Number of found documents: 41
Published from to

Výroční zpráva Evropské hodnoty o.s. 2009
Evropské hodnoty
2010 - Czech
Keywords: think-tank; vědecká setkání; Evropská unie; téma Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Evropské hodnoty o.s. 2009

Evropské hodnoty
Evropské hodnoty o.s., 2010

Efektivní koordinace národních pozic: základ úspěchu ČR v EU
Hokovský, Radko; Lebeda, Václav
2010 - Czech
Efektivní koordinace pozic České republiky na národní úrovni je základním předpokladem pro úspěšné hájení jak dlouhodo- bých, tak krátkodobých národních zájmů. Evropské záležitosti již nepředstavují zahraničně-politickou agendu, ale agendu vnitřní – záběr politik EU je natolik široký, že rozhodování na úrovni EU je třeba vnímat jako evropské patro domácí politiky. Lisabonská smlouva dále rozšířila počet oblastí, ve kterých se rozhoduje kvalifikovanou většinou. O to větší tlak vzniká na připravenost jednotlivých členských států během vyjednáva- cí fáze legislativního procesu a nutnost pro zástupce jednot- livých resortů hovořit na půdě EU jedním hlasem. Základem úspěšného vyjednávání na evropské půdě je mnohem více než doposud soulad pozic zainteresovaných resortů, jejich účinné propojení při vyjednávání horizontálních záležitostí zasahu- jících do agendy více ministerstev, ale také sdílená „institu- cionální paměť“ a ucelený přehled o vývoji agend EU a jejich vzájemných souvislostech: jednotlivé politiky EU jsou stále více propojeny a žádají si proto přístup napříč resorty, s nut- ností stanovovat horizontální priority na úrovni státu, nikoli izolovaně na úrovni jednotlivých ministerstev. Lisabonská smlouva zároveň oddělila projednávání všeobec- ných záležitostí v rámci Rady EU od záležitostí zahraničních. Tato změna by pro větší efektivitu prosazování národních po- zic měla mít za důsledek i vnitrostátní oddělení agendy. Ko- ordinace národních pozic by proto měla být svěřena úřadu funkčně i materiálně oddělenému od stávajících ministerstev, zejména pak od ministerstva zahraničních věcí. Cílem tohoto policy paperu je navrhnout konkrétní změny v současném institucionálním nastavení koordinace pozic České republiky v rámci EU, zejména v kontextu EU fungující podle Lisabonské smlouvy. Hlavním návrhem je výrazné posílení role samostatného od- boru pro evropské záležitosti podléhajícího vicepremiérovi pro evropské záležitosti (varianta I), či přímo předsedovi vlá- dy (varianta II). Úřad pro evropské záležitosti, jenž by měl for- mu samostatného ministerstva (varianta I) nebo sekretariátu pro evropské záležitosti (varianta II) musí mít trvale zajištěnu finanční i personální autonomii jak na stávajících resortech, tak na úřadu vlády. Musí být rovněž nezávislý na politické konjunktuře. Druhá sada návrhů se týká zkvalitnění práce Parlamentu Čes- ké republiky, především pak Poslanecké sněmovny, a většího zapojení zákonodárců do projednávání legislativy na úrovni EU. Klíčové je v tomto ohledu zejména posílení role Výboru pro evropské záležitosti, jehož členy by měly být ex officio místopředsedové výborů PSP relevantních z hlediska kompe- tencí EU. Keywords: think-tank; Evropské hodnoty; Česká republika; Evropská rada; Lisabonská smlouva; regionální rozvoj; aktivita; Evropská unie; politika Available in a digital repository NRGL
Efektivní koordinace národních pozic: základ úspěchu ČR v EU

Efektivní koordinace pozic České republiky na národní úrovni je základním předpokladem pro úspěšné hájení jak dlouhodo- bých, tak krátkodobých národních zájmů. Evropské záležitosti již nepředstavují ...

Hokovský, Radko; Lebeda, Václav
Evropské hodnoty o.s., 2010

Nová Evropská komise: Jaké priority pro „post-lisabonskou“ EU?
Hokovský,Radko
2009 - Czech
Nová Evropská komise, jejíž mandát by měl začít 1. února 2010, ponese výrazný kus odpovědnosti za další vývoj Evropské unie. Tu lze dnes označit jako „post-lisabonskou“ ze dvou důvodů. Rok 2010 měl završit posun EU do pozice nejkonkurenceschopnější znalostní ekonomiky světa díky tzv. Lisabonské strategii. A zároveň otevírá etapu fungování EU podle Lisabonské smlouvy. Tento dvojí smysl odkazu na portugalskou metropoli dobře vystihuje rozporuplnost situace, ve které se dnešní EU nachází: na jedné straně rizika ztělesněná dosavadním neúspěchem její Lisabonské strategie; na straně druhé příležitosti naznačené nalezením shody na relativně ambiciózní reformě jejího fungování v podobě Lisabonské smlouvy. Navržený tým udržuje nemalou kontinuitu s končící Komisí v personální rovině: 14 současných členů Komise by mělo pokračovat v dalším volebním období. Nikdo však nezůstal u svého dosavadního portfolia. Samotné vymezení portfolií doznalo řady změn. Na rozdíl od končící Komise nově navržená portfolia působí vyváženěji: kupříkladu dnes již téměř příslovečné portfolio „mnohojazyčnost“ je sloučeno s portfoliem vzdělávání, kultury a mládeže; naopak doposud velmi silnému portfoliu podnikání a průmyslu byly některé oblasti odebrány. Je to nepochybně dáno zejména tím, že se jedná o první Komisi, která je sestavována na základě konkrétních zkušeností s fungováním 27-členného kolegia. Komise Barroso I vznikla jen několik měsíců po přechodu z 20 členů na 25, další dva komisaři přibyli až v roce 2007 (což mimochodem vysvětluje právě ono slavné portfolio mnohojazyčnosti). Keywords: Policy Paper; Evropské hodnoty; think-tank; Evropská komise; politika; Evropská unie Available in a digital repository NRGL
Nová Evropská komise: Jaké priority pro „post-lisabonskou“ EU?

Nová Evropská komise, jejíž mandát by měl začít 1. února 2010, ponese výrazný kus odpovědnosti za další vývoj Evropské unie. Tu lze dnes označit jako „post-lisabonskou“ ze dvou důvodů. Rok 2010 měl ...

Hokovský,Radko
Evropské hodnoty o.s., 2009

Finanční rámec po roce 2013 na startovní čáře
Falathová,Alena
2009 - Czech
Postupující proces globalizace klade před Evropskou unii nové politické, hospodářské a bezpečností výzvy. Nutnost reagovat na tyto nové výzvy posouvá původní smysl evropské integrace - poválečné snahy zajit mírové spolužití dříve nepřátelských evropských států a posílit hospodářství skrze svobodné konkurenční prostředí jednotného trhu. Novým smyslem evropského integračního procesu je zachovat silné postavení a konkurenceschopnost členských zemí Evropské unie v prostředí postupně se liberalizujícího mezinárodního obchodu a s tím spojeného růstu nových ekonomických mocností. Keywords: think-tank; Evropské hodnoty; policy paper; finanční rámec; Evropská unie; politika; ekonomie Available in a digital repository NRGL
Finanční rámec po roce 2013 na startovní čáře

Postupující proces globalizace klade před Evropskou unii nové politické, hospodářské a bezpečností výzvy. Nutnost reagovat na tyto nové výzvy posouvá původní smysl evropské integrace - poválečné snahy ...

Falathová,Alena
Evropské hodnoty o.s., 2009

Efektivní politická komunikace
Nguyen, Linh
2009 - Czech
Publikace, která se vám dostává do rukou, si klade za cíl posílení komu- nikačních schopností a dovedností v politických tématech. Získat si přízeň voličů, veřejnosti nebo určitých skupin je dnes extrémně důležité. Ať půso- bíte v evropských institucích, státní správě nebo v politickém aparátu, tak je přízeň velmi důležitým ukazatelem. Efektivní využití úspěšných postupů a nových technologií je obsahem příspěvků ve sborníku. Anna Matušková se ve svém příspěvku Politika a komunikace zabývá otázkou, proč je důležité komunikovat se svým voličem a jak dále formulo- vat své sdělení. Ve druhém textu se Otto Eibl snaží představit nový fenomén v dnešním komunikačním světě a to takzvaný Web 2.0, který může, ale i nemusí pomoct politikům nebo mediátorům k novým možnostem v kon- taktu s veřejností. Jan Krčmář ve svém textu „Vizuální image v politice“ vysvětluje, že komunikace není vaší jedinou zbraní. Je-li čtenář voličem, kandidujícím politikem, novinářem, studentem či jinak aktivním členem občanské společnosti, najde v této publikace cenné informace a doporučení, jež se týkají významu politické komunikace. Věřím, že rady zprostředkované příspěvky v této publikaci pomohou významně obohatit čtenáře, kteří se chtějí dozvědět více o problematice marketingu a politické komunikace. Je jen na nás jakých nástrojů použi- jeme, nicméně jednou z cest jak úspěšně prosadit své zájmy je naslouchat druhým. Keywords: think-tank; Evropské hodnoty; historie; výzkum; komunikace; politika; Evropská unie Available in a digital repository NRGL
Efektivní politická komunikace

Publikace, která se vám dostává do rukou, si klade za cíl posílení komu- nikačních schopností a dovedností v politických tématech. Získat si přízeň voličů, veřejnosti nebo určitých skupin je dnes ...

Nguyen, Linh
Evropské hodnoty o.s., 2009

Výroční zpráva 2008
Evropské hodnoty
2009 - Czech
Keywords: think-tank; vědecká setkání; periodika; volby Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2008

Evropské hodnoty
Evropské hodnoty o.s., 2009

Reforma rozpočtu Evropské unie a finanční rámec po roce 2013
Falathová,Alena
2009 - Czech
Publikace Evropských hodnot, o.s., jejímž ústředním tématem je reforma rozpočtu Evropské unie a její vliv na podobu nového finančního rámce po roce 2013. Evropská unie dnes čelí novým vý- zvám souvisejícím s postupující globalizací, klimatickými změnami, problé- my se zabezpečením dodávek energie, demografickými změnami, zvýšením počtu imigrantů, nárůstem kriminality a teroristických hrozeb. Ačkoliv si jsou evropští politici i úředníci těchto výzev dlouhodobě vědomi, jejich ře- šení zůstává dodnes ve velké míře pouze na papíře ve formě politických deklarací. Současná struktura evropského rozpočtu jakoby zaspala příchod nové- ho tisíciletí a stále připomíná dobu, kdy bylo hlavní prioritou Evropské unie vytvoření jednotného trhu a s tím spojené posilování hospodářské a sociální soudržnosti. Největší část rozpočtu tak i dnes připadá na Společnou země- dělskou politiku a Politiku soudržnosti. Jako strašáky minulosti ji doprovází systém korekčních mechanismů, zejména britský rabat. Pokud chce Evropská unie obstát ve světle nových výzev, bude mu- set sladit své politické priority se strukturou svého rozpočtu. Lisabonská smlouva přináší nové rozdělení rozpočtových pravomocí a posiluje možnosti Evropského parlamentu, jakožto jediného přímého zástupce občanů, smě- řování evropských peněz ovlivnit. Vyjednávání o finančním rámci 2013 tak bude zkušebním polem pro Evropský parlament, ve kterém se ukáže, do jaké míry dokáže své nově získané pravomoci využít. Publikace, kterou jste právě otevřeli, má za cíl přiblížit postoje Evropského parlamentu, Komise a zástupců České republiky v debatě o reformě evropského rozpočtu a nastavení nového finančního rámce po roce 2013. Najdete v ní analýzu současné debaty o reformě evropského rozpočtu a rozhovory s řečníky veřejné diskuse, pořádané na toto téma v listopadu 2009 v prostorách CERGE-EI. Na tuto diskusi navazuje i článek Jana Žižky z deníku Mladá fronta E15, který se stal mediálním partnerem Evropského klubu. Tato publikace, ale ani uspořádání listopadového Evropského klubu na téma „Kam potečou peníze po roce 2013 – Evropský parlament jako hlas občanů při rozhodování o Finanční perspektivě 2014–2020“, by nebyly možné bez laskavé pomoci našich partnerů – informační kanceláře Evrop- ského parlamentu, Odboru informování o evropských záležitostech Úřa- du vlády ČR, nadace Konrad Adenauer Stiftung, Evropského hnutí v ČR a společnosti Donath-Burson-Marsteller. Keywords: think-tank; Evropské hodnoty; rozpočet; Evropská komise; projekty; Evropská unie; parlament; politika Available in a digital repository NRGL
Reforma rozpočtu Evropské unie a finanční rámec po roce 2013

Publikace Evropských hodnot, o.s., jejímž ústředním tématem je reforma rozpočtu Evropské unie a její vliv na podobu nového finančního rámce po roce 2013. Evropská unie dnes čelí novým vý- zvám ...

Falathová,Alena
Evropské hodnoty o.s., 2009

3×10 argumentů k Lisabonské smlouvě
Lebeda,Václav
2009 - Czech
Policy Brief 3×10 argumentů k Lisabonské představuje hlavní změny, které Lisabonská smlouva přináší, objasňuje argumenty odpůrců Lisabonské smlouvy, které však Lisabonská smlouva nepřináší a přichází s deseti důvody, proč by měla být Lisabonská smlouva v České republice ratifikována. Keywords: think-tank; Evropské hodnoty; Policy Brief; Lisabosnká smlouva; občanské právo; právo; kompetence; politika; Evropská unie Available in a digital repository NRGL
3×10 argumentů k Lisabonské smlouvě

Policy Brief 3×10 argumentů k Lisabonské představuje hlavní změny, které Lisabonská smlouva přináší, objasňuje argumenty odpůrců Lisabonské smlouvy, které však Lisabonská smlouva nepřináší a přichází ...

Lebeda,Václav
Evropské hodnoty o.s., 2009

Volby do Evropského parlamentu: Co mohou změnit?
Hokovský,Radko
2008 - Czech
Ať již je čtenář voličem, kandidujícím politikem, novinářem, studentem či jinak aktivním členem občanské společnosti, najde v této publikace cenné informace a doporučení, jež se týkají významu Evropského parlamentu, důležitosti evropských voleb a metod politického marketingu Keywords: Evropský parlament; think-tank; Evropské hodnoty; studie; volič; Česká republika; politika; Evropská unie; evropská integrace; volby Available in a digital repository NRGL
Volby do Evropského parlamentu: Co mohou změnit?

Ať již je čtenář voličem, kandidujícím politikem, novinářem, studentem či jinak aktivním členem občanské společnosti, najde v této publikace cenné informace a doporučení, jež se týkají významu ...

Hokovský,Radko
Evropské hodnoty o.s., 2008

Europe freer, safer, stronger
Hokovsky,Radko; Riedel,Rafal; Rommens,Thijs; Rodríguez,Cristina Martín; Miccinilli, Máximo; Terranova, Florence
2008 - Czech
Publikace policy paperů European Values Network 2008 představuje návrhy na řešení hlavních výzev, kterým v současné době evropská společnost čelí – legitimita vládnutí v EU, hranice a sousedství EU, prevence ilegální imigrace, nové strategie pro transatlantické partnerství, konkurenceschopnost ekonomiky a sociální systémy v EU. Policy papery jsou výsledkem druhého ročníku programu European Values Network. Keywords: Evropské hodnoty; think-tank; Evropská komise; politika; Evropská unie; evropská integrace; migrace Available in a digital repository NRGL
Europe freer, safer, stronger

Publikace policy paperů European Values Network 2008 představuje návrhy na řešení hlavních výzev, kterým v současné době evropská společnost čelí – legitimita vládnutí v EU, hranice a sousedství EU, ...

Hokovsky,Radko; Riedel,Rafal; Rommens,Thijs; Rodríguez,Cristina Martín; Miccinilli, Máximo; Terranova, Florence
Evropské hodnoty o.s., 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases