Number of found documents: 211
Published from to

Charakterizace organických sloučenin v PM1 aerosolu v Kladně v zimním období 2016
Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk
2016 - Czech
Organické sloučeniny a markery používané pro identifikaci hlavních emisních zdrojů byly měřeny v PM1 aerosolu v malém městě Kladně-Švermově. Nejvyšší koncentrace byly pro anhydridy monosacharidů a pryskyřičné kyseliny (spalování biomasy). Dalšími analyzovanými skupinami organických sloučenin a markerů byly polycyklické aromatické uhlovodíky (emise z dopravy a nedokonalého spalování), hopany (spalování uhlí, doprava), sterany (doprava), sacharidy a alkany. In this work the organic compounds and organic markers used for the identification of main aerosol sources were measured in PM1 aerosol in a small town (Kladno-Švermov) near Prague. Monosaccharide anhydrides and resin acids (emissions from biomass combustion) were found especially. Polycyclic aromatic hydrocarbons (emissions from traffic and incomplete combustion), hopanes (traffic, coal combustion), steranes (traffic), saccharides and alkanes were other groups of analysed organic compounds. Keywords: organic tracer; urban aerosol; PM1 Available in digital repository of the ASCR
Charakterizace organických sloučenin v PM1 aerosolu v Kladně v zimním období 2016

Organické sloučeniny a markery používané pro identifikaci hlavních emisních zdrojů byly měřeny v PM1 aerosolu v malém městě Kladně-Švermově. Nejvyšší koncentrace byly pro anhydridy monosacharidů a ...

Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk
Ústav analytické chemie, 2016

SMV-2016-719: Detekce a identifikace zdrojů nanočástic produkovaných činností vojenské techniky
Večeřa, Zbyněk
2016 - Czech
V rámci studie, která probíhala ve vojenském výcvikovém prostoru „Vyškov“ a na trenažerech Univerzity obrany v Brně, se sledovaly zdroje nanočástic produkovaných různými druhy vojenské techniky. Předběžné výsledky ukazují, že zdrojem nanočástic jsou zejména výfukové zplodiny motorů pohánějících studovanou vojenskou techniku a povýstřelové zplodiny. Možný vliv nanočástic na obsluhu vojenské techniky se v současnosti vyhodnocuje. In the study, which took place in a military training area "Vyškov" and simulators University of Defence, we monitored and identified the sources nanoparticles produced various kinds of military equipment. Preliminary results indicate that the source of nanoparticles are especially exhaust gases of engines powering military equipment and studied after shoot fumes. Potential impact of nanoparticles on the service staff of military equipment is currently being evaluated. Keywords: nanoparticles Available on request at various institutes of the ASCR
SMV-2016-719: Detekce a identifikace zdrojů nanočástic produkovaných činností vojenské techniky

V rámci studie, která probíhala ve vojenském výcvikovém prostoru „Vyškov“ a na trenažerech Univerzity obrany v Brně, se sledovaly zdroje nanočástic produkovaných různými druhy vojenské techniky. ...

Večeřa, Zbyněk
Ústav analytické chemie, 2016

Zvýšení účinnosti kontinuálního aerosolového vzorkovače
Mikuška, Pavel; Čapka, Lukáš; Večeřa, Zbyněk
2016 - Czech
Příspěvek se zabývá zvýšením účinnosti záchytu ACTJU vzorkovače i pro částice menší než 300 nm. Použitím tzv. „růstové trubky“ (RT), která je umístěna před vzorkovačem, vzroste velikost částic na několik µm a zvětšené částice jsou pak snadno kvantitativně zachyceny v ACTJU vzorkovači. Contribution deals with increasing of collection efficiency of ACTJU sampler also for particles smaller than 300 nm in diameter. Use of so-called „growth tube“ (GT) located upstream of the ACTJU results in increase of particle size to several µm. Enlarged particles are then easily quantitative collected in ACTJU sampler. Keywords: continuous sampler; on-line analysis; atmospheric aerosol Available in digital repository of the ASCR
Zvýšení účinnosti kontinuálního aerosolového vzorkovače

Příspěvek se zabývá zvýšením účinnosti záchytu ACTJU vzorkovače i pro částice menší než 300 nm. Použitím tzv. „růstové trubky“ (RT), která je umístěna před vzorkovačem, vzroste velikost částic na ...

Mikuška, Pavel; Čapka, Lukáš; Večeřa, Zbyněk
Ústav analytické chemie, 2016

Metodika aplikace esenciálních olejů a jejich složek k dosažení fungiastického účinku v depozitářích papírových artefaktů ohrožených mikrobiálním napadením vlivem vysoké relativní vlhkosti
Milichovský, M.; Večeřa, Zbyněk; Neuvirt, J.
2016 - Czech
Metodika se týká ochrany artefaktů na papíře s použitím esenciálních olejů. Je souhrnem znalostí, zásad a postupů, jak tyto látky nebo jejich analogy připravené uměle používat a vyvarovat se tak zbytečných chyb až negativních dopadů na ochraňované lignocelulózové materiály. Methodology concerns the protection of artifacts on paper using essential oils. It is the sum of knowledge, policies and procedures, as these substances or their analogs artificially prepared to use so as to avoid unnecessary mistakes to be protected negative impact on lignocellulosic materials. Keywords: essential oils; archived paper materials; relative humidity; microbial attack Available on request at various institutes of the ASCR
Metodika aplikace esenciálních olejů a jejich složek k dosažení fungiastického účinku v depozitářích papírových artefaktů ohrožených mikrobiálním napadením vlivem vysoké relativní vlhkosti

Metodika se týká ochrany artefaktů na papíře s použitím esenciálních olejů. Je souhrnem znalostí, zásad a postupů, jak tyto látky nebo jejich analogy připravené uměle používat a vyvarovat se tak ...

Milichovský, M.; Večeřa, Zbyněk; Neuvirt, J.
Ústav analytické chemie, 2016

SMV-2016-736: Odezva vegetace na přítomnost nanočástic CdO v ovzduší
Večeřa, Zbyněk
2016 - Czech
Studie vlivu zvýšené koncentrace nanočástic oxidu kademnatého v ovzduší na obsah Cd v jehličnatém smrku ztepilém (Picea abies) a listnatém buku lesním (Fagus sylvatica). Odhad citlivosti městských lesů a dřevin k působení abiotických stresů a extrémních klimatických událostí. Study of the impact of elevated concentrations of nanoparticles of cadmium oxide in the air on Cd content in coniferous Norway spruce (Picea abies) and deciduous beech (Fagus sylvatica). Estimation of the sensitivity of urban forests and woody species to the effects of abiotic stresses and extreme climatic events. Keywords: CdO nanoparticles; plants; Picea abies; Fagus sylvatica Available on request at various institutes of the ASCR
SMV-2016-736: Odezva vegetace na přítomnost nanočástic CdO v ovzduší

Studie vlivu zvýšené koncentrace nanočástic oxidu kademnatého v ovzduší na obsah Cd v jehličnatém smrku ztepilém (Picea abies) a listnatém buku lesním (Fagus sylvatica). Odhad citlivosti městských ...

Večeřa, Zbyněk
Ústav analytické chemie, 2016

Alelopúatie kořenových exsudátů Ambrózie peřenolisté (Ambrosia artemisiifolia L.)
Figala, J.; Lojková, L.; Lvončík, S.; Hohnová, Barbora; Moravcová, Dana; Formánek, P.
2015 - Czech
Ambrózie peřenolistá (Ambrosia artemisiifolia L.) pochází ze Severní Ameriky a do Evropy byla zavlečena ve druhé polovině 19. století. Ambrózie peřenolistá je plevelem polních plodin a producentem značného množství vysoce alergenního pylu. V předložené práci jsou prezentovány poznatky o alelopatickém působení kořenových výměšků (exsudátů) ambrózie peřenolisté na klíčení a růst vybraných druhů rostlin. Invasive plant Ambrosia artemisiifolia (Asteraceae) of North American origin is an important agricultural weed in Europe and also occupies large non-crop areas with a range that is likely to accelerate under climate change. Its pollen grains are noxious aeroallergens and cause summer hay fever. Knowledge on allelopathic effect of root exudates of Ambrosia artemisiifolia on germination and growth of plant species are presented in this work. Keywords: root exudates; allelopathy; common ragweed Available in digital repository of the ASCR
Alelopúatie kořenových exsudátů Ambrózie peřenolisté (Ambrosia artemisiifolia L.)

Ambrózie peřenolistá (Ambrosia artemisiifolia L.) pochází ze Severní Ameriky a do Evropy byla zavlečena ve druhé polovině 19. století. Ambrózie peřenolistá je plevelem polních plodin a producentem ...

Figala, J.; Lojková, L.; Lvončík, S.; Hohnová, Barbora; Moravcová, Dana; Formánek, P.
Ústav analytické chemie, 2015

Složení částic a plynů v emisích zážehových motorů: vliv jízdních režimů a alkoholových paliv
Mikuška, Pavel; Křůmal, Kamil; Coufalík, Pavel; Vojtíšek-Lom, M.; Beránek, V.; Štolcpartová, Jitka; Večeřa, Zbyněk
2015 - Czech
Chemické složení částic a plynných sloučenin v emisích zážehového motoru závisí na provozním režimu, způsobu tvorby palivové směsi a použitém palivu. Emise částic (jak hmotnostní koncentrace, tak zejména početní koncentrace částic) byly u motoru s přímou tvorbou směsi (motor DISI) výrazně vyšší než u motoru s nepřímou tvorbou směsi (MPI). Chemical composition of particles and gaseous compounds in emissions of spark-ignition engine depends on operation cycle and the method of formation of the fuel mixture. Particulate emissions (both particle mass and especially particle number concentration) were significantly higher at engine with the direct formation of mixture (engine DISI) than at engine with indirect formation of the mixture (MPI), and were affected both by the operating conditions and by the fuel used. Keywords: spark ignition engine; emission composition; DISI and MPI engine Available in digital repository of the ASCR
Složení částic a plynů v emisích zážehových motorů: vliv jízdních režimů a alkoholových paliv

Chemické složení částic a plynných sloučenin v emisích zážehového motoru závisí na provozním režimu, způsobu tvorby palivové směsi a použitém palivu. Emise částic (jak hmotnostní koncentrace, tak ...

Mikuška, Pavel; Křůmal, Kamil; Coufalík, Pavel; Vojtíšek-Lom, M.; Beránek, V.; Štolcpartová, Jitka; Večeřa, Zbyněk
Ústav analytické chemie, 2015

Koncentrace kovů v městském aerosolu a ve výfukových emisích automobilů
Coufalík, Pavel; Mikuška, Pavel; Křůmal, Kamil; Vojtíšek, M.; Matoušek, Tomáš; Večeřa, Zbyněk
2015 - Czech
V rámci tohoto výzkumu byly sledovány celkové koncentrace kovů ve vzorcích aerosolu a motorových emisích a byly určovány jejich biodostupné podíly. Biodostupnost kovů in vitro by měla být posuzována pomocí extrakce v simulovaných plicních kapalinách s nízkým povrchovým napětím. Total metals concentrations in aerosol samples and exhaust fumes as well as the bioaccessible proportions of metals were determined. The bioaccessibility of metals in vitro should be assessed according to the extraction in simulated lung fluids with a low surface tension. Keywords: PM1; metals; bioavailability Available in digital repository of the ASCR
Koncentrace kovů v městském aerosolu a ve výfukových emisích automobilů

V rámci tohoto výzkumu byly sledovány celkové koncentrace kovů ve vzorcích aerosolu a motorových emisích a byly určovány jejich biodostupné podíly. Biodostupnost kovů in vitro by měla být posuzována ...

Coufalík, Pavel; Mikuška, Pavel; Křůmal, Kamil; Vojtíšek, M.; Matoušek, Tomáš; Večeřa, Zbyněk
Ústav analytické chemie, 2015

Porovnání technik pro stanovení monoterpenů v lese
Křůmal, Kamil; Večeřová, Kristýna; Holišová, Petra; Urban, Otmar; Pallozzi, E.; Guidolotti, G.; Calfapietra, C.; Večeřa, Zbyněk
2015 - Czech
V této práci porovnávány tři různé techniky (1 online a 2 offline) pro stanovení monoterpenů v lese. Monoterpeny byly stanoveny pomocí PTR-MS, difúzních denuderů se stékajícím filmem kapaliny a tenaxových desorpčních trubiček. In this work three different techniques (1 online and 2 offline) for determination of monoterpenes in forest were compared. Monoterpenes were determined by PTR-MS (Proton Transfer Reaction Mass Spectrometer), cylindrical wet effluent diffusion denuders and tenax tubes. Keywords: monoterpenes; denuder; tenax Available in digital repository of the ASCR
Porovnání technik pro stanovení monoterpenů v lese

V této práci porovnávány tři různé techniky (1 online a 2 offline) pro stanovení monoterpenů v lese. Monoterpeny byly stanoveny pomocí PTR-MS, difúzních denuderů se stékajícím filmem kapaliny a ...

Křůmal, Kamil; Večeřová, Kristýna; Holišová, Petra; Urban, Otmar; Pallozzi, E.; Guidolotti, G.; Calfapietra, C.; Večeřa, Zbyněk
Ústav analytické chemie, 2015

Organické sloučeniny na prachových částicích v emisích benzínových automobilů
Mikuška, Pavel; Křůmal, Kamil; Coufalík, Pavel; Večeřa, Zbyněk; Vojtíšek, M.
2015 - Czech
V této studii bylo porovnáváno chemické složení prachových částic v emisích dvou vozidel s benzínovým motorem, Ford-Focus (motor s přímým vstřikováním, DISI) a Škoda Fabia (motor s vícebodovým vstřikováním, MPI). Při testech byla použita rozdílná paliva a různé provozní cykly. In this study, chemical composition of emissions of two gasoline cars (Ford-Focus; DISI and Skoda Fabia; MPI) was compared. Two different fuels and working cycles were applied during experiments. Keywords: gasoline; traffic emission; organic compounds Available on request at various institutes of the ASCR
Organické sloučeniny na prachových částicích v emisích benzínových automobilů

V této studii bylo porovnáváno chemické složení prachových částic v emisích dvou vozidel s benzínovým motorem, Ford-Focus (motor s přímým vstřikováním, DISI) a Škoda Fabia (motor s vícebodovým ...

Mikuška, Pavel; Křůmal, Kamil; Coufalík, Pavel; Večeřa, Zbyněk; Vojtíšek, M.
Ústav analytické chemie, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases