Number of found documents: 16334
Published from to

Geometrické reprezentace svalových vláken a jejich vliv na ramena momentů sil
2021 -
Práce se zabývá reprezentací svalových vláken prostřednictvím Catmull-Rom křivek od jejich tvorby až po deformaci (simulaci pohybu). Počet segmentů, ze kterých se vlákno skládá, je určen automaticky pomocí adaptivní metody navržené v práci. Zvýšený počet segmentů zajistí lepší reprezentaci vlákna. Pro úpravu vláken za běhu byla zavedena metoda pro detekci kolize povrchového modelu kosti a řídícího bodu vlákna, postavená na implementaci signed distance field v knihovně Discregrid. Body vlákna nacházející se uvnitř kosti byly díky tomu přesunuty na její povrch. V porovnání se současným přístupem je navržené řešení výrazně přesnější, přestože negarantuje, že jednotlivé segmenty vlákna nebudou kolidovat, neboť dochází k případům, kdy body jsou mimo kost, ale jejich spojnice kostí prochází. Keywords: muskuloskeletální modelování; catmull-rom křivky; signed distance field; detekce kolizí Available in the ZČU Library.
Geometrické reprezentace svalových vláken a jejich vliv na ramena momentů sil

Práce se zabývá reprezentací svalových vláken prostřednictvím Catmull-Rom křivek od jejich tvorby až po deformaci (simulaci pohybu). Počet segmentů, ze kterých se vlákno skládá, je určen automaticky ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Ortotické vybavení pacienta s roztroušenou sklerózou
2021 -
Tato práce se zabývá možnostmi ortotického vybavení pacienta, který trpí roztroušenou sklerózou a jejím cílem je zhodnotit funkci dvou typů ortéz dynamického a statického typu. Provedli se dva testy chůze 10MWT a DGI u dvou probandů bez pomůcky (s opěrnou holí nebo holemi), a následně se oba testy zopakovaly, když pacienti pomůcku použili. Bylo prokázané lepší působení na chůzi u dynamické pomůcky, kdy proband dosáhl většího zlepšení, a to na základě provedených testů chůze. Keywords: roztroušená skleróza; ortotické vybavení; vyšetření; ortéza Available in the ZČU Library.
Ortotické vybavení pacienta s roztroušenou sklerózou

Tato práce se zabývá možnostmi ortotického vybavení pacienta, který trpí roztroušenou sklerózou a jejím cílem je zhodnotit funkci dvou typů ortéz dynamického a statického typu. Provedli se dva testy ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Specifika ergoterapie u židovských klientů
2021 -
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části se věnuji popsání židovského náboženství obecně, následkům způsobeným šoa, jednotlivým generacím, židovského života a jeho specifik, dodržování určitých zvyků a tradic a základy dodržování košer stravy a v neposlední řadě židovským zařízením a organizacím, ve kterých je poskytována ergoterapie. V praktické části je nejdříve popsán zkoumaný vzorek a poté metodologie výzkumu. Dále obsahuje rozhovory s ergoterapeuty, kteří pracují nebo pracovali s židovskými seniory. Keywords: židovství; ergoterapie; židovští senioři; židovské zvyky a tradice; péče o židovské pacienty; specifika Available in the ZČU Library.
Specifika ergoterapie u židovských klientů

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části se věnuji popsání židovského náboženství obecně, následkům způsobeným šoa, jednotlivým generacím, židovského ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Role ergoterapeuta u žen se spinálním poraněním v České republice
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou žen se spinálním poraněním a rolí ergoterapeuta. Cílem práce je informovat budoucí či současné matky se spinálním poraněním o průběhu celého těhotenství a mateřství, o kompenzačních pomůckách, ale i informovat o důležité roli a intervenci pracovníka ergoterapie v tomto odvětví. Teoretická část shrnuje anatomický úvod do spinální problematiky se zaměřením na těhotenství a následnou péčí o ženy s míšním poraněním. Dále je obecně shrnuta práce ergoterapeuta a jeho intervence u pacientů s míšním poraněním. V praktické části je zpracována intervence ergoterapeuta u žen, matek s míšním poraněním a příručka kompenzačních pomůcek pro budoucí matky, které jsou po poranění míchy, a tedy upoutány na invalidní vozík. Keywords: ergoterapie; poranění míchy; kompenzační pomůcky; život matky po poranění míchy Available in the ZČU Library.
Role ergoterapeuta u žen se spinálním poraněním v České republice

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou žen se spinálním poraněním a rolí ergoterapeuta. Cílem práce je informovat budoucí či současné matky se spinálním poraněním o průběhu celého těhotenství a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Senzorická integrace - testování
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá senzorickou integrací a jejím testováním. V teoretické části je nejprve zmíněna zakladatelka této teorie, dále je vysvětlena senzorická integrace, její proces, zpracovávání přijímaných stimulů, ale také poruchy SI a její druhy. Výzkumná část je zaměřena na diagnostiku a možnosti testování senzorické integrace. Jsou zde popsány testy, které se využívají k hodnocení senzorické integrace a také jejich zaměření. Dále je uvedeno několik studií, které se zabývaly testováním pomocí testu senzorické integrace. V kapitole výsledky jsou shrnuty zjištěné informace. Keywords: senzorická integrace; testování; sipt; mabc-2; senzorický profil 2 Available in the ZČU Library.
Senzorická integrace - testování

Tato bakalářská práce se zabývá senzorickou integrací a jejím testováním. V teoretické části je nejprve zmíněna zakladatelka této teorie, dále je vysvětlena senzorická integrace, její proces, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Možnosti testování anxiozity u pacientek s dysmenoreou
2021 -
Bakalářská práce se zabývá spojitostí mezi anxiozitou a dysmenoreou a testování této souvislosti. Vztah mezi anxiozitou a dysmenoreou je popsán v teoretické části. V praktické části je rozepsané testování anxiozity ve spojitosti s dysmenoreou, kde byly testovány pacientky s touto diagnózou pomocí dotazníků. Výsledky jsou shrnuty v závěru bakalářské práce. Keywords: dysmenorea; anxiozita; stres Available in the ZČU Library.
Možnosti testování anxiozity u pacientek s dysmenoreou

Bakalářská práce se zabývá spojitostí mezi anxiozitou a dysmenoreou a testování této souvislosti. Vztah mezi anxiozitou a dysmenoreou je popsán v teoretické části. V praktické části je rozepsané ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Etnografka Marie Ulčová a její plzeňské působení
2021 -
Tato bakalářská práce představuje osobnost Marie Ulčové, významné muzejnice a první graduované etnografky v západočeském regionu. Důležitou součástí života Marie Ulčové bylo Národopisné muzeum Plzeňska, kde dlouhodobě působila a spolupracovala s Ladislavem Lábkem, zakladatelem a prvním ředitelem tohoto muzea. V roce 1963 převzala po Lábkovi jeho funkci, kterou zastávala až do roku 1988. Marie Ulčová byla rovněž velmi schopnou badatelkou, výsledky svých výzkumů publikovala v odborných studiích a přednášela na různých besedách, pro veřejnost uspořádala také několik národopisných výstav a expozic. Úspěšné byly příspěvky pro pořady Českého rozhlasu Plzeň, které Marie Ulčová pravidelně připravovala. Z těchto rozhlasových vyprávění později vznikla její první a zároveň poslední publikace. Cílem práce je vytvořit podrobnou biografii této vědkyně, přehled jejích odborných a popularizačních aktivit a činností v národopisném muzeu. Práce je sestavena především z archivních pramenů, odborných periodik, článků a memoárů Marie Ulčové, s jejich pomocí je tak shrnut její život a celkový přínos pro město Plzeň. Keywords: marie ulčová; božkov; plzeň; národopis; lidová kultura; národopisné muzeum plzeňska; český rozhlas plzeň Available in the ZČU Library.
Etnografka Marie Ulčová a její plzeňské působení

Tato bakalářská práce představuje osobnost Marie Ulčové, významné muzejnice a první graduované etnografky v západočeském regionu. Důležitou součástí života Marie Ulčové bylo Národopisné muzeum ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Josef Bartovský a jeho hudební a pedagogické dílo
2021 -
Předmětem zkoumání této bakalářské práce je analýza života plzeňského skladatele, hudebního kritika a učitele Josefa Bartovského (1884-1964). Ve studii je dále zpracováno skladatelovo hudební dílo. Následně se práce zabývá jeho pedagogickým a literárním dílem. Cílem této bakalářské práce je podat ucelené informace o životě a díle Josefa Bartovského. Keywords: josef bartovský; hudební skladatel; plzeň; mužský učitelský ústav; učitel; hudební kritika; stupno Available in the ZČU Library.
Josef Bartovský a jeho hudební a pedagogické dílo

Předmětem zkoumání této bakalářské práce je analýza života plzeňského skladatele, hudebního kritika a učitele Josefa Bartovského (1884-1964). Ve studii je dále zpracováno skladatelovo hudební dílo. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ
2021 -
Práce se zabývá integrací dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné MŠ. V práci se zaměřujeme na speciální vzdělávací potřeby dítěte, mentální retardaci, autismus a charakteristiku asistenta pedagoga v MŠ. Výzkumná část je zkoumá integraci konkrétního dítěte v MŠ v Plzeňském kraji. Detailně se zaměřuje na komunikaci pedagogů s rodiči, metody práce s integrovaným dítětem a kolektivem ostatních dětí. Keywords: integrace; dítě se speciálními vzdělávacími potřebami; komunikace; spolupráce; asistent pedagoga; mateřská škola Available in the ZČU Library.
Integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ

Práce se zabývá integrací dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné MŠ. V práci se zaměřujeme na speciální vzdělávací potřeby dítěte, mentální retardaci, autismus a charakteristiku ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Pomůcky pro mentálně postižené
2021 -
Cílem mojí práce bylo vytvoření pomůcky, která usnadní komunikaci mezi dítětem s emocionální poruchou a člověkem, který s ním pracuje. Výsledný produkt EMOTIO obsahuje šest dřevěných figurek, které mají podobu lidských postav a jejich charakter je inspirovaný především P. Ekmanem. Ve své práci jsem se snažila ztvárnit šest základních emocí, se kterými se dítě setkává nejvíce, a nejsou podtrženy žádnou další pocitovou složkou. Dílo je doplněno o čtyři krátké příběhy, na kterých můžeme své pocity demonstrovat. Jsou pro nás známe, jelikož se s nimi setkáváme v běžném životě. Jedná se o fyzický produkt, proto jej dítě může užívat i jako hračku, která rozvíjí jemnou motoriku Keywords: autismus; aspergerův syndrom; pomůcka; hračka; postavy; emoce Available in the ZČU Library.
Pomůcky pro mentálně postižené

Cílem mojí práce bylo vytvoření pomůcky, která usnadní komunikaci mezi dítětem s emocionální poruchou a člověkem, který s ním pracuje. Výsledný produkt EMOTIO obsahuje šest dřevěných figurek, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases