Number of found documents: 6897
Published from to

An Enzymatic Biosensor with Amperometric Detection in a Flow Injection Analysis for the Determination of L-lactic Acid: Development and Application
Tvorynska, Sofiia; Barek, J.; Josypčuk, Bohdan
2023 - English
An amperometric biosensor consisting of an enzymatic mini-reactor (lactate oxidase covalently\nattached to −NH2 functionalized mesoporous silica powder SBA−15 using glutaraldehyde) and\na silver amalgam-based screen-printed electrode acting as a transducer was developed for the\ndetermination of L-lactic acid (LA) in FIA. The detection potential of −0.9 V vs. Ag pseudoreference\nelectrode was applied for cathodic detection of enzymatically consumed oxygen.\nUnder the optimized conditions, the constructed biosensor enabled selective determination of\nLA with a micromolar limit of detection. Importantly, the proposed biosensor represented\nexcellent operational stability after ≥350 measurements. Finally, it was successfully applied to\nreal sample analysis. Keywords: L-lactic acid; Lactate oxidase; Amperometric biosensor; silver amalgam Available on request at various institutes of the ASCR
An Enzymatic Biosensor with Amperometric Detection in a Flow Injection Analysis for the Determination of L-lactic Acid: Development and Application

An amperometric biosensor consisting of an enzymatic mini-reactor (lactate oxidase covalently\nattached to −NH2 functionalized mesoporous silica powder SBA−15 using glutaraldehyde) and\na silver ...

Tvorynska, Sofiia; Barek, J.; Josypčuk, Bohdan
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2023

24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie. KURZ B - Základy ICP-MS
Cvačka, Josef; Vlk, Mikuláš; Vrkoslav, Vladimír; Hubálek, Martin
2023 - Czech
Keywords: mass spectrometry; ICP-MS; speciation analysis Available on request at various institutes of the ASCR
24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie. KURZ B - Základy ICP-MS

Cvačka, Josef; Vlk, Mikuláš; Vrkoslav, Vladimír; Hubálek, Martin
Ústav organické chemie a biochemie, 2023

24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie. KURZ A - Interpretace spekter EI
Cvačka, Josef; Vlk, Mikuláš; Vrkoslav, Vladimír; Hubálek, Martin
2023 - Czech
Keywords: mass spectrometry; EI; data analysis Available on request at various institutes of the ASCR
24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie. KURZ A - Interpretace spekter EI

Cvačka, Josef; Vlk, Mikuláš; Vrkoslav, Vladimír; Hubálek, Martin
Ústav organické chemie a biochemie, 2023

Metodika pro rychlé, komplexní, nezávislé rozhodování o potřebnosti, efektivitě a interakci adaptačních opatření v povodích v podmínkách změny klimatu
Fischer, Milan; Zeman, Evžen; Vizina, A.; Hanel, M.; Bernsteinová, Jana; Tachecí, P.; Štěpánek, Petr; Pavlík, P.; Máca, P.; Ghisi, Tomáš; Rapantová, N.; Bláhová, Monika; Janál, P.; Trnka, Miroslav
2023 - Czech
Cílem metodiky je představit metody, jak kvantifikovat dopady předpokládané klimatické změny na vodní bilanci při užití adaptačních opatření v podmínkách ČR na několik příštích dekád. Adaptační opatření mají přispívat k udržitelnosti vodní bilance při ve všech hlavních uživatelských segmentech užití a nakládání s vodami v povodí. Hlavním principem je využití hydrologických modelů, prostřednictvím nichž lze scénáře změny klimatu transformovat do časových řad hydrologických poměrů a kvantifikovat celkovou vodní bilanci povodí s užitím adaptačních opatření různých typů a jejich realizace v čase. Speciální důraz je kladen na hodnocení kombinace adaptačních opatření, které nelze analyzovat zjednodušenými metodami. Metodika je navržena tak, aby bylo možné hledat optimální kombinaci adaptačních opatření v posuzovaném povodí. Navrhovaný postup eliminuje nedostatky hodnocení účinnosti z pohledu výlučného uživatele vodního zdroje, protože vyhodnocení účinnosti adaptačních opatření je realizováno formou multikriteriální analýzy vyhodnocení výstupů simulačního modelu predikce vodní bilance v celém povodí. Touto metodikou lze posuzovat různá adaptační opatření ve všech základních segmentech uživatelů vody: zemědělský, lesnický, energetický, vodohospodářský a další. The aim of the methodology is to present methods for quantifying the impacts of projected climate change on the water balance when applying adaptation measures in the Czech Republic for the next few decades. Adaptation measures should contribute to the sustainability of the water balance in all major user segments of water use and management in the basin. The main principle is the use of hydrological models to transform climate change scenarios into time series of hydrological conditions and to quantify the overall water balance of the basin using different types of adaptation measures and their implementation over time. Special emphasis is placed on the evaluation of combinations of adaptation measures that cannot be analysed by simplified methods. The methodology is designed to search for the optimal combination of adaptation measures in the assessed catchment. The proposed approach eliminates the shortcomings of effectiveness assessment from the perspective of the exclusive user of the water resource, as the evaluation of the effectiveness of adaptation measures is carried out in the form of a multi-criteria analysis of the evaluation of the outputs of the simulation model for predicting the water balance in the whole basin. This methodology can be used to assess different adaptation measures in all basic segments of water users: agriculture, forestry, energy, water management and others. Keywords: water balance; climatic research; hydrological model; water resources; water management Available at various institutes of the ASCR
Metodika pro rychlé, komplexní, nezávislé rozhodování o potřebnosti, efektivitě a interakci adaptačních opatření v povodích v podmínkách změny klimatu

Cílem metodiky je představit metody, jak kvantifikovat dopady předpokládané klimatické změny na vodní bilanci při užití adaptačních opatření v podmínkách ČR na několik příštích dekád. Adaptační ...

Fischer, Milan; Zeman, Evžen; Vizina, A.; Hanel, M.; Bernsteinová, Jana; Tachecí, P.; Štěpánek, Petr; Pavlík, P.; Máca, P.; Ghisi, Tomáš; Rapantová, N.; Bláhová, Monika; Janál, P.; Trnka, Miroslav
Ústav výzkumu globální změny , 2023

Odkud pochází voda v Plešném jezeře?
Kopáček, Jiří; Porcal, Petr
2023 - Czech
Aplikace tří metod k odhadu podílu podzemní vody ve vodní bilanci Plešného jezera. Application of three approaches to estimate the contribution of groundwater in the water balance of Plešné Lake. Keywords: lake; groundwater contribution; isotopes Available at various institutes of the ASCR
Odkud pochází voda v Plešném jezeře?

Aplikace tří metod k odhadu podílu podzemní vody ve vodní bilanci Plešného jezera.


Application of three approaches to estimate the contribution of groundwater in the water balance of Plešné Lake.

Kopáček, Jiří; Porcal, Petr
Biologické centrum, 2023

Zpráva z ichtyologického průzkumu bobřích tůní v jižní části CHKO Šumava a VÚ Boletice
Blabolil, Petr
2023 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky průzkumu ryb a mihulí v tůních vytvořených činností bobra evropského a kontrolních lokalit elektrickým agregátem. Je vyhodnocena struktura společenstva a charakteristiky populací (početnost, biomasa, velikostní složení). The report summarizes the results of a survey of fish and lamprey in pools created by European beaver activity and control sites by electric aggregate. Community structure and population characteristics (abundance, biomass, size composition) are assessed. Keywords: fish; diversity; community Available at various institutes of the ASCR
Zpráva z ichtyologického průzkumu bobřích tůní v jižní části CHKO Šumava a VÚ Boletice

Zpráva shrnuje výsledky průzkumu ryb a mihulí v tůních vytvořených činností bobra evropského a kontrolních lokalit elektrickým agregátem. Je vyhodnocena struktura společenstva a charakteristiky ...

Blabolil, Petr
Biologické centrum, 2023

Komplexní prozkum rybí obsádky jezera Milada v roce 2022
Peterka, Jiří
2023 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky komplexního průzkumu rybí obsádky jezera Milada v roce 2022. Cílem ichtyologického průzkumu jezera bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky zejména s důrazem na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje rybí obsádky a doporučení dalšího obhospodařování jezera. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení pro další sledování jsou obsahem předkládané zprávy. The report summarizes the results of a comprehensive survey of the fish population of Lake Milada in 2022. The goal of the ichthyological survey of the lake was to map the state and development of the fish population, with an emphasis on estimating the abundance and biomass of individual fish species, on estimating the risks of further development of the fish population and recommending further management of the lake. A summary of the achieved results and a proposal for recommendations for further monitoring are the contents of the presented report. Keywords: diversity; fish; community Available at various institutes of the ASCR
Komplexní prozkum rybí obsádky jezera Milada v roce 2022

Zpráva shrnuje výsledky komplexního průzkumu rybí obsádky jezera Milada v roce 2022. Cílem ichtyologického průzkumu jezera bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky zejména s důrazem na odhad ...

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2023

Structural analysis of polysaccharides from mushroom hericium Erinaceus mftccb 134
Bleha, R.; Čopíková, J.; Sushytskyi, Leonid; Vannucci, Luca; Sinica, A.; Jozífek, M.; Jablonský, I.; Klouček, P.
2023 - English
The aim of this research was the structural characterisation of polysaccharides isolated from fruiting bodies of the cultivating medicinal mushroom Hericium erinaceus MFTCCB 134. Cold and hot water extracts (CWE, HWE) were obtained and purified, and followed by alkali extraction from the reminder solids. The composition and structure of the fractions were analysed by FTIR spectroscopy, and neutral sugars/linkage analyses were determined by GC/FID and GC/MS, respectively. Galactose, fucose and glucose were found in purified CWE,\nwhile glucose predominated in purified HWE. Keywords: Hericium erinaceus; polysaccharides; mushrooms Available at various institutes of the ASCR
Structural analysis of polysaccharides from mushroom hericium Erinaceus mftccb 134

The aim of this research was the structural characterisation of polysaccharides isolated from fruiting bodies of the cultivating medicinal mushroom Hericium erinaceus MFTCCB 134. Cold and hot water ...

Bleha, R.; Čopíková, J.; Sushytskyi, Leonid; Vannucci, Luca; Sinica, A.; Jozífek, M.; Jablonský, I.; Klouček, P.
Mikrobiologický ústav, 2023

Analytická derivatizace pro identifikaci produktů elektrochemické oxidace fentanylů
Barták, P.; Skopalová, J.; Jerga, R.; Štolbová, D.; Navrátil, Tomáš; Langmaier, Jan
2023 - Czech
Analytická derivatizace a plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií se osvědčily jako\nvhodné nástroje pro identifikaci oxidačních produktů a řešení reakčního mechanismu\nelektrochemické oxidace fentanylů a dalších opioidů. Provedené experimenty potvrdily\npřítomnost fenylacetaldehydu a N-fenylpropanamidu v roztoku po elektrochemické oxidaci\nfentanylu. V případě sufentanilu byl jako odpovídající aldehydický produkt prokázán thiofen-\n2-ylacetaldehyd a v případě furanylfentanylu byl jako amidický produkt prokázán zcela\nanalogicky 2-furanilid. Analytical derivatization and GC-MS analysis were employed for the identification of main\nproducts from the electrochemical oxidation of fentanyl derivatives. Chemical derivatization\nprovides proof of the chemical reactivity of functional groups in oxidation products and serves\nfor the chemical conversion of target compounds into the second series of derivatives to confirm\nthe identification of particular products. Using the direct GC-MS analysis of oxidation products,\nderivatization of aldehydes with cysteamine and derivatization of amides by acidic hydrolysis\nand subsequent reaction with ethylchloroformiate, phenylacetaldehyde, and Nphenylpropanamide\nwere unambigously identified as oxidation products from fentanyl,\nthiophen-2-ylacetaldehyde, and N-phenylpropanamide from sufentanil, and\nphenylacetaldehyde and 2-furanilid from furanylfentanyl. Keywords: electrochemical oxidation; fentanyl; sufentanil; furanylfentanyl Available on request at various institutes of the ASCR
Analytická derivatizace pro identifikaci produktů elektrochemické oxidace fentanylů

Analytická derivatizace a plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií se osvědčily jako\nvhodné nástroje pro identifikaci oxidačních produktů a řešení reakčního mechanismu\nelektrochemické ...

Barták, P.; Skopalová, J.; Jerga, R.; Štolbová, D.; Navrátil, Tomáš; Langmaier, Jan
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, 2023

Speciační analýzy s využitím generování hydridů
Matoušek, Tomáš
2023 - Czech
Přednáška prezentovala různé způsoby využití postupu generování hydridů- selektivní generování, postkolonové generování a generování s kryoseparací- v prvkových speciačních analýzách. Příklady z naší laboratoře zahrnovaly aplikace z oblasti klinické analýzy, analýzy potravin a přírodních vod. The lecture presented employing of different ways of hydride generation- selective generation, postcolumn generation and cryotrapping- useful of element speciation analysis. Examples from our laboratory covered applications from the field of clinical, food and natural water analysis. Keywords: hydrides generation; inductively coupled plasma mass spectrometry; speciation analysis Available on request at various institutes of the ASCR
Speciační analýzy s využitím generování hydridů

Přednáška prezentovala různé způsoby využití postupu generování hydridů- selektivní generování, postkolonové generování a generování s kryoseparací- v prvkových speciačních analýzách. Příklady z naší ...

Matoušek, Tomáš
Ústav analytické chemie, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases