Number of found documents: 18208
Published from to

BEPS a jeho dopad na daňový systém České republiky
Chrien, Kristián; Láchová, Lenka; Kouba, Tomáš
2017 - Czech
Cílem diplomové práce je analyzovat opatření BEPS pro oblast digitální ekonomiky v návaznosti na relevantní opatření vztahujících se k tomuto sektoru ekonomiky. V první části práce je charakterizován digitální sektor a jeho klíčové obchodní modely. Dále jsou popsány hlavní rizika v oblasti přímého a nepřímého zdanění. V druhé části práce jsou analyzována speciální opatření BEPS vztahující se k sektoru digitální ekonomiky a také další opatření, které souvisí digitální ekonomikou. Třetí část práce popisuje opatření pro digitální sektor v rámci iniciativy Anti-BEPS, která vznikla na půdě Evropské unie. Popisuje opatření v rámci Direktivy proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem ATAD ve třech nových oblastech, které projekt BEPS neřeší. Tato část se také zabývá opatřeními obsaženými v Směrnici o administrativní spolupráci DAC a Akčním plánem EU pro spravedlivé a účinné zdanění příjmů právnických osob. Poslední kapitola se věnuje analýze navrhovaných řešení z pohledu České republiky. Modeluje konkrétní opatření v rámci stálé provozovny a srážkové daně na sektor digitální ekonomiky v ČR, konkrétně na oblast web hostingu. Cílem je vyčíslit možný dopad na výběr daní z transakcí spadajících do web hostingového modelu podnikání. The aim of this diploma thesis is to analyze the BEPS measures for the digital economy in connection with the relevant measures related to this sector of the economy. The first part of the thesis characterizes the digital sector and its key business models. The main risks in the field of direct and indirect taxation are described below. The second part of the thesis analyzes the BEPS special measures related to the digital economy sector as well as other measures related to the digital economy. The third part of the thesis describes measures for the digital sector within the framework of the Anti-BEPS initiative, which took place in the European Union. Describes measures under the ATAD Anti-Tax Avoidance Directive in three new areas not addressed by the BEPS project. This section also addresses the measures contained in the DAC Administrative Cooperation Directive and the EU Action Plan for Fair and Efficient Taxation of Corporate Income. The last chapter deals with the analysis of proposed solutions from the point of view of the Czech Republic. It models specific measures within a permanent establishment and withholding tax on the digital economy sector in the Czech Republic, specifically on the field of web hosting. The goal is to quantify the possible impact on tax collection from transactions falling within the web hosting business model. Keywords: DAC; ATAD; Nexus; stála provozovna; digitální ekonomika; BEPS akce č. 1; ATAD; Digital economy; Nexus; permanent establishment; DAC; BEPS action 1 Available in digital repository of the Library of University of Economics.
BEPS a jeho dopad na daňový systém České republiky

Cílem diplomové práce je analyzovat opatření BEPS pro oblast digitální ekonomiky v návaznosti na relevantní opatření vztahujících se k tomuto sektoru ekonomiky. V první části práce je charakterizován ...

Chrien, Kristián; Láchová, Lenka; Kouba, Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Zdanění developerské společnosti
Kašpar, Jan; Francírek, František; Zídková, Hana
2017 - Czech
Cílem práce je zajištění dále specifikovaných předpokladů nezbytných k bezchybnému výkonu služby daňového poradenství poskytovaného developerské společnosti. Tento hlavní cíl se dále rozpadá na tři dílčí, spočívající v popisu developerského procesu, rozboru souvisejících daňových otázek a nastínění scénářů možného vývoje developmentu. Využitými metodami jsou rešerše informačních zdrojů, dotazování u celkem 13 odborných konzultantů, analýza a následná syntéza získaných poznatků. Oproti obdobným pracím tento text klade velký důraz na praktické aspekty zdanění developerské společnosti a místo klasického tématického třídění textu poskytuje čtenáři třídění chronologické a tím i lepší orientaci v komentovaném tématu. Práci se podařilo splnit všechny vytyčené cíle a lze ji proto považovat za účinný vzdělávací nástroj především pro účetní a daňové poradce, kteří potřebují získat znalosti jak o samotné podstatě činnosti developerské společnosti, tak o souvisejících daňových otázkách. The aim of diploma thesis is to guarantee all requirements, which are necessary for providing a correct service of tax advisory. The main aim is devided into three parcial aims: description of development proces, analysis of related tax issues and to provide a development trends estimation. Methods used in this paper are recherche of related sources, interview with overal 13 consultants, analysis and folowing synthesis of reached knowledge. In comparison with another papers on similar topic, this text puts accent on practical aspects of development company taxation. Because of more precise understanding of commented issues, thesis provides chronological structure instead of classic thematical structure, used in most of similar papers. Thesis accomplished all the established objectives so it is efficient educational instrument mainly for a bookkeeperes and tax advisors, who needs to gain a knowledge of development as such, and it´s taxation. Keywords: investice; daň; nemovitost; SPV; daň z nabytí nemovitosti; daň z příjmů; daň z nemovitosti; daň z přidané hodnoty; projektová společnost; developer; stavebnictví; building; developer; value added tax; income tax; investments; project company; property tax; tax; building industry; spv; property transfer tax Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Zdanění developerské společnosti

Cílem práce je zajištění dále specifikovaných předpokladů nezbytných k bezchybnému výkonu služby daňového poradenství poskytovaného developerské společnosti. Tento hlavní cíl se dále rozpadá na tři ...

Kašpar, Jan; Francírek, František; Zídková, Hana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Daňový systém Slovenska
Soukupová, Petra; Klazar, Stanislav; Čejková, Eliška
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá daňovým systémem Slovenska. Hlavním cílem diplomové práce je zachytit vývoj jednotlivých daňových reforem provedených na území současné Slovenské republiky a popis jejich následkem vzniklých daňových systémů. Dílčím cílem je analýza elektronické evidence tržeb. V první kapitole je definován pojem daňová reforma a popsány daňové reformy ve světě, následně jsou pak blíže specifikovány daňové reformy na území Československa. Druhá kapitola se zaměřuje na velkou daňovou reformu na Slovensku v roce 2004. Třetí kapitola se věnuje současnému daňovému systému. Čtvrtá kapitola se zabývá elektronickou evidencí tržeb. This final thesis deals with the tax system of Slovakia. The main aim of the thesis is to capture the development of the tax reforms carried out in the Slovak Republic and the decription of the consequences of the resulting tax systems. The partial aim is the analysis of the Electronic Register of Sales. The first chapter defines the concept of tax reform and describes tax reforms in the world, then there are futher specified tax reforms of Czechoslovakia. The second chapter focuses on a big tax reform in Slovakia in 2004. The third chapter is devoted to the current tax system. The fourth chapter deals with the Electronic Register of Sales. Keywords: přímé daně; daně; elektronická evidence tržeb; nepřímé daně; daňová reforma; Slovenská republika; The Slovak Republic; Electronic Register of Sales; indirect taxes; direct taxes; tax reform; taxes Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Daňový systém Slovenska

Tato diplomová práce se zabývá daňovým systémem Slovenska. Hlavním cílem diplomové práce je zachytit vývoj jednotlivých daňových reforem provedených na území současné Slovenské republiky a popis ...

Soukupová, Petra; Klazar, Stanislav; Čejková, Eliška
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Transmisní mechanismus dopadů měnové politiky ČNB do bankovního sektoru České republiky
Bohovicová, Petra; Brůna, Karel; Jakl, Jakub
2017 - Czech
Diplomová práce je věnována tématu dopadu měnové politiky ČNB do bankovního sektoru České republiky. Práce představuje transmisní mechanismus v režimu cílování inflace a popisuje dopady měnové politiky do bankovního sektoru přes jeho konkrétní kanály, tj. úrokový, kanál cen aktiv, kurzový a úvěrový kanál. Cílem práce je představit transmisní mechanismus České republiky a určit existenci a významnost těchto kanálů analýzou vybraných časových řad. Analýza probíhá za období 2002- listopad 2013 z důvodu konzistentnosti dat napříč všemi kanály. Použité metody v praktickém výzkumu jsou korelační a grafická analýza a lineární regresní model s úrovňovou konstantou. Výpočty jsou prováděny analýzou v MS Excel a software Gretl. This thesis analyzes the impact of the monetary policy of the Czech Republic on the Czech banking sector. It explains the monetary transmission mechanism in an inflation targeting regime and its channels: interest rates channel, asset price channel, exchange rate channel and credit channel. The aim of the thesis is to introduce and analyze channels of the Czech transmission mechanism by Correlation and Graphical Analysis of chosen time series and using Linear Regression Model. The analyses are calculated in MS Excel and Gretl. Keywords: bankovní systém; lineární regresní model; cílování inflace; měnová politika; úroková míra; transmisní mechanismus; transmission mechanism; linear regression model; inflation targeting; interest rate; banking system Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Transmisní mechanismus dopadů měnové politiky ČNB do bankovního sektoru České republiky

Diplomová práce je věnována tématu dopadu měnové politiky ČNB do bankovního sektoru České republiky. Práce představuje transmisní mechanismus v režimu cílování inflace a popisuje dopady měnové ...

Bohovicová, Petra; Brůna, Karel; Jakl, Jakub
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Využití ratingu v regulatorní praxi
Řehořová, Monika; Blahová, Naďa; Metrah, Samy
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá využitím ratingu v rámci přístupu stanovení kapitálových požadavků. Zaměřuje se na použití standardizované metody a interního ratingového modelu pro výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku s ohledem na různé expozice. Hodnotí, který z přístupů se lépe hodí pro řízení rizika a potřeby kapitálové přiměřenosti s ohledem na kritiku externích ratingových agentur a složitost interního ratingového systému. Blíže také rozebírá problém odpovědnosti ratingových agentur za hodnocení a nedostatečné konkurenční prostředí. Pojednává o možných alternativách k externímu ratingu. Detailněji zkoumá proces interního ratingu v bankách a faktory, které ovlivňují ratingové hodnocení z hlediska expozic vůči různým subjektům. Následně také rozebírá stanovení výše opravných položek k očekávaným ztrátám z pohledávek a případný dopad přijetí IFRS 9 na kapitálovou přiměřenost. This master thesis deals with the issue of using rating in the context of determining capital requirements. The focus is on using the Standardised Approach and the Internal Rating-Based Approach to calculate credit risk capital requirements. Different approaches to managing the risk and evaluating the capital adequacy. Criticism of rating agencies as well as the complexity of Internal Rating-Based Approach is taken into account. Furthermore, the thesis discusses the issue of responsibility of external rating agencies for their evaluations, and together with the issue of lacking competition. Various alternatives to external rating are discussed. The internal rating process is discussed in more detail along with the factors which affect rating evaluations of exposures to various entities. Subsequently, the thesis focuses on determining the rate of provision for impairment expected losses on receivables, and a possible impact of accepting IFRS 9 on capital adequacy. Keywords: riziková váha; kapitálová přiměřenost; ratingové agentury; rating; úvěrové riziko; selhání; default; credit risk; rating; risk weight; capital adequacy; rating agencies Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Využití ratingu v regulatorní praxi

Diplomová práce se zabývá využitím ratingu v rámci přístupu stanovení kapitálových požadavků. Zaměřuje se na použití standardizované metody a interního ratingového modelu pro výpočet kapitálového ...

Řehořová, Monika; Blahová, Naďa; Metrah, Samy
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Efekty kvantitativního uvolňování v USA, Japonsku, Eurozóně a Velké Británii
Novoselova, Ksenia; Brůna, Karel; Jakl, Jakub
2017 - Czech
Práce je zaměřená na problematiku efektů působení nekonvenční monetární politiky, tzv. kvantitativního uvolňování v USA, Japonsku, Eurozóně a Velké Británii pomocí empirické analýzy událostí spojených s kvatitativním uvolňováním a velkého BVAR modelu. V teoretické části jsou popsány transmisní mechanismy platné při úrokových sazbách blízkým nule za použití konvenční monetární politiky a kanály působení nekonvenční monetární politiky. V praktické části jsou analyzovány dopady události spojených s kvantitativním uvolňováním ve všech zkoumaných ekonomikách pomocí empirického pozorování reakcí úrokových sazeb na každou z událostí. Na základě výsledků empirické analýzy dále jsou prozkoumány širší ekonomické efekty kvantitativního uvolňování za použití velkého BVAR modelu a následně vyvozen závěr. This master thesis aims to describe problematics of the effects of unconventional monetary policy, also known as quantitative easing, on economics of USA, Japan, Eurozone and Great Britain, by using empirical analysis of events related to quantitative easing and large BVAR model. In theoretical part of the thesis there are described transmission mechanisms of conventional monetary policy still effective in conditions of interest rates close to zero, as well as channels of unconventional monetary policy. Practical part of the thesis demonstrates analysis of impact of events related to quantitative easing in all the in-scope economics by applying a method of empirical observation of interest rates reactions on every event. Further, based on the received results of the empirical analysis, broader economic effects of quantitative easing are examined by using large BVAR model and afterwards the conclusion is made. Keywords: nekonvenční monetární politika; QE; BVAR model; programy nákupů aktiv; nulové úrokové sazby; rebalanční kanál; signální kanál; dlouhodobé úrokové míry; kvantitativní uvolňování; unconventional monetary policy; portfolio channel; signaling channel; BVAR model; zero-bound interest rates; assets purchase programs; quantitative easing; QE; long-term interest rates Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Efekty kvantitativního uvolňování v USA, Japonsku, Eurozóně a Velké Británii

Práce je zaměřená na problematiku efektů působení nekonvenční monetární politiky, tzv. kvantitativního uvolňování v USA, Japonsku, Eurozóně a Velké Británii pomocí empirické analýzy událostí spojených ...

Novoselova, Ksenia; Brůna, Karel; Jakl, Jakub
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích OECD
Dzhalavyan, Arutyun; Láchová, Lenka; Kouba, Tomáš
2017 - Czech
Předmětem této diplomové práce je: Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích OECD. Hlavním cílem mojí práce je porovnání legislativní úpravy korporátní daně ve vybraných členských státech OECD se zaměřením na tvorbu základu daně a dílčím cílem mojí práce je určení vlivu jednotlivých akcí BEPS na korporátní zdanění nejen jako celku, ale i v rámci zkoumaných zemí. Porovnání budou podléhat Velká Británie, Belgie a Španělsko. První část této práce nás seznamuje relevantními pojmy, následná kapitola se zaměřuje na iniciativu BEPS a v poslední část práce se zabývá legislativní úpravou korporátní daně v jednotlivých zemích a jejich komparací. The main aim of my thesis is to compare the legislative regulation of corporate taxation in selected OECD member states with a focus on the tax base. The partial aim of my work is to determine the impact of BEPS actions on corporate taxation not only as a whole, but also within selected countries. This thesis is focused on Great Britain, Belgium and Spain. The first part of this thesis introduces us the relevant concepts, the subsequent chapter focuses on the BEPS initiative and in the last part of the thesis deals with the legislative regulation of the corporate taxation in the selected countries and their comparison. Keywords: BEPS; korporátní zdanění; OECD; OECD; corporate tax; BEPS Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích OECD

Předmětem této diplomové práce je: Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích OECD. Hlavním cílem mojí práce je porovnání legislativní úpravy korporátní daně ve vybraných členských ...

Dzhalavyan, Arutyun; Láchová, Lenka; Kouba, Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Testování úspěšnosti trading a trending indikátorů technické analýzy
Točevová, Radka; Veselá, Jitka; Fičura, Milan
2017 - Czech
Cílem této diplomové práce je zhodnotit úspěšnost portfolia strategií a prostřednictvím tohoto také trading a trending indikátorů, které jsou jeho součástí. Teoretická východiska se zaobírají klíčovými zákonitostmi měnového trhu, pro který je dané portfolio vytvořeno. Posléze jsou detailněji rozebrány jednotlivé technické indikátory, které jsou použity v rámci analytické části této práce. V následující části je vymezen postup vývoje automatických obchodních systémů v případě aplikace genetických algoritmů. V dalším segmentu jsou zvlášť popsány jednotlivé vygenerované obchodní systémy. Jejich popisy jsou následovány zhodnocením výstupů testování na historických datech a testů robustnosti. Následně jsou uvedeny korelace mezi jednotlivými strategiemi. Práce je završena vyhodnocením výkonnosti portfolia strategií prostřednictvím výsledků backtestu a paper testingu. The goal of this master's thesis is to evaluate the successfulness of the strategies' portfolio and of trading and trending indicators, which are parts of the portfolio, through this evaluation. The theoretical part concerns with the key principles of the foreign exchange market which the portfolio is created for. After that, the individual technical indicators, which are used in the analytical part of the thesis, are analyzed in detail. Then in the following part, the development process of automated trading systems in case of the genetic algorithms' application is defined. Individual generated trading systems are described in the next segment separately. Their descriptions are followed by evaluation of outcomes of testing on historical data and of robustness' tests. Afterwards, the correlations between individual strategies are mentioned. The thesis concludes by efficiency evaluation of strategies' portfolio via backtest results and paper testing. Keywords: technický indikátor; technická analýza; genetický algoritmus; automatický obchodní systém; měnový trh; genetic algorithm; automated trading system; foreign exchange market; technical indicator; technical analysis Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Testování úspěšnosti trading a trending indikátorů technické analýzy

Cílem této diplomové práce je zhodnotit úspěšnost portfolia strategií a prostřednictvím tohoto také trading a trending indikátorů, které jsou jeho součástí. Teoretická východiska se zaobírají ...

Točevová, Radka; Veselá, Jitka; Fičura, Milan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Osvobození od osobního důchodové daně jako faktor formulující míru zdanění ve vybraných evropských zemích
Křížová, Lucie; Vančurová, Alena; Kábelová, Lucie
2017 - Czech
V této diplomové práci je řešen vliv osvobození od osobní důchodové daně na míru zdanění ve vybraných evropských zemích, konkrétně v České republice, Německu, Rakousku a ve Švýcarsku. Hlavním cílem práce je kvantifikace vlivu osvobozených příjmů na míru zdanění. Pro naplnění stanoveného cíle jsou nejprve definovány důležité pojmy související s touto problematikou, jako jsou například daňové výdaje. Následně jsou popsány metody měření těchto výdajů. Další kapitola se zabývá konstrukcí osobní důchodové daně. Třetí kapitola je věnována rozboru osvobozených příjmů ve vybraných státech a v České republice jsou navíc kvantifikovány daňové výdaje související s příjmy sociálního charakteru. V poslední kapitole je provedena srovnávací analýza osvobozených sociálních příjmů ve vybraných zemích a následně analyzován vliv těchto příjmů na míru zdanění u vybraných typů domácností s různou výší příjmů. This thesis deals with the effects of personal pension tax exemption on the tax rate in selected European countries, namely in the Czech Republic, Germany, Austria, and Switzerland. The main goal is to quantify the effect of exempt incomes on tax rate. To fulfil the stated goal, firstly important terms related to this issue, such as tax expenditures, are defined. Then methods of their measurement are described. The following chapter addresses the structure of personal pension taxation. The third chapter analyses exempt incomes in the selected states, and with regards to the Czech Republic quantifies tax expenditures related to incomes of a social nature. The last chapter contains a comparative analysis of tax-exempt social incomes in the selected countries, and analyses their effect on tax rate as related to various household types with various levels of income. Keywords: osobní důchodová daň; míra zdanění; osvobození od daně; daňové výdaje; tax exemption; tax expenditures; tax rate; personal pension tax Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Osvobození od osobního důchodové daně jako faktor formulující míru zdanění ve vybraných evropských zemích

V této diplomové práci je řešen vliv osvobození od osobní důchodové daně na míru zdanění ve vybraných evropských zemích, konkrétně v České republice, Německu, Rakousku a ve Švýcarsku. Hlavním cílem ...

Křížová, Lucie; Vančurová, Alena; Kábelová, Lucie
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza dopadů novely zákona o spotřebitelském úvěru na bankovní sektor ČR
Potužníková, Lenka; Dvořák, Petr; Radová, Jarmila
2017 - Czech
Předmětem diplomové práce nazvané Analýza dopadů novely zákona o spotřebitelském úvěru na bankovní sektor ČR je novela zákona o spotřebitelském úvěru účinná od 1. 12. 2016 a její předpokládané dopady na bankovní sektor včetně úvahy nad opodstatněním některých ustanovení zákona. Cílem této práce je přehledné shrnutí základních změn, které vyplývají z nové legislativy a nastínění s nimi spojených otázek, zmapování tendencí na trhu spotřebitelských úvěrů z makro a mikro pohledu a rozpoznání případných rizik a příležitostí v souvislosti v novelou zákona. Data jsou zpracována pomocí metody jednoduché popisné statistiky s využitím grafických metod a slovních komentářů. The subject of the thesis called Analysis of the impacts of the Amendment to the Consumer Credit Act on the banking sector of the Czech Republic is the Amendment to the Consumer Credit Act effective since 1.12.2016 and its presumed impact on banking sector including the consideration of the justification of some provisions of the Act. The objective of this thesis is a clear summary of fundamental changes which waste from new legislative and outlining the related questions, mapping the consumer credit market tendencies from macro and micro view and recognition of possible risks and opportunities related to the amendment. The data are processed using the simple descriptive statistics method with use of graphic methods and word comments. Keywords: ochrana spotřebitele; Česká republika; tendence ve vývoji; bankovní sektor; novela zákona o spotřebitelském úvěru; consumer protection; banking sector; The Amendment to the Consumer Credit Act; trends of development; the Czech Republic Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza dopadů novely zákona o spotřebitelském úvěru na bankovní sektor ČR

Předmětem diplomové práce nazvané Analýza dopadů novely zákona o spotřebitelském úvěru na bankovní sektor ČR je novela zákona o spotřebitelském úvěru účinná od 1. 12. 2016 a její předpokládané dopady ...

Potužníková, Lenka; Dvořák, Petr; Radová, Jarmila
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases