Number of found documents: 11099
Published from to

A co geografie? Externí validita evaluací rozvojových intervencí zaměřených na inkluzi mladých do pracovního trhu v zemích se středním a nízkým příjmem
Šíma, Adam; Novotný, Josef; Latečková, Barbora
2024 - English
This bachelor thesis examines the external validity of development interventions, particularly those related to the labour market inclusion of youth in low- and middle-income countries. The main objective of the thesis is to examine and evaluate how experimental studies, particularly Randomized Controlled Trials, take into account the geographical context and how this is reflected in the interpretation and application of their results. A secondary aim is to explore possible new approaches to conducting systematic reviews using Artificial Intelligence. The thesis looks in detail at complex interventions and their relationship to geographical context. The empirical part focuses on the extent to which evaluations of interventions aimed at labour market inclusion of youth in low- and middle-income countries perceive these interventions as complex and how they deal with issues of external validity. The thesis reveals that many studies inadequately address and report on external validity, limiting the applicability of their findings in other contexts. This finding highlights the need for a complex approach to evaluating development interventions and points to the importance of a deeper understanding of different contextual factors to enhance external validity. Tato bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání externí validity rozvojových intervencí, zejména těch, které se týkají inkluze mladých do pracovního trhu v zemích se středním a nízkým příjmem. Hlavním cílem práce je prozkoumat a vyhodnotit, jak experimentální studie, zejména Randomized Controlled Trials, zohledňují geografický kontext a jak se to odráží v interpretaci a aplikaci jejich výsledků. Vedlejším cílem je prozkoumat možné nové přístupy k provádění systematických rešerší s pomocí umělé inteligence. Práce se podrobně věnuje komplexním intervencím a jejich vztahu ke geografickému kontextu. Empirická část se zaměřuje na otázku, do jaké míry hodnocení intervencí zaměřených na zlepšení pracovního postavení mladých v zemích s nízkými a středními příjmy pojímají tyto intervence jako komplexní a jak se vyrovnávají s otázkami externí validity. Práce odhaluje, že mnoho studií nedostatečně adresuje a referuje o externí validitě, což omezuje aplikovatelnost jejich zjištění v jiném kontextu. Toto zjištění zdůrazňuje potřebu komplexního přístupu k hodnocení rozvojových intervencí a poukazuje na důležitost hlubšího porozumění různým kontextuálním faktorům pro zvýšení externí validity. Keywords: externí validita; rozvojové intervence; komplexní intervence; RCT; external validity; development intervention; complex intervention; RCT Available in a digital repository NRGL
A co geografie? Externí validita evaluací rozvojových intervencí zaměřených na inkluzi mladých do pracovního trhu v zemích se středním a nízkým příjmem

This bachelor thesis examines the external validity of development interventions, particularly those related to the labour market inclusion of youth in low- and middle-income countries. The main ...

Šíma, Adam; Novotný, Josef; Latečková, Barbora
Univerzita Karlova, 2024

Podmět v diskurzu online cestovatelských průvodců
Kolocová, Daniela; Nádraská, Zuzana; Malá, Markéta
2024 - English
Keywords: podmět; realizační forma; online cestovatelské průvodce; subject; realisation form; online travel guides Available in a digital repository NRGL
Podmět v diskurzu online cestovatelských průvodců

Kolocová, Daniela; Nádraská, Zuzana; Malá, Markéta
Univerzita Karlova, 2024

Papírový zvěřinec: Český překlad a analýza
Mestenhauser, David; Mikuláš, Martin; Ženíšek, Jakub
2024 - English
Keywords: paper; origami; child; imagination; informal language; Ken Liu; immigration Available in a digital repository NRGL
Papírový zvěřinec: Český překlad a analýza

Mestenhauser, David; Mikuláš, Martin; Ženíšek, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Aluviální rýžoviště zlata z oblasti Klínce - morfologie a charakter zlata
Fox, Simon; Zachariáš, Jiří; Štědrá, Veronika
2024 - English
The search for economically viable gold deposits remains a significant pursuit requiring skilled expertise. The first part of the thesis establishes essential concepts related to gold ore deposits and placer gold, including its elemental properties, genesis in an orogenic environment, transportation by natural forces, and deposition in a fluvial setting. The study particularly focuses on the Klínec area in Central Bohemia and offers an insight into the geological region characterized by a Neoproterozoic basement uplifted during the late Miocene due to tectonic movements that played an integral role in the placer gold deposition. The historical context of gold mining in this Bohemian region is also presented. The practical segment of this thesis aims to establish connections between statistical and observational methods and the relationship between placer gold and its orogenic gold deposit. The methodology involves fieldwork for collecting gold particles which were then subjected to optical observation and microscopic photography. Morphological features, particularly sphericity and roundness, are analysed to identify trends indicating proximity to the primary gold source. The findings reveal that gold particles closer to the primary source exhibit sharper angularity, larger grain size, and greater... Vyhledávání ekonomicky výhodných ložisek zlata i nadále představuje významnou činnost, která se neobejde bez odborných znalostí. První část této práce se zaměřuje na vymezení základních pojmů týkajících se ložisek zlatých rud a rýžovišť zlata, včetně elementárních vlastností zlata, jeho vzniku v orogenním prostředí, transportu za pomoci přírodních prvků a jeho usazování v říčním prostředí. Dále je zkoumána oblast Klínce ve středních Čechách charakterizovaná neoproterozoickým podložím, které bylo v pozdním miocénu zvednuto v důsledku širších tektonických pohybů, které hrály klíčovou roli při ukládání aluviálního zlata. Součástí práce je i přehled historických souvislostí těžby zlata v této oblasti Čech. Praktická část této práce se snaží nalézt souvislosti mezi statistickými a pozorovacími metodami a vztahem mezi aluviálním zlatem a jeho orogenním ložiskem. Metodologie zahrnuje sběr částic v terénu a jejich následné zkoumání optickým pozorováním a mikroskopickou fotografií. Jejich morfologické vlastnosti, zejména zaoblenost a kruhovitost, jsou analyzovány, aby bylo možné identifikovat trendy naznačující blízkost k primárnímu zdroji zlata. Výsledky ukazují, že zlaté částice blíže primárnímu zdroji vykazují výraznější ostrohrannost, větší velikost zrn a vyšší dvourozměrnou kruhovitost. Naopak oblast... Keywords: zlato; rozsypy; mineralogie; gold; placers; mineralogy Available in a digital repository NRGL
Aluviální rýžoviště zlata z oblasti Klínce - morfologie a charakter zlata

The search for economically viable gold deposits remains a significant pursuit requiring skilled expertise. The first part of the thesis establishes essential concepts related to gold ore deposits and ...

Fox, Simon; Zachariáš, Jiří; Štědrá, Veronika
Univerzita Karlova, 2024

Kazuistika pacienta fyzioterapeutické péče s diagnózou stp. transplantaci jater
Al Saseh, Saria; Kučerová, Ilona; Vomáčková, Helena
2024 - English
Název: Případová studie fyzioterapeutické léčby pacienta po transplantaci jater Autor: Saria Al Saseh Cíl: Cílem této práce je podrobně zkoumat teoretické aspekty související s postupy transplantace jater a s nimi spojeným rehabilitačním procesem. Druhá část zahrnuje podrobnou analýzu případu, která popisuje fyzioterapii, která byla podána pacientovi v raném pooperačním období po transplantaci jater. Klinické zjištění: Případová studie je založena na 43letém pacientovi po transplantaci jater kvůli cirhóze způsobené Wilsonovou chorobou. Vyšetření ukázalo snížení nezávislosti, svalové síly, rozsahu pohybu, změn ve vzorci dýchání a měkkých tkání. Metody: Metoda použitá v této případové studii je založena na terapeutických technikách naučených na FTVS Univerzity Karlovy. Výsledky: Pacient během rehabilitačního procesu prokázal významné zlepšení. Tento pokrok umožnil pacientovi dosáhnout nezávislosti a zlepšit kvalitu života. Závěr: Použité terapie byly užitečné a úspěšné při řešení specifické diagnózy pacienta. Klíčová slova: Játra, transplantace, fyzioterapie, Wilsonova choroba Keywords: Játra; transplantace; fyzioterapie; Wilsonova choroba; Liver; transplantation; physiotherapy; Wilsons disease Available in a digital repository NRGL
Kazuistika pacienta fyzioterapeutické péče s diagnózou stp. transplantaci jater

Název: Případová studie fyzioterapeutické léčby pacienta po transplantaci jater Autor: Saria Al Saseh Cíl: Cílem této práce je podrobně zkoumat teoretické aspekty související s postupy transplantace ...

Al Saseh, Saria; Kučerová, Ilona; Vomáčková, Helena
Univerzita Karlova, 2024

Geologický a tíhový obraz Etiopie
Kuznetsova, Alevtina; Valenta, Jan; Martínek, Karel
2024 - English
From a geological point of view, Ethiopia is a unique country where active tectonics displays can be studied, in the context of extensive East African Rift System (EARS) evolution, where the Main Ethiopian Rift (MER) is a part. The Main Ethiopian Rift (MER) is typical continental rift structure spread between the African, Somali, and Arabian lithospheric plates stretching over 6,000 kilometres from Syria to central Mozambique. This study of the gravity pattern in Ethiopia reveals significant crustal thinning in the Main Ethiopian Rift and Northern Afar regions. In the southern Afar, the earth's crust has a slightly higher thickness and, moreover, probably contains a significant proportion of the continental crust. The understanding of crustal thinning in the context of active rifting is essential to predict future geodynamic events in that region, which is crucial for the sustainable life of a rapidly expanding population and the necessary construction of infrastructure. This work provides an analysis and re-interpretation of archival gravity data collected from land surface surveys and airborne gravity studies (archive of Geological Survey of Ethiopia) in conjunction with available geological and structural data to evaluate overall gravimetric pattern of Ethiopia and determine main geological... Etiopie je z geologického hlediska unikátní zemí, kde lze studovat projevy aktivní tektoniky v kontextu rozsáhlého vývoje východoafrického riftového systému (East African Rift System - EARS), jehož součástí je i hlavní etiopský rift (Main Ethiopian Rift - MER). Hlavní etiopský rift (MER) je typickým kontinentálním riftem, který se rozprostírá se mezi africkou, somálskou a arabskou litosférickou deskou, a to v linii přes 6000 kilometrů od Sýrie po centrální Mosambik. Studie tíhového pole ukazuje na významné ztenčení zemské kůry v oblastech hlavního etiopského riftu a severní části Afaru, tato kůra má převážně charakter kůry oceánské. V jižní část Afaru má zemská kůra mocnost mírně vyšší, a navíc pravděpodobně obsahuje významný podíl kontinentální kůry. Pochopení procesu ztenčování zemské kůry v kontextu aktivního riftingu je zásadní pro předpovídání budoucích geodynamických událostí v tomto regionu, což je klíčové pro udržitelný život rychle rostoucí populace a výstavbu nezbytné infrastruktury. Tato práce analyzuje archivní tíhová data shromážděná z měření na zemského povrchu i data získaná leteckým měřením (archiv etiopské geologické služby) ve spojení s dostupnými geologickými a strukturními daty za účelem vyhodnocení celkového tíhového účinku v oblasti Etiopie a určení hlavních geologických... Keywords: geologie; gravimetrie; Etiopie; etiopský rift; geology; gravity; Ethiopia; Main Ethiopian Rift Available in a digital repository NRGL
Geologický a tíhový obraz Etiopie

From a geological point of view, Ethiopia is a unique country where active tectonics displays can be studied, in the context of extensive East African Rift System (EARS) evolution, where the Main ...

Kuznetsova, Alevtina; Valenta, Jan; Martínek, Karel
Univerzita Karlova, 2024

Případová studie fyzioterapeutické léčby pacienta po ischemické cévní mozkové příhodě v bazálních gangliích s postižením pravé strany těla v podobě spastické hemiparézy
Barakat, Husam Aldin Naser; Kočí, Gabriela; Vomáčková, Helena
2024 - English
Název: Případová studie fyzioterapeutické léčby pacienta po ischemické cévní mozkové příhodě v bazálních gangliích s postižením pravé strany těla v podobě spastické hemiparézy Cíl: Tato práce si klade za cíl zkonsolidovat teoretické poznatky o ischemické cévní mozkové příhodě a představit podrobnou kazuistiku pacienta trpícího postižením pravé strany těla v důsledku ischemické cévní mozkové příhody v bazálních gangliích. Metody: Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí: obecné a specifické. Obecná část komplexně pokrývá teoretické aspekty související s cévní mozkovou příhodou, zahrnující typická fyzioterapeutická vyšetření pro diagnostiku, spolu s výběrem běžně používaných metod a postupů ve fyzioterapeutickém řízení těchto pacientů. Specifická část se zabývá kazuistikou pacienta po ischemické cévní mozkové příhodě, zaměřuje se na následné postižení pravé strany těla v podobě hemiparézy. Zahrnuje podrobné popisy počátečního a finálního kineziologického vyšetření, průběh jednotlivých terapií a komplexní shrnutí výsledků terapie. Specializovaný obsah vychází z praktických zkušeností získaných během kontinuální profesionální praxe na Oddělení pooperační rehabilitace v Oblastní nemocnici Kladno, probíhající pod vedením supervizora Bc. Tomáše Modlingera od 16. ledna do 10. února 2023.... Keywords: cévní mozková příhoda; ischemická cévní mozková příhoda; bazální ganglia; spasticita; pravostranná hemiparéza; rehabilitace; fyzioterapeutické metody a postupy; Stroke; ischemic stroke; basal ganglia; spasticity; right-sided hemiparesis; rehabilitation; physiotherapeutic methods and procedures Available in a digital repository NRGL
Případová studie fyzioterapeutické léčby pacienta po ischemické cévní mozkové příhodě v bazálních gangliích s postižením pravé strany těla v podobě spastické hemiparézy

Název: Případová studie fyzioterapeutické léčby pacienta po ischemické cévní mozkové příhodě v bazálních gangliích s postižením pravé strany těla v podobě spastické hemiparézy Cíl: Tato práce si klade ...

Barakat, Husam Aldin Naser; Kočí, Gabriela; Vomáčková, Helena
Univerzita Karlova, 2024

GDP growth and welfare in developing countries: the case study of Nigeria from 2022-2022
Elias Oluwasegun, Emmanuel
2024 - English
Tato disertační práce se snažila zhodnotit dopad hospodářského růstu, zejména měřeného růstem HDP, na různé ukazatele blahobytu v rámci nigerijské ekonomiky za poslední dvě desetiletí (2002-2022). Základem byla kritická revize literatury, která prozkoumala stávající výzkumy s cílem dosáhnout úplného pochopení teoretických základů a empirických důkazů souvisejících s hospodářským růstem a blahobytem. Zvolená metodika zahrnovala analýzu trendů růstu HDP a ukazatelů blahobytu pomocí sekundárních dat získaných z renomovaných zdrojů. Vícerozměrná regresní analýza provedená pomocí softwaru STATA umožnila simultánně zkoumat dopady růstu HDP na klíčové ukazatele, jako je nerovnost, chudoba, nezaměstnanost a průměrná délka života. Cílem studie bylo poskytnout cenné poznatky o ekonomické dynamice Nigérie a jejích dopadech na společenský blahobyt. Zkoumáním nuancí vztahů mezi růstem HDP a různými metrikami blahobytu přispívá výzkum nejen k akademickému stipendiu, ale také informuje o formulaci politiky. Očekává se, že výsledky této analýzy budou vodítkem pro tvůrce politik a zúčastněné strany při vytváření strategií, které podporují udržitelný hospodářský růst, a tím pozitivně ovlivní nerovnost, míru chudoby, nezaměstnanost a celkovou délku života. Tato práce v podstatě představuje systematické úsilí o odhalení složitosti ekonomicko-sociálního propojení v Nigérii a nabízí holistický pohled na důsledky ekonomického růstu v širším prostředí blahobytu. This dissertation sought to assess the impact of economic growth, particularly measured by GDP growth, on various welfare indicators within the framework of Nigeria's economy over the past two decades (2002-2022). A critical literature review laid the groundwork, surveying existing research to establish a comprehensive understanding of the theoretical underpinnings and empirical evidence related to economic growth and welfare. The chosen methodology involved the analysis of trends in GDP growth and welfare indicators using secondary data collected from reputable sources. Multivariate regression analysis, executed with the STATA software, enabled a simultaneous examination of the effects of GDP growth on key indicators such as inequality, poverty, unemployment, and life expectancy. The study aimed to provide valuable insights into Nigeria's economic dynamics and their repercussions on societal well-being. By scrutinizing the nuanced relationships between GDP growth and various welfare metrics, the research contributes not only to academic scholarship but also informs policy formulation. The outcomes of this analysis are expected to guide policymakers and stakeholders in shaping strategies that promote sustainable economic growth, thereby positively impacting inequality, poverty rates, unemployment, and overall life expectancy. In essence, this thesis represents a systematic effort to unravel the complexities of the economic-social nexus in Nigeria, offering a holistic perspective on the ramifications of economic growth on the broader welfare landscape. Keywords: blahobytu; délka života; chudoba; nerovnost; nezaměstnanost; růst HDP; GPT growth; inequality; life expectancy; poverty; unemployment; welfare Available in digital repository of Mendel University.
GDP growth and welfare in developing countries: the case study of Nigeria from 2022-2022

Tato disertační práce se snažila zhodnotit dopad hospodářského růstu, zejména měřeného růstem HDP, na různé ukazatele blahobytu v rámci nigerijské ekonomiky za poslední dvě desetiletí (2002-2022). ...

Elias Oluwasegun, Emmanuel
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Rusko doby vikingské a česko-ruské kontakty v raném středověku
Tenchurina, Anastasia; Suchý, Marek; Zaoral, Roman
2023 - English
Keywords: Vikings; Russia; Bohemia; Early Middle Ages; Vikings; Russia; Bohemia; Early Middle Ages Available in a digital repository NRGL
Rusko doby vikingské a česko-ruské kontakty v raném středověku

Tenchurina, Anastasia; Suchý, Marek; Zaoral, Roman
Univerzita Karlova, 2023

Dopad behaviorálních biasů na získávání informací a důvěru v průběhu pandemie COVID-19
Leloup, Pablo Nicolas Louis Marcel; Špecián, Petr; Zakreski, Ellen
2023 - English
Available in a digital repository NRGL
Dopad behaviorálních biasů na získávání informací a důvěru v průběhu pandemie COVID-19

Leloup, Pablo Nicolas Louis Marcel; Špecián, Petr; Zakreski, Ellen
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases