Number of found documents: 2712
Published from to

3D tisk se stříbrem a jeho využití ve šperkařství
Thomas, Marek; Langerová, Petra; Sučková, Magda
2024 - English
Hlavním cílem této práce je najít vhodný typ aditivní tiskárny, která by byla schopna kvalitního 3D tisku stříbrných šperků. Práce seznámí čtenáře s několika typy aditivních tiskáren (FDM, SLA, DMLS a dalších), jejich využitím v praxi a fyzikálním a chemickým chováním stříbra při aditivním tisku. Důraz bude kladen na praktické uplatnění těchto speciálních 3D tiskáren, a to především ve šperkařství. Poslední část práce se pokusí zodpovědět otázku, zda je technicky a ekonomicky proveditelné sestavit a bezpečně provozovat danou 3D tiskárnu v menších firmách či v domácím prostředí. The main goal of this bachelor's thesis is to determine what type of 3D printer is the most suitable for silver jewellery additive printing. The thesis is divided into sections which aim to familiarize the reader with various types of additive printers (FDM, SLA, DMLS, etc.), their practical applications, and the physical and chemical behaviour of silver in additive printing. A particular emphasis is placed on the practical application of these specialized 3D printers, especially in the fields of electronics and jewellery making. The final section discusses the question of whether it is technically and economically feasible to assemble and safely operate such a 3D printer in small businesses or in a household setting. Keywords: printing; 3D; silver; additive manufacturing; powder; jewellery; printers; laser; tisk; 3D; stříbro; aditivní výroba; prášek; šperky; tiskárny; laser Available in a digital repository NRGL
3D tisk se stříbrem a jeho využití ve šperkařství

Hlavním cílem této práce je najít vhodný typ aditivní tiskárny, která by byla schopna kvalitního 3D tisku stříbrných šperků. Práce seznámí čtenáře s několika typy aditivních tiskáren (FDM, SLA, DMLS a ...

Thomas, Marek; Langerová, Petra; Sučková, Magda
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Platformy pro benchmarking optimalizačních algoritmů pro spojité úlohy
Visingr, Patrik; Shehadeh, Mhd Ali; Kůdela, Jakub
2024 - English
Tato práce zkoumá platformy pro benchmarking algoritmů, které se zaměřují na metodu black-box. Začíná přehledem optimalizačních algoritmů a zkoumáním tří významných srovnávacích platforem: COCO, IOHprofiler a Nevergrad. Tyto platformy mají zásadní význam pro hodnocení optimalizačních algoritmů, protože poskytují standardizované rámce, komplexní výkonnostní metriky a zajišťují reprodukovatelnost experimentů. Tento kolektivní přístup pomáhá identifikovat nejlepší algoritmy pro konkrétní aplikace a optimalizovat jejich výkon prostřednictvím ladění parametrů. Zmiňuje také na výhody a nevýhody jednotlivých platforem a jejich schopnosti spolupráce. This thesis explores benchmarking platforms for comparing algorithms using black-box methods. It begins with an overview of optimization algorithms and detailed examination of three prominent benchmarking platforms: COCO, IOHprofiler, and Nevergrad. These platforms are instrumental in evaluating optimization algorithms by providing standardized frameworks, comprehensive performance metrics, and ensuring reproducibility of experiments. This collective approach aids in identifying the best algorithms for specific applications and optimizing their performance through parameter tuning. It also highlights the advantages and disadvantages of each platform and their cooperative capabilities. Keywords: numerical optimization; comparisonmethodologies; black-box optimization; derivative- free optimization; benchmarking; performance assessment; početní optimalizace; porovnávací metodika; black-box optimalizace; bezderivační optimalizace; benchmarking; výkonnostní zhodnocení Available in a digital repository NRGL
Platformy pro benchmarking optimalizačních algoritmů pro spojité úlohy

Tato práce zkoumá platformy pro benchmarking algoritmů, které se zaměřují na metodu black-box. Začíná přehledem optimalizačních algoritmů a zkoumáním tří významných srovnávacích platforem: COCO, ...

Visingr, Patrik; Shehadeh, Mhd Ali; Kůdela, Jakub
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Návrh a výroba FDM tiskárny pro testování pokročilých tiskových funkcí
Haris, Kristián; Slabý, Vojtěch; Kšica, Filip
2024 - English
Táto bakalárska práca sa zaoberá procesom navrhovania a zostavovania FDM tlačiarne, na ktorej budú otestované pokročilé tlačové funkcie. Prvá časť pokrýva teoretické podklady pre mechaniku a software, ktorý bude použitý. Druhá časť prechádza samotným návrhom a zostavením tejto tlačiarne, vrátane ladenia a sprevádzkovania. Práca je zakončená porovnaním s komerčnou tlačiarnou. This bachelor thesis describes the process of designing and building an FDM printer to test advanced printing functions. The first part covers the theoretical background for the mechanics and software involved. The second part explains the design and build process, including calibration and tuning. Lastly, the work is concluded by a comparison with a commercial printer. Keywords: FDM; 3D printing; CoreXY; Input shaping; FDM; 3D tlač; CoreXY; Input shaping Available in a digital repository NRGL
Návrh a výroba FDM tiskárny pro testování pokročilých tiskových funkcí

Táto bakalárska práca sa zaoberá procesom navrhovania a zostavovania FDM tlačiarne, na ktorej budú otestované pokročilé tlačové funkcie. Prvá časť pokrýva teoretické podklady pre mechaniku a software, ...

Haris, Kristián; Slabý, Vojtěch; Kšica, Filip
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vyhodnocení vhodnosti polovodičového zdroje IR záření pro fotoakustický senzor plynů
Miškov, Alexander; Smísitel, Petr; Hubálek, Jaromír
2024 - English
Táto práca je zameraná na hodnotenie vhodnosti polovodičového zdroja svetla v strednej infračervenej oblasti pre fotoakustický senzor plynu. Teoretická časť práce bude venovaná známym technikám detekcie plynov, fyzikálnym zákonom, ktoré je potrebné pochopiť, a známym zdrojom infračerveného žiarenia, ktoré budú porovnané s predmetným polovodičovým zdrojom infračerveného žiarenia. V praktickej časti bude vysvetlená metodika hodnotenia IR zdroja svetla a budú prezentované výsledky. This thesis is focused on the evaluation of semiconductor mid-infrared light source suitability for photoacoustic gas sensor. The theoretical part of the thesis will be devoted to known gas detection techniques, physics laws that need to be comprehended and known infrared sources that will be compared with the semiconductor IR source in question. In the practical part, the methodology of the IR light source evaluation will be explained and the results will be presented. Keywords: Gas; gas detection; LED; infrared light source; semiconductor; photoacoustic; sensor.; Plyn; detekcia plynu; LED; zdroj infračerveného svetla; polovodič; fotoakustický; senzor. Available in a digital repository NRGL
Vyhodnocení vhodnosti polovodičového zdroje IR záření pro fotoakustický senzor plynů

Táto práca je zameraná na hodnotenie vhodnosti polovodičového zdroja svetla v strednej infračervenej oblasti pre fotoakustický senzor plynu. Teoretická časť práce bude venovaná známym technikám ...

Miškov, Alexander; Smísitel, Petr; Hubálek, Jaromír
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Metody tvorby hlasových deepfakes v reálném čase
Alakaev, Kambulat; Pleško, Filip; Malinka, Kamil
2024 - English
Tato práce zkoumá možnosti generování hlasových deepfake v reálném čase pomocí nástrojů s otevřeným zdrojovým kódem. Experimenty bylo zjištěno, že rychlost generování hlasových deepfakes je ovlivněna výpočetním výkonem zařízení, na kterých jsou nástroje pro tvorbu řeči spuštěny. Byl identifikován model hlubokého učení, který je schopen generovat řeč téměř v reálném čase. Omezení nástroje obsahujícího tento model však bránila kontinuálnímu zadávání vstupních dat pro generování v reálném čase. K řešení tohoto problému byl vyvinut program, který tato omezení překonává. Kvalita generovaných deepfakes byla hodnocena jak pomocí modelů pro detekci hlasových deepfake, tak pomocí online průzkumů na lidech. Výsledky ukázaly, že zatímco model dokázal oklamat detekční modely, nebyl úspěšný při oklamání lidí. Tento výzkum upozorňuje na dostupnost nástrojů pro syntézu hlasu s otevřeným zdrojovým kódem a na možnost jejich zneužití jednotlivci k podvodným účelům. This thesis explores the possibility of achieving real-time voice deepfake generation using open-source tools. Through experiments, it was discovered that the generation rate of voice deepfakes is affected by the computing power of the devices running the speech creation tools. A deep learning model was identified to be capable of generating speech in near real time. However, limitations in the tool containing this model prevented continuous input data for real-time generation. To address this, a program was developed to overcome these limitations. The quality of the generated deepfakes was evaluated using both voice deepfake detection models and human online surveys. The results revealed that while the model could deceive detection models, it was not successful in fooling humans. This research highlights the accessibility of open-source voice synthesis tools and the potential for their misuse by individuals for fraudulent purposes. Keywords: deepfakes; voice deepfakes; biometric systems; realtime voice synthesis; synthetic speech; deep learning; cybersecurity; text-to-speech; voice conversion; open-source deepfake tools; voice deepfake detection; deepfakes; hlasové deepfakes; biometrické systémy; syntéza hlasu v reálném čase; syntetická řeč; hluboké učení; kybernetická bezpečnost; převod textu na řeč; konverze hlasu; open-source deepfake nástroje; detekce hlasového deepfake Available in a digital repository NRGL
Metody tvorby hlasových deepfakes v reálném čase

Tato práce zkoumá možnosti generování hlasových deepfake v reálném čase pomocí nástrojů s otevřeným zdrojovým kódem. Experimenty bylo zjištěno, že rychlost generování hlasových deepfakes je ovlivněna ...

Alakaev, Kambulat; Pleško, Filip; Malinka, Kamil
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Stínový robot: manipulace s modelem robota v rozšířené realitě
Halenár, Timotej; Bambušek, Daniel; Materna, Zdeněk
2024 - English
Bakalárska práca sa zaoberá manipuláciou s modelom robota v rozšírenej realite za využitia aplikácie pre tablet. Riešenie rozširuje možnosti interakcie v existujúcej aplikácii na vizuálne programovanie robotov -- AREditor. Užívateľ potrebuje pri programovaní v AREditore nastaviť pózu robota, aby mohol definovať body v priestore, na ktoré sa má robot dostať pri vykonávaní programu. Stávajúce riešenie v aplikácii umožňuje iba krokovať fyzického robota po malých inkrementoch pozdĺž osí, čo je nedostatočné pre väčšinu účelov. Hlavným cieľom práce je navrhnúť a implementovať systém, pomocou ktoréhu bude užívateľ schopný rýchlo a jednoducho nastaviť pózu modelu robota, ktorý je premietnutý na obrazovke cez skutočného robota. Užívateľ najskôr ľubovoľne nastaví pózu modelu robota, a následne pošle príkaz skutočnému robotovi, aby zvolenú pózu skopíroval. V riešení bolo využité 3D gizmo, ktorého polohu sleduje koncový bod robotického ramena. Gizmo je možné presúvať v priestore za využitia kamery tabletu a rozšírenej reality, a jeho pohyb je možné obmedziť na jednotlivé osi či roviny v priestore. Riešenie poskytuje možnosť ovládať citlivosť, s akou hýbeme bodom v priestore, možnosť zmeniť súradnicový systém, a samostatné ovládanie pre vzdialenosť gizma od tabletu. Vytvorené riešenie ponúka pohodlnejší spôsob, akým sa dá nastaviť poloha robota, a môže zefektívniť proces programovania. This bachelor thesis is concerned with the manipulation of a robot model in augmented reality, using a tablet device. It extends user interaction of the existing application for robot programming -- AREditor. When programming in AREditor, the user needs to set robot poses in order to define points in space, which the robot needs to reach during program execution. The existing solution of manually positioning the robot in AREditor only allows incremental stepping of the physical robot, which is, in the majority of use cases insufficient. The main goal is to design and implement an interaction scheme, through which the user can easily position a robot model, displayed on-screen over the real robot. The user first sets the pose of the model and then commands the physical robot to copy the chosen pose. The robot arm tracks the current position of a 3D gizmo, which the user can drag in space by moving the tablet, and its movement can be constrained to one of the axes or planes. The solution also offers movement sensitivity controls, a custom coordinate system, and a separate control for gizmo to camera distance. The proposed workflow streamlines the process of setting the pose of a robot and enables users to speed up the program creation. Keywords: augmented reality; user experience; robot; gizmo; axis; android; tablet; Unity; AREditor; ARCOR2; rozšírená realita; užívateľská skúsenosť; robot; gizmo; os; android; tablet; Unity; AREditor; ARCOR2 Available in a digital repository NRGL
Stínový robot: manipulace s modelem robota v rozšířené realitě

Bakalárska práca sa zaoberá manipuláciou s modelom robota v rozšírenej realite za využitia aplikácie pre tablet. Riešenie rozširuje možnosti interakcie v existujúcej aplikácii na vizuálne ...

Halenár, Timotej; Bambušek, Daniel; Materna, Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Aplikace pro provedení man-in-the-middle IPv6 útoků
Kadlec, Branislav; Jeřábek, Jan; Phan, Viet Anh
2024 - English
Tato práce představuje vývoj aplikace v jazyce Python určené k provádění útoků Man-in-the-Middle (MITM) ve virtuální síti IPv6. Cílem tohoto výzkumu, motivovaného hlubokým zájmem o informační bezpečnost, sítě a programování, je vytvořit univerzální nástroj, který integruje různé metody útoků do jediného uceleného řešení. Mezi cíle patří vývoj kódu v jazyce Python s využitím knihovny Scapy, důkladné pochopení protokolů IPv6, ICMPv6 a DHCPv6 a vytvoření aplikace, která se zaměřuje na tři hlavní vektory útoku: falešný server DNS, falešný server DHCP a falešnou výchozí bránu. Kritéria hodnocení budou hodnotit výkon a výhody aplikace ve srovnání se stávajícími specializovanými nástroji. Metodicky je použita knihovna Scapy a pro komplexní testování je pečlivě navrženo virtuální síťové prostředí. Etické úvahy zdůrazňují zodpovědnost uživatele při využívání takovýchto nástrojů a vyvozují analogie s dvojúčelovými nástroji, jako jsou nože. Rozsah práce zahrnuje teoretické základy, návrh aplikace, nastavení virtuální sítě, metodiku testování a analýzu výsledků. Cílem je přispět k cenným poznatkům o útocích MITM a zároveň poskytnout univerzální nástroj pro bezpečnostní praktiky. Výzkum zkoumá průsečík programování v jazyce Python, síťových protokolů a kybernetické bezpečnosti a nabízí důkladný průzkum dynamické oblasti útoků Man-in-the-Middle. This thesis presents the development of a Python application designed to execute Man-in-the-Middle (MITM) attacks within a virtual IPv6 network. Motivated by a deep interest in information security, networking, and programming, this research aims to create a versatile tool that integrates various attack methods into a single, cohesive solution. The objectives include the development of Python code utilizing the Scapy library, a thorough understanding of IPv6, ICMPv6, and DHCPv6 protocols, and the creation of an application that focuses on three primary attack vectors: a fake DNS server, a fake DHCP server, and a fake default gateway. The evaluation criteria will assess the performance and advantages of the application compared to existing specialized tools. Methodologically, the Scapy library is employed, and a virtual network environment is meticulously designed for comprehensive testing. Ethical considerations emphasize user responsibility in the utilization of such tools, drawing analogies with dual-purpose tools like knives. The scope of the thesis encompasses theoretical foundations, application design, virtual network setup, testing methodologies, and result analysis. The aim is to contribute valuable insights into MITM attacks while providing a versatile tool for security practitioners. The research explores the intersection of Python programming, networking protocols, and cybersecurity, offering a thorough investigation into the dynamic field of Man-in-the-Middle attacks. Keywords: Man-in-the-middle; IPv6; ICMPv6; DHCPv6; DNS; Python; Scapy; default gateway; DHCPv6 server; DNS server; Man-in-the-middle; IPv6; ICMPv6; DHCPv6; DNS; Python; Scapy; výchozí brána; server DHCPv6; server DNS Available in a digital repository NRGL
Aplikace pro provedení man-in-the-middle IPv6 útoků

Tato práce představuje vývoj aplikace v jazyce Python určené k provádění útoků Man-in-the-Middle (MITM) ve virtuální síti IPv6. Cílem tohoto výzkumu, motivovaného hlubokým zájmem o informační ...

Kadlec, Branislav; Jeřábek, Jan; Phan, Viet Anh
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Automaty aplikované v umění
Albrecht, Kryštof; Havel, Martin; Meduna, Alexandr
2024 - English
Tato práce představuje nový programovací jazyk, určený ke kompozici dvourozměrných vizuálních efektů. Jazyk je založen na upravené verzi celulárních automatů navržené pro kompozici. Hlavní platformou, kde efekty mají běžet, je herní engine Godot, kde jsou efekty realizovány pomocí fragment shaderů. This thesis introduces a new programming language for composition of 2D visual effects. The language is based on a modified version of cellular automata designed for composition. The primary target platform is the Godot game engine, where the visual effects run using fragment shaders, although the compiler is platform-agnostic. Keywords: automaton; cellular automaton; effect; VFX; shader; games; art; composition; DSL; GPU acceleration; automat; celulární automat; efekt; VFX; shader; hry; umění; kompozice; DSL; GPU akcelerace Available in a digital repository NRGL
Automaty aplikované v umění

Tato práce představuje nový programovací jazyk, určený ke kompozici dvourozměrných vizuálních efektů. Jazyk je založen na upravené verzi celulárních automatů navržené pro kompozici. Hlavní platformou, ...

Albrecht, Kryštof; Havel, Martin; Meduna, Alexandr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Bezpečnostní rizika senzorů v mobilních zařízeních
Henclová, Kateřina; Polčák, Libor; Hranický, Radek
2024 - English
Tato práce představuje hrozby pro mobilní bezpečnost a soukromí, které představují mobilní senzory. Představuje rozhraní Generic Sensor API, mobilní senzory a způsoby jejich zneužití. Pomocí mobilních senzorů, jako je akcelerometr, gyroskop a magnetometr, tato práce demonstruje takový útok na mobilní senzory v prohlížeči. Zvoleným útokem je rozpoznávání aktivity, které provádí predikci aktivit pomocí strojového učení se slibnými výsledky a předpovídá správnou třídu aktivit přibližně v 69% případů napříč všech tříd. Pozornost je věnována také rozšíření JShelter a tomu, zda poskytuje ochranu před nežádoucím odhalením senzorů. This work presents the threats to mobile security and privacy exposed by mobile sensors. It introduces the Generic Sensor API, the mobile sensors, and ways they can be misused. Using the mobile sensors like the accelerometer, gyroscope and magnetometer, this work demonstrates such an attack on mobile sensors in the browser. The chosen attack is activity recognition, which performs its activity prediction using machine learning with promising results, predicting the correct activity class approximately 69% of the time across all classes. Focus is also given to the JShelter extension, and whether it provides protection against unwanted sensor exposure. Keywords: Mobile sensors; Cybersecurity; Privacy; JShelter; Generic Sensor API; JavaScript; Activity recognition; Machine learning; Accelerometer; Gyroscope; Magnetometer; Mobilní senzory; kyberbezpečnost; soukromí; JShelter; Generic Sensor API; JavaScript; rozpoznávání aktivity; strojové učení; akcelerometr; gyroskop; magnetometr Available in a digital repository NRGL
Bezpečnostní rizika senzorů v mobilních zařízeních

Tato práce představuje hrozby pro mobilní bezpečnost a soukromí, které představují mobilní senzory. Představuje rozhraní Generic Sensor API, mobilní senzory a způsoby jejich zneužití. Pomocí mobilních ...

Henclová, Kateřina; Polčák, Libor; Hranický, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vliv výrazů obličeje na 3D rozpoznávání podle obličeje.
Kováč, Peter; Goldmann, Tomáš; Pleško, Filip
2024 - English
Bakalárska práca "Vplyv výrazov tváre na rozpoznávanie tváre v 3D" sa zameriava na štúdium vplyvu výrazov tváre na presnosť rozpoznávania tváre v 3D. Prvé kapitoly skúmajú rôzne techniky 3D modelovania a ich využitie vrátane 3D morfovateľných modelov (3DMM), modelov blendshape a metód založených na neurónových sieťach ako FLAME (Faces Learned with an Articulated Model and Expressions). Práca následne predstavuje nový prístup k rekonštrukcii 3D modelov tvárí z 2D obrázkov a navrhuje hodnotiaci rámec na meranie vplyvu zmien výrazov tváre na rozpoznávanie tváre v 3D. Experimentálne výsledky ukazujú, ako rôzne výrazy, ako napríklad hnev, radosť a strach, ovplyvňujú presnosť rozpoznávania. Zistenia tejto práce prispievajú k hlbšiemu pochopeniu úlohy výrazov tváre v rozpoznávaní tváre v 3D a navrhujú možné zlepšenia na zvýšenie presnosti rozpoznávacích systémov. The thesis "The impact of facial expressions on 3D face recognition" focuses on studying the effect of facial expressions on the accuracy of 3D face recognition. The first chapters explore various 3D modeling techniques and their applications, including 3D Morphable Models (3DMMs), blendshape models, and neural network-based methods like FLAME (Faces Learned with an Articulated Model and Expressions). The thesis then presents a new approach for reconstructing 3D face models from 2D images and proposes an evaluation framework to measure the impact of facial expression changes on 3D face recognition. Experimental results demonstrate how different expressions, such as anger, happiness, and fear, influence recognition accuracy. The findings of this work contribute to a deeper understanding of facial expressions’ role in 3D face recognition and propose potential improvements for enhancing recognition systems. Keywords: 3D face recognition; facial expressions; 3D Morphable Models; blendshape models; FLAME; DECA; landmark detection; 3D modeling; facial animation; 3D rozpoznávanie tvárí; výrazy tváre; 3D morfovateľné modely; modely blendshape; FLAME; DECA; detekcia bodov; 3D modelovanie; animácia tváre Available in a digital repository NRGL
Vliv výrazů obličeje na 3D rozpoznávání podle obličeje.

Bakalárska práca "Vplyv výrazov tváre na rozpoznávanie tváre v 3D" sa zameriava na štúdium vplyvu výrazov tváre na presnosť rozpoznávania tváre v 3D. Prvé kapitoly skúmajú rôzne techniky 3D ...

Kováč, Peter; Goldmann, Tomáš; Pleško, Filip
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases