Number of found documents: 194
Published from to

Adsorpce 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-fosfocholin na Au(111) a HOPG
Kocábová, Jana; Sokolová, Romana
2013 - Czech
Molekula 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-fosfocholin (DPPC) (Obr. 1.) 1 patří mezi fosfolipidy (zwitterion fosfoglycerid), které jsou používané pro přípravu liposomálních monovrstev. V literatuře se stále setkáváme se snahou vytvořit modelové membrány buněk, tak abychom byli schopni pochopit jejich mechanismus a kinetiku vzniku a následně je mohli využit v biotechnologických aplikacích 2,3. Atomic force microscopy (AFM) was used to study the formation of layers of 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) on Au(111) and highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) in microscopic level. Both substrates were found to support the DPPC layers. The nanoshaving technique was applied to determine the layer thickness. In addition, the influence of deionized water on the DPPC ordering at the substrates was studied by ex-situ and in-situ AFM intermittent contact mode measurements. Keywords: adsorption; phospholipid; Atomic force microscopy Available at various institutes of the ASCR
Adsorpce 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-fosfocholin na Au(111) a HOPG

Molekula 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-fosfocholin (DPPC) (Obr. 1.) 1 patří mezi fosfolipidy (zwitterion fosfoglycerid), které jsou používané pro přípravu liposomálních monovrstev. V literatuře se ...

Kocábová, Jana; Sokolová, Romana
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2013

Elektrochemická studie rhamnazinu
Ramešová, Šárka; Sokolová, Romana; Degano, I.
2013 - Czech
Rhamnazin (3,5,4’-trihydroxy-7,3’-dimethoxyflavone) patří do skupiny přirozeně se vyskytujících bioflavonoidů. Flavonoidy jsou zpravidla syntetizovány rostlinami a jsou hlavními chromofory ve většině používaných žlutých barviv 1. Flavonoidy byly využívány k barvení tapiserií a dalších historických předmětů již v 16. století 2. Rhamnazin je široce rozšířený v přírodě, především v ovoci, zelenině a čajích 3,4. Tato sloučenina je známá pro své terapeutické účinky, užívá se jako preventivní léčivo při kardiovaskulárních onemocněních, rakovině a hepatitidě 5,6. The natural flavonoid compound rhamanzin (3,5,4’-trihydroxy-7,3’-dimethoxyflavone) is important bioactive compound with antioxidative, anti-allergic, and anti-inflammatory properties. The cyclic voltammetry is used for the electrochemistry behavior of rhamnazin. The determination of oxidation pathways is supported by the identification of degradation products using separation technique. Keywords: Flavonoids; Antioxidants; Oxidation mechanism Available at various institutes of the ASCR
Elektrochemická studie rhamnazinu

Rhamnazin (3,5,4’-trihydroxy-7,3’-dimethoxyflavone) patří do skupiny přirozeně se vyskytujících bioflavonoidů. Flavonoidy jsou zpravidla syntetizovány rostlinami a jsou hlavními chromofory ve většině ...

Ramešová, Šárka; Sokolová, Romana; Degano, I.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2013

Adsorpce fosfolipidů na mezifází
Sokolová, Romana; Kocábová, Jana; Parisová, Martina; Navrátil, Tomáš; Gál, Miroslav
2013 - Czech
V předkládaném příspěvku je diskutován vliv typu substrátu na tvorbu fosfolipidové vrstvy, ať už fosfolipidové dvojvrstvy nanesené na povrchu (supported phospholipids bilayer, SPB) nebo vrstvy vesikul fosfolipidu nanesené na povrchu (supported vesicular layer, SVL). Studium je zaměřeno hlavně na vlastnosti fosfolipidové vrstvy nanesené na polykarbonátovou membránu. The adsorption of phospholipids on different types of substrate was studied. The adsorbate-surface interactions play an important role in the formation of supported phospholipid bilayer. The deposition of phospholipids on atomically flat surfaces as mica, gold(111), highly oriented graphite and rough surface of polycarbonate membrane is compared. The supported phospholipids bilayer covers some small defects (5 – 30 nm deep) present in rough polycarbonate membrane. Keywords: Supported phospholipid bilayer; phospholipid membranes; Polycarbonate membrane Available at various institutes of the ASCR
Adsorpce fosfolipidů na mezifází

V předkládaném příspěvku je diskutován vliv typu substrátu na tvorbu fosfolipidové vrstvy, ať už fosfolipidové dvojvrstvy nanesené na povrchu (supported phospholipids bilayer, SPB) nebo vrstvy vesikul ...

Sokolová, Romana; Kocábová, Jana; Parisová, Martina; Navrátil, Tomáš; Gál, Miroslav
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2013

Voltametrické chování folátů a látek souvisejících s využitím stříbrné pevné amalgámové elektrody
Bandžuchová, L.; Šelešovská, R.; Navrátil, Tomáš; Chýlková, J.
2013 - Czech
Foláty jsou biologicky aktivní látky odvozené od kyseliny listové (FA). Jejich strukturním základem je 6-methylpterin navázaný přes 4-aminobenzoovou kyselinu na několik zbytků glutamové kyseliny γ-peptidovou vazbou. FA patří do skupiny ve vodě rozpustných vitamínů B (B9). Struktura nejjednodušší formy kyseliny listové je uvedena na Obr. 1. Nejčastěji obsahuje 2-7 zbytků kyseliny glutamové. FA, resp. foláty jsou v organismu enzymaticky transformovány na tetrahydrofoláty (THF), které patří mezi přenašeče jednouhlíkových (C1) zbytků. THF jsou schopny přenášet uhlík v různých oxidačních stupních a proto jsou na rozdíl od jiných přenašečů považovány za univerzální 1. FA a foláty hrají klíčovou roli v metabolismu aminokyselin, při syntéze nukleových kyselin (NK), při dělení a syntéze buněk a při tvorbě červených krvinek. Hlavním projevem nedostatku FA je megaloblastická anémie, při které je narušena produkce červených krvinek a objevuje se nadbytek megaloblastů 2. The possibility of application of silver solid amalgam electrode in voltammetric analysis of compounds with folate structure (folic acid, methotrexate, leucovorin) and substances, which play an important role in its metabolism (riboflavin, hydroxocobalamin) has been investigated. Cyclic voltammetry, DC voltammetry and Elimination voltammetry with linear scan has been used for study of voltammetric behavior of mentioned substances and for elucidation of electrochemical reactions. Differential pulse voltammetry has been applied for development of sensitive methods of determination for investigated electroactive compounds. The proposed methods were successfully applied for real samples analysis. Obtained results have been compared with those achieved using HMDE. Keywords: Silver solid amalgam electrode; Folic acid; methotrexate Available at various institutes of the ASCR
Voltametrické chování folátů a látek souvisejících s využitím stříbrné pevné amalgámové elektrody

Foláty jsou biologicky aktivní látky odvozené od kyseliny listové (FA). Jejich strukturním základem je 6-methylpterin navázaný přes 4-aminobenzoovou kyselinu na několik zbytků glutamové kyseliny ...

Bandžuchová, L.; Šelešovská, R.; Navrátil, Tomáš; Chýlková, J.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2013

Přímé voltametrické stanovení antioxidantu 3-tert-butyl-4-hydroxyanisolu ve směsné motorové naftě
Tomášková, M.; Chýlková, J.; Jehlička, V.; Navrátil, Tomáš; Šelešovská, R.
2013 - Czech
Působení dopravy na životní prostředí úzce souvisí s technickým stavem dopravních prostředků. Z ekonomických důvodů jsou kladeny stále vyšší nároky na prodloužení jejich dobrého technického stavu, na zabezpečení vysoké provozní spolehlivosti, na snižování spotřeby paliv, maziv i dalších provozních hmot. Růst kvality a efektivnosti údržby pozitivně ovlivňuje využívání metod kontroly jejich jakosti, které mohou při důsledném uplatňování přinést snižování nákladů, a zároveň přispívá ke snižování škodlivých vlivů dopravy na složky životního prostředí. V současné době se velmi rychle rozvíjejí fyzikální a fyzikálně-chemické instrumentální zkušební metody pro posuzování stupně opotřebení provozních kapalin. Získané analytické údaje poskytují zejména u olejů kromě diagnostické informace i informaci prognostickou, tj. dovolují předvídat případné havarijní situace a předcházet jim. Optimalizace výměny olejových náplní je velmi závažným problémem z hlediska ekonomického, provozně-bezpečnostního i environmentálního. Právě v oblasti životního prostředí nachází stále širší uplatnění tribotechnická diagnostika. Uplatňují se jak expresní diagnostiky, tak i standardní laboratorní zkoušky a náročné instrumentální metody. Direct voltammetric determination of antioxidant butylated hydroxyanisol (BHA) in isopropanol containing 0.1 mol L-1 H2SO4 using linear sweep voltammetry with gold working electrode was tested. The developed method was purposed for determination of BHA in biodiesel. There were compared the results achieved by nonlinear and linear regression of registered data. This method was applied by analysis of biodiesel samples. These analyses can be performed directly, without necessity of sample treatment or extraction. Keywords: Butylated hydroxyanisol; Voltammetry; Antioxidant Available at various institutes of the ASCR
Přímé voltametrické stanovení antioxidantu 3-tert-butyl-4-hydroxyanisolu ve směsné motorové naftě

Působení dopravy na životní prostředí úzce souvisí s technickým stavem dopravních prostředků. Z ekonomických důvodů jsou kladeny stále vyšší nároky na prodloužení jejich dobrého technického stavu, na ...

Tomášková, M.; Chýlková, J.; Jehlička, V.; Navrátil, Tomáš; Šelešovská, R.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2013

150 LET OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU
Micka, Karel
2012 - Czech
Jsou objasněny okolnosti, za jakých vznikal nejrozšířenější chemický zdroj elektrické energie, olověný akumulátor. Jsou zmíněny technologické pokroky, které přinesly široké možnosti praktického využití tohoto zdroje. This paper recapitulates conditions that led to invention of lead-acid accumulator - the most commonly used electrochemical power source. Technical progress that allowed practical usage of this power source is summarized too. Keywords: electrochemistry; acid battery Available at various institutes of the ASCR
150 LET OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU

Jsou objasněny okolnosti, za jakých vznikal nejrozšířenější chemický zdroj elektrické energie, olověný akumulátor. Jsou zmíněny technologické pokroky, které přinesly široké možnosti praktického ...

Micka, Karel
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2012

MŮŽE JEDNOMĚSÍČNÍ SUPLEMENTACE KREATINEM OVLIVNIT KREVNÍ LIPIDY?
Kohlíková, E.; Petr, M.; Navrátil, Tomáš; Heyrovský, Michael; Přistoupilová, K.; Přistoupil, T. I.
2012 - Czech
Kreatin (CR) díky svým účinkům bývá v klinické praxi indikován k potlačení symptomů a progrese některých onemocnění včetně neurodegenerativních či glukózové intolerance (11,15,16). Pozornost je věnována i jeho možnému vlivu na lipidový profil a to v především v kombinaci s pohybovým režimem. Na základě doposud publikovaných nálezů lze konstatovat, že podávání CR zvyšuje objem svalové hmoty a tělní tekutiny, tvorbu ATP a výkon spojený s krátkodobou zátěží (6,7,10,11). Naše dosavadní studie spojené s hodnocením vlivu jak krátkodobé tak dlouhodobé suplementace CR se zabývaly především ovlivněním tvorby a vylučování kyseliny thiodiglykolové (TDGA) do moče. Námi zjištěná zvýšená exkrece TDGA po suplementaci CR zřejmě naznačuje nerovnováhu oxidačně-redukčních pochodů. Tomu odpovídá a významná korelace změn hladin TDGA v moči ve vztahu k současnému podávání vitamínu B12 a folátů (1,2,4,11,12). Pro posouzení změn lipidového profilu ve vztahu k CR suplementaci byly u námi hodnocených probandů sledovány také změny hladin celkového cholesterolu, triacylglycerolu, HDL–C a LDL-C. One month’s administration of creatine (CR) in the dose of 5 g/day to 11 young active sportsmen affected their daily amount of CR excreted into urine, and the levels of cholesterol (CH), of triacylglycerols (TAG), of vitamin B12 and of folates in blood. The probands were divided into 4 groups, according to the amount of CR found in urine, and of folates and vitamin B12 determined in blood. It is possible that added CR might induce individually higher offer of 2C units, released under catalysis of vitamin B12 from HoCySH and serine in enzymatic reaction catalyzed by CBS, and in this way higher offer of cysteine and succinyl-CoA This is the main effect of CR in the group D. Both vitamins influence the ratio between glycine (necessary mainly for CR synthesis, beside other metabolic pathways) and serine. The change of serine into glycine can be realized by THF, under catalysis of serine hydroxymethyltransferase. For the opposite change of glycine into serine the metabolic pathway is catalyzed by folates too, but in more complicated way Keywords: creatine; folates; vitamin B12 Available at various institutes of the ASCR
MŮŽE JEDNOMĚSÍČNÍ SUPLEMENTACE KREATINEM OVLIVNIT KREVNÍ LIPIDY?

Kreatin (CR) díky svým účinkům bývá v klinické praxi indikován k potlačení symptomů a progrese některých onemocnění včetně neurodegenerativních či glukózové intolerance (11,15,16). Pozornost je ...

Kohlíková, E.; Petr, M.; Navrátil, Tomáš; Heyrovský, Michael; Přistoupilová, K.; Přistoupil, T. I.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2012

Identifikace somatometrických a volemických změn bioimpedančními metodami
Petr, M.; Kohlíková, E.; Navrátil, Tomáš
2011 - Czech
Stanovení tělesné hmotnosti a výšky poskytuje užitečná avšak naúplná data o tělesném složení jedince. V současné době je k hodnocení tělesné kompozice využíváno mnoho metodik, v naprosté většině se jedná o dvou-segmentální modely, které rozdělují tělo na tukovou a beztukovou hmotu. Cílem naší práce bylo zaznamenat krátkodobé změny tělesné kompozice metodou BIA něhem 30 denní suplementace kratinem a to u skupiny sportovců s konstantním stravovacím a pohybovým režimem. Zlěpšení výkonnosti se po příjmu kreatinu mj. projevuje hypertrofií svalové tkáně, zvýšením svalové síly a zvýšeným posílem aktivní tělesné hmotnosti. Jedním s nepříznivých účinků podávání kreatinu je nárůst tělesné hmotnosti, který je vysvětlován vyšší zadržováním tělesných tekutin. Assessment of human body composition has stimulated the need for an understanding of available methodologies of estimating fat free mass and percent body fat. In our study, we found statistical significant changes of body composition evaluated by multi-frequency bioelectrical analysis in a group of athletes following creatine supplementation. These results are consistent with literature i.e. supplemented creatine effects osmolality of cell´s membranes which leads to increased intracellular water retention. Multi-frequency BIA can be considered to be an accurate and sensitive method for assessment of human body composition. Keywords: bioelectrical impendance analysis; multi-frequency BIA; body weight Available at various institutes of the ASCR
Identifikace somatometrických a volemických změn bioimpedančními metodami

Stanovení tělesné hmotnosti a výšky poskytuje užitečná avšak naúplná data o tělesném složení jedince. V současné době je k hodnocení tělesné kompozice využíváno mnoho metodik, v naprosté většině se ...

Petr, M.; Kohlíková, E.; Navrátil, Tomáš
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2011

Dekontaminace podzemních vod v reaktivních chemických bariérách
Lipšová, Hana; Jirkovský, Jaromír; Klusoň, Petr
2011 - Czech
Keywords: decontamination; contamined groundwater; electrochemistry Available at various institutes of the ASCR
Dekontaminace podzemních vod v reaktivních chemických bariérách

Lipšová, Hana; Jirkovský, Jaromír; Klusoň, Petr
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2011

Monovrstvy na elektrodách jako základ pro modely přírodních membrán
Josypčuk, Bohdan; Mareček, Vladimír
2011 - Czech
Cílem této práce je elektrochemické studium thiolových vrstev na různých amalagámových elektrodách. Properties of thiol (HS(CH2)10COOH) monolayers were investigated at stationary electrodes based on silver, copper, bismuth and cadmium solid amalgams covered by a mercury meniscus or by a mercury film. For comparison, parallel experiments were performed at a classical hanging mercury drop electrode. Dependences of monolayer parameters on time of electrochemical deposition of thiol and on scan rate were performed. Statistical evaluation of all obtained results has confirmed that solid amalgam electrodes are a convenient tool for research of thiol layers. Keywords: monolayer; voltammetry; reductive desorption; amalgam electrodes Available at various institutes of the ASCR
Monovrstvy na elektrodách jako základ pro modely přírodních membrán

Cílem této práce je elektrochemické studium thiolových vrstev na různých amalagámových elektrodách....

Josypčuk, Bohdan; Mareček, Vladimír
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases