Number of found documents: 1761
Published from to

Biblioverse - Multifunkční objekt s knihovnou
Frait, Marek; Stejskal, Ivo; Bykov, Oleksii
2023 - English
Projekt decentralizované multifunkční knihovny se nachází v bloku mezi ulicemi Sladová a Pekařská. Za účelem dosažení maximální flexibility a adaptability, byl celý návrh rozdělen na moduly.Tento způsob rozdělení prostoru nabízí různé úrovně prostupnosti, což podněcuje komunikaci a spolupráci mezi uživateli. Objekty tak vytváří hranici mezi intimními a veřejnými prostory, které spolu komunikují skrze ocelové rámové konstrukce. The decentralized multifunctional library project is located in the block between Sladová and Pekařská streets. In order to achieve maximum flexibility and adaptability, the entire design has been divided into modules.This way of dividing the space offers different levels of permeability, which encourages communication and collaboration between users. The buildings thus create a boundary between intimate and public spaces that communicate with each other through the steel frame structures. Keywords: library; architecture; steel; glass; community; decentralization; knihovna; architektura; ocel; sklo; komunita; decentralizace Available in a digital repository NRGL
Biblioverse - Multifunkční objekt s knihovnou

Projekt decentralizované multifunkční knihovny se nachází v bloku mezi ulicemi Sladová a Pekařská. Za účelem dosažení maximální flexibility a adaptability, byl celý návrh rozdělen na moduly.Tento ...

Frait, Marek; Stejskal, Ivo; Bykov, Oleksii
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Evoluce vesmírných dalekohledů
Bátorová, Silvia; Sučková, Magda; Froehling, Kenneth
2023 - English
Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis historie dalekohledu, počínaje refrakčními a reflexními verzemi optického dalekohledu a pokračuje stručným nástinem historie radioteleskopu a vesmírných dalekohledů obecně. Poté jsou specifikovány základní vlastnosti kosmických dalekohledů a jejich pozitivní a negativní vlastnosti jsou porovnány. Na závěr jsou popsány tři nejdůležitější vesmírné dalekohledy a jejich přínosy pro vědu jsou objasněny. This thesis focuses on the description of the history of the telescope, starting with the refracting and reflecting versions of the optical telescope and following with a brief outline of the history of the radio telescope and space telescopes in general. Then, basic features of space telescopes are specified and their positive and negative features are compared. Finally, the three most influential space telescopes are described and their contributions to science are discussed. Keywords: telescope; space telescope; electromagnetic spectrum; mirror; Hubble; Kepler; Webb; dalekohled; vesmírní dalekohled; elektromagnetické spektrum; zrcadlo; Hubble; Kepler; Webb Available in a digital repository NRGL
Evoluce vesmírných dalekohledů

Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis historie dalekohledu, počínaje refrakčními a reflexními verzemi optického dalekohledu a pokračuje stručným nástinem historie radioteleskopu a vesmírných ...

Bátorová, Silvia; Sučková, Magda; Froehling, Kenneth
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Charakteristika žánrů písemného stylu odborného anglického jazyka
Kučera, Ondřej; Walek, Agata; Baumgartnerová, Alena
2023 - English
Cílem této bakalářské práce je definovat, co je to angličtina pro specifické účely, vymezit její styly a žánry. Tato práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části je stručně představen anglický jazyk pro specifické účely a jeho historie. Jsou zde přiblíženy styly tohoto jazyka a je vysvětleno jejich použití. Ve druhé části jsem definoval žánry tohoto jazyka, vysvětlil účel každého z nich a ukázal, jak se dále dělí. Ve třetí části jsou prezentovány části textů, jež jsou analyzovány a porovnány: dva texty z elektrotechniky a dva texty z medicíny. V obou oblastech je porovnáván úryvek z populárně vědeckého článku a učebnice. Analýza je provedena ve čtyřech kategoriích: koheze, deixe, signposting a hedge. Tyto výsledky jsou porovnány nejdříve ve stejném oboru mezi rozlišnými styly a následně mezi odlišnými obory – elektrotechnika a medicína. Všechny výsledky jsou komentovány. The goal of this bachelor thesis is to define what the English for Specific Purposes is, its styles and genres. This thesis is divided into three main parts. In the first part, ESP and its history briefly presented. The styles of ESP are brought up and their uses explained. In the second part I defined the genres of ESP, explained purpose of each and further division. In the third part, examples of the textbook and popular scientific article are extracted, presented, analyzed, and compared. The texts chosen for analysis are from the field of electrical engineering and medicine. The analysis and comparison are carried out in four categories: cohesion, deixis, signposting and hedging. Firstly, the styles in the same field are compared, and secondly the similarities and differences between the fields are presented. All the results are commented on. Keywords: English; ESP; styles; genre; style; hedging; signposting; deixis; cohesion; textbook; abstract; article; thesis; medicine; electrical engineering; Anglický jazyk; styl; žánr; hedging; odkazy; deixe; koheze; učebnice; abstrakt; článek; teze; medicína; elektrotechnika Available in a digital repository NRGL
Charakteristika žánrů písemného stylu odborného anglického jazyka

Cílem této bakalářské práce je definovat, co je to angličtina pro specifické účely, vymezit její styly a žánry. Tato práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části je stručně představen ...

Kučera, Ondřej; Walek, Agata; Baumgartnerová, Alena
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Analogově-digitální modul pro elektrickou impedanční tomografii
Zimniok, David; Hejtmánek, Tomáš; Mikulka, Jan
2023 - English
Tato bakalářská práce se zabývá elektrickou impedanční tomografií a jejími problémy. Prvním problémem je měření napětí v širokém rozsahu od milivoltů po desítky voltů. Druhým problémem je měření fáze impedance pomocí mikroprocesoru bez lidské pomoci. Také bylo třeba vyřešit problém s návrhem elektrod a s přenosem malého napětí na velké vzdálenosti mezi měřeným objektem a navrženým zařízením pro zpracování signálů. Ke zpracování signálů a komunikaci byl zvolen mikroprocesor ARM doplněný o zesilovač, který má nastavitelné zesílení a také lineární optočlen pro ochranu mikroprocesoru. Pro zajištění přenosu měřeného napětí na velké vzdálenosti bez ztráty dat je navržena aktivní sonda. Data jsou přenášena prostřednictvím proudové smyčky. The presented bachelor thesis examines electrical impedance tomography and related issues. The primary challenge is measuring voltage over a wide range from millivolts to tens of volts. The second problem is measuring the imaginary part of impedance with a microprocessor without human help. Furthermore, the difficulty with circuit design of electrodes and transmitting such a small voltage over long distances between the measurement phantom and the microprocessor. For this purpose, it was necessary to choose an ARM microprocessor in combination with an programmable gain amplifier and a linear optocoupler for protecting the microprocessor. An active probe has been designed to ensure the measured voltage transition over long distances without data loss; the data is transmitted via a current loop. Keywords: Electrical impedance tomography; control unit; active measuring probe; automatic measurements; phase shift voltage and current measurements; STM32; PGA202; IL300; Elektrická impedanční tomografie; řidící jednotka; aktivní měřící sonda; automatické měření; měření fázového posunu napětí a proudu; STM32; PGA202; IL300 Available in a digital repository NRGL
Analogově-digitální modul pro elektrickou impedanční tomografii

Tato bakalářská práce se zabývá elektrickou impedanční tomografií a jejími problémy. Prvním problémem je měření napětí v širokém rozsahu od milivoltů po desítky voltů. Druhým problémem je měření fáze ...

Zimniok, David; Hejtmánek, Tomáš; Mikulka, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Apache modul pro mitigaci DoS útoků
Ruman, Róbert; Sikora, Marek; Jurek, Michael
2023 - English
Táto práca sa venuje mitigácii viacerých typov útokov DoS. Naším cieľom bolo vytvoriť vlastný modul apache, ktorý dokáže zmierniť útoky typu flood, ako aj logické útoky. Modul bol vytvorený v jazyku C pomocou programu VS Code. Po vytvorení modulu sme vykonali viacero testov na získanie údajov, aby sme mohli náš modul porovnať s už existujúcimi modulmi apache. Porovnaním výsledkov testov sme dospeli k záveru, že náš modul dokáže zmierniť oba typy útokov. Výsledky testov sú vizualizované pomocou grafov v prílohe. This thesis is devoted to the mitigation of multiple types of DoS attacks. Our aim was to create a custom apache module that is able to mitigate flood attacks as well as logical attacks. The module was created in C language using VS Code. After creating the module we ran multiple tests to gather data in order to be able to compare our module to already existing apache modules. Comparing the test result we concluded that our module is able to mitigate both types of attacks. The results of the tests are visualized using graphs in the appendix. Keywords: DoS; UDP flood; ICMP flood; SYN flood; Slowloris; HTTP flood; attacker; RUDY; Apache; module; server; DoS; UDP flood; ICMP flood; SYN flood; Slowloris; HTTP flood; útočník; RUDY; Apache; modul; server Available in a digital repository NRGL
Apache modul pro mitigaci DoS útoků

Táto práca sa venuje mitigácii viacerých typov útokov DoS. Naším cieľom bolo vytvoriť vlastný modul apache, ktorý dokáže zmierniť útoky typu flood, ako aj logické útoky. Modul bol vytvorený v jazyku C ...

Ruman, Róbert; Sikora, Marek; Jurek, Michael
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Integrace SIP hlasového volání do IRC klienta či brány
Kocman, David; Očenášek, Pavel; Rychlý, Marek
2023 - English
Tato práce popisuje návrh, implementaci a testování Session Initiation Protocol uživatelského agenta, který používá Internet Relay Chat klienta či bránu jako jeho grafické rozhraní. Pro implementaci volání je použita open-source knihovna třetí strany, nazývána liblinphone, a samotný program je napsán v jazyce C/C++. Program je schopen jak volání, tak i zákládních SIP vlastností, jako je registrace u ústředny, překlad čísel na adresy pomocí ENUM a přímé zprávy. Také je k dispozici adresář pro ukládání kontaktů a identit, napsán pomocí knihovny SQLite3 pro C/C++. Výsledek této práce zavádí možnost volání z IRC. This thesis describes the design, implementation and testing of a Session Initiation Protocol user agent, using an Internet Relay Chat client or gate as its graphical interface. A third-party open-source library, called liblinphone, is used for call related implementation and the application itself is written in the C/C++ language. The program can make calls and other basic SIP-related features, which include proxy registration, ENUM lookup, and instant messaging. An address book is also available for storing contacts and identities, and is implemented with the SQLite3 C/C++ library. The result of this thesis is an ability to make calls with IRC. Keywords: SIP; RTP; IRC; VoIP; C; C++; SIP user agent; calls; SQLite3; database; integration; SIP; RTP; IRC; VoIP; C; C++; SIP user agent; volání; SQLite3; databáze; integrace Available in a digital repository NRGL
Integrace SIP hlasového volání do IRC klienta či brány

Tato práce popisuje návrh, implementaci a testování Session Initiation Protocol uživatelského agenta, který používá Internet Relay Chat klienta či bránu jako jeho grafické rozhraní. Pro implementaci ...

Kocman, David; Očenášek, Pavel; Rychlý, Marek
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Hodnocení výkonnosti podniku
Chochula, Filip; Doležal, Petr; Pavláková Dočekalová, Marie
2023 - English
Bakalárska práca hodnotí výkonnosť podniku centra zdieľaných služieb na základe vybraných skúmaných globálnych trendov relevantných pre dané odvetvie, kľúčových ukazovateľov výkonnosti a metódy Balanced Scorecard, čím správu o výkonnosti podniku rozširuje o nefinančné ukazovatele. V závere uvádza návrhy na zlepšenie, podporujúc budúcu výkonnosť spoločnosti. The bachelor thesis evaluates a shared services center corporate performance based on selected researched global trends relevant to its sector, key performance measurements and the Balanced Scorecard method, expanding the company's performance report with non-financial indicators. It concludes with suggestions for improvement that support future company performance. Keywords: company performance; financial performance measures; balanced scorecard; strategic management; key performance indicators; performance report; shared service center; výkonnosť podniku; ukazovatele finančnej výkonnosti; balanced scorecard; strategický manažment; kľúčové ukazovatele výkonnosti; správa o výkonnosti; centrum zdieľaných služieb Available in a digital repository NRGL
Hodnocení výkonnosti podniku

Bakalárska práca hodnotí výkonnosť podniku centra zdieľaných služieb na základe vybraných skúmaných globálnych trendov relevantných pre dané odvetvie, kľúčových ukazovateľov výkonnosti a metódy ...

Chochula, Filip; Doležal, Petr; Pavláková Dočekalová, Marie
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Funkce profesního diskurzu ve vědě a technice
Kis, Mátyás András; Baumgartnerová, Alena; Krhutová, Milena
2023 - English
Teoretická část této práce se komplexně zabývá různými aspekty analýzy diskurzu, zahrnujícími definice diskurzu, metodologie analýzy, situované významy, kohezi, koherenci a rozdíly mezi mluveným a psaným jazykem. Práce zdůrazňuje složitou povahu jazyka a zdůrazňuje, že efektivní komunikace přesahuje pouhou gramatickou přesnost. Zahrnuje porozumění kontextu, uplatňování pragmatických strategií a obratné používání různých řečových aktů k dosažení přesných komunikačních cílů. Práce dále zkoumá pojem řečových aktů, jejich rozmanité typy a jejich mnohostranné funkce v rámci různých jazykových stylů, zejména v oblasti vědy a techniky a populárně naučného stylu. V následujícím segmentu práce se studie hlouběji zabývá konkrétními řečovými akty, které se běžně vyskytují v oblasti angličtiny v elektrotechnice. Jedná se o tyto řečové akty: explikace, exemplifikace, hodnocení, argumentace, definování, vyvození závěru a kritika. Co se týče praktické části práce, analyzuje příklady technických a humanitních textů, které odpovídají různým řečovým aktům, jež byly zkoumány v teoretické části. The theoretical segment of this thesis delves comprehensively into various facets of discourse analysis, encompassing discourse definitions, analysis methodologies, situated meanings, cohesion, coherence, and distinctions between spoken and written language. The thesis highlights the intricate nature of language, spotlighting that effective communication surpasses mere grammatical accuracy. It entails an understanding of context, the application of pragmatic strategies, and the adept use of assorted speech acts to achieve precise communicative objectives. Moreover, the thesis explores the concept of speech acts, their diverse types, and their multifaceted functions within distinct language styles, particularly within science and technology and popular scientific style. In the following segment of the thesis, the study delves deeper into specific speech acts commonly found in the realm of English in Electrical Engineering. These speech acts are the following: explication, exemplification, evaluation, argumentation, defining, concluding, and critiquing. As for the practical part of the thesis, it analyzes examples of technical and humanities texts which correspond to different speech acts, which were examined in the theoretical part. Keywords: Professional discourse; Science and technology; Linguistic features; Speech acts; Pragmatic contexts; Cohesion; Coherence; Meaning; Technical texts; Humanities texts; Science and technology style; Popular scientific style; Analysis; Odborný diskurz; Věda a technika; Jazykové rysy; Řečové akty; Pragmatické kontexty; Koheze; Koherence; Význam; Technické texty; Humanitní texty; Vědeckotechnický styl; Populárně naučný styl; Analýza Available in a digital repository NRGL
Funkce profesního diskurzu ve vědě a technice

Teoretická část této práce se komplexně zabývá různými aspekty analýzy diskurzu, zahrnujícími definice diskurzu, metodologie analýzy, situované významy, kohezi, koherenci a rozdíly mezi mluveným a ...

Kis, Mátyás András; Baumgartnerová, Alena; Krhutová, Milena
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Stanovení profilu antibiotické rezistence u hybridně sestavených bakteriálních genomů
Dzurčaninová, Natália; Škutková, Helena; Nykrýnová, Markéta
2023 - English
Antibiotická rezistencia je vážny problém vo väčšine spôsobený zmenami v bakteriálnom genóme. Získavanie a uchovávanie spoľahlivých bakteriálnych genomických dát je preto nevyhnutné pre štúdium mechanizmov a prenosu antibiotickej rezistencie. Táto práca popisuje bakteriálny genóm, antibiotickú rezistenciu a nástroje pre jej identifikáciu spolu s procesmi nevyhnutnými pre zisk genómov, sekvenáciu a skladanie. Sústreďuje sa na hybridné skladanie genómov spravidla vysoko rezistentných baktérií Klebsiella pneumoniae a ich nasledujúcich analýz. Cieľom týchto analýz je skonštruovať profily antibiotických rezistencií a určiť fylogenetickú príbuznosť genómov. Antibiotic resistance is a severe problem largely caused by changes in bacteria's genomes. The acquisition and storage of reliable bacterial genomic data is, therefore, vital for the study of mechanisms and transfer of antibiotic resistance. This thesis describes bacterial genome, antibiotic resistance and tools for its identification along with processes necessary for genome acquisition, sequencing and assembly. It focuses on hybrid assembly of genomes of generally highly resistant bacteria Klebsiella pneumoniae and subsequent analysis of this genomes. The purpose of the analysis is construction of antibiotic resistance profiles and determination of phylogenetic relatedness between the genomes. Keywords: Klebsiella pneumoniae; bacterial genome; antibiotic resistance; sequencing; hybrid assembly; Klebsiella pneumoniae; bakteriálny genóm; antibiotická rezistencia; sekvenácia; hybridné skladanie Available in a digital repository NRGL
Stanovení profilu antibiotické rezistence u hybridně sestavených bakteriálních genomů

Antibiotická rezistencia je vážny problém vo väčšine spôsobený zmenami v bakteriálnom genóme. Získavanie a uchovávanie spoľahlivých bakteriálnych genomických dát je preto nevyhnutné pre štúdium ...

Dzurčaninová, Natália; Škutková, Helena; Nykrýnová, Markéta
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Marketingový plán začínající společnosti video produkce
Fitoš, Martin; Havíř, David; Chlebovský, Vít
2023 - English
Bakalárska práca sa zameruje na vytvorenie marketingového plánu pre video produkciu so sídlom v Bratislave. Táto firma sa špecializuje na livestream a výrobu videií. V teoretickej časti mojej práce sú opísané metody a nástroje marketingu, ktoré pomôžu pri vytvorení spomínaného marketingového plánu. V analytickej časti sú tieto metody a nástroje použité priamo na spomínanú video produkciu. Na konci práce, v návrhovej časti sú použité výsledky analýz, ktoré identifikujú súčasnú pozíciu firmy na trhu a návrhy na dalšie kroky za účelom nárastu tejto firmy. The bachelor thesis is focused on creating a marketing plan for a video production company based in Bratislava. This company specializes in live streaming and video creating. In the theoretical part of my thesis, I have described methods and tools of marketing that help with creation of said marketing plan. In the analytical part,I have used said methods and tools for this business case. Lastly, I have used various analyses and tools, and used their results to provide a solution proposal part of my bachelor thesis. These results can identify the current market position of this company and provide next steps for this business with a purpose to grow. Keywords: Marketing plan; start up; video production; online marketing; marketing mix; Marketingový plan; start up; video produkcia; online marketing; marketingový mix Available in a digital repository NRGL
Marketingový plán začínající společnosti video produkce

Bakalárska práca sa zameruje na vytvorenie marketingového plánu pre video produkciu so sídlom v Bratislave. Táto firma sa špecializuje na livestream a výrobu videií. V teoretickej časti mojej práce sú ...

Fitoš, Martin; Havíř, David; Chlebovský, Vít
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases