Number of found documents: 68641
Published from to

Penzion Horehronie
Martinovič, Marek; Lipka, Miroslav; Eliáš, Luboš
2024 - Czech
Cieľom diplomovej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre prevedenie novostavby penziónu. Objekt sa nachádza v obci Telgárt v blízkosti lyžiarskeho areálu Ski Telgárt. Budova je navrhnutá na veľkom svahovitom pozemku. Penzión má dve nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. V podzemnom podlaží sa nachádza hromadná garáž, technické zázemie objektu a spoločenská miestnosť pre hostí. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádza reštaurácia s kuchyňou a barom vrátane zázemia pre zamestnancov. Súčasťou tohoto podlažia je aj vstupná časť s recepciou a zázemím vrátane hygienických priestorov pre hostí a návštevníkov. Hostí poteší aj prítomné wellness. V druhom nadzemnom podlaží sú situované izby a apartmány pre hostí o celkovej kapacite 36 lôžok. Architektonické a materiálové riešenie je navrhnuté do horského prostredia. Penzión je navrhnutý tradične s modernými prvkami. Konštrukčný systém objektu je navrhnutý ako priečny stenový. Nosné murivo je navrhnuté z keramických tvárnic. Stropné konštrukcie sú navrhnuté ako železobetónové monolitické dosky. Prevažnú časť objektu tvorí sedlová strecha s tradičnou väznicovou sústavou. The goal of the thesis was the develop project documentation for the construction of a new boarding house. The building is located in the village of Telgárt near the ski area Ski Telgárt. The building is designed on a large sloping plot. The guesthouse has two above-ground floors and one underground floor. In the underground floor there is a collective garage, technical facilities of the building and a common room for guests. On the first above-ground floor, there is a restaurant with a kitchen and a bar, including facilities for employees. Part of this floor is also the entrance area with the reception and facilities, including hygienic areas for guests and visitors. Guests will also be pleased with the available wellness facilities. On the second floor above ground there are rooms and apartments for guests with a total capacity of 36 beds. The architectural and material solution is designed for the mountain environment. The guesthouse is designed traditionally with modern elements. The structural system of the building is designed as a transverse wall. The supporting masonry is designed from ceramic blocks. Ceiling structures are designed as reinforced concrete monolithic slabs. The main part of the building consists of a gable roof with a traditional truss system. Keywords: Penzión; reštaurácia; bar; sedlová strecha; plochá strecha.; Pension; restaurant; bar; gable roof; flat roof. Available in a digital repository NRGL
Penzion Horehronie

Cieľom diplomovej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre prevedenie novostavby penziónu. Objekt sa nachádza v obci Telgárt v blízkosti lyžiarskeho areálu Ski Telgárt. Budova je navrhnutá ...

Martinovič, Marek; Lipka, Miroslav; Eliáš, Luboš
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské stanice v Dobrušce
Pacholíková, Petra; Spáčil, Miroslav; Sedláková, Markéta
2024 - Czech
Diplomová práce řeší stavební úpravy, přístavbu a nástavbu ve stávající volně stojící hasičské stanici v Dobrušce. Jedná se o dvoupodlažní správní budovu s částečným podsklepením a využívaným podkrovím. K objektu přiléhají garáže pro údržbu a parkování výjezdové techniky. Ve sklepení se nachází sklady a technická místnost. V prvním nadzemním podlaží je navržena nová dispozice. Vznikly zde prostory pro serverovnu, kancelář velitele stanice, zasedací místnost, sklady a nové hygienické zázemí. Jelikož předchozí dispozice postrádala některé místnosti potřebné pro práci zaměstnanců je zde navržena chemická dílna, sklad hasiv a sorbentů, plnění tlakových lahví a mokrý provoz. Z garáží je navržen vstup do nově navržené přístavby, kde se nachází špinavé sprchy, prádelna, špinavé šatny, sklad PHM a diesel agregát. V druhém nadzemním podlaží jsou ze stávající dispozice navrženy školící místnost, hygienické zázemí, čisté šatny a kuchyň s jídelnou. V tomto patře je navržena nástavba nad stávajícími garážemi, kde se nachází zázemí pro zaměstnance – společenská místnost, kanceláře, ložnice s hygienickým zázemím. Přístavba je založena na základových pasech v nezámrzné hloubce a ztraceného bednění. Svislé nosné konstrukce přístavby jsou u keramických bloků a zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Celá přístavba je oddělena od stávajících konstrukcí. Svislé nosné konstrukce u nástavby jsou navrženy z keramických bloků s minerální izolací. Vodorovné konstrukce jsou navrženy z keramického montovaného stropu. Na nástavbě je navržena provětrávaná fasáda s hliníkovými kazetami. Přístavba a nástavba je zastřešena plochou střechou. The diploma thesis deals with building modifications, extension and superstructure in the existing free-standing fire station in Dobruška. It is a two-story administrative building with a partial basement and a used attic. Adjacent to the building are garages for maintenance and parking of exit equipment. In the basement there are warehouses and a technical room. A new layout is proposed on the first floor. There were spaces for a server room, the station commander's office, a meeting room, warehouses and new sanitary facilities. As the previous layout lacked some of the rooms needed for the work of employees, a chemical workshop, a warehouse for fire extinguishers and sorbents, filling of pressure cylinders and a wet operation are proposed here. An entrance to the newly designed extension is proposed from the garage, where there are dirty showers, a laundry room, dirty changing rooms, a PHM warehouse and a diesel generator. On the second above-ground floor, a training room, hygienic facilities, clean changing rooms and a kitchen with a dining room are designed from the existing layout. On this floor, a superstructure is designed above the existing garages, where there are facilities for employees - a living room, offices, bedrooms with sanitary facilities. The extension is based on foundation passes in the unfrozen depth and lost formwork. The vertical supporting structures of the extension are made of ceramic blocks and insulated with the ETICS contact insulation system. The entire extension is separated from the existing structures. The vertical supporting structures of the superstructure are designed from ceramic blocks with mineral insulation. The horizontal structures are designed from a ceramic mounted ceiling. A ventilated facade with aluminum cassettes is designed on the superstructure. The extension and superstructure are covered with a flat roof. Keywords: Hasičská stanice; částečně podsklepený; keramické bloky; keramický montovaný strop; základové pasy; plochá střecha; hliníková fasáda; stavební úpravy; Fire Station; Partial Basement; Ceramic Blocks; Ceramic Suspended Ceiling; Foundation Passes; Flat Roof; Aluminum Facade; Building Modifications Available in a digital repository NRGL
Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské stanice v Dobrušce

Diplomová práce řeší stavební úpravy, přístavbu a nástavbu ve stávající volně stojící hasičské stanici v Dobrušce. Jedná se o dvoupodlažní správní budovu s částečným podsklepením a využívaným ...

Pacholíková, Petra; Spáčil, Miroslav; Sedláková, Markéta
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Návrh VRT (RS42) v úseku odbočka Nová Ves – Louny pro smíšenou dopravu
Losenický, Miloš; Janoušek, Jan; Dušek, Erik
2024 - Czech
Cílem diplomové práce je návrh nové trasy VRT v úseku odbočka Nová Ves – železniční stanice Louny a konvenční trať v úseku odbočka Úžice – odbočka Nová Ves. VRT je navržena pro smíšenou dopravu a na traťovou rychlost do 250 km/h. Konvenční trať je navržena na traťovou rychlost 160 km/h a převážně vedena v souběhu s RS4 Praha – Drážďany. U obou tratí je rychlost nákladních vlaků uvažována 100 km/h. The aim of the master’s thesis is to design a new high-speed line between junction Nova ves and railway station Louny and conventional line between junction Úžice and junction Nová Ves. HSL is designed for mixed transport. Track speed of HSL is 250 kph. Conventional line is designed for track speed 160 kph and track is designed in concurrence with RS4. Speed of freight trains is 100 kph. Keywords: VRT; sjezd; studie proveditelnosti; železniční trať; Louny; smíšená doprava; HSR; junction; feasibility study; railway track; Louny; mixed transport Available in a digital repository NRGL
Návrh VRT (RS42) v úseku odbočka Nová Ves – Louny pro smíšenou dopravu

Cílem diplomové práce je návrh nové trasy VRT v úseku odbočka Nová Ves – železniční stanice Louny a konvenční trať v úseku odbočka Úžice – odbočka Nová Ves. VRT je navržena pro smíšenou dopravu a na ...

Losenický, Miloš; Janoušek, Jan; Dušek, Erik
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vliv lesa na výskyt N-letých průtoků v povodí
Doleželová, Hana; Zemanová, Šárka; Kozel, Tomáš
2024 - Czech
Práce se zabývá vlivem lesa na n-leté průtoky v povodí u Starého Města pod Landštejnem. Cílem práce bylo provést schematizaci vybraného povodí a stanovit potřebné parametry pro zvolenou metodu, pomocí které byla provedena simulace srážko-odtokového procesu. Simulace byly provedeny na vybraných epizodách, během kterých došlo ke změně vlastností lesa v důsledku odlesnění. Dále byly provedeny simulace, při nichž se lesní porosty změnily na pole a louky. Simulovány byly také varianty, při nichž byl použit systém RAIN-6H. Model byl sestaven v programu HEC-HMS, v němž byly pro výpočet zvoleny metody SCS Curve Number, SCS Unit Hydrograph a Muskingum. V závěru práce je shrnuto sestavení modelu a průběh simulovaných epizod. Dále je vyhodnocena retenční schopnost zájmového území. The thesis deals with the influence of forest on n-year flows in the catchment near Staré Město pod Landštejnem. The aim of the thesis was to perform a schematization of the selected catchment and to determine the necessary parameters for the selected method, with the help of which the simulation of the rainfall-runoff process was carried out. The simulations were carried out on selected episodes during which the forest characteristics changed due to deforestation. Furthermore, simulations were performed in which the forest vegetation was changed to fields and meadows. Variants where RAIN-6H was used were also simulated. The model was built in the HEC-HMS program, in which the SCS Curve Number, SCS Unit Hydrograph and Muskingum methods were selected for the calculation. In the conclusion of the thesis, the model building and the course of the simulated episodes are summarized. Furthermore, the water retention capacity of the area of interest is evaluated. Keywords: srážkoodotkový model; HEC-HMS; N-letý průtok; odlesňování; hydrologie lesního povodí; povodně; rainfall-runoff model; HEC-HMS; N-year flow; deforestation; forest basin hydrology; floods Available in a digital repository NRGL
Vliv lesa na výskyt N-letých průtoků v povodí

Práce se zabývá vlivem lesa na n-leté průtoky v povodí u Starého Města pod Landštejnem. Cílem práce bylo provést schematizaci vybraného povodí a stanovit potřebné parametry pro zvolenou metodu, pomocí ...

Doleželová, Hana; Zemanová, Šárka; Kozel, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vytápění bytových domů a způsoby stanovení spotřeb tepla
Zetocha, Adam; Horák, Petr; Počinková, Marcela
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá popisem konvekčních otopných těles a způsobem stanovení spotřeby tepla na vytápění v bytových domech. Shrnuje druhy měřidel a indikátorů topných nákladů, přibližuje jejich funkci a možnosti odečtu naměřených dat. Dále je řešena problematika rozúčtovaní tepla v bytových domech. Tyto informace jsou dále použity na řešeném bytovém domě, který má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. Byly zhotoveny dvě variantní řešení systému vytápění a následně bylo zpracováno vyúčtování nákladů za teplo a stanovení polohových koeficientů na řešeném bytovém domě. This diploma thesis deals with the description of convention heaters and the method of determining heat consumption for an apartment building. It summarizes the types of meters and indicators of heating costs, describes their function and the possibilities of reading the mesured data. The issue of heat billing in apartment buildings is also addressed. This informations are further used on the solved apartment building, which has five above-groud floors and one underground floor. Two variant solutions of the heating system were made, and then the calculation of heat costs and the determination of location coefficients for the apartment building in question were processed. Keywords: Vytápění; bytový dům; tepelné ztráty; otopná tělesa; výměníková stanice; otopná soustava; příprava teplé vody; rozúčtování topných nákladů; měření spotřeby tepla; náklady na vytápění; Heating; apartment building; heat losses; radiators; heat exchanger station; heating system; hot water preparation; billing of heating costs; heat consumption measurement; heating costs Available in a digital repository NRGL
Vytápění bytových domů a způsoby stanovení spotřeb tepla

Tato diplomová práce se zabývá popisem konvekčních otopných těles a způsobem stanovení spotřeby tepla na vytápění v bytových domech. Shrnuje druhy měřidel a indikátorů topných nákladů, přibližuje ...

Zetocha, Adam; Horák, Petr; Počinková, Marcela
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Dopravní řešení ulice Školní v Horce nad Moravou
Rochovanský, Jan; Smítal, Petr; Radimský, Michal
2024 - Czech
Cílem diplomové práce je návrh dopravního řešení okolí a vnitrobloku ulice Školní v Horce nad Moravou. Ulice Školní je účelová komunikace, která prochází vnitroblokem a vede ke garážím. Mezi bytovými domy chybí ucelené chodníky, které by na sebe navazovaly a byly by bezbariérové, nenachází se zde ani žádná zpevněná plocha určená pro umístění kontejnerů. V řešeném území je rovněž nedostatečná kapacita parkovacích stání. Projekt bude řešit napojení účelové komunikace ulice Školní na místní komunikaci ulice Školní. Tato diplomová práce by proto měla přinést možné varianty řešení, pomocí kterých bude možné nejen tyto nedostatky odstranit. The aim of the master´s thesis is the design of a transport solution for the surroundings and inner block of Školní street in Horka nad Moravou. Školní Street is a purpose-built road that passes through the courtyard and leads to the garages. There are no integrated sidewalks between the apartment buildings that would connect to each other and would be barrier-free, and there is no paved area intended for the placement of containers. There is also an insufficient capacity of parking spaces in the addressed area. The project will address the connection of the purpose-built road of Školní Street to the local road of Školní Street. This diploma thesis should therefore bring possible variants of solutions, with the help of which it will be possible not only to eliminate these shortcomings. Keywords: Účelová komunikace; vnitroblok místní komunikace; chodník; parkovací místo; zpevněná plocha; vjezd; mobiliář; obratiště; inventarizace zeleně; Purpose-built road; inner-block; local road; sidewalk; parking space; paved area; entrance; furniture; turnpike; inventory of greenery Available in a digital repository NRGL
Dopravní řešení ulice Školní v Horce nad Moravou

Cílem diplomové práce je návrh dopravního řešení okolí a vnitrobloku ulice Školní v Horce nad Moravou. Ulice Školní je účelová komunikace, která prochází vnitroblokem a vede ke garážím. Mezi bytovými ...

Rochovanský, Jan; Smítal, Petr; Radimský, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Montovaná železobetonová hala expedičního centra
Mejvald, Martin; Švaříčková, Ivana; Požár, Michal
2024 - Czech
Předmětem diplomové práce je návrh železobetonové montované haly expedičního centra. Jedná se o jednopodlažní halu s dvoupodlažním přístavkem pro administrativu. Navržená konstrukce má obdélníkový půdorys o rozměrech 78,0 × 48,0 m a výšku 13 m. Jako nosný konstrukční systém je zvolen sloupový systém. V prostřední řadě sloupů je každý druhý vynechán k vytvoření většího prostoru pro skladování uvnitř haly, jedná se tedy o dvoulodní halu. Objekt je zastřešen předem předpjatým sedlovým vazníkem, který je uložený na sloupech a vaznicích. Administrativní část je zastřešena pomocí stropních panelů SPIROLL. Celá konstrukce je ztužena pomocí podélných a příčných betonových ztužidel, dále je tuhost konstrukce zajišťována ocelovými ztužidly. Konstrukce byla vymodelována v programu SCIA Engineer, globální model sloužil ke stanovení vnitřních sil na jednotlivých prvcích konstrukce. Posouzení prvků bylo provedeno ručním výpočtem, ve výpočtovém programu IDEA Statica a FIN EC. Výkresová dokumentace byla vytvořena v programu Tekla Structures a Cadkon+ 2023. V diplomové práci budou řešeny vybrané nosné prvky konstrukce haly. The subject of the master thesis is the design of a reinforced concrete prefabricated hall for an expedition centre. It is a one-storey hall with a two-storey extension for administration. The proposed structure has a rectangular plan with dimensions of 78,0 × 48,0 m and a height of 13 m. A column system is chosen as the supporting structural system. In the middle row of columns, every second column is skipped to create more space for storage inside the hall, so it is a two-column hall. The building is roofed with a pre-stressed gable truss which is supported on columns and trusses. The administrative part is roofed with SPIROLL ceiling panels. The whole structure is reinforced with longitudinal and transverse concrete stiffeners, the rigidity of the structure is also ensured by steel stiffeners. The structure was modelled in SCIA Engineer, the global model was used to determine the internal forces on the individual elements of the structure. The assessment of the elements was carried out by manual calculation, in the calculation program IDEA Statica and FIN EC. The drawings were created in Tekla Structures and Cadkon+ 2023. The selected load-bearing elements of the hall structure will be addressed in the thesis. Keywords: Montovaná hala; vícelodní hala; předem předpjatý beton; železobeton; prefabrikát; vazník; vaznice; sloup; zatížení; vyztužení; dimenzování; Tekla Structures; Prefabricated hall; multi-storey hall; prestressed concrete; reinforced concrete; precast concrete; truss; tie beam; column; load; reinforcement; dimensioning; Tekla Structures Available in a digital repository NRGL
Montovaná železobetonová hala expedičního centra

Předmětem diplomové práce je návrh železobetonové montované haly expedičního centra. Jedná se o jednopodlažní halu s dvoupodlažním přístavkem pro administrativu. Navržená konstrukce má obdélníkový ...

Mejvald, Martin; Švaříčková, Ivana; Požár, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Lávka pro pěší v Hradci nad Moravicí
Janeček, Tomáš; Horáček, Martin; Pešek, Ondřej
2024 - Czech
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a posoudit lávku přes řeku Moravici pro pěší a cyklisty, protože stávající lávka je ve špatném stavu a je úzká, takže neumožňuje pohodlný pohyb chodců a cyklistů. Lávka se nachází v Hradci nad Moravicí a vede mezi ulicí Žimrovická a sportovním areálem na ulici Na Potůčku. Nejprve byly uvažovány čtyři různé varianty, ze kterých byla vybrána nejvýhodnější konstrukce, a ta byla dále detailněji řešena. Vítězná varianta je ocelová oblouková lávka s dolní mostovkou, přičemž mostovka je zavěšena na dvou tuhých obloucích pomocí táhel. Rozpětí lávky je 28 m, vzepětí oblouku je 5,5 m a celá konstrukce je kromě šroubů a systémových táhel z oceli S 235. The aim of this thesis was to design and assess a footbridge over the Moravice River for pedestrians and cyclists, as the existing footbridge is in poor condition and it is narrow, so it doesn't allow convenient movement of pedestrians and cyclists. The footbridge is located in Hradec nad Moravicí and connects Žimrovická Street with the sports complex on Na Potůčku Street. First, four different variants were considered, from which the most advantageous design was selected, and it was then solved in more detail. The winning variant is a steel arch footbridge with a lower bridge deck, while the bridge deck is suspended on two rigid arches by means of tie bars. The span of the footbridge is 28 m, the span of the arch is 5.5 m, and the entire structure is made of S 235 steel except for the screws and system tie bars. Keywords: lávka pro pěší a cyklisty; oblouková konstrukce; dolní mostovka; tuhý oblouk; volně stojící oblouk; ocel; footbridge for pedestrian and cyclists; arched structure; lower bridge deck; rigid arch; free standing arch; steel Available in a digital repository NRGL
Lávka pro pěší v Hradci nad Moravicí

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a posoudit lávku přes řeku Moravici pro pěší a cyklisty, protože stávající lávka je ve špatném stavu a je úzká, takže neumožňuje pohodlný pohyb chodců a ...

Janeček, Tomáš; Horáček, Martin; Pešek, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Coworkingové centrum v Olomouci - Slavoníně
Bubniak, Denis; Kalánek, Jiří; Brzoň, Roman
2024 - Czech
Cieľom tejto práce je posúdiť vytipované detaily z konštrukčného a teplotechnického hľadiska v rámci návrhu budovy coworkingového centra v mestskej časti Olomouc-Slavonín. Jedná sa o budovu s jedným podzemným a dvomi nadzemnými podlažiami. V suteréne sa nachádza hromadná garáž pre 88 parkovacích miest, technické zázemie. Nadzemné podlažia objektu sú rozdelené do 3 blokov. V západnej časti – bloku A sa nachádzajú kancelárske priestory s kaviarňou a hygienickým zázemím, v bloku B čisto kancelárske priestory s hygienickým zázemím a v bloku C posilňovňa s hygienickým zázemím. 1. PP a 1. NP sú tvorené železobetónovým skeletom, 2. NP sa jedná o drevostavbu z masívnych drevených panelov z krížom lepeného dreva. Fasáda budovy je riešená ako prevetrávaná v 1. NP a v časti 2. NP. V prípade drevených panelov sú tieto zateplené kontaktným zatepľovacím systémom. Súčasťou práce je aj projektová dokumentácia novej novostavby a technického vybavenia budovy. Projekt bol realizovaný v programe ArchiCad. Projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s platnými právnymi a technickými predpismi. The aim of this thesis is to assess the selected details from the structural and thermo-technical point of view in the design of a co-working centre building in the Olomouc-Slavonín city district. It is a building with one underground and two above-ground floors. In the basement there is a collective garage for 88 parking spaces, technical facilities. Above-ground floors of the building are divided into 3 blocks. In the western part - block A there are office premises with a cafe and sanitary facilities, in block B purely office premises with sanitary facilities and in block C a gym with sanitary facilities. PP and 1. NP are made of reinforced concrete skeleton, 2. NP is a wooden building made of solid wooden panels of crosslaminated timber. The façade of the building is designed as ventilated in the 1st floor and in part 2. NP. In the case of wooden panels, they are insulated with a contact insulation system. The work also includes the project documentation of the new new building and the technical equipment of the building. The project was implemented in ArchiCad. The project documentation was prepared in accordance with the applicable legal and technical regulations. Keywords: Vodostavebný betón; železobetónový skelet; zelená strecha; predpäté stropné panely; oceľový delta nosník; panely z krížom lepeného dreva; Waterproof concrete; reinforced concrete skeleton; green roof; prestressed ceiling panels; steel delta beam; cross-laminated timber panels Available in a digital repository NRGL
Coworkingové centrum v Olomouci - Slavoníně

Cieľom tejto práce je posúdiť vytipované detaily z konštrukčného a teplotechnického hľadiska v rámci návrhu budovy coworkingového centra v mestskej časti Olomouc-Slavonín. Jedná sa o budovu s jedným ...

Bubniak, Denis; Kalánek, Jiří; Brzoň, Roman
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Bytový dům s využitím obnovitelné energie
Poul, Jiří; Horká, Lucie; Vyhlídalová, Karolína
2024 - Czech
Cílem diplomové práce je vhodný návrh systému vytápění a ohřev teplé vody ve dvou variantách pro bytový dům v Praze. Bytový dům je budován na svažitém pozemku. Má jedno podzemní podlaží, tři nadzemní podlaží. Bytový dům má v první podzemním podlaží hromadnou garáž a sklepní kóje. V nadzemních podlažích se nachází 18 bytů. Vytápění je teplovodní a distribuce tepla do vytápěných místností je pomocí deskových otopných těles. První varianta ohřevu teplé vody je zásobníkový ohřívač a druhá je doplnění o solární kolektory. Teoretická část je zaměřena na seznámení se solárními kolektory, jejich typy, umístění a zastoupení ve světě. The aim of the master's thesis is to propose a suitable heating system and hot water supply in two variations for a residential building in Prague. The residential building is constructed on a sloping plot, consisting of one underground floor and three above-ground floors. The first underground floor accommodates a collective garage and cellar compartments, while the above-ground floors house 18 apartments. The heating system is based on hot water circulation, with heat distribution to the heated rooms facilitated by panel radiators. The first variation for hot water supply involves a storage water heater, and the second variation includes the integration of solar collectors. The theoretical part focuses on introducing solar collectors, exploring their types, placement, and prevalence worldwide. Keywords: Bytový dům; zdroj tepla; měď; plynový kotel; dimenzování; izolace potrubí; ohřev vody; otopná tělesa; solární kolektory; simulace; solární ohřev teplé vody.; Residential building; heat source; copper; gas boiler; sizing; pipe insulation; water heating; heating elements; solar collectors; simulation; solar hot water heating. Available in a digital repository NRGL
Bytový dům s využitím obnovitelné energie

Cílem diplomové práce je vhodný návrh systému vytápění a ohřev teplé vody ve dvou variantách pro bytový dům v Praze. Bytový dům je budován na svažitém pozemku. Má jedno podzemní podlaží, tři nadzemní ...

Poul, Jiří; Horká, Lucie; Vyhlídalová, Karolína
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases