Number of found documents: 278
Published from to

Analysis and comparison of British serious and tabloid press
Habrzettl, Jan
2015 - English
Cílem této práce bylo provést analýzu a porovnání britského seriózního a bulvárního tisku. Práce byla rozdělena na dvě hlavní části, na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je rozebírána historie britského tisku, popis žurnalistického stylu a popis vybraných novin. V praktické části byly vybrány články různých novin a byly analyzovány a porovnávány jejich rozdílné postupy při tvorbě těchto článků. The aim of this thesis was to carry out an analysis and comparison of the British serious and tabloid press. The thesis was divided into two main parts, a theoretical part and a practical part. The theoretical part deals with the history of the British press, the description of the journalistic style and the description of selected newspapers. The practical part then deals with different selected articles and their approaches towards reporting were analysed and compared to each other Keywords: analýza; komparace; velká británie; britský tisk; bulvár; seriózní; analysis; comparison; great britain; british press; tabloid; serious Available in digital repository of ZČU.
Analysis and comparison of British serious and tabloid press

Cílem této práce bylo provést analýzu a porovnání britského seriózního a bulvárního tisku. Práce byla rozdělena na dvě hlavní části, na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je ...

Habrzettl, Jan
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

The Issue of Immigration in British Literature: An Analysis of Selected Authors
Kavalírová, Nikol
2015 - English
V posledních letech je imigrace jedním z předních témat. Důvodem je zvyšující se příliv imigrantů do Evropské unie. Velká Británie jako členský stát patří mezi země s nejvyšším počtem přistěhovalců. V průběhu 20. století se stala multikulturní společností. Tato bakalářská práce hodnotí vliv imigrace na britskou společnost jako takovou a zároveň se zaměřuje na její literární tvorbu. Analyzuje zvolené autory a popisuje je ve vztahu k tomuto tématu. The issue of immigration has been a central theme of numerous political discussions and newspapers articles for the last couple of years. The reason for such an interest is the increasing number of immigrants moving to European Union. The United Kingdom, as a member state of the EU, is one of the countries with the highest figures in the immigration charts. Thanks to immigration in the twentieth century, Great Britain has become a multicultural society containing many cultures and minority groups. This thesis explores impact of immigration on the country, emphasizes its influence on British literature and analyses selected authors in relation to this phenomenon. Keywords: imigrace; poválečná britská literatura; velká británie; evropská unie; salman rushdie; samuel selvon; dominic sandbrook; irvine welsh; multikulturní společnost; immigration; post-war british literature; the united kingdom; the european union; salman rushdie; samuel selvon; dominic sandbrook; irvine welsh; multicultural society Available in digital repository of ZČU.
The Issue of Immigration in British Literature: An Analysis of Selected Authors

V posledních letech je imigrace jedním z předních témat. Důvodem je zvyšující se příliv imigrantů do Evropské unie. Velká Británie jako členský stát patří mezi země s nejvyšším počtem přistěhovalců. V ...

Kavalírová, Nikol
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Branding of consumer electronics: Comparison of branding strategies for consumer electronics by two companies operating in the Czech Republic
Merhoutová, Milena
2015 - English
V bakalářské práci se autor zabývá způsoby týkajícími se budování značky u dvou konkurenčních firem Apple Inc. a Samsung. Jako teoretická část práce jsou definovány termíny spojené s budováním značky. Jako praktická část je považováno srovnání strategií Apple Inc. a Samsungu spolu s vypracováním a zhodnocením výsledků dotazníků, jejichž obsahem jsou otázky týkající se oblasti budování značky prezentované respondentům, kteří dotazníky vyplnili prostřednictvím internetu. The author is operating with means concerning branding strategy of two competitive companies Apple Inc. and Samsung. As theoretical part are defined terms which are connected to branding. As practical part is considered comparison of strategies by Apple Inc. and Samsung together with making an evaluation of results of questionnaires which content are questions related to field of branding presented to respondents who filled the questionnaires via internet. Keywords: spotřební elektronika; budování značky; strategie budování značky; povědomí o značce; loajalita ke značce; consumer electronics; branding; branding strategy; brand awareness; brand loyalty Available in digital repository of ZČU.
Branding of consumer electronics: Comparison of branding strategies for consumer electronics by two companies operating in the Czech Republic

V bakalářské práci se autor zabývá způsoby týkajícími se budování značky u dvou konkurenčních firem Apple Inc. a Samsung. Jako teoretická část práce jsou definovány termíny spojené s budováním značky. ...

Merhoutová, Milena
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Comparative analysis of Czech and American educational system: Analysis done by means of survey of students
Šilpochová, Petra
2015 - English
Tato bakalářská práce se nazývá Komparativní analýza českého a amerického vzdělávacího systému: Analýza provedená prostřednictvím průzkumu studentů. Jak naznačuje název, tato bakalářská práce se zabývá srovnáním a vývojem českého a amerického vzdělávacího systému. Hlavní záměr práce je nabídnout všeobecný přehled českého a amerického vzdělávání. This bachelor thesis is called Comparative analysis of Czech and American educational system: Analysis done by means of survey of students. As the title indicates this bachelor thesis deals with comparison and development of Czech and American educational system. The main purpose of the thesis is to provide general view of Czech and American education. Keywords: české školství; americké školství; vývoj vzdělávacího systému; univerzity; mezinárodní výzkumy; studenti; czech education; american education; a development of the educational system; universities; international researches; students Available in digital repository of ZČU.
Comparative analysis of Czech and American educational system: Analysis done by means of survey of students

Tato bakalářská práce se nazývá Komparativní analýza českého a amerického vzdělávacího systému: Analýza provedená prostřednictvím průzkumu studentů. Jak naznačuje název, tato bakalářská práce se ...

Šilpochová, Petra
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

The Portrayal of London in the British Press
Tůmová, Kateřina
2015 - English
Hlavním cílem této práce je analyzovat tři aktuálně nejdiskutovanější témata Londýna a jejich zobrazení ve vybraných britských novinách a časopisech s rozdílnými politickými ideami a názory. Teoretická část je věnována historickému pozadí Londýna a světu britských medií. Praktická část se zaměřuje na analýzu článků zabývajících se bydlením v Londýně, migrací spolu s terorismem a subkulturou hipsterů. The main objective of this thesis is to analyse three most discussed issues in London and their portrayal in selected British newspapers and magazines with different political ideas and opinions. Theoretical part of this thesis is dedicated to a historical background of London and to the world of British media. The practical part focuses on analysis of articles dealing with housing in London, migration together with terrorism and hipster subculture. Keywords: Londýn; bytová krize; gentrifikace; bezdomovectví; imigrace; multikulturalismus; terorismus; Islámský stát; jihadi John; subkultura hipsterů; britský tisk; Guardian; Independent; Daily mirror; Times; Daily telegraph; London; housing crisis; gentrification; homelessness; immigration; multiculturalism; terrorism; Islamic state; jihadi John; hipster subculture; british press; Guardian; Independent; Daily mirror; Times; Daily telegraph Available in digital repository of ZČU.
The Portrayal of London in the British Press

Hlavním cílem této práce je analyzovat tři aktuálně nejdiskutovanější témata Londýna a jejich zobrazení ve vybraných britských novinách a časopisech s rozdílnými politickými ideami a názory. ...

Tůmová, Kateřina
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Překlad prózy: Fitzgeraldův Great Gatsby a jeho překlady
Mauermannová, Lenka
2015 - English
Tato práce se zabývá srovnáním dvou vybraných překladů Velkého Gastbyho od F. Scotta Fitzgeralda. Pro účel této práce byl vybraný překlad od Lubomíra Dorůžka z roku 1979 a překlad Rudolfa Červenky a Alexandra Tomského z roku 2011, z důvodu jejich odlišné doby vzniku. Tato práce je rozdělena do čtyř částí. První tři části jsou teoretické, zabývají se teorií překladu (převedším literárnímu předkladu) a životem a dílem F. Scotta Fitzgeralda. Poslední část je praktická. Zabývá se srovnání čtyř vybraných částí z dvou různých překladů Velkého Gatsbyho. V průběhu srovnání byl použit popisně vysvětlující přístup, překlady byly analyzovány a popsány ve vztahu k předloze. Koncept reprodukční strategii definovaný Jiřím Levým byl také brán v úvahu. Praktická část byla zakončena stručným shrnutím. V příloze jsou vybrané přebaly knih Velké Gatsbyho (jak originálu tak a obou přeložených verzí). V příloze jsou také stručné životopisy zmiňovaných českých překladatelů. This thesis deals with the comparison of two selected translations of F. Scott Fitzgerald´s The Great Gatsby. For this purpose, the translation of Lubomír Dorůžka from 1979 and translation of Rudolf Červenka and Alexander Tomský from 2011 were chosen, due to the different period of their origin. The thesis is divided into four parts. The first three parts are theoretical; they deal with the theory of translation (literal translation in particular) and the life and work of F. Scott Fitzgerald. The last part is a practical one. It is dedicated to the comparison of four selected extracts from the two different translations of The Great Gatsby. In the course of the comparison, the descriptive/explanatory approach was used in order to identify and describe the translations with respect to the source text. The concept of reproducing strategy defined by Jiří Levý was also taken into consideration. The practical part is concluded by summary. In the appendices, there are selected book covers of The Great Gatsby (of the original as well as of the both translated versions). There are also brief biographies of the Czech translators. Keywords: literární překlad; Francis Scott Fitzgerald; Great Gatsby; srovnání; Lubomír Dorůžka; Rudolf Červenka; Alexander Tomský; literary translation; Francis Scott Fitzgerald; Great Gatsby; comparison; Lubomír Dorůžka; Rudolf Červenka; Alexander Tomský Available in digital repository of ZČU.
Překlad prózy: Fitzgeraldův Great Gatsby a jeho překlady

Tato práce se zabývá srovnáním dvou vybraných překladů Velkého Gastbyho od F. Scotta Fitzgeralda. Pro účel této práce byl vybraný překlad od Lubomíra Dorůžka z roku 1979 a překlad Rudolfa Červenky a ...

Mauermannová, Lenka
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Vyjádření obecného konatele v češtině a angličtině
Viták, Filip
2015 - English
Předmětem této práce je popsat prostředky používané k vyjádření obecného konatele v anglickém a českém jazyce. Prostředky jsou zde rozděleny do dvou hlavních skupin - implicitní a explicitní prostředky. Oba dva tyto typy jsou používané jak v českém, tak v anglickém jazyce. Součástí této práce je analýza, která zkoumá četnost jednotlivých prostředků použitých v češtině a angličtině. Jako zdrojový text pro tuto analýzu byly použity dvě knihy krásné literatury Harry Potter a Tajemná komnata napsána J. K. Rowlingovou a Mrtvá zóna, jenž napsal S. King. 78 excerptů bylo vybráno z těchto knih. Hlavním jazykem této práce je angličtina, proto byly prostředky vyjadřující obecného konatele vyňaty z anglických originálů a byly podrobeny analýze. K těmto excerptům byl nalezen oficiální překlad v českých verzích knih. A takto přeložené výňatky byly posléze podrobeny analýze. V analytické části je krátký komentář, týkající se identity prostředků použitých během překladu. Dále se v analytické části nachází porovnání četnosti shodných prostředků vyjadřujících obecného konatele v češtině a angličtině. V této práci jsou popsané faktory, které mohou ovlivnit výběr a četnost prostředků odkazujících na obecného konatele. V práci je také zahrnuta krátká diskuze o tom, zdali mohou neurčitá zájmena vyjadřovat všeobecného lidského konatele. Výsledky analytické částí této práce ukazují, že prostředky užité k vyjádření všeobecného konatele se z velké části shodují v obou jazycích. Nejvíce používaný prostředek k vyjádření všeobecného konatele byla negativní zájmena nobody a no one v anglickém jazyce a zájmeno nikdo v jazyce českém. Mezi další prostředky, jež byly použity v anglických zdrojových textech k vyjádření všeobecného konatele, patří zájmena you, we, one, a they, dále lexikální prostředky people, person, fool a girl a trpný rod. V českých překladech těchto textů byly použity jejich ekvivalenty, u zájmen vyjádřeny osobní koncovkou slovesa. The subject of this thesis is to describe the means used to express general agent in the English and the Czech language. In the thesis the means are divided into two major categories - implicit and explicit means. Both types are used in Czech as well as in English. Analysis is the part of this thesis. The analysis observes the frequency of individual means used in Czech and in English. As a source texts two belles-lettres novels were used Harry Potter and Chamber of Secrets written by J. K. Rowling and Deadzone written by S. King. 78 means of reference of general human agent were excerpted from these novels. Source language of this thesis is English, so as the means of general human agent were excerpted from the English originals, which were subdued to analysis. Its official translation was found in the Czech version of books. Those translations were than subdued to analysis. The analytic part contains a brief comment on the identity of means used for translation. Comparison of frequency of identical means used in English and in Czech to express general human agent is in analytic part. In this thesis factors which could influence the choice and frequency of the usage of means expressing general human agent are described. A brief discussion whether the indefinite pronouns can refer to the general human agent or not is also involved in the work. The results of the analytic part of this thesis show us that the means of general human agent are at high rank congruent in both languages. The means referring to general human agent most used in the source text are negative pronouns nobody and no one in English and pronoun nikdo in Czech. Pronouns you, we, one and they belong among the other means used in English source texts, later on lexical means people, person, fool and girl and the passive voice. Its equivalents were used in the Czech translation of these texts in the case of pronouns expressed by personal verb-endings. Keywords: konatel; podmět; způsob realizace; zájméno; semantické role; agent; subject; means of realization; pronoun; semantic roles Available in digital repository of ZČU.
Vyjádření obecného konatele v češtině a angličtině

Předmětem této práce je popsat prostředky používané k vyjádření obecného konatele v anglickém a českém jazyce. Prostředky jsou zde rozděleny do dvou hlavních skupin - implicitní a explicitní ...

Viták, Filip
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Porovnání různých stochastických epidemiologických modelů typu SIS s ohledem na dobu trvání epidemie
Říšský, Pavel
2015 - English
Tato práce se zabývá epidemiologickým SIS modelem. Jejím hlavním cílem je popsat stochastický SIS model Markovskými řetězci v diskrétním (DTMC) a spojitém (CTMC) čase s ohledem na trvání epidemie. Simulace včetně porovnání výsledků jsou provedeny pomocí softwaru MATLAB. Pro obě možnosti je analytické řešení deterministického modelu porovnáno se střední hodnotou simulovaných procesů. Dále jsou vykresleny: směrodatná odchylka procesu, střední čas trvání epidemie, kvazistacionární rozdělení a jeho aproximace pro superkritické a subkritické reprodukční číslo. Oba modely mají shodné limitní chování. Liší se pouze rychlostí dynamiky. Zatímco Markovský řetězec se spojitým časem se řídí jen velikostí intenzit přechodu, frekvence přechodů Markovského řetězce s diskrétním časem je určena voleným parametrem t. This thesis deals with the epidemiological SIS model. The main aim of the paper is to describe stochastic SIS model by Markov chain in both discrete-time (DTMC) and continuous-time (CTMC) with regard to duration of an epidemic. Simulations and comparison of outcomes are performed in MATLAB. Analytic solution of the deterministic model and simulated mean value are compared in both cases. Following properties are explored: standard deviation of process, mean persistence time, quasi-stationary distribution and its approximations for both supercritical and sub-critical reproduction number. Both models evince identical limit behaviour. The only difference is the speed of dynamics. While the dynamics of the continuous-time Markov chain is determined solely by corresponding transition rates, the frequency of transitions of the discrete-time Markov chain depends on chosen parameter t. Keywords: SIS model; Markovův řetězec; kvazistacionární rozdělení; střední čas trvání epidemie; SIS model; Markov chain; quasi-stationary distribution; mean persistence time of epidemic Available in digital repository of ZČU.
Porovnání různých stochastických epidemiologických modelů typu SIS s ohledem na dobu trvání epidemie

Tato práce se zabývá epidemiologickým SIS modelem. Jejím hlavním cílem je popsat stochastický SIS model Markovskými řetězci v diskrétním (DTMC) a spojitém (CTMC) čase s ohledem na trvání epidemie. ...

Říšský, Pavel
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Shaping the debate: the gay civil rights movement and portrayal of homosexuality in American news and entertainment media
Burešová, Diana
2015 - English
Práce se zabývá zobrazením homosexuality a občanských práv gayů americkými médii a jak prezentace homosexuality ovlivňuje smýšlení společnosti prostřednictvím masové komunikace. Teoretická část se věnuje homosexualitě z hlediska jejího mediálního zobrazení od 50. let minulého století do současnosti. Značná část práce se zabývá klíčovými událostmi za dovoláváním se občanských práv gayů a jejich prezentací v mediích. Praktická část zahrnuje výzkum založený na dotazníkovém šetření a rozhovoru s panem Jiřím Marečkem, Ing., členem správní rady Jihočeské Lambdy České Budějovice. Výzkum prokázal generační rozdílnost názorů v pohledu na homosexualitu a jejímu mediálnímu vlivu na společnost. Cílem práce bylo podání uceleného obrazu o zobrazení homosexuality médii, zvláště o občanských právech gayů a působení masmédií na utváření mínění společnosti. The thesis deals with the portrayal of homosexuality and gay civil rights by American media and how the presentation of homosexuality affects the society mentality by the mass communication means. The theoretical part is focused on homosexuality in terms of its medial portrayal from the 50's of the last century to the present. The significant part of thesis occupies with the key events claiming the gay civil rights and their presentation in the media. The practical part includes research based on a survey and interview with Mr. Jiří Mareček, Ing., who is a member of the Management Board of the association of Lambda České Budějovice. The research has shown a generational divergence of opinions in view of homosexuality and its medial influence on the society. The objective of the present thesis is to provide a comprehensive depiction of medial portrayal of homosexuality, particularly of the gay civil rights and the influence of mass media in the society opinion shaping. Keywords: homosexualita; LGBT; gay; občanská práva; média; zobrazení; homosexuality; LGBT; gay; civil rights; media; portrayal Available in digital repository of ZČU.
Shaping the debate: the gay civil rights movement and portrayal of homosexuality in American news and entertainment media

Práce se zabývá zobrazením homosexuality a občanských práv gayů americkými médii a jak prezentace homosexuality ovlivňuje smýšlení společnosti prostřednictvím masové komunikace. Teoretická část se ...

Burešová, Diana
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Interpreting services within the EU
Burešová, Silvie
2015 - English
Cílem práce "Tlumočení v Evropské unii" je poskytnout komplexní popis tlumočnických služeb v institucích Evropské unie. Popisuje jejich vývoj, organizační strukturu a klade důraz na jejich důležitost. Hlavním záměrem práce je shromáždit informace a fakta související s tímto tématem, která jsou dostupná v různých zdrojích. Práce je rozdělena do pěti vlastních kapitol, s náležitými podkapitolami, které souvisejí s tlumočnickými službami v Evropské unii, ale také s tlumočením a Evropskou unií zvlášť. The aim of the thesis "Interpreting services within the European Union" is to provide a comprehensive overview of interpreting services in the institutions of the European Union. It describes their development, organizational structures and emphasizes their importance. The main intention of the paper is to gather information and data corresponding with its topic, which are accessible in various sources. The paper is divided into 5 chapters with relevant subchapters related to interpreting services within the European Union and also interpreting and the European Union individually. Keywords: tlumočení; evropská unie; tlumočník; mnohojazyčnost; jazykové režimy; typy tlumočení; tlumočnická oddělení; tlumočnická kabina; interpreting; the european union; interpreter; multilingualism; language regimes; types of interpreting; interpreting departments; interpreting booth Available in digital repository of ZČU.
Interpreting services within the EU

Cílem práce "Tlumočení v Evropské unii" je poskytnout komplexní popis tlumočnických služeb v institucích Evropské unie. Popisuje jejich vývoj, organizační strukturu a klade důraz na jejich důležitost. ...

Burešová, Silvie
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases