Number of found documents: 358
Published from to

Masarykův koncept realismu - pokus o vhled do jeho kořenů, teorie a vlivu
Neudorflová, Marie L.
2009 - Czech
Masarykův realismus byl reakcí na tradiční nedostatek znalostí o společnosti a jejich problémech. V jeho centru byla bylo úsilí o vědecké poznání ve vztahu ke všem důležitým oblastem existence společnosti a jejich skupin prostřednictvím metod používaných v řadě vědeckých disciplin. Znalosti o společnosti, o jejích problémech, potřebách a možnostech Masaryk považoval za základ k pozitivnímu rozvoji společnosti a k demokratizaci. V tomto ohledu ovlivnil podstatnou část mladé inteligence. Masaryk´s realism was a response to insufficient knowledge on society and its problems. In its basis was a struggle for scientific knowledge in relation to important areas of society life through methods used in anumber of disciplines. Masaryk viewed relevant and thorough knowledge about society and its problems, needs and possibilities as a condition for its positive development and foe democratization. In this respect he influenced a part of young generation. Keywords: Masaryk, T. G.; Czech politics; history Available at various institutes of the ASCR
Masarykův koncept realismu - pokus o vhled do jeho kořenů, teorie a vlivu

Masarykův realismus byl reakcí na tradiční nedostatek znalostí o společnosti a jejich problémech. V jeho centru byla bylo úsilí o vědecké poznání ve vztahu ke všem důležitým oblastem existence ...

Neudorflová, Marie L.
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Mistr Jan Hus v myšlení T. G. Masaryka
Neudorflová, Marie L.
2009 - Czech
Keywords: Masaryk, T. G.; Hus, Jan Available at various institutes of the ASCR
Mistr Jan Hus v myšlení T. G. Masaryka

Neudorflová, Marie L.
Masarykův ústav a Archiv, 2009

František Roubík. Člověk v temnotách okupace
Holát, Pavel
2009 - Czech
Keywords: Roubík, František; historiography; World War II; historiografie Available at various institutes of the ASCR
František Roubík. Člověk v temnotách okupace

Holát, Pavel
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Výpovědní hodnota katalogů knihovny českokrumlovského konventu minoritů
Hradilová, Marta
2009 - Czech
Práce se zabývá dochovanými katalogy českokrumlovského konventu minoritů. Jednotlivé katalogy srovnává navzájem, zejména pak způsob katalogizace rukopisů. This work deals with the preserved catalogues of the Minorite Convent in Český Krumlov. Singular catalogues are mutually compared, this study focuses primarily on the way of cataloguing the manuscripts. Keywords: Minorite Convent, Český Krumlov; manuscripts Available at various institutes of the ASCR
Výpovědní hodnota katalogů knihovny českokrumlovského konventu minoritů

Práce se zabývá dochovanými katalogy českokrumlovského konventu minoritů. Jednotlivé katalogy srovnává navzájem, zejména pak způsob katalogizace rukopisů....

Hradilová, Marta
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Benešova koncepce demokratického státu za války a na počátku první republiky
Broklová, Eva
2009 - Czech
V záměrech a cílech souvisejících s vytvořením československého státu a jeho udržení v rámci zakladatelských idejí se E. Beneš shodoval s T. G. Masarykem. Východiskem odboje byl názor, že omezení moci národa není v souladu s demokratickými principy. Přesto lze v Benešových pracích sledovat samostatné řešení politických problémů, vesměs založené na vědeckém základě. Jeho koncepce vycházela ze studia individualismu v dějinách filozofie, teorie politického stranictví, demokratických ideálů a empirické metody. Českou otázku řešil požadavkem na zničení Rakouska-Uherska jako utlačovatele národů a oporu Německa. Hodlal vybudovat "Stát nejdemokratičtější z hlediska sociálního a nejpokročilejší z hlediska politického". Po druhé světové válce řešil teoreticky otázku možností nutné spolupráce a sblížení systému politické demokracie a sovětského socialismu. Beneš byl spolutvůrcem a obnovitelem státu. In his intentions and aims related to the establishment of the Czechoslovak State and its keeping within the founding ideas, E. Beneš was in agreement with T. G. Masaryk. The resistance movement’s starting point was that limitations upon the power of nation do not comply with democratic principles. In his works, Beneš however shows autonomous ways of solving political issues, mostly grounded on a scientific base. His concept was based on a study of individualism in the history of philosophy, theory of political partisanship, democratic ideals, and empiric method. To solve the Czech issue he demanded that Austria-Hungary should be overthrown as being an oppressor of nations and a support of Germany. He intended to build "The most democratic state from a social point of view and the most progressive one from a political viewpoint". Beneš was a co-creator and re-builder of a state. Keywords: Beneš, Edvard; Czechoslovakia; World War I Available at various institutes of the ASCR
Benešova koncepce demokratického státu za války a na počátku první republiky

V záměrech a cílech souvisejících s vytvořením československého státu a jeho udržení v rámci zakladatelských idejí se E. Beneš shodoval s T. G. Masarykem. Východiskem odboje byl názor, že omezení moci ...

Broklová, Eva
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Život v zabraném. Vystěhování Sedlčanska 1943-1945
Mádlová, Vlasta
2009 - Czech
Keywords: World War II; Sedlčany Region, Czech Republic Available at various institutes of the ASCR
Život v zabraném. Vystěhování Sedlčanska 1943-1945

Mádlová, Vlasta
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Kroniky českých měst z období raného novověku
Tošnerová, Marie
2009 - Czech
Studie se zabývá kronikami českých měst z předbělohorského období. The essay deals with the municipal chronicles of Czech towns in the Early Modern Period. Keywords: Bohemia; Early Modern Period; chronicles Available at various institutes of the ASCR
Kroniky českých měst z období raného novověku

Studie se zabývá kronikami českých měst z předbělohorského období.


The essay deals with the municipal chronicles of Czech towns in the Early Modern Period.

Tošnerová, Marie
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Vrchlický - Sova - Březina. Kontexty Eisnerovy první knihy překladů
Kostrbová, Lucie
2009 - Czech
Studie zkoumá Eisnerovy válečné překlady (1917) jako určitou interpretaci české moderní lyriky, ovlivněnou jak českou a německou literární kritikou a vědou, tak předchozími překlady a myšlenkami Hugo von Hofmannsthala. The paper examines wartime translations (1917) by Paul Eisner as certain interpretation of Czech modern poetry, effected by Czech and German literary criticism as well as by previous translations and the ideas of Hugo von Hofmannsthal. Keywords: Czech and German literature; Eisner, Pavel; translation Available at various institutes of the ASCR
Vrchlický - Sova - Březina. Kontexty Eisnerovy první knihy překladů

Studie zkoumá Eisnerovy válečné překlady (1917) jako určitou interpretaci české moderní lyriky, ovlivněnou jak českou a německou literární kritikou a vědou, tak předchozími překlady a myšlenkami Hugo ...

Kostrbová, Lucie
Masarykův ústav a Archiv, 2009

Pražská Německá univerzita a "Společnost pro podporu německé vědy, kultury, literatury a umění v Čechách" jako dvojí kulturně-politické centrum německo-české společnosti
Pešek, J.; Míšková, Alena
2009 - Czech
Studie sumarizuje dosavadní poznatky o vývoji dvou nejvýznamnějších německých vědeckých institucí v českých zemích, vychází z prací věnovaných Německé universitě v Praze a tzv. Podpůrné společnosti, která byla paralelou České akademie věd a umění. The paper summarizes existing knowledge of the development of two most significant German scientific institutions in the Czech lands. It is based on papers devoted to the German University in Prague and to the so-called Supporting Society that was a parallel of the Czech Academy of Sciences and Arts. Keywords: German University, Prague Available at various institutes of the ASCR
Pražská Německá univerzita a "Společnost pro podporu německé vědy, kultury, literatury a umění v Čechách" jako dvojí kulturně-politické centrum německo-české společnosti

Studie sumarizuje dosavadní poznatky o vývoji dvou nejvýznamnějších německých vědeckých institucí v českých zemích, vychází z prací věnovaných Německé universitě v Praze a tzv. Podpůrné společnosti, ...

Pešek, J.; Míšková, Alena
Masarykův ústav a Archiv, 2009

O vztahu Emila Háchy k T. G. Masarykovi
Hájková, Dagmara
2008 - Czech
Keywords: Hácha, Emil; Masaryk, T. G.; Czechoslovakia Available at various institutes of the ASCR
O vztahu Emila Háchy k T. G. Masarykovi

Hájková, Dagmara
Masarykův ústav a Archiv, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases