Number of found documents: 1487
Published from to

Analýza mobilných bežeckých aplikácií
Junga, Tomáš; Fortinová, Jana; Pour, Jan
2017 - Slovak
Tato diplomová práce se zabývá analýzou mobilních běžeckých aplikací. Teoretická část se zabývá základními pojmy mobilních zařízení jako je smarthpone a sporttester a jejich vývojem a funkcemi. Praktická část analyzuje mobilní běžecké aplikace, které jsou dostupné na trhu a jejich následné srovnání na základě vyhodnoceného dotazníkového průzkumu. Z dotazníkového průzkumu jsou vytvořeny závěry, které odpovídají na další cíl diplomové práce. V závěru se práce zabývá sadou doporučení, která vznikla na základě dlouhodobého testování mobilních běžeckých aplikací. Přínosem práce je jednak formulovat aspekty optimální běžecké aplikace a jejího využití při běhu, jakož i vlastní zhodnocení otestovaných mobilních běžeckých aplikací. This master thesis deals with the analysis of mobile running applications. The theoretical part deals with the basic concepts of mobile devices such as smartphone and sporttester and their development and function. The practical part analyzes the mobile running application that are available on the market and their comparison in pursuance of questionnaire survey. Conclusions are made from the questionnaire survey that correspond to another aim of the master thesis. At the end of the work the master thesis deals with a set of recommendations which was established from long-term testing of mobile running applications. The main asset of work is formulate optimal aspects of the running applications and their usage while running as well as own evaluation of tested mobile running applications. Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou mobilných bežeckých aplikácií. Teoretická časť sa zaoberá základnými pojmami mobilných zariadení ako je smarthpone a športtester a ich vývojom a funkciami. Praktická časť analyzuje mobilné bežecké aplikácie, ktoré sú dostupné na trhu a ich následné porovnanie na základe vyhodnoteného dotazníkového prieskumu. Z dotazníkového prieskumu sú vytvorené závery, ktoré zodpovedajú na ďalší cieľ diplomovej práce. V závere sa práca zaoberá sadou odporúčaní, ktorá vznikla na základe dlhodobého testovania mobilných bežeckých aplikácií. Prínosom práce je jednak sformulovať aspekty optimálnej bežeckej aplikácie a jej využitia pri behu, ako aj vlastné zhodnotenie otestovaných mobilných bežeckých aplikácií. Keywords: testování; smartphone; mobilní zařízení; mobilní běžecké aplikace; sporttester; mobile running applications; mobile devices; testing; sporttester; smartphone Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza mobilných bežeckých aplikácií

Tato diplomová práce se zabývá analýzou mobilních běžeckých aplikací. Teoretická část se zabývá základními pojmy mobilních zařízení jako je smarthpone a sporttester a jejich vývojem a funkcemi. ...

Junga, Tomáš; Fortinová, Jana; Pour, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Navrhnite jednoduchý systém pre správu obsahu optimalizujúci SEO
Fabišík, Filip; Pecinovský, Rudolf; Rais, Aziz
2017 - Slovak
Tématem diplomové práce je návrh a implementace takového redakčního systému, díky kterému mají publikované stránky již v základě možnosti SEO optimalizace. Cílem práce je zlepšit úroveň produkovaných webových stránek a rozšířit povědomí o disciplíně SEO optimalizace. Na základě definovaného problému práce analyzuje existující redakční systémy. Následně je navrženo řešení, které sestává z existujícího redakčního systému OctoberCMS a pluginu, který tento systém rozšiřuje o potřebnou funkcionalitu. Poslední část práce je věnována návrhu implementací a testování výsledného řešení. A topic of this master thesis is designing and implementing a Content Management System that would contain SEO optimization options in the basis. The objective of this thesis is to improve quality of produced websites and to increase awareness about SEO optimization. According to the defined problem the thesis first analyzes existing CMS systems. Afterwards the solution is suggested which consists of a combination of the existing CMS system OctoberCMS and a plugin that extends the system with the necessary functionality. The last part of the thesis is devoted to designing the implementation and testing the final solution. Témou diplomovej práce je návrh a implementácia takého redakčného systému, vďaka ktorému majú publikované stránky už v základe možnosti SEO optimalizácie. Cieľom práce je zlepšiť úroveň produkovaných webových stránok a rozšíriť povedomie o disciplíne SEO optimalizácie. Na základe definovaného problému práca analyzuje existujúce redakčné systémy. Následne je navrhnuté riešenie, ktoré pozostáva z existujúceho redakčného systému OctoberCMS a pluginu, ktorý tento systém rozširuje o potrebnú funkcionalitu. Posledná časť práce je venovaná návrhu implementácií a testovaniu výsledného riešenia. Keywords: optimalizace pro vyhledávače; SEO; CMS; OctoberCMS; redakční systém; content management system; CMS; OctoberCMS; SEO; search engine optimization Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Navrhnite jednoduchý systém pre správu obsahu optimalizujúci SEO

Tématem diplomové práce je návrh a implementace takového redakčního systému, díky kterému mají publikované stránky již v základě možnosti SEO optimalizace. Cílem práce je zlepšit úroveň produkovaných ...

Fabišík, Filip; Pecinovský, Rudolf; Rais, Aziz
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

eGovernment SR z pohľadu občana
Zákutný, Peter; Fortinová, Jana; Pour, Jan
2017 - Slovak
Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení eGovernmentu z pohledu občana Slovenské republiky. Mezi hlavní cíle práce patří seznámení čtenáře s pojmem eGovernmentu, nahlédnutí do minulosti eGovernmentu na Slovensku a analýza současného stavu služeb v souvislosti s jejich využíváním. Cíl bude dosažen značnou rešerší zdrojů, které se zabývají informatizací veřejné správy. Skutečnost, jak hodnotí občané SR situaci na Slovensku bude zjištěna z dotazníkového průzkumu, v jehož rámci bude zjišťována především spokojenost s konkrétními službami, míra používání u vybraného vzorku respondentů, ale také pohled na možné změny či nové možnosti v oblasti eGovernmentu. Přehled dostupných služeb u nás, tak v zahraničí spolu s výchozími pojmy a pilíři informatizace veřejné správy jsou součástí teoretické části práce. Dotazníkový průzkum s vyhodnocením a analýzou využívání služeb je obsažen v praktické části práce. This thesis is specifically concerned with the assessment of eGovernment from the Slovak citizens point of view. There are three major objectives of this thesis: to familiarize the reader with the concept of eGovrnment, to investigate into the past of the eGovrnment in Slovakia and to analyze the present state of the services concerning their use. These objectives are achieved by the extensive research of the data on the digitalization of public administration. Based on the results of the questionnaire survey, the study demonstrates the citizens' evaluation of the current situation in Slovakia. Namely, the questionnaire serves to assess the respondents level of satisfaction with the particular services, as well as the extent to which are these services used. Furthermore, it investigates users attitude towards the potential changes and new possibilities in the field of eGovernment. The theoretical part of this study includes the overview of the services available, here, in Slovakia, along with those available in the foreign countries and the key terms and pillars of the digitalization of public administration. The questionnaire survey, the evaluation and the analysis of the utilization of services are the main focus points included in the empirical part. Táto diplomová práca je zameraná na zhodnotenie eGovernmentu z pohľadu občana Slovenskej republiky. Medzi hlavné ciele práce patrí zoznámenie čitateľa s pojmom eGovernmentu, nahliadnutie do minulosti eGovernmentu na Slovensku a analýza súčasného stavu služieb v súvislosti ich využívaním. Cieľ bude dosiahnutý značnou rešeršou zdrojov, ktoré sa zaoberajú informatizáciou verejnej správy. Skutočnosť, ako hodnotia občania SR situáciu na Slovensku bude zistená z dotazníkového prieskumu, v rámci ktorého bude zisťovaná predovšetkým spokojnosť s konkrétnymi službami, miera používania u vybranej vzorky respondentov, ale taktiež pohľad na prípadne zmeny či nové možnosti v oblasti eGovernmentu. Prehľad dostupných služieb u nás, ako aj v zahraničí spolu s východiskovými pojmami a piliermi informatizácie verejnej správy sú súčasťou teoretickej časti práce. Dotazníkový prieskum s vyhodnotením a analýzou využívania služieb je zahrnutý v praktickej časti práce. Keywords: služba; občan SR; dotazníkový průzkum; veřejná správa; informatizace; eGovernment; citizen of SR; questionnaire survey; public administration; service; eGovernment; informatisation Available in digital repository of the Library of University of Economics.
eGovernment SR z pohľadu občana

Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení eGovernmentu z pohledu občana Slovenské republiky. Mezi hlavní cíle práce patří seznámení čtenáře s pojmem eGovernmentu, nahlédnutí do minulosti ...

Zákutný, Peter; Fortinová, Jana; Pour, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Postavenie a funkcie personálneho oddelenia vo firme
Bobeková, Simona; Dvořáková, Zuzana; Cetkovský, Pavel
2017 - Slovak
Diplomová práce se zabývá postavením a funkcemi personálního útvaru ve společnosti adidas ČR s.r.o. Podstatnou částí práce je analýza toho, jak vnímají zaměstnanci společnosti personální oddělení a analýza zpětné vazby k personálním činnostem. Teoretická část popisuje poznatky o vývoji personální práce a personálních činností, také uvádí teoretické znalosti a návody k změně vnímání role personalistů jako prostředníků k zvyšování konkurenceschopnosti organizací. Praktická část zkoumá vnímání personálního útvaru zaměstnanců a zpracovává zpětnou vazbu na personální aktivity v analyzované společnosti. V práci jsou využity metody on-line dotazníku směřující k řádovým zaměstnancům firmy a osobní rozhovory s manažery společnosti. V závěru práce jsou vymezené možnosti pro zlepšení současného vnímání personálního útvaru a jeho činností spolu s návrhy a doporučeními pro potenciální změny. This master thesis is focused on a position and functions of personnel department in the company adidas ČR s.r.o. The important part of the thesis is analysis of the employees perception of the personnel department in the company and the analysis of feedback on personnel activities. The theoretical part describes the findings about evolution of personnel work and personnel functions, it also provides the knowledge and instructions how to change the role of human resource professionals in organizations in order to meet the competitive challenges of today and tomorrow. The practical part is dealing with the topic of perception of human resources department and it works with the output from feedback on personnel activities in the company. In the thesis, there were used methods of personal interviews with the company managers and on-line questionnaire for the employees. As an output of the thesis, there were identified the opportunities for the improvement of the current perception of the human resources department and its functions together with some recommendations and guidelines for potential changes and improvements. Diplomová práca sa zaoberá postavením a funkciami personálneho útvaru v spoločnosti adidas ČR s.r.o. Podstatnou časťou práce je analýza toho, ako vnímajú zamestnanci spoločnosti personálny útvar a analýza spätnej väzby k personálnym činnostiam. Teoretická časť popisuje poznatky k vývoju personálnej práce a k personálnym činnostiam, tiež uvádza teoretické znalosti a návody k zmene vnímania role personalistov ako prostredníkov k zvýšeniu konkurencieschopnosti organizácií. Praktická časť skúma vnímanie personálneho útvaru zamestnancami a spracúva spätnú väzbu na personálne činnosti v analyzovanej spoločnosti. V práci sú využité metódy on-line dotazníka smerovaného k radovým zamestnancom firmy a osobného rozhovoru s manažérmi spoločnosti. V závere práce sú vymedzené možnosti na zlepšenie súčasného vnímania personálneho útvaru a jeho činností spolu s návrhmi a odporúčaniami pre potenciálne zmeny. Keywords: personální útvar; personální činnosti; zpětná vazba; lidské zdroje; HR; HR; human resources; personnel department; feedback; personnel functions Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Postavenie a funkcie personálneho oddelenia vo firme

Diplomová práce se zabývá postavením a funkcemi personálního útvaru ve společnosti adidas ČR s.r.o. Podstatnou částí práce je analýza toho, jak vnímají zaměstnanci společnosti personální oddělení a ...

Bobeková, Simona; Dvořáková, Zuzana; Cetkovský, Pavel
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Pôvod tovaru z colnej perspektívy
Kašuba, Jakub; Novák, Radek; Pokorný, Stanislav
2017 - Slovak
Diplomová práce se věnuje problematice původu zboží a jeho významu v celnictví a mezinárodním obchodě. Cílem práce je v ucelené formě popsat základní principy a pravidla při určování původu zboží. Vedlejším cílem práce je potvrdit nebo vyvrátit předpoklad, že podvody na původu zboží se soustředí především na oblast nepreferenčního původu. První část práce vysvětluje základní pojmy v celnictví. Ve druhé části je analyzován nepreferenční a preferenční původ zboží. Poslední dvě části práce se zaměřují na teoretické a praktické aspekty podvodů na původu zboží. The Master´s thesis deals with origin of goods and its importance in customs and international trade. The main objective of the thesis is to provide a complex summary of principles and rules for determination of origin of goods. A secondary objective of the thesis is to either confirm or rebut the assumption that origin frauds occur mostly in connection with non-preferential origin. The first part explains basic customs terms. The second part analyses non-preferential and preferential origin of goods. Last two parts focus on theoretical and practical aspects of origin frauds. Diplomová práca sa venuje problematike pôvodu tovaru a jeho významu v colníctve a medzinárodnom obchode. Cieľom práce je v ucelenej forme popísať základné princípy či pravidlá pri určovaní pôvodu tovaru. Vedľajším cieľom práce je potvrdiť či vyvrátiť predpoklad, že podvody na pôvode tovaru sa sústreďujú najmä na oblasť nepreferenčného pôvodu. Prvá časť práce vysvetľuje základné pojmy v colníctve. V druhej časti je analyzovaný nepreferenčný a preferenčný pôvod tovaru. Posledné dve časti práce sa zameriavajú na teoretické a praktické aspekty podvodov na pôvode tovaru. Keywords: podvod; nepreferenční původ; původ zboží; Celní kodex Unie; antidumping; preferenční původ; clo; non-preferential origin; preferential origin; customs duty; Union Customs Code; origin of goods; fraud; antidumping Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Pôvod tovaru z colnej perspektívy

Diplomová práce se věnuje problematice původu zboží a jeho významu v celnictví a mezinárodním obchodě. Cílem práce je v ucelené formě popsat základní principy a pravidla při určování původu zboží. ...

Kašuba, Jakub; Novák, Radek; Pokorný, Stanislav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza dopadu presunu skladu na náklady spoločnosti
Petrovičová, Andrea; Pelikán, Jan; Fábry, Jan
2017 - Slovak
Cílem práce je analyzovat dopad přesunu skladu na náklady vybrané společnosti a přiblížit složky nákladů, které vznikají při realizaci přepravy mezi zákazníky a společností. Důležitou součástí je také porovnání jednotlivých rozvozových tras. Teoretická část poskytuje stručný popis rozvozové úlohy a její modifikací, a také i způsoby jejího řešení. Čtenáři také přibližuje kalkulaci nákladů v kamionové dopravě. Praktická část zobrazuje reálný problém společnosti Nestlé. Na reálných datech poukazuje na snižování nákladů, které vzniknou přesunutím skladu do nové lokality. Pomocí program MPL porovnává modelové trasy se skutečně uskutečněnými a opět poukazuje na potenciální snižování nákladů. The objective of the thesis is to analyze the company´s expenses associated with relocation of the distribution centre as well as to describe the components of expenses associated with transport between company and customers. An important part of the thesis is comparison of the individual delivery routes. The theoretical part provides a brief description of Vehicle Routing Problem and its modifications as well as the different options how to solve it. The expenses calculations of truck transport are approximated to the reader. The practical part shows the real problem of Nestlé. The decreasing of the expenses is shown on real data. The reason of decreasing is the relocation of the distribution centre. The model routes are compared with the actual ones using MPL. It also shows the potential cost reduction. Cieľom práce je analyzovať dopad presunu skladu na náklady vybranej spoločnosti ako aj priblížiť zložky nákladov, ktoré vznikajú pri realizácii prepravy medzi zákazníkmi a spoločnosťou. Dôležitou súčasťou je taktiež porovnanie jednotlivých rozvozových trás. Teoretická časť poskytuje stručný popis rozvozovej úlohy a jej modifikácií, ako aj spôsoby jej riešenia. Taktiež čitateľovi približuje kalkuláciu nákladov v kamiónovej doprave. Praktická časť zobrazuje reálny problém spoločnosti Nestlé. Na reálnych dátach poukazuje na znižovanie nákladov, ktoré vzniknú presunutím skladu do novej lokality. Pomocou program MPL porovnáva modelové trasy so skutočne zrealizovanými a opäť poukazuje na potenciálne znižovanie nákladov. Keywords: rozvozová úloha s časovými okny; přesun skladu; rozvozová trasa; náklady na dopravu; relocation of distribution centre; Vehicle Routing Problem with Time Windows; transportation expenses; transport route Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza dopadu presunu skladu na náklady spoločnosti

Cílem práce je analyzovat dopad přesunu skladu na náklady vybrané společnosti a přiblížit složky nákladů, které vznikají při realizaci přepravy mezi zákazníky a společností. Důležitou součástí je také ...

Petrovičová, Andrea; Pelikán, Jan; Fábry, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Poľsko ako značka (vnímanie Poľska medzi mladou generáciou)
Mydlová, Michaela; Tahal, Radek; Koudelka, Jan
2017 - Slovak
Diplomová práce je zaměřená na vnímání Polska jako značky mezi vysokoškolskými studenty. Cílem diplomové práce je analýza obrazu Polska, jeho image a identita, kterou univerzitní studenti vnímají. Teoretická část se zaměřuje na koncept nation brandingu jako klíčového konceptu budování značky státu. Praktická část je orientovaná na analýzu sekundárních dat získaných z hodnotících indexů zemí, realizovaných výzkumů ve vnímaní Polska, národních a mediálních kampaní. Vlastní výzkum v kvalitativní a kvantitativní formě odkrývá vnímání Polska, všeobecný pohled, stereotypy a názory na Polsko či obraz polských produktů a služeb. Šetření proběhlo v cílové skupině mezi českými a polskými studenty. The master thesis is focused on the perception of Poland as a brand among university students. The aim of the master thesis is an analysis of Poland in terms of image and identity of the country perceived by university students. The theoretical part is concentrated on nation branding as a key concept for building a nation brand. The practical part contains analysis of secondary data from rating indexes, researches about perception of Poland, national and media campaigns. The primary research included qualitative and quantitative methods to explore the perception of Poland, general image, stereotypes, opinions and attitude toward Polish products and services. The research was carried out among Polish and Czech university students. Diplomová práca je zameraná na vnímanie Poľska ako značky medzi vysokoškolskými študentami. Cieľom diplomovej práce je analýza obrazu Poľska, jeho image a identita, ktorú univerzitní študenti vnímajú. Teoretická časť sa zameriava na koncept nation brandingu ako kľúčového konceptu budovania značky štátu. Praktická časť je orientovaná na analýzu sekundárnych dát získaných z hodnotiacich indexov krajín, realizovaných výskumov vo vnímaní Poľska, národných a mediálnych kampaní. Vlastný výskum v kvalitatívnej a kvantitatívnej forme odkrýva vnímanie Poľska, všeobecný pohľad, stereotypy a názory na Poľsko či obraz poľských produktov a služieb. Šetrenie prebehlo v cieľovej skupine českých a poľských študentov. Keywords: stereotypy; brand index; značka státu; image a identita státu; čeští a polští studenti; Polsko; nation branding; Czech and Polish students; image and identity of the country; brand index; Poland; nation branding; nation brand; stereotypes Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Poľsko ako značka (vnímanie Poľska medzi mladou generáciou)

Diplomová práce je zaměřená na vnímání Polska jako značky mezi vysokoškolskými studenty. Cílem diplomové práce je analýza obrazu Polska, jeho image a identita, kterou univerzitní studenti vnímají. ...

Mydlová, Michaela; Tahal, Radek; Koudelka, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Podnikateľský plán
Talánová, Mária; Krause, Josef; Špička, Jindřich
2017 - Slovak
Cílem této diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu pro již existující cashback webový portál a ověření jeho životaschopnosti. Práce je rozdělená na dvě části. Teoretická část definuje základní pojmy jako podnikání a podnik, podnikatelský plán a jeho součásti. V praktické části nalezneme konkrétní popis podnikatelské příležitosti a analýzu faktorů majících vliv na její budoucí vývoj včetně finančního plánu. Na základě zjištěných údajů a vypracovaného podnikatelského plánu se nedoporučuje pokračovat v projektu z důvodu negativních výsledků finančních ukazatelů, jako aj rozličných metod hodnocení investic (metody čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového procenta a doby návratností investic). The aim of this diploma thesis is to prepare a business plan for an already existing social cashback web portal and to verify its viability. The thesis is divided into two parts. The theoretical part defines basic terms such as business and entrepreneurship, business plan and its components. In the practical part, you will find a concrete description of the business opportunity and analysis of the factors influencing its future development, including financial plan. Based on the results and the business plan, it is not recommended to continue the project due to the negative results of financial indicators and various methods of investment evaluation (net present value, internal rate of return). Cieľom tejto diplomovej práce je vypracovanie podnikateľského plánu pre už existujúci social cashback webový portál a overenie jeho životaschopnosti. Práca je rozdelená na dve časti. Teoretická časť definuje základné pojmy ako podnikanie a podnik, podnikateľský plán a jeho súčasti. V praktickej časti nájdeme popis konkrétnej podnikateľské príležitosti a analýzu faktorov majúcich vplyv na jej budúci vývoj vrátane finančného plánu. Na základe zistených údajov a vypracovaného podnikateľského plánu sa neodporúča pokračovať v projekte z dôvodu negatívnych výsledkov finančných ukazovateľov ako aj rozličných metód hodnotenia investícií (metóda čistej súčasnej hodnoty, vnútorného výnosového percenta). Keywords: podnikatelský plán; finanční plán; analýza cílových trhů; social cashback; analysis of target markets; business plan; social cashback; financial plan Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Podnikateľský plán

Cílem této diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu pro již existující cashback webový portál a ověření jeho životaschopnosti. Práce je rozdělená na dvě části. Teoretická část definuje ...

Talánová, Mária; Krause, Josef; Špička, Jindřich
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Využitie dronov v logistike
Čajko, Adam; Jirsák, Petr; Vinš, Marek
2017 - Slovak
Diplomová práce Využití dronů v logistice firmy ŠKODA AUTO a.s. reaguje na aktuální trend bezpilotních letadel (dronů), které nacházejí své využití v mnoha oblastech. Cílem práce je analyzovat legislativu upravující provoz dronů ve vybraných zemích, posoudit vhodnost nasazení dronů na konkrétní proces inventarizace obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. a navrhnout alternativní řešení pro tento proces. Práce zkoumá použití dronů v logistice především při doručování zásob a při inventarizaci zásob. Hromadné doručování předmětů dronama vzhledem k množství překážek není v dohledné době proveditelné. Inventarizace zásob dronama je již realitou. Analýza legislativy je zaměřena na prostředí EU, České republiky, Německa a Číny. Technologie pro inventarizaci prázdných obalů Dron ve společnosti ŠKODA atuo a.s. má dlouhou dobu návratnosti (21 let) a autor na základě tohoto hodnotícího kritéria drony na daný proces nedoporučuje. Jako alternativu navrhuje například řešení vyvinuté ve společnosti AUDI (kamera umístěná na vysokozdvižném vozíku a software pro automatickou identifikaci palet). This Master´s Thesis Usage of drones in the Logistics of the company SKODA AUTO a.s. reacts to the current trend of unmanned aerial vehicles (drones) which are being used in many areas. Aim of this thesis is to analyse laws which regulate the operation of drones in selected countries, to assess suitability of drones for specific process of inventory of empty containers in the company SKODA AUTO a.s. and to suggest an alternative solution for this process. Thesis investigates usage of drones in the Logistics mainly for goods delivery and stock inventory. Mass drone delivery is currently not feasible due to many problems and challenges. Stock inventory has become a reality. Analysis of legislation is focused on EU, Czech Republic, Germany and China. Technology for inventory of empty containers using drones in SKODA AUTO a.s. has a long payback period (21 years) and author does not recommend drones for this process based on this criterion. As an alternative solution, the technology designed at AUDI company is recommended (camera placed on forklift and software for automated container identification). Diplomová práca Využitie dronov v logistike firmy ŠKODA AUTO a.s. reaguje na aktuálny trend bezpilotných lietadiel (dronov), ktoré nachádzajú svoje využitie v mnohých oblastiach. Cieľom práce je analyzovať legislatívu upravujúcu prevádzku dronov vo vybraných krajinách, posúdiť vhodnosť nasadenia dronu na konkrétny proces inventarizácie obalov v spoločnosti ŠKODA AUTO a.s. a navrhnúť alternatívne riešenia pre tento proces. Práca skúma použitie dronov v logistike predovšetkým pri doručovaní zásob a pri inventarizácii zásob. Hromadné doručovanie predmetov dronmi vzhľadom na množstvo prekážok nie je v dohľadnej dobe realizovateľné. Inventarizácia zásob dronmi je už realitou. Analýza legislatívy je zameraná na prostredie EÚ, Českej republiky, Nemecka a Číny. Technológia pre inventarizáciu prázdnych obalov dronmi v spoločnosti ŠKODA ATUO a.s. má dlhú dobu návratnosti (21 rokov) a autor na základe tohto hodnotiaceho kritéria drony na daný proces neodporúča. Ako alternatívu navrhuje napríklad riešenie vyvinuté v spoločnosti AUDI (kamera umiestnená na vysokozdvižnom vozíku a software pre automatickú identifikáciu paliet). Keywords: inventarizace; bezpilotní letadlo; UAV, UAS; dron; unmanned aerial vehicle; stock inventory; UAV, UAS; drone Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Využitie dronov v logistike

Diplomová práce Využití dronů v logistice firmy ŠKODA AUTO a.s. reaguje na aktuální trend bezpilotních letadel (dronů), které nacházejí své využití v mnoha oblastech. Cílem práce je analyzovat ...

Čajko, Adam; Jirsák, Petr; Vinš, Marek
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Využitie technológie tracking a tracing na trhu s tabakovými výrobkami
Rosová, Lýdia; Rathouský, Bedřich; Procházka, Jan
2017 - Slovak
Tato diplomová práce se věnuje nasazení technologie tracking a tracing na trhu s tabákovými výrobky. Povinnost úplné vysledovatelnosti všech jednotkových balení na trhu Evropské unie totiž vyplývá ze zákona na základě směrnice 2014/40/EU. Důvodem je boj proti černému trhu. Práce analyzuje současné technologie trackingu a tracingu, objasňuje důležité body směrnice a mapuje specifika tabákového trhu. Těžiskem práce je doporučení konkrétní technologie pro tento účel se sumarizací nevyhnutných vlastností a požadavků systému. Detailně je rovněž popsaná technologie Codentify, která má potenciál splnit podmínky směrnice. This master thesis focuses on application of tracking and tracing technologies in the tobacco industry. As per Directive 2014/40/EU, overall trackability and traceability will be an obligation for all unit packs of tobacco products. The reason for this is the fight against the black market. The thesis analyses the current track and trace technologies, evaluates the important points of the Directive and describes tobacco market specifications. The core is to propose a specific technology for this objective and to summarise essential features of the system. In addition, a technology called Codentify is described in detail, as it has the potential to fulfil the legislative demands. Táto diplomová práca sa zaoberá nasadením technológie tracking a tracing na trhu s tabakovými výrobkami. Povinnosť úplnej vysledovateľnosti všetkých jednotkových balení na trhu Európske únie totiž vyplýva zo zákona na základe smernice 2014/40/EU. Dôvodom je boj proti čiernemu trhu. Práca analyzuje súčasné technológie trackingu a tracingu, objasňuje dôležité body smernice a mapuje špecifiká tabakového trhu. Ťažiskom práce je odporučenie konkrétnej technológie pre tento účel so sumarizáciou nevyhnutných vlastností a požiadaviek systému. Dopodrobna je tiež popísaná technológia Codentify, ktorá má potenciál splniť podmienky smernice. Keywords: černý trh; tracking a tracing; tabakové výrobky; Codentify; black market; tobacco products; Codentify; tracking and tracing Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Využitie technológie tracking a tracing na trhu s tabakovými výrobkami

Tato diplomová práce se věnuje nasazení technologie tracking a tracing na trhu s tabákovými výrobky. Povinnost úplné vysledovatelnosti všech jednotkových balení na trhu Evropské unie totiž vyplývá ze ...

Rosová, Lýdia; Rathouský, Bedřich; Procházka, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases