárních žánrů. Jen v několika případech však byla tato idea ve světě použita záměrně pro zvýšení ...

SLÁMA, Lumír; FŇUKAL, Miloš; KLADIVO, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Popírání otcovství ve srovnání se zahraniční právní úpravou
POSPÍŠILOVÁ, Klára; WESTPHALOVÁ, Lenka
2010 - Czech
Available in the UPOL Library.
Popírání otcovství ve srovnání se zahraniční právní úpravou

POSPÍŠILOVÁ, Klára; WESTPHALOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Emoce ve sportu a strategie zvládání stresu u rychlostních kanoistů
SOUČKOVÁ, Martina; VÁLKOVÁ, Hana
2010 - Czech
Available in the UPOL Library.
Emoce ve sportu a strategie zvládání stresu u rychlostních kanoistů

SOUČKOVÁ, Martina; VÁLKOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Vliv lázeňské léčby na ventilační parametry a kineziologické ukazatele u dětí předškolního věku s bronchiálním astmatem
DOKULILOVÁ, Iva; NEUMANNOVÁ, Kateřina
2010 - Czech
Asthma bronchiale je onemocnění, které se může vyskytovat u dětí i dospělých. Jeho prevalence stoupá a první začátky astmatu se u dětí stále posunují do nižších věkových skupin. Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit vliv komplexní lázeňské léčby na změnu rozvíjení hrudníku v oblasti mezosternale a xifosternale a zhodnotit vliv na vybrané kineziologické ukazatele u dětí předškolního věku. Bylo provedeno vstupní a výstupní vyšetření. Ve výzkumné části byly odebrané údaje porovnávány s kontrolním souborem zdravých dětí stejné věkové kategorie a souborem tvořeným dětmi z denního rehabilitačního stacionáře s asthma bronchiale stejné věkové kategorie. Ve výzkumném souboru bylo měřeno 15 dětí, z toho 5 chlapců a 10 děvčat. Soubor denního rehabilitačního stacionáře tvořilo 5 chlapců a 10 děvčat. V kontrolní skupině bylo vyšetřeno 40 dětí, z toho 20 chlapců a 20 děvčat. Z výsledků vyšetření lze usuzovat pozitivní vliv komplexní lázeňské léčby na rozvíjení hrudníku a zvýšení svalové síly u dětí s asthma bronchiale. Ve výsledných hodnotách rozvíjení hrudníku v oblasti mezosternale i xifosternale bylo zjištěno, že chlapci ze skupiny podstupující lázeňskou léčbu dosáhli parametrů kontrolního souboru i souboru dětí z denního rehabilitačního stacionáře. Děvčata stejného souboru předčila hodnoty kontrolního souboru a i souboru dětí z denního rehabilitačního stacionáře. Po třítýdenní terapii došlo ke zvýšení svalové síly břišních svalů u děvčat i chlapců s asthma bronchiale. Z pozorovaných hodnot lze tedy usuzovat pozitivní vliv komplexní lázeňské terapie na zlepšení dechových pohybů již po třech týdnech. Asthma bronchiale is a disease which can occur both in children and adults. Its prevalence is growing, and the first starts of asthma in children keep shifting to the lower age groups. The aim of this Thesis was to evaluate the influence on the complex spa treatment on the change of the chest development in the level of mesosternale and xifosternale, and to evaluate the influence on the selected kinesiologic indicators of preschool-age children. We executed entrance and exit examinations. Within the experimental part the data taken were compared with the check unit of the healthy children of the same age category and the unit made up by the children from the daily rehabilitation hospital with asthma bronchiale of the same age category. Within the experimental unit 15 children (5 boys, 10 girls) were measured. The unit of daily rehabilitation hospital was made up by 5 boys and 10 girls. Within the check group 40 children (20 boys, 20 girls) were examined. The examination results show the positive influence of the complex spa treatment on the chest development and increase of the muscular strength in children with asthma bronchiale. In the resultatnt values of the chest development , in the level of mesosternale and xiphosternale, it was identified that the boys undergoing the spa treatment reached the parameters of both the check unit and the unit of children from the daily rehabilitation hospital. The girls of the same unit exceeded the values of both the check unit and the unit of children from the dailzrehabilitation hospital. After the three-week therapy it came to the rise in the muscular strength of the abdominal muscles both in girls and boys with bronchial asthma. Thus, from the values observed, it is possible to presume the positive influence of the complex spa therapy on the improvement of the breath movements even after three weeks. Keywords: asthma bronchiale; respirační fyzioterapie; rozvíjení hrudníku; oslabené svaly; zkrácené svaly; Asthma bronchiale; respiration physiotherapy; chest development; weakened muscles; shortened muscles Available in the UPOL Library.
Vliv lázeňské léčby na ventilační parametry a kineziologické ukazatele u dětí předškolního věku s bronchiálním astmatem

Asthma bronchiale je onemocnění, které se může vyskytovat u dětí i dospělých. Jeho prevalence stoupá a první začátky astmatu se u dětí stále posunují do nižších věkových skupin. Cílem této ...

DOKULILOVÁ, Iva; NEUMANNOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Hodnocení timingu vybraných svalů při různých posturálních situacích u genua vara a genua valga pomocí povrchové elektromyografie
KIŠKOVÁ, Hana; ZAATAR, Amr
2010 - Czech
Available in the UPOL Library.
Hodnocení timingu vybraných svalů při různých posturálních situacích u genua vara a genua valga pomocí povrchové elektromyografie

KIŠKOVÁ, Hana; ZAATAR, Amr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Analýza lexikální zásoby učitelů TV
KANTOVÁ, Kateřina; KOPECKÝ, Kamil
2010 - Czech
V DP se zabýbám rozborem vyučovacích jednotek se zaměřením na tělesnou výchovu. Zabývám se obecnou čestinou, sportovním slangem, profesionalismy. The analysis of the physical education lessons. Their special speech. Keywords: Slang; profesionalismus; odchylky; mluvní projev.; Professional slang; speech; mistakes Available in the UPOL Library.
Analýza lexikální zásoby učitelů TV

V DP se zabýbám rozborem vyučovacích jednotek se zaměřením na tělesnou výchovu. Zabývám se obecnou čestinou, sportovním slangem, profesionalismy....

KANTOVÁ, Kateřina; KOPECKÝ, Kamil
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Vztahy mezi Evropskou unií a NATO po 11. září
ŠTĚPÁN, Jiří; MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra; FIALA, Vlastimil
2010 - Czech
Available in the UPOL Library.
Vztahy mezi Evropskou unií a NATO po 11. září

ŠTĚPÁN, Jiří; MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra; FIALA, Vlastimil
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases