Number of found documents: 35
Published from to

Optimalizace metodiky ELISA pro stanovení obsahu Cry3Bb1 toxinu v různých částech kukuříce pomocí komerčního kitu
Habuštová, Oxana; Sehnal, František; Svobodová, Zdeňka; Hussein, Hany
2011 - Czech
Brožura poskytuje řádu informací o metodě ELISA běžně využívané v biologii, medicíně nebo průmyslu pro kvantifikaci různých druhů antigenu. Prioritou této brožury je detailní popis a návod k použití modifikované metody ELISA pro monitorováni exprese bakteriálního endotoxin Cry 3Bb1 v průběhu vegetačního období ve všech částech rostlin geneticky modifikované (GM) kukuřice MON88017 a vyhodnoceni závislosti změn exprese na povětrnostních podmínkách. Zvládnuti kvantifikace Cry toxinů usnadni využití ELISA pro imunologická stanovení dalších nejrůznějších antigenů v biologickém materiálu. This publication provides information on Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) that is widely used in biological research, medicine, and industry for quantification of diverse antigene compounds. The major purpose of this book guide is a detail description of the ELISA usage for the monitoring of Cry toxins in the plant tissues of genetically modified crops. The Cry toxins are products of Bacillus thuringiensis genes used in plant transformations to make them resistant against specific insect pests. In our work we use ELISA to compare Cry content in different parts of the genetically modified maize during the growing season. We hope that this guide will simplify usage of ELISA not only for the measurements of Cry toxins but also for the analysis of other compounds present in plants naturally and as a result of transgenosis. Keywords: ELISA Available at various institutes of the ASCR
Optimalizace metodiky ELISA pro stanovení obsahu Cry3Bb1 toxinu v různých částech kukuříce pomocí komerčního kitu

Brožura poskytuje řádu informací o metodě ELISA běžně využívané v biologii, medicíně nebo průmyslu pro kvantifikaci různých druhů antigenu. Prioritou této brožury je detailní popis a návod k použití ...

Habuštová, Oxana; Sehnal, František; Svobodová, Zdeňka; Hussein, Hany
Biologické centrum, 2011

Metodika diagnostiky latentního viru chmele-HLVd (Hop Latent Viroid)
Svoboda, P.; Patzak, J.; Matoušek, Jaroslav
2009 - Czech
Viroidy náleží ke skupině patogenů chmele, které u chmele působí významné hospodářské ztráty na kvantitě a kvalitě výnosu hlávek. Chmel jako vytrvala plodina, pěstovaná až 20 let na jednom stanovišti, je infekci viroidy velmi vážně ohrožován.Rychlá a spolehlivá diagnostika viroidní infekce je nezbytná pro hodnocení zdravotního stavu. Metody molekulární hybridizace (dot-blot) a RT-PCR umožňuji spolehlivě stanovit přítomnost latentního viroidu chmele (HLVd). Metodika řeší problematiku vlastní diagnózy a uplatněni této metody při hodnoceni zdravotního stavu chmele. Viroids belong to the pathogens, which cause important economic losses in quality and quantity of hop cones. Hop (Humulus lupulus L.) as a perennial crop generally grown for nearly twenty years at the same site is seriously endangered by viroid infection. A foolproof diagnostics of viroid infection is necessary for the assessment of healthy state in hop plants.Molecular hybridization (dot-blot) and RT-PCR methods enable a reliable determination of latent hop viroid (HLVd). The methodology consists of the diagnostics as well as its utilization within the evaluation of hop healthy state. Keywords: hop (Humulus lupulus L.); hop latent viroid (HLVd); hop stunt viroid (HSVd); diagnostics; RT-PCR Available at various institutes of the ASCR
Metodika diagnostiky latentního viru chmele-HLVd (Hop Latent Viroid)

Viroidy náleží ke skupině patogenů chmele, které u chmele působí významné hospodářské ztráty na kvantitě a kvalitě výnosu hlávek. Chmel jako vytrvala plodina, pěstovaná až 20 let na jednom stanovišti, ...

Svoboda, P.; Patzak, J.; Matoušek, Jaroslav
Biologické centrum, 2009

Diagnostický protokol pro Erwinia amylovora, původce spály růžovitých rostlin
Kokošková, B.; Mráz, Ivan
2008 - Czech
Předmětem metodiky je optimalizovaný diagnostický protokol pro detekci a determinaci původce spály ružovitých rostlin, karanténní bakterii E. amylovora. Choroba způsobuje značné ekonomické ztráty v porostech jádrovin a náchylných okrasných rostlin, především hlohů a skalníků. Diagnostický protokol je založený na kombinaci dvou optimalizovaných technik o různém principu účinku, a to imunochemickém (imunofluorescenční test) a molekulárním (polymerázová řetězová reakce). Předkládaný protokol umožňuje eliminovat případné falešné negativy i pozitivy a zajistit tak co nejvyšší spolehlivost výsledků. Specifická a včasná detekce původce spály umožní účinnou aplikaci ochranných opatření. The aim of this methodology is optimized diagnostic protocol for detection and determination of the causal agent of fire blight, quarantine bacterium E. amylovora. The disease causes high economic losses in plantations of pome-fruit trees and susceptible ornamental plants, in particular in Crataegus sp. and Cotoneaster sp. Diagnostic protocol is based on a combination of both optimized techniques utilizing different principles of action: immunochemical (immunofluorescent test) and molecular (polymerase chain reaction). The submitted diagnostic protocol alows to eliminate potential false negatives and positives and ensure the highest reliability of results. Specific and timely detection of E. amylovora alows effective application of plant protection measures. Keywords: fire blight; Erwinia amylovora; detection; PCR Available at various institutes of the ASCR
Diagnostický protokol pro Erwinia amylovora, původce spály růžovitých rostlin

Předmětem metodiky je optimalizovaný diagnostický protokol pro detekci a determinaci původce spály ružovitých rostlin, karanténní bakterii E. amylovora. Choroba způsobuje značné ekonomické ztráty v ...

Kokošková, B.; Mráz, Ivan
Biologické centrum, 2008

Metodika odběru a zpracování vzorků fytoplanktonu stojatých vod
Komárková, Jaroslava
2006 - Czech
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prehled_akceptovanych_metodik_vod/$FILE/OOV-stojate_fytoplankton-20061001.pdf rozšiřuje a zpřesňuje metodu ČSN tak, aby vyhovovala požadavkům Rámcové směrnice EU pro monitoring kvality vod (Harmonizace sladkovodních biologických metod). Byla zavedena Utermöhlova metoda stanovení biomasy počítáním buněk v sedimentačních komůrkách a vyhodnocení jejich objemové biomasy. Tím se u nás získaná data stala srovnatelná s ostatními údaji z vod, monitorovaných v ostatních státech EU. Databáze výsledků biomasy fytoplanktonu byla navázána na databázi laboratoří Povodí ČR LABSYSTem, takže monitoring ekologického stavu nádrží byl vysoce zkvalitněn. In terms of the EU Water Framework Directive, we specified the method of estimation of phytoplankton biomass in the “Methodics of sampling and assessment of phytoplankton of standing waters” http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prehled_akceptovanych_metodik_vod/$FILE/OOV-stojate_fytoplankton-20061001.pdf. We worked out a detailed description of the sampling, elaboration of samples, computing of results and introduction of data into the LABSYS database of Povodí ČR for achievement of reliable and complex information on ecological state of monitored water bodies. Data gained in such a way fully correspond to demands of European commission (Harmonization of freshwater biological methods). Keywords: phytoplankton; ecological potential; reservoirs Available at various institutes of the ASCR
Metodika odběru a zpracování vzorků fytoplanktonu stojatých vod

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prehled_akceptovanych_metodik_vod/$FILE/OOV-stojate_fytoplankton-20061001.pdf rozšiřuje a zpřesňuje metodu ČSN tak, aby vyhovovala požadavkům Rámcové směrnice EU ...

Komárková, Jaroslava
Biologické centrum, 2006

Metodika odlovu a zpracování vzorku ryb stojatých vod
Kubečka, Jan; Prchalová, Marie
2006 - Czech
Metodika obsahuje podrobný návod pro vzorkování rybích obsádek jezer a údolních nádrží pro stanovení ekologického potenciálu a další monitorování vyžadované rámcovou směrnicí pro vody (EC Water Framework Directive, 2000/60/EC). Kombinace vzorkovacích metod byla vybrána tak, aby všechny odpovídaly evropským standardům. Předepsané průzkumy zahrnují sledování vědeckými echoloty, standardní schéma průzkumů nordickými mnohoočkovými tenaty a elektrolov hlubinným agregátem v litorále. Metodika obsahuje rovněž standardní tabulky pro zaznamenávání dat. The document provides complete methodical guidelines for sampling of fish of lakes and reservoirs for the evaluation of the ecological potential and further monitoring requested by the water framework directive (EC Water Framework Directive, 2000/60/EC). The sampling methods were designed so they comply with European standards. Hydroacoustic surveying by the scientific echosounders, surveying by standard protocol of Nordic multimesh gillnets and electroshocking in the very littoral are the prescribed methods. Standard protocol tables for storing of the data are provided. Keywords: fish monitoring; ecological potential Available at various institutes of the ASCR
Metodika odlovu a zpracování vzorku ryb stojatých vod

Metodika obsahuje podrobný návod pro vzorkování rybích obsádek jezer a údolních nádrží pro stanovení ekologického potenciálu a další monitorování vyžadované rámcovou směrnicí pro vody (EC Water ...

Kubečka, Jan; Prchalová, Marie
Biologické centrum, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases