Number of found documents: 38356
Published from to

Měnová politika Národní banky Běloruska
Lapanovich, Aleksei; Mandel, Martin; Gevorgyan, Kristine
2017 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu měnové politiky Běloruska. Na začátku první části je popsaná ekonomická a hospodářská situace v Bělorusku. Dále se probírá historie vzniku centrální banky, její cíle a funkce. Druhá část po charakteristice základních režimů měnové politiky se soustředí na analýzu měnové politiky Běloruska a jejích cílů po rozpadu Sovětského svazů. Poté jsou vysvětleny základní principy fungování transmisního mechanismu v Bělorusku. Poslední část se věnuje analýze vybraných ekonomických parametrů. V této části je probrána horizontální struktura platební bilance za rok 2016, dále je tu prezentována grafická analýza zahraniční investiční pozice a zahraničního dluhu Běloruska, analyzovány příčiny inflace a inflační tlaky a na konci je popsán vývoj kursového systému a jeho současné trendy. Annotation The aim of the bachelor´s thesis is to analyze the monetary policy of the Republic of Belarus. At the beginning of the first part is described the economic and financial situation in Belarus. Further, the history of the establishment of the central bank, its objectives and functions are discussed. The second part, following the characteristics of the basic monetary policy regimes, focuses on the analysis of the monetary policy of Belarus and its objectives after the collapse of the Soviet Union. Then, the basic principles of the functioning of the transmission mechanism in Belarus are explained. The last part deals with the analysis of selected economic parameters. This section discusses the horizontal structure of the balance of payments for 2016, a graphical analysis of the foreign investment position and the foreign debt of Belarus, the causes of inflation and inflationary pressures, as well as the development of the exchange system and its current trends. Keywords: Bělorusko; Měnová politika; Kursový systém; Exchange rate system; Monetary Policy; Republic of Belarus Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Měnová politika Národní banky Běloruska

Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu měnové politiky Běloruska. Na začátku první části je popsaná ekonomická a hospodářská situace v Bělorusku. Dále se probírá historie vzniku centrální banky, ...

Lapanovich, Aleksei; Mandel, Martin; Gevorgyan, Kristine
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Fundamentální analýza akcie společnosti easyJet
Pelevaniuc, Elena; Veselá, Jitka; Hejdová, Martina
2017 - Czech
Táto bakalářská práce se zabývá fundamentální analýzou akciového titulu britské letecké společnosti easyJet. První kapitola zkoumá vztahy mezi vybranými makroekonomickými veličinami a vývojem akciových kurzů. Druhá kapitola, věnující se odvětvové analýzy, zabývá se regulací leteckého odvětví a postavením společnosti easyJet na domácím a zahraničním trhu. Poslední kapitola je věnována firemní analýze, kde pomocí několika metod je vypočítána vnitřní hodnota akcie a uvedené výsledné investiční doporučení. This bachelor thesis deals with fundamental analysis of a share of British airline company easyJet. The first chapter is based on estimating the influence of selected macroeconomic variables on the changes of the stock price. The second chapter, which is dedicated to sectoral analysis, deals with the regulation of the aviation industry and easyJet's position on the domestic and foreign markets. The last chapter is devoted to corporate analysis, which calculates the internal value of the share using several methods and presents an appropriate investment recommendation. Keywords: fundamentální analýza; easyJet PLC; akcie; investování; fundamental analysis; easyJet PLC; shares; investing Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Fundamentální analýza akcie společnosti easyJet

Táto bakalářská práce se zabývá fundamentální analýzou akciového titulu britské letecké společnosti easyJet. První kapitola zkoumá vztahy mezi vybranými makroekonomickými veličinami a vývojem ...

Pelevaniuc, Elena; Veselá, Jitka; Hejdová, Martina
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Měnová politika v době nízkých úrokových sazeb a hrozbě deflace
Kochergin, Aleksei; Gevorgyan, Kristine; Šíma, Ondřej
2017 - Czech
Cílem bakalářské práce je analyzovat českou ekonomiku za dobu provádění devizových intervenci, a několik měsíců po nich v situaci hrozící deflace. Téma je zvoleno k aktuálnosti prohlášení bankovní rady ČNB o ukončení kurzového závazku, který nepochybně bude definovat tuzemskou ekonomiku po určitou dobu. Práce se zabývá aspekty, které donutily Českou národní banku intervenovat na devizovém trhu, zkoumá stav ekonomiky v období provádění intervenci, a pak po ukončení kurzového závazku. Práce je rozdělena na tři hlavní častí. První část této práce vysvětluje podstatu měnové politiky a její aplikace centrální bankou. V druhé časti je vysvětlena ekonomická podstata terminu deflace a různé názory na danou problematiku. Třetí část se soustředí na analýzu ekonomické situace v České republice a politiku centrální banky. Výsledkem této analýzy bude zhodnocení úspěšnosti zvolené strategie na příkladu makroekonomických ukazatelů a vyhodnocení její adekvátnosti vzhledem k zjištěným poznatkům. The aim of the bachelor thesis is to analyze the Czech economy during the period of foreign exchange interventions, and several months after them in the situation of impending deflation. The topic is chosen to be the most up-to-date statement by the Czech National Bank council on the termination of the exchange rate commitment, which will undoubtedly define the domestic economy for a certain period of time. The thesis deals with aspects that have forced the Czech national bank to intervene in the foreign exchange market, it examines the state of the economy during the implementation period of the intervention, and then after the end of the exchange rate commitment. The work is divided into three main parts. The first part of this work explains the essence of monetary policy and its application by the central bank. The second part explains the economic nature of deflation and different views on this issue. The third part focuses on the analysis of the economic situation in the Czech Republic and the policy of the central bank. The result of this analysis will be the assessment of the success of selected strategy on the example of macroeconomic indicators and the evaluation of its adequacy due to the findings. Keywords: Deflace; Měnová politika; Devizové intervence; Cílování inflace; Česká národní banka; Foreign exchange intervention; Inflation targeting; Deflation; Czech national bank; Monetary policy Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Měnová politika v době nízkých úrokových sazeb a hrozbě deflace

Cílem bakalářské práce je analyzovat českou ekonomiku za dobu provádění devizových intervenci, a několik měsíců po nich v situaci hrozící deflace. Téma je zvoleno k aktuálnosti prohlášení bankovní ...

Kochergin, Aleksei; Gevorgyan, Kristine; Šíma, Ondřej
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Stavební spoření ve srovnání s dalšími spořícími produkty
Miller, Jan; Ducháčková, Eva; Daňhel, Jaroslav
2017 - Czech
V bakalářské práci Stavební spoření v porovnání s dalšími spořícími produkty se věnujeme zpracování analýzy stavebního spoření ve třech stavebních spořitelnách a analýzy termínovaných vkladů u třech bank. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se budeme věnovat deskripcí obou zmíněných produktů. V druhé, praktické části se budeme analyzovat oba produkty celkem u šesti finančních institucí. Na konci praktické části bude porovnání výhodnosti produktů z pohledu klienta. In the bachelors thesis Building society savings account in comparison with another savings society products we aim at analysis of building society savings products within three different building societies and coherently at analysis of fixed term deposit accounts. The bachelors thesis is divided into two parts. In the theoretical part, we are going to describe both above mentioned products. In the second, practical part, we are going to analyze both products altogether at six different financial institutions. At the end of the practical part we are going to weight the favorableness of the products from the consumer point of view. Keywords: stavební spoření; termínované vklady,; výnos; výnosnost; přidělení; building society savings accounts; fixed term deposit accounts; revenue; yield; allocation Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Stavební spoření ve srovnání s dalšími spořícími produkty

V bakalářské práci Stavební spoření v porovnání s dalšími spořícími produkty se věnujeme zpracování analýzy stavebního spoření ve třech stavebních spořitelnách a analýzy termínovaných vkladů u třech ...

Miller, Jan; Ducháčková, Eva; Daňhel, Jaroslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza trhu platebních karet v České republice
Tomčík, Alexandr; Hoffman, Andrej; Fučík, Vojtěch
2017 - Czech
Tématem bakalářské práce je analýza dostupných dat o trhu platebních karet v ČR v letech 2001-2016. Teoretická část práce se zaměřuje na historii platebních karet a kdy se poprvé dostaly na území České republiky. Dále rozděluje platební karty do několika skupin podle druhu či použité technologie. Hlavním cílem práce je zjistit, jak se vyvíjel karetní trh, která ze společností Visa nebo MasterCard má hlavní podíl na vydávaných platebních kartách a kvantifikovat parametry bezhotovostních plateb v ČR. Z důvodu podobné rozvinutosti bezkontaktního placení je část práce určena srovnání se Slovenskou republikou. Poslední kapitola představuje současné varianty mobilního placení v několika zemích světa a dostupné možnosti v ČR. The subject of this bachelor thesis is the analysis of availible data on the payment card market in the Czech Republic in years 2001 to 2016. The theoretical part focuses on the history of payment cards and when they first appeared in the territory of the Czech Republic. It further divides payment cards into several groups according to the type or technology used. The purpose of the thesis is to find out how the card market has developed, wheter Visa or MasterCard has the major share of the issued payment cards and to quantify the parameters of non-cash payments in the Czech Republic. Due to the similar level of development of contactless payment in both countries, part of the work is intended to be compared with the Slovak Republic. The last chapter presents current variants of mobile payment in several world countries and available options in the Czech Republic. Keywords: NFC; platební karty; bezkontaktní placení; MasterCard; Visa; mobilní placení; NFC; MasterCard; contactless payment; Visa; payment cards; mobile payment Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza trhu platebních karet v České republice

Tématem bakalářské práce je analýza dostupných dat o trhu platebních karet v ČR v letech 2001-2016. Teoretická část práce se zaměřuje na historii platebních karet a kdy se poprvé dostaly na území ...

Tomčík, Alexandr; Hoffman, Andrej; Fučík, Vojtěch
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Aplikace simulací Monte Carlo v bankovnictví
Slanina, Šimon; Teplý, Petr; Fičura, Milan
2017 - Czech
Prudký rozvoj v oblasti informačních technologií umožňuje praktické využití sofistikovaných metod náročných na výpočetní výkon. Jednou z takových je metoda Monte Carlo, jež se opírá o vygenerování obrovského množství stochastických scénářů a dokáže efektivně řešit problémy nejen v oblastech fyziky a matematiky. Subjekty v bankovním sektoru jsou neustále vystavovány enormnímu množství různých rizik, například výskytu záporné úrokové míry. Na tato rizika je třeba brát zřetel, monitorovat, měřit a řídit je. I metoda Monte Carlo, použitelná v bankovnictví pro měření rizik, má slabiny, které je nutné brát v potaz, a vyžaduje pro svou aplikaci splnění určitých předpokladů. Je důležité správně aproximovat rozdělení pravděpodobnosti a vytvořit dostatečné množství náhodných scénářů, použít spolehlivý generátor náhodných čísel či zohlednit existenční a sekvenční závislosti vstupních dat. V praktické části práce jsem zanalyzoval vývoj sazby London Interbank Offered Rate s tříměsíční splatností vázané na americký dolar v letech 2000 až 2016 a pokusil se pomocí metody Monte Carlo předpovědět její vývoj budoucí. Došel jsem k závěru, že metodu je vhodné používat pro předpověď v kratších časových horizontech, neboť v delších poskytuje na všech hladinách pravděpodobnosti výrazně širší intervaly hodnot, kterých může sazba nabýt. Prostřednictvím stress testu jsem dále zjistil, že mnou uplatněná metoda ve výsledných prognózách příliš nezohledňuje výjimečné krátkodobé šoky. Ani metoda Monte Carlo ani předpověď serveru TRADING ECONOMICS nepředvídají v horizontu končícím rokem 2020 propad sazby LIBOR USD 3M do záporných čísel. A vigorous advancement in the field of information technologies allows practical use of sophisticated, computing power consuming methods. One of these is the Monte Carlo simulations method, which relies on generating an immense number of stochastic scenarios and can effectively solve problems in areas such as physics or mathematics. Entities in the banking sector are constantly exposed to many kinds of risks, for instance the occurrence of negative interest rates. These risks need to be taken into account, monitored, measured and managed. Even the Monte Carlo method, usable in banking for risk measurement, has its weaknesses that need to be considered, and requires certain conditions to be met. It is crucial to correctly approximate the probability distribution and to create a sufficient number of random scenarios, to use a reliable random number generator and to bear in mind any possible sequential dependencies amongst the input data. In the practical part of this work, I analyzed the development of the London Interbank Offered Rate with a three-month maturity based on the US dollar during the years 2000 to 2016 and, using the Monte Carlo method, I tried to predict its future development as well. I came to the conclusion that the method should be used for forecasting in shorter time horizons, considering it provides significantly wider ranges of the rate's possible values at all probability levels while forecasting for longer time horizons. Via stress test, I also found that the method I applied doesn't really reflect rare short-term shocks in the resulting predictions. Neither the Monte Carlo method nor the TRADING ECONOMICS website anticipate the LIBOR USD 3M rate to fall below zero during the time horizon ending in 2020. Keywords: negativní úrokové míry; nejistota; pravděpodobnost; Monte Carlo simulace; bankovní rizika; London Interbank Offered Rate; LIBOR skandál; uncertainty; London Interbank Offered Rate; Monte Carlo simulations; negative interest rates; LIBOR scandal; probability; banking risks Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Aplikace simulací Monte Carlo v bankovnictví

Prudký rozvoj v oblasti informačních technologií umožňuje praktické využití sofistikovaných metod náročných na výpočetní výkon. Jednou z takových je metoda Monte Carlo, jež se opírá o vygenerování ...

Slanina, Šimon; Teplý, Petr; Fičura, Milan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Hypoteční produkty a jejich porovnání v České Republice a Rusku
Tkachenko, Evgeniy; Mazáček, David; Radová, Jarmila
2017 - Czech
Předkládaná bakalářská práce byla zaměřena na téma, které je bezesporu velmi důležité v dnešní době - jedná se o hypoteční trh. V první části bakalářské práce se věnuje teorii hypotečního trhu, jeho klíčovým aspektům a popisu různých typů hypoték. Druhá část bakalářské práce byla již věnována výzkumu hypotečního trhu v České republice a v Rusku s důrazem na hlavní města obou zemí a vzájemného porovnání obou trhů. Cílem dané práce je provedení analýzy hypotečních produktů v České republice a v Rusku, podrobení analýze vývoje úrokových sazeb na daný produkt a rovněž vymezení odlišností mezi produkty mezi oběma státy. Závěrem práce je potom zjištění, že situace na hypotečním trhu je daleko lepší v České republice než v Rusku (v Praze než v Moskvě) - poměr splátky k průměrnému platu, výše úrokové sazby, očekávání inflace a další. jsou nižší nežli v Rusku. Dále se dospělo k závěru, že objem hypotečních úvěrů a úrokové sazby závisí na vývoji místního HDP. This bachelor thesis was focused on a topic that is undoubtedly very important nowadays - it is a mortgage market. The first part of the bachelor thesis is focused on the mortgage market theory, its key aspects and description of several different mortgage types.. The second part of the bachelor thesis was already dedicated to research on mortgage market in the Czech republic and Russia underlying the capital cities of both countries and its comparison. The aim of this thesis is to analyze mortgage products in the Czech Republic and Russia, analyze the development of interest rates for a given product and to define differences between products between the two countries. The work clearly pointed out that the situation in the mortgage market is much better in he Czech Republic than in Russia (resp. in Prague than in Moscow) - the proportion of the payment of average salary, interest rates, or inflation expectations are lower than in Russia. Furthermore, it is concluded that the volume of mortgage loans and interest rates is affected by the local GDP. Keywords: úroková sazba hypoték; nemovitosti; hypoteční trh; hypotéka; mortgage interest rate; mortgage market; Mortgage; real estate Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Hypoteční produkty a jejich porovnání v České Republice a Rusku

Předkládaná bakalářská práce byla zaměřena na téma, které je bezesporu velmi důležité v dnešní době - jedná se o hypoteční trh. V první části bakalářské práce se věnuje teorii hypotečního trhu, jeho ...

Tkachenko, Evgeniy; Mazáček, David; Radová, Jarmila
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Financování malých a středních podniků
Haloun, Marek; Dvořák, Petr; Jablonský, Petr
2017 - Czech
Bakalářské práce se zabývá aktuální problematikou financování malých a středních podniků. První kapitola je zaměřena především na důkladné definování segmentu MSP. Není opomenuta ani analýza vývoje malého a středního podnikání v České republice a srovnání jednotlivých ukazatelů s průměrnými hodnotami Evropské unie. Druhá kapitola bakalářské práce charakterizuje obecné způsoby financování podnikatelské činnosti. Závěr teoretické části se zaobírá charakteristikou bankovních produktů pro financování provozních a investičních potřeb podniku. V praktické části poté postupně dochází k aplikování získaných teoretických znalostí na výrobní podnik A, a na obchodní podnik B. Na základě finančního due diligence jsou dané podniky zanalyzovány a vyhodnoceny. V poslední části bakalářské práce jsou pro zvolené podniky vytvořeny konkrétní modelové situace a na aktuální nabídce úvěrových produktů vybraných bank navržena nejzajímavější možnost financování. The bachelor thesis focuses on current issues regarding financing of small and medium enterprises. The first chapter thoroughly defines the SME segment. There is also an analysis of the development of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic and the comparison of individual indicators with the average values of the European Union. The second chapter of the bachelor thesis describes the general ways of financing the business activity. The conclusion of the theoretical part deals with the characteristics of banking products for financing the operational and investment needs of the company. In the practical part, the theoretical knowledge is gradually applied to the manufacturing company A and the business enterprise B. Based on financial due diligence, these enterprises are analyzed and evaluated. In the last part of the bachelor thesis, specific model situations are created for selected companies and the best financing option is proposed on the current offer of loan products of selected banks. Keywords: podnikatelský plán; finanční analýza; úroková sazba; provozní a investiční úvěr; MSP; SME; business plan; financial analysis; operational and investment loans; interest rate Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Financování malých a středních podniků

Bakalářské práce se zabývá aktuální problematikou financování malých a středních podniků. První kapitola je zaměřena především na důkladné definování segmentu MSP. Není opomenuta ani analýza vývoje ...

Haloun, Marek; Dvořák, Petr; Jablonský, Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Fundamentální analýza české koruny
Vejvalka, David; Durčáková, Jaroslava; Mandel, Martin
2017 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřená na vývoj měnového kurzu české koruny vůči americkému dolaru a euru v letech 1993-2017. Rozebírá se jednak nominální měnový kurz, ale také reálný efektivní měnový kurz a kurz dle teoretického přístupu k determinaci kurzu pomocí parity kupní síly. Rozbor je proveden v kontextu kurzových systémů české koruny, jejichž vývoj je popsán v teoretické části práce. V závěru práce je pomocí ekonometrických modelů testována vzájemná závislost mezi hrubým domácích produktem a nominálním měnovým kurzem. The bachelor thesis is focused on development of exchange rate between Czech crown American dollar and euro respectively during 1993 and 2017. Special attention is paid on nominal exchange rate, real effective exchange rate and purchasing power parity exchange rate. Analysis is done in the context of exchange rate systems, which are described in the theoretical part of the thesis. In the last chapter, there is executed econometric test regarding reciprocal dependency between gross domestic product and nominal exchange rates. Keywords: měnový kurz; kurzový systém; Česká republika; teorie parity kupní síly; exchange rate; exchange rate system; Czech Republic; purchasing power parity Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Fundamentální analýza české koruny

Tato bakalářská práce je zaměřená na vývoj měnového kurzu české koruny vůči americkému dolaru a euru v letech 1993-2017. Rozebírá se jednak nominální měnový kurz, ale také reálný efektivní měnový kurz ...

Vejvalka, David; Durčáková, Jaroslava; Mandel, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Faktory ovlivňující hypoteční trh
Mrázek, Michal; Radová, Jarmila; Cibulka, Jakub
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou hypotečních úvěrů. Cílem práce je charakterizovat dopady nové regulace a vybraných makroekonomických faktorů na hypoteční trh. Nejdříve je v práci definován hypoteční úvěr jako takový, včetně důležitých pojmů, které se s danou problematikou pojí. Další část zkoumá dopady nového zákona o spotřebitelském úvěrů na banky a spotřebitele v oblasti hypoték. Následuje část zabývající se doporučeními České národní banky ohledně omezení ukazatelů LTV, DTI a DSTI. Druhá část se zabývá vybranými makroekonomickými faktory a jejich působením na hypoteční trh. Mezi ukazatele patří hrubý domácí produkt, inflace, nezaměstnanost a úroková sazba hypotečních úvěrů. Vliv ukazatelů je nejdříve zkoumán na počtu a objemu hypotečních úvěrů. V poslední části jsou makroekonomické ukazatele kvantifikovány a jejich vlivy analyzovány pomocí regresní analýzy. This bachelor thesis focuses on current issues regarding mortgage loans. The thesis aims to characterize the impacts of new regulations and selected macroeconomic factors on the mortgage market. The first part defines mortgage loans, including relevant terms connected to the field. Then, the impact of new legislature on banks and consumers in the mortgage business is researched. Furthermore, the thesis focuses on reccomendations of Czech national bank concerning indicators of LTV, DTI and DSTI. The second part characterizes selected macroeconomic factors and their impact on the mortgage market. The selected macroeconomic factors are gross domestic product, inflation, unemployment and interest rates of mortgage loans. Firstly, the impact of these factors is researched on quantity and sum of new mortgage loans. Then, the macroeconomic indicators are quantified and analyzed using regression analysis. Keywords: nezaměstnanost; hrubý domácí produkt; úroková sazba; lineární regrese; regulace; hypoteční úvěr; inflace; mortgage loan; inflation; unemployment; gross domestic product; interest rate; linear regression; regulation Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Faktory ovlivňující hypoteční trh

Tato bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou hypotečních úvěrů. Cílem práce je charakterizovat dopady nové regulace a vybraných makroekonomických faktorů na hypoteční trh. Nejdříve je ...

Mrázek, Michal; Radová, Jarmila; Cibulka, Jakub
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases