Number of found documents: 47
Published from to

Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu
Pondělíček, M.; Emmer, Adam; Šilhánková, V.; Končinská, A.; Kadochová, Š.; Lupač, M.; Struha, P.; Šafařík, M.
2016 - Czech
Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu je určena především menším, středním i větším městům (případně větším obcím a městysům) v České republice. Tato metodika vznikla na základě znalosti podmínek v České republice, geografických podmínek ČR, na základě znalosti a sběru dat ve třech pilotních lokalitách, a to v Dobrušce, Žďáru nad Sázavou a v Hradci Králové a také na základě spolupráce s veřejností, a to nejen uvnitř projektu Adaptace sídel na změnu klimatu, kde metodika vznikala, ale i mimo tento projekt. Metodika by měla umožnit sestavit základní strategii pro přizpůsobení se dopadům změny klimatu srovnatelnou s podobnými materiály vznikajícími v zahraničí. Jednotlivé kroky zohledňují jak objektivní hodnocení a fyzickogeografické podmínky, tak i stav města a jeho okolí a umožňují vstup lidem – tedy osobám veřejně činným. Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu je určena především menším, středním i větším městům (případně větším obcím a městysům) v České republice. Tato metodika vznikla na základě znalosti podmínek v České republice, geografických podmínek ČR, na základě znalosti a sběru dat ve třech pilotních lokalitách, a to v Dobrušce, Žďáru nad Sázavou a v Hradci Králové a také na základě spolupráce s veřejností, a to nejen uvnitř projektu Adaptace sídel na změnu klimatu, kde metodika vznikala, ale i mimo tento projekt. Metodika by měla umožnit sestavit základní strategii pro přizpůsobení se dopadům změny klimatu srovnatelnou s podobnými materiály vznikajícími v zahraničí. Jednotlivé kroky zohledňují jak objektivní hodnocení a fyzickogeografické podmínky, tak i stav města a jeho okolí a umožňují vstup lidem – tedy osobám veřejně činným. Keywords: climate change adaptation; adaptation strategy; methodological framework; urban adaptation; cities Fulltext is available at external website.
Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu

Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu je určena především menším, středním i větším městům (případně větším obcím a městysům) v České republice. Tato metodika vznikla na základě ...

Pondělíček, M.; Emmer, Adam; Šilhánková, V.; Končinská, A.; Kadochová, Š.; Lupač, M.; Struha, P.; Šafařík, M.
Ústav výzkumu globální změny , 2016

Metodika záchrany a revitalizace introdukovaných dřevin v památkách zahradního umění
Kirschner, Jan; Souček, Josef
2016 - Czech
Cílem metodiky je vytvořit ucelený klíč k tomu jak určit prioritní introdukované dřeviny určené k záchraně, následně pak stanovit sled opatření které k záchraně jedince, případně taxonu vedou. Díky metodice je navržena komplexní souslednost operací vedoucí ke včasné realizaci opatření k záchraně hodnotných introdukovaných jedinců dřevin v památkách zahradního umění. Metodika má za úkol, obecně řečeno, integrovat památková, zahradně architektonická, dendrologická a arboristická hlediska při záchraně či revitalizaci introdukovaných dřevin. The methodology was disigned with the aim to develop a complex tool for the identification of priority individuals of woody plants for their rescue and revitalization. Furthermore, a sequence of measures to that end is given. As a result, gardeners have a method how to identify priority plants and priority measures for the rescue of valuable individuals in monuments of garden art; thus, viewpoints of garden architects, dendrologists and arborists are integrated. Keywords: dendrology; garden architecture; gardening Available in a digital repository NRGL
Metodika záchrany a revitalizace introdukovaných dřevin v památkách zahradního umění

Cílem metodiky je vytvořit ucelený klíč k tomu jak určit prioritní introdukované dřeviny určené k záchraně, následně pak stanovit sled opatření které k záchraně jedince, případně taxonu vedou. Díky ...

Kirschner, Jan; Souček, Josef
Botanický ústav, 2016

Památkový postup pro uplatnění zájmů a cílů památkové péče u objektů zahradního umění s vysokým podílem sbírek
Staňa, Ivan; Kohlová, Jana
2016 - Czech
Cílem památkového postupu je stanovit postup a obsah jednotlivých kroků pro zajištění zájmů a cílů památkové péče u objektů zahradního umění, v kterých je lokalizován vysoký podíl rostlinných sbírek, především dřevin. Metodický postup spočívá v realizaci logického sledu oborových průzkumů a jejich interpretace. Cílem je sjednocení oborových postupů s ohledem na specifické zastoupení rostlinných sbírek v památkách zahradního umění (PZU). Specifikum těchto problémů spočívá v umístění jednotlivých taxonů (vegetačního prvku, položky sbírky), které bylo realizováno bez potřebné znalosti kompozice objektu. Tento rozpor je v současné péči o tyto objekty zahradního umění pouze obtížně řešitelný. The main goal of the certified methodology is to establish a firm sequence and content of individual measures taken to secure interests and goals of institutions of monument protection in the management of monuments of garden art with important collections of introduced woody plants. The approach consists of a logical sequence of specific assessment and the interpretation of their results. This integrates interests of all the relevant specializations; in particular, the potential conflict between the viewpoints of a dendrologist and a garden architect is solved. Keywords: monument protection; dendrology; garden architecture Available in a digital repository NRGL
Památkový postup pro uplatnění zájmů a cílů památkové péče u objektů zahradního umění s vysokým podílem sbírek

Cílem památkového postupu je stanovit postup a obsah jednotlivých kroků pro zajištění zájmů a cílů památkové péče u objektů zahradního umění, v kterých je lokalizován vysoký podíl rostlinných sbírek, ...

Staňa, Ivan; Kohlová, Jana
Botanický ústav, 2016

Metodika pro evidenci živých sbírek v památkách zahradního umění
Kirschner, Jan; Kohlová, Jana; Souček, Josef
2016 - Czech
Metodika představuje nástroj, který umožňuje evidovat a katalogizovat dřeviny v živých sbírkách v rámci PZU pomocí popisných a hodnotících kritérií, a to v kontextu kompozice a vegetačních prvků PZU, a současně umožní tato data uvádět prostorově explicitně na platformě databáze v rámci vebové aplikace v prostředí GIS. This methodical tool is designed to register and catalogue woody plants in living collections that are integrated in monuments of garden art. The tool, with the aid of descriptive and evaluating criteria and within the framework of architectural composition and vegetation elements of the monument, aloows to develop a spatially explicit registry organized in a database in the GIS environment. Keywords: woody plant collections; garden architecture; monument protection Available in a digital repository NRGL
Metodika pro evidenci živých sbírek v památkách zahradního umění

Metodika představuje nástroj, který umožňuje evidovat a katalogizovat dřeviny v živých sbírkách v rámci PZU pomocí popisných a hodnotících kritérií, a to v kontextu kompozice a vegetačních prvků PZU, ...

Kirschner, Jan; Kohlová, Jana; Souček, Josef
Botanický ústav, 2016

Metodika vyhodnocování procesu introdukce v památkách zahradního umění
Kirschner, Jan; Kohlová, Jana; Souček, Josef
2016 - Czech
Metodika si klade za cíl vytvořit nástroj pro všestranné vyhodnocení procesu introdukce v objektech památek zahradního umění. Toto vyhodnocení bude též sloužit k identifikaci vhodného sortimentu dřevin použitelného nejen pro historické objekty zahrad a parků, ale též pro sídelní zeleň. Na základě podrobné klasifikace metodika umožní hodnotit jedince introdukovaných rostlin zejména z hlediska zachování jejich estetické a biologické funkce. Soubory dat pro jednotlivé taxony umožňují též vyhodnocení rizika introdukce. The methodology aims at the comprehensive evaluation of the process of woody plant introduction in monuments of garden art. The evaluation serves for the identification of suitable assortment of woody plants not only for historical gardens and parks but also for urban greenery. A detailed classification the methodology allows the assessment of individuals from the viewpoint of their aesthetical and biological functions. Data sets for individual species make it possible to estimate the introduction risk. Keywords: dendrology; garden architecture; gardening Available in a digital repository NRGL
Metodika vyhodnocování procesu introdukce v památkách zahradního umění

Metodika si klade za cíl vytvořit nástroj pro všestranné vyhodnocení procesu introdukce v objektech památek zahradního umění. Toto vyhodnocení bude též sloužit k identifikaci vhodného sortimentu ...

Kirschner, Jan; Kohlová, Jana; Souček, Josef
Botanický ústav, 2016

Zlepšení kvality vnitřního ovzduší knihoven a archivů s cílem významně omezit degradaci knihovních a archivních materiálů
Součková, M.; Vávrová, P.; Novotný, J.; Dřevíkovská, J.; Paulusová, H.; Bartl, B.; Bartlová, L.; Bacílková, B.; Straka, R.; Ďurovič, M.; Mašková, Ludmila; Smolík, Jiří
2016 - Czech
Cílem památkového postupu je zlepšit kvalitu vnitřního ovzduší knihoven a archivů tak, aby se co nejvíce zpomalila degradace knihovních a archivních materiálů. Na základě stanovení rizik poškození knihovních a archivních materiálů a stanovení kvality vnitřního ovzduší se navrhnou opatření pro takovou změnu kvality vnitřního ovzduší, při které bude omezena degradace uložených knihovních a archivních materiálů. The aim of the preservation procedure is to improve the indoor air quality in libraries and archives in order to maximally slowed the degradation process of library and archival materials. After identification the degradation risks and determination the indoor air quality will be suggested means for improvement of the indoor air quality, which will limit the degradation of stored library and archive materials. Keywords: indoor air quality; preservation; archive Available in digital repository of the ASCR
Zlepšení kvality vnitřního ovzduší knihoven a archivů s cílem významně omezit degradaci knihovních a archivních materiálů

Cílem památkového postupu je zlepšit kvalitu vnitřního ovzduší knihoven a archivů tak, aby se co nejvíce zpomalila degradace knihovních a archivních materiálů. Na základě stanovení rizik poškození ...

Součková, M.; Vávrová, P.; Novotný, J.; Dřevíkovská, J.; Paulusová, H.; Bartl, B.; Bartlová, L.; Bacílková, B.; Straka, R.; Ďurovič, M.; Mašková, Ludmila; Smolík, Jiří
Ústav chemických procesů, 2016

Aplikace růstových modelů pro lokální hodnocení dopadů změny klimatu na vybrané plodiny
Hlavinka, Petr; Trnka, Miroslav; Balek, Jan; Dubrovský, Martin; Pohanková, Eva; Žalud, Zdeněk
2015 - Czech
Metodika je zaměřena na přehledný popis problematiky využití specializovaných softwarových nástrojů nazývaných růstové modely s důrazem na jejich aplikaci pro hodnocení dopadů změny klimatu na lokální úrovni. Ambicí této publikace je seznámit čtenáře se stručnou historií vývoje růstových modelů, jejich členěním, aktuálními trendy jejich vývoje a využití, ale v první řadě prezentovat metody přípravy vstupních databází, prvotního nastavení modelů, kalibraci jejich parametrů, přes ověření spolehlivosti prostřednictvím nezávislého vzorku dat (validace), propojení se scénáři očekávaného vývoje klimatu v budoucnu až po hodnocení dopadů změny podmínek na významné polní plodiny a vybrané reprezentativní lokality v České republice. This publication is focused on the description of specialized software named as crop growth models and its using emphasizing the application for climate change impact assessment at local scale. The ambition of this publication is to introduce brief history of the crop growth models development, its classification, actual trends of their progress and applications and last but not least, present procedure leading to the preparation of the input datasets, the initial setup, parameters calibration, validation through set of independent datasets and consequently the implementation of climate change scenarios for assessment of possible impact of future conditions on selected important field crops and set of representative sites in the Czech Republic. Keywords: growth models; climate change Available in a digital repository NRGL
Aplikace růstových modelů pro lokální hodnocení dopadů změny klimatu na vybrané plodiny

Metodika je zaměřena na přehledný popis problematiky využití specializovaných softwarových nástrojů nazývaných růstové modely s důrazem na jejich aplikaci pro hodnocení dopadů změny klimatu na ...

Hlavinka, Petr; Trnka, Miroslav; Balek, Jan; Dubrovský, Martin; Pohanková, Eva; Žalud, Zdeněk
Ústav výzkumu globální změny , 2015

Alternativní plodina parcha saflorovitá (Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin) pěstování, význam, využití v ochraně rostlin
Bárnet, M.; Pavela, R.; Pilař, M.; Mráz, J.; Pluhař, P.; Vosátka, Miroslav
2015 - Czech
Metodika poskytuje ucelenou informaci o technologii pěstování, zpracování a uplatnění produkce parchy saflorovité ve výrobních podmínkách ČR. V metodice jsou shrnuty nové poznatky a praktická doporučení pro produkci obsažných látek a nové možnosti využití plodiny jako zdroje biologicky aktivních látek pro výrobu botanických pesticidů. Certified methodic provides in depth information on cultivation technology, processing and use of maral root in the conditions of the Czech Republic. Both new research findings and practical recommendation for production of biologically active compounds are included in the publication. The methodic also describes utilization of the plant for the production of a biopesticide. Keywords: maral root; cultivation; plant protection Available in digital repository of the ASCR
Alternativní plodina parcha saflorovitá (Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin) pěstování, význam, využití v ochraně rostlin

Metodika poskytuje ucelenou informaci o technologii pěstování, zpracování a uplatnění produkce parchy saflorovité ve výrobních podmínkách ČR. V metodice jsou shrnuty nové poznatky a praktická ...

Bárnet, M.; Pavela, R.; Pilař, M.; Mráz, J.; Pluhař, P.; Vosátka, Miroslav
Botanický ústav, 2015

Stanovení indexu listové plochy v nesmíšených porostech lesních dřevin
Pokorný, Radek
2015 - Czech
Metodika popisuje teorii a metody stanovení LAI v lesních porostech, především pak ty metodické postupy, které jsou použitelné v praxi a přitom dostatečně přesné. Takovýmito postupy jsou nepřímé metody využívající nejčastěji přístroje s optickými čidly. Metodika nově uvádí chybějící informace v manuálech těchto přístrojů, konkrétně uvádí přesnější metodický popis jak zjistit vhodnost podmínek měření, jak přesněji postupovat při volbě počtu a uspořádání měřičských stanovišť v porostu, jaké použít korekce atd. tak, aby výsledná hodnota LAI byla stanovena efektivně a dostatečně přesně. This guideline introduces theory and methodological approaches for LAI estimation in forest stands, especially those which are user-friendly in the field as well as sufficiently accurate. These approaches include indirect methods, which use instruments with optical sensors. This guideline fills the gaps in the information given in the instruction manuals to these instruments. It gives a detailed description of how to assess whether the current conditions for LAI measurement are suitable, how to establish a grid of measurement points in a stand and what corrections to apply, etc. in order to obtain the desired value of LAI effectively and accurately. Keywords: health status; leaf area; light conditions; production potential Available in a digital repository NRGL
Stanovení indexu listové plochy v nesmíšených porostech lesních dřevin

Metodika popisuje teorii a metody stanovení LAI v lesních porostech, především pak ty metodické postupy, které jsou použitelné v praxi a přitom dostatečně přesné. Takovýmito postupy jsou nepřímé ...

Pokorný, Radek
Ústav výzkumu globální změny , 2015

Metodika zatížení vnitřního prostředí knihoven a archivů prachovými částicemi
Mašková, Ludmila; Smolík, Jiří; Ondráček, Jakub
2015 - Czech
Cílem této práce bylo vytvoření metodiky vedoucí k zhodnocení kvality vnitřního ovzduší v knihovnách a archivech za účelem snížení škod na knihovních a archivních fondech způsobených nepříznivými vlivy prostředí. Za tímto cílem byl vyvinut soubor postupů a\nnástrojů pokročilého monitoringu kvality vnitřního ovzduší. Účelem této metodiky bylo zhodnotit zatížení prostředí prachovými částicemi, dále pak určit vztah mezi vnitřním a vnějším prostředím a určit vnitřní zdroje znečištění.\n The aim of the methodology was development of evaluation methods for indoor air quality in archives and libraries, targeted at reduction of damages on library and archival collections caused by adverse effects of environment. For this reason a set of procedures and tools of advanced monitoring of the indoor air quality was developed. The purpose of this methodology was to evaluate load by dust particles, describe the relationship between the indoor and outdoor environments, and identify indoor sources of pollution. Keywords: aerosol particles; indoor air quality; library Available in a digital repository NRGL
Metodika zatížení vnitřního prostředí knihoven a archivů prachovými částicemi

Cílem této práce bylo vytvoření metodiky vedoucí k zhodnocení kvality vnitřního ovzduší v knihovnách a archivech za účelem snížení škod na knihovních a archivních fondech způsobených nepříznivými ...

Mašková, Ludmila; Smolík, Jiří; Ondráček, Jakub
Ústav chemických procesů, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases