Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 452
Published from to

Staré skládky komunálního odpadu inventarizované v Systému evidence kontaminovaných míst
Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav
2022 - Czech
Databáze Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) naplněná ke konci roku 2021 v rámci Národní inventarizace kontaminovaných míst na počet 10 134 záznamů hodnocených kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst obsahuje mj. 4619 lokalit evidovaných jako typ „skládka TKO“. Tato část databáze spolu s doplňkovými informačními zdroji byla podrobena analýze z pohledu parametrů jako jsou délka skládkování, datum uzavření skládky, velikost (plocha) skládky, lokalizace (územní reprezentativnost), stav poznatků o skládce, o její rizikovosti a o časové naléhavosti pro případná nápravná opatření. Získaná historická i aktuální data o starých skládkách komunálního odpadu jsme interpretovali a použili pro přípravu kritérií multikriteriálního výběru hlavních typů starých skládek a konkrétních lokalit pro odběry vzorků a technické práce, připravované v rámci následného výzkumného projektu. Výběr skládek pro odběry bude reprezentativní, pokud půjde o staré skládky komunálního odpadu, které se nacházejí v krajích Jihočeském, Jihomoravském, Středočeském a kraji Vysočina, mají rozlohu nad 100 m2, jsou kategorie P a A, nebyla pro ně stanovena nápravná opatření, nemají zajištěné financování nápravných opatření, skládkovalo se na nich 5 až 55 let a skládkování bylo ukončeno v devadesátých letech. The database of the Contaminated Sites Registration System, filled in at the end of 2021 as part of the National Inventory of Contaminated Sites for the number of 10,134 records of assessed contaminated and potentially contaminated sites, contains, amongst other data, 4,619 sites registered as a “Solid Municipal Waste Landfill” type. This part of the database, together with additional information sources, was analysed in terms of parameters such as landfilling duration, landfill closure date, landfill size (area), location (territorial representativeness), state of knowledge about the landfill, and its risk and time urgency for possible corrective measures. We interpreted the obtained historical and current data on old municipal waste landfills and used them for the preparation of criteria for multi-criteria selection of the main types of old landfills and the selection of specific sites for sampling and technical works, to be done within the subsequent research project. The selection of landfills for sampling will be representative in the case of old municipal waste landfills, which are located in the South Bohemian, South Moravian, Central Bohemian and Vysočina regions. They should have an area of more than 100 m2, be of categories P and A, not having any set corrective measures, with an absence of the financing of remedial measures, be landfilled between 5 to 55 years and their landfilling activities having been terminated in the 1990s. Keywords: odpad; skládky tuhého komunálního odpadu; komunální odpad; nelegální skládky; soupis kontaminovaných míst; potenciálně kontaminovaná místa; údaje a záznamy o kontaminovaných lokalitách; kritéria pro multikriteriální analýzu; waste; municipal solid waste landfills; municipal waste; illegal landfills; inventory of contaminated sites; potentially contaminated sites; data and records of contaminated sites; criteria for multi-criteria analysis Available in a digital repository NRGL
Staré skládky komunálního odpadu inventarizované v Systému evidence kontaminovaných míst

Databáze Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) naplněná ke konci roku 2021 v rámci Národní inventarizace kontaminovaných míst na počet 10 134 záznamů hodnocených kontaminovaných a potenciálně ...

Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav
CENIA, 2022

Výsledky národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2019–2021)
Suchánek, Zdeněk
2022 - Czech
Základním cílem NIKM bylo podchycení a základní vyhodnocení co nejúplnějšího počtu kontaminovaných míst/potenciálně kontaminovaných míst (KM/PKM) na území celého státu. 2. etapa NIKM byla dokončena k 31.12.2021. Projekt proběhl v souladu se závaznou metodikou a manuálem. Na projektu spolufinancovaném z FS v rámci OPŽP se podílely týmy CENIA (management projektu a příprava indicií KM/PKM pomocí metod DPZ) a dodavatelů vybraných veřejnou soutěží. Plošnou inventarizaci zajistili členové „Společnosti DEKONTA, VZ Ekomonitor, GEOtest – NIKM 2. Administraci inventarizace (záznamy v SEKM) zajišťovala firma ProGeo Consulting s.r.o. a supervizi Ing. Jiří Tylčer, CSc. Na území České republiky bylo ze dvou základních zdrojů IS SEKM a DPZ prověřováno celkem 30 020 lokalit či indicií, ze kterých bylo jako KM/PKM vyhodnoceno 8 643 míst. Zbývajících 21 377 lokalit či indicií bylo vyloučeno. Z dalších zdrojů bylo evidováno 1491 nových hodnocených lokalit. K 31. 12. 2021 bylo v SEKM evidováno celkem 10 134 KM/PKM (tzv. hodnocených lokalit). Tato KM/PKM mají v databázi SEKM zpracovaný záznam minimálně v rozsahu tzv. souhrnného formuláře včetně vyhodnocené priority dalšího postupu. Vrstva obsahovala 17 011 indicií, které následně inventarizační týmy ověřovaly v terénu. Z výsledků inventarizace byly mimo hlavní výstupy zpracovány i mapy distribucí KM/PKM v SO ORP 14 krajů, a to pro každou ze tří kategorii priorit (A, P, N). Výsledkem NIKM je naplněná databáze SEKM (10 134 záznamů), 14 zpráv o inventarizaci v jednotlivých krajích a Zpráva o inventarizaci na území ČR. Keywords: kontaminovaná místa; potenciálně kontaminovaná místa; inventarizace kontaminovaných míst; evidence kontaminovaných míst; distribuce kontaminovaných míst; databáze SEKM; contaminated sites; potentially contaminated sites; inventory of contaminated sites; records of contaminated sites; distribution of contaminated sites; SEKM database Available in a digital repository NRGL
Výsledky národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2019–2021)

Základním cílem NIKM bylo podchycení a základní vyhodnocení co nejúplnějšího počtu kontaminovaných míst/potenciálně kontaminovaných míst (KM/PKM) na území celého státu. 2. etapa NIKM byla dokončena k ...

Suchánek, Zdeněk
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí v kraji Hl. m. Praha 2021
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
2022 - Czech
Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v kraji Hl. m. Praha 2021

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí v Jihočeském kraji 2021
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
2022 - Czech
Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v Jihočeském kraji 2021

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí v Ústeckém kraji 2021
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
2022 - Czech
Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v Ústeckém kraji 2021

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
CENIA, 2022

Hydrogeologická a hydrologická data v záznamech kontaminovaných lokalit v databázi SEKM
Tylčer, Jiří; Suchánek, Zdeněk
2022 - Czech
V databázi Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) aktualizované projektem Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM, 2018-2021) je ve stavu v květnu 2022 evidováno přibližně 10 200 kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst. Každý strukturovaný záznam takové lokality obsahuje řadu hydrogeologických a hydrologických charakteristik, které slouží především pro posouzení možnosti migrace kontaminace. Nejdůležitějším syntetickým parametrem hydrogeologických a hydrologických poměrů na lokalitě je „Možnost migrace kontaminace“. Podkladem pro hodnocení je přiřazení lokality do jedné z pěti skupin typů hydrogeologických struktur kontaminovaných míst. Pro soubor lokalit nejvyšší kategorie priority A demonstrujeme statistická data o výskytu sledovaných „hydro“ parametrů v členění podle pěti typů možnosti migrace, a to pro každou podkategorií A1, A2 a A3. V souhrnné mapce území České republiky je uvedena lokalizace 451 předmětných kontaminovaných míst kategorie priority A. As of May 2022, approximately 10,200 contaminated and potentially contaminated sites are registered in the database of the Contaminated Sites Registration System (SEKM) updated by the National Inventory of Contaminated Sites project (NIKM, 2018-2021). Each structured record of such site contains a number of hydrogeological and hydrological characteristics, which serve primarily to assess the possibility of contamination migration. The most important synthetic parameter of the hydrogeological and hydrological conditions at the site is the "Possibility of migration of contamination". The basis for the assessment is the assignment of the site to one of the five groups of types of hydrogeological structures of contaminated sites. For the set of localities of the highest priority category A, we demonstrate statistical data on the occurrence of the monitored "hydro" parameters, broken down by five types of migration options, for each subcategory A1, A2 and A3. The summary map of the territory of the Czech Republic shows the location of 451 subject contaminated sites of priority category A. Keywords: registrace kontaminovaných lokalit; záznam o kontaminované lokalitě; hydrogeologická charakteristika lokality; hydrologická situace; možnosti migrace kontaminace; registration of contaminated sites; record of contaminated site; hydrogeological characteristics of the locality; hydrological situation; possibilities of migration of contamination Available in a digital repository NRGL
Hydrogeologická a hydrologická data v záznamech kontaminovaných lokalit v databázi SEKM

V databázi Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) aktualizované projektem Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM, 2018-2021) je ve stavu v květnu 2022 evidováno přibližně 10 200 ...

Tylčer, Jiří; Suchánek, Zdeněk
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí v Karlovarském kraji 2021
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
2022 - Czech
Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v Karlovarském kraji 2021

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
CENIA, 2022

Zpráva o životním prostředí v Královéhradeckém kraji 2021
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
2022 - Czech
Keywords: doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí; agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality Available in a digital repository NRGL
Zpráva o životním prostředí v Královéhradeckém kraji 2021

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
CENIA, 2022

Efektivita využití indicií kontaminovaných míst získaných pomocí DPZ pro Národní inventarizaci kontaminovaných míst
Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav
2022 - Czech
Projekt Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM) měl za cíl naplnit databázi Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) na stav cca 9053 aktualizovaných a validovaných záznamů s vyhodnocenou prioritou, zohledňující rizikovost z pohledu života a zdraví obyvatel a životního prostředí. Očekáváme, že počet záznamů bude přibližně 10100. Tisíce z kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst (KM/PKM) zanesených v Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) jsou zároveň místy nakládání s odpady. Článek je zaměřen na možnosti využití informací z inventarizace pro problematiku nakládání s odpady. Úvodní projektová úloha realizovaná v letech 2018–2019 se týkala mapování indicií KM/PKM metodami dálkového průzkumu Země (DPZ). Mapování přineslo řadu poznatků o územní distribuci indicií. Použitím metod DPZ byla získána významná část (cca 18 %) z celkového počtu cca 10100 hodnocených lokalit evidovaných v SEKM. Ze skupiny typů indicií zjištěných pomocí metod DPZ a souvisejících s komunálními odpady (typy indicií c, p, l, r) pochází 48,5 % všech záznamů hodnocených lokalit vzniklých z indicií. Využití metod DPZ, např. interpretace ortofotomap může být významným přínosem pro výkon veřejné správy na úseku územního plánování a ochrany životního prostředí. SEKM je dnes kompletní veřejnou databází Ministerstva životního prostředí využitelnou odbornou i laickou veřejností. Řada v ní obsažených informací může být využita pro problematiku ukládání odpadů na povrchu terénu. The National Inventory of Contaminated Sites (NIKM) project was aimed to fill the database of the Contaminated Sites Register (SEKM) with approximately 9053 updated and validated records with evaluated priority, taking into account the risk from the point of view of life and health of the population and the environment. We expect the number of records to be approximately 10100. Thousands of contaminated and potentially contaminated sites (KM / PKM) entered in the SEKM register are also waste management sites. The article focuses on the possibility of using information from the inventory for waste management. The initial project task implemented in the years 2018–2019 concerned the mapping of KM / PKM clues by remote sensing (RS) methods. The mapping provided a wealth of insights into the territorial distribution of clues. Using remote sensing methods, a significant part (approx. 18%) was obtained from the total number of approx. 10100 evaluated sites registered in SEKM. 48.5% of all records of evaluated localities arising from clues come from the group of types of clues determined using remote sensing methods and related to municipal waste (types of clues c, p, l, r). The use of remote sensing methods, such as the interpretation of orthophotomaps, can be a significant benefit for the performance of public administration in the field of spatial planning and environmental protection. Today, SEKM is a complete public database of the Ministry of the Environment that can be used by the professional and general public. Many of information contained in it can be used for the issue of waste disposal on the surface. Keywords: inventář kontaminovaných míst; kontaminovaná místa; potenciálně kontaminovaná místa; stopy kontaminovaných míst; stopy dálkového průzkumu Země; nakládání s odpady; contaminated sites inventory; contaminated sites; potentionally contaminated sites; clues of contaminated sites; remote sensing clues; waste management Available in a digital repository NRGL
Efektivita využití indicií kontaminovaných míst získaných pomocí DPZ pro Národní inventarizaci kontaminovaných míst

Projekt Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM) měl za cíl naplnit databázi Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) na stav cca 9053 aktualizovaných a validovaných záznamů s ...

Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav
CENIA, 2022

Data a aplikace Laboratoře dálkového průzkumu
Kvapil, Jiří
2022 - Czech
Keywords: data dálkového průzkumu; radar; multispektrál; remote sensing data; radar; multispectral Available in a digital repository NRGL
Data a aplikace Laboratoře dálkového průzkumu

Kvapil, Jiří
CENIA, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases