Number of found documents: 274
Published from to

Kompenzace ztráty příjmů v pandemii covid-19: vítězové a poražení
Kalíšková, Klára; Zapletalová, Lucie
2022 - Czech
Ve studii analyzujeme zacílení příjmově kompenzačních nástrojů přijatých českou vládou v reakci na pandemii onemocnění covid-19 na různé skupiny domácností. Ukazujeme, jaký podíl celkových nákladů na kompenzační opatření byl zacílen na nejzasaženější skupiny obyvatel. I přes značné náklady státu na kompenzaci snížení příjmů domácností dopadla pandemie podstatně tíživěji na chudší vrstvy společnosti. Tento fakt se může v budoucnu projevit v prohloubení existujících problémů se zadlužeností, exekucemi nebo postižením dětí chudobou.\n In this study we analyze how income compensation tools adopted by the Czech government in response to the Covid-19 pandemic were targeted at various groups of households. We reveal what proportion of the state’s overall expenditure on compensatory measures was targeted to the households most heavily affected by the pandemic. Despite the fact that the state spent a substantial amount on measures to compensate households for loss of income, the pandemic still had a substantially heavier impact on the poorer layers of society. This may manifest itself in the future as a deepening of existing problems with debt, executions and child poverty.\n Keywords: income compensation; covid-19; households Fulltext is available at external website.
Kompenzace ztráty příjmů v pandemii covid-19: vítězové a poražení

Ve studii analyzujeme zacílení příjmově kompenzačních nástrojů přijatých českou vládou v reakci na pandemii onemocnění covid-19 na různé skupiny domácností. Ukazujeme, jaký podíl celkových nákladů na ...

Kalíšková, Klára; Zapletalová, Lucie
Národohospodářský ústav, 2022

Nezaměstnanost v období COVID-19: červen 2022
Grossmann, Jakub; Münich, Daniel
2022 - Czech
Dopady krize covid-19 na registrovanou nezaměstnanost již téměř nepozorujeme. Se započítáním sezónních efektů registrovaná míra nezaměstnanosti v červnu ’22 opět poklesla. Česko zůstává zemí s nejnižší mírou nezaměstnanosti v celé EU. Rozdíly v dopadech na ženy a muže, profese, vzdělanostní a věkové skupiny jsou stále přítomné, ale malé. Potenciální hrozbou pro přehřátý český pracovní trh je předpokládané podzimní zpomalení evropských ekonomik. The effects of the covid-19 crisis on registered unemployment are hardly observed anymore. Adjusted for seasonal effects, the registered unemployment rate fell again in June '22. The Czech Republic remains the country with the lowest unemployment rate in the whole EU. Differences in the impact on women and men, occupations, education and age groups are still present but small. A potential threat to the overheated Czech labour market is the projected autumn slowdown in European economies. Keywords: COVID-19; unemployment Fulltext is available at external website.
Nezaměstnanost v období COVID-19: červen 2022

Dopady krize covid-19 na registrovanou nezaměstnanost již téměř nepozorujeme. Se započítáním sezónních efektů registrovaná míra nezaměstnanosti v červnu ’22 opět poklesla. Česko zůstává zemí s ...

Grossmann, Jakub; Münich, Daniel
Národohospodářský ústav, 2022

Nezaměstnanost v období COVID-19: březen 2022
Grossmann, Jakub; Münich, Daniel
2022 - Czech
Dopady krize covid-19 na registrovanou nezaměstnanost již téměř odezněly. Odhlédnuto od sezónních efektů, obecná míra nezaměstnanosti v březnu ’22 poklesla. Česko zůstává zemí s nejnižší mírou nezaměstnanosti v celé EU. Rozdíly v dopadech na ženy a muže, profese, vzdělanostní a věkové skupiny jsou stále přítomné, ale malé. Keywords: COVID-19; unemployment Fulltext is available at external website.
Nezaměstnanost v období COVID-19: březen 2022

Dopady krize covid-19 na registrovanou nezaměstnanost již téměř odezněly. Odhlédnuto od sezónních efektů, obecná míra nezaměstnanosti v březnu ’22 poklesla. Česko zůstává zemí s nejnižší mírou ...

Grossmann, Jakub; Münich, Daniel
Národohospodářský ústav, 2022

Intenzita používání vyučovacích metod učiteli a jejich vztah s výsledky vzdělávání
Korbel, Václav
2022 - Czech
Jedním ze dvou hlavních cílů národní Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+ je proměna obsahu a způsobu výuky. Větší důraz má být kladen například na skupinové aktivity, projektovou výuku, aplikaci znalostí v různých kontextech nebo badatelskou výuku. Existuje ovšem relativně málo studií analyzujících využívání různých typů vyučovacích metod učiteli na prvním stupni základní školy v České republice (ČR) a zahraničí a jejich vztah s výsledky. Tato studie využívá longitudinální data reprezentativního vzorku žáků základních škol k analýze, v jakém procentu hodin se v ČR a zahraničí využívají čtyři typy metod: 1) přednášení, 2) osvojení, 3) porozumění a 4) testování. Kromě toho se zaměřujeme na otázku, jaký vztah mají vyučovací metody s pokrokem ve čtenářských dovednostech a matematice mezi 4. a 6. ročníkem. Vyučovací metody byly sbírány od učitelů čtvrtého ročníku formou dotazníků v rámci výzkumu TIMSS 2011. Pro odhad vztahu vyučovacích metod a výsledků využíváme faktu, že žáci byli v obou ročnících testováni ve dvou předmětech. Proto můžeme odhadnout, jak se liší pokrok, když je žák mezi předměty učen jinou intenzitou metod (fixní-efekty na úrovni žáka). One of the two principal aims of the Czech Republic’s national Strategy for Education Policy up to 2030+ is to transform both the content of school curricula and the methods used to teach them. For example, greater emphasis is to be placed on group activities, project-based teaching, the application of knowledge to various contexts and enquiry-based learning. Yet, to date, rather few studies have analysed how different types of teaching methods are used by primary school teachers in the Czech Republic or at the equivalent level abroad and what impacts their use has on learning outcomes. This study uses longitudinal data from a representative sample of primary school pupils to analyse what percentage of lessons — in the Czech Republic and abroad — make use of four specific teaching approaches: 1) lecturing, 2) appropriation, 3) comprehension and 4) testing. We then look into the relationship between these teaching methods and pupils’ progress in reading skills and mathematics between the fourth and sixth years of primary school. The data on teaching methods was gathered from fourth year primary school teachers via a questionnaire as part of TIMSS 2011. To estimate the relationship between teaching methods and learning outcomes, we make use of the fact that the pupils were tested in two subjects in both years. This means that we can estimate the difference in progress made when pupils are taught using each method with greater or lesser intensity in the two subjects (pupil level fixed-effects). Keywords: teaching methods; learning outcomes; primary school Fulltext is available at external website.
Intenzita používání vyučovacích metod učiteli a jejich vztah s výsledky vzdělávání

Jedním ze dvou hlavních cílů národní Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+ je proměna obsahu a způsobu výuky. Větší důraz má být kladen například na skupinové aktivity, projektovou výuku, ...

Korbel, Václav
Národohospodářský ústav, 2022

Nárůst cen energií a zvýšení příspěvku na bydlení v lednu 2022: pomohlo to?
Pertold, Filip; Pleticha, Petr
2022 - Czech
V reakci na prudký růst cen energií, a tedy nákladů na bydlení od podzimu 2021 vláda Petra Fialy v lednu 2022 přistoupila ke zvýšení stropů – tj. normativních nákladů na bydlení. V této studii analyzujeme, jak toto opatření ovlivnilo počet domácností s nárokem na příspěvek a počet domácností, které příspěvek čerpají. This study analyzes the effects of changes in the housing benefits policy in Czechia. In response to the surge in energy prices, the Czech government increased the maximum contributions for eligible households. Although the number of households drawing the contribution rose, their share among all eligible households dropped. Keywords: energy prices; housing benefits; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Nárůst cen energií a zvýšení příspěvku na bydlení v lednu 2022: pomohlo to?

V reakci na prudký růst cen energií, a tedy nákladů na bydlení od podzimu 2021 vláda Petra Fialy v lednu 2022 přistoupila ke zvýšení stropů – tj. normativních nákladů na bydlení. V této studii ...

Pertold, Filip; Pleticha, Petr
Národohospodářský ústav, 2022

Energetická krize se dosud nezaměstnanosti nedotkla: blesková analýza vývoje registrované nezaměstnanosti
Grossmann, Jakub; Münich, Daniel
2022 - Czech
Dopady krize covid-19 na registrovanou nezaměstnanost již téměř odezněly. Odhlédnuto od každoročních sezónních efektů registrovaná míra nezaměstnanosti v září ’22 mírně vzrostla. Česká míra nezaměstnanosti však zůstává nejnižší v celé EU27. Rozdíly v míře nezaměstnanosti žen a mužů, profesí, podle vzdělání a věku přetrvávají. Vývoj energetické krize měl dosud na nezaměstnanost dopad minimální. The effects of the covid-19 crisis on registered unemployment have almost subsided. Excluding annual seasonal effects, the registered unemployment rate rose slightly in September '22. However, the Czech unemployment rate remains the lowest in the EU27. Gender, occupational, educational and age differences in unemployment rates persist. The development of the energy crisis has so far had a minimal impact on unemployment. Keywords: energy crisis; unemployment Fulltext is available at external website.
Energetická krize se dosud nezaměstnanosti nedotkla: blesková analýza vývoje registrované nezaměstnanosti

Dopady krize covid-19 na registrovanou nezaměstnanost již téměř odezněly. Odhlédnuto od každoročních sezónních efektů registrovaná míra nezaměstnanosti v září ’22 mírně vzrostla. Česká míra ...

Grossmann, Jakub; Münich, Daniel
Národohospodářský ústav, 2022

Nemocenské pojištění: co způsobilo zavedení karenční doby?
Grossmann, Jakub; Zapletalová, Lucie
2022 - Czech
V této studii analyzujeme dopady zavedení karenční doby v roce 2008 v České republice (ČR) na zaměstnanost, výskyt nemocenské a dalších typů absencí v práci. Karenční doba zavedla nevyplácení dávek nemocenského pojištění zaměstnancům v prvních třech dnech pracovní neschopnosti. Cílem zavedení karenční doby bylo snížit motivace k neodůvodněnému čerpání dávek nemocenského pojištění a snížit výdaje na nemocenské dávky. Opatření zároveň zvyšuje motivace k nehlášení pracovní neschopnosti v důsledku nemoci, a potenciálně tedy zvyšuje riziko většího šíření nemocí na pracovišti. We analyze the impacts of a waiting period for sick pay introduced in 2008 in the Czech Republic on employment absence, sick leave, and other types of absences from the workplace. The new waiting period meant that employees did not receive any sickness benefits (‘sick pay’) for the first three days of sick leave. The waiting period was introduced to discourage employees from claiming sick pay unnecessarily and thereby to reduce sickness benefit expenditures. However, the measure also discourages employees from taking sick leave when they are unwell and may potentially increase the risk of contagion in the workplace. Keywords: sick leave; policy reform; Czech Republic Available at various institutes of the ASCR
Nemocenské pojištění: co způsobilo zavedení karenční doby?

V této studii analyzujeme dopady zavedení karenční doby v roce 2008 v České republice (ČR) na zaměstnanost, výskyt nemocenské a dalších typů absencí v práci. Karenční doba zavedla nevyplácení dávek ...

Grossmann, Jakub; Zapletalová, Lucie
Národohospodářský ústav, 2022

Nárůst o 395 miliard Kč oproti roku 2019: kam směřoval první návrh výdajů státního rozpočtu na rok 2022
Kolář, D.; Janský, Petr
2022 - Czech
Návrh státního rozpočtu (SR) pro rok 2022 předložený koncem léta ’21 odcházející vládou Andreje Babiše počítal s výdaji ve výši 1 928 miliard Kč. To je o 394,5 mld. Kč a 25,7 % více, než byly skutečné výdaje SR v roce 2019. Tak výrazný nárůst výdajů nedoprovázený adekvátním nárůstem příjmů by výrazně zvýšil strukturální deficit SR. Nová vláda Petra Fialy se proto rozhodla původní návrh rozpočtu přepracovat za cenu rozpočtového provizoria. V této studii identifikujeme ty výdajové položky původního návrhu SR, u kterých oproti skutečnosti roku 2019 došlo k nejvýznamnějším změnám. V rámci toho ukazujeme, do jaké míry nominální růsty položek SR zohledňují inflaci, která byla v daném období očekávána ve výši 10,2 %. Porovnání se skutečnými výdaji roku 2019 nám umožňuje odstínit přímé výdajové důsledky pandemie. Programy pomoci domácnostem a zaměstnavatelům v době pandemie totiž měly být podle původního návrhu SR v roce 2022 již výrazně výdajově utlumeny. The draft state budget (SB) for 2022 submitted at the end of summer 2021 by the outgoing government of Andrej Babiš planned for expenditures of 1,928 billion CZK. That would be 394.5 billion CZK, and 25.7% more than the actual expenditure of the SB in 2019. Such a significant increase in expenditure, unaccompanied by an adequate increase in revenues, would significantly increase the structural deficit of the SB. The new government of Petr Fiala has therefore decided to revise the original draft budget in a new provisional budget. In this study, we identify the expenditure items in the original draft of the SB that have changed most significantly from the situation in 2019. We also show to what extent the nominal growth in the SB items takes inflation into account, which was expected to be 10.2% in this period. Comparison with the actual expenditure of 2019 allows us to shield the direct expenditure consequences of the pandemic. In fact, according to the initial proposal of the SR, the assistance programmes for households and employers during the pandemic were already expected to be reduced significantly in 2022. Keywords: state budget; expenditures; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Nárůst o 395 miliard Kč oproti roku 2019: kam směřoval první návrh výdajů státního rozpočtu na rok 2022

Návrh státního rozpočtu (SR) pro rok 2022 předložený koncem léta ’21 odcházející vládou Andreje Babiše počítal s výdaji ve výši 1 928 miliard Kč. To je o 394,5 mld. Kč a 25,7 % více, než byly skutečné ...

Kolář, D.; Janský, Petr
Národohospodářský ústav, 2022

Finanční podpora vysokoškolských studentů v České republice: rekonstrukce systému nutná
Münich, Daniel; Kořínek, Otakar
2021 - Czech
Problematice finanční podpory studentů vysokých škol nebyla poslední dekádu v České republice (ČR) věnována potřebná pozornost. Nejen širší veřejností, ale ani tou akademickou, a rozhodně ne tou politickou. Malému zájmu o problematiku odpovídají i kusé, či dokonce absentující informace, statistiky a analýzy o cílení a dopadech finanční podpory stávající. V zastaralém a finančně podfinancovaném systému tak docházelo jen k drobnějším úpravám. Mezinárodní srovnání ukazují, že objem veřejné finanční podpory studentů v ČR je velmi nízký. Velká část podpory je navíc poskytována plošně, takže podpora skutečně sociálněekonomicky potřebných studentů a zájemců o studium je velmi nízká. Průměrná měsíční podpora, přímá i nepřímá, se u studentů do 26 let pohybuje od zhruba 5 300 Kč pro ty z nejchudších poměrů do 2 700 Kč. Podpora u studentů ve věku 26 let a více je pouze zhruba 500 Kč měsíčně bez ohledu na jejich ekonomické zázemí. Podpora sociálně-ekonomicky slabých studentů je na velmi nízké úrovni. Na veřejně hrazená sociální stipendia má nárok velmi malý podíl studentů a samotná výše sociálních stipendií je velmi nízká. Demografická a sociální struktura příjemců těchto stipendií se nesleduje. Stejně tak se nesleduje míra, do jaké jsou mladí z chudších poměrů od studia odrazeni právě nízkou mírou podpory. Zvyšování sociálních stipendií a rozšiřování okruhu studentů s nárokem na ně není odvozováno od inflace a růstu životních nákladů studentů, ale od ad hoc zvyšování minimální mzdy a životních minim. Financial support for students in higher education in the Czech Republic has not received the attention it deserves over the past decade. Not only has the general public lost little sleep over this matter, but academics and politicians have largely ignored it, too. Information, statistics, and analysis of the targeting and impacts of current student financial support are at best piecemeal and at worst non-existent, which is symptomatic of the little public and policy interest in this matter. As a result, over the past few years there have been only a few minor tweaks made to the existing outdated and underfunded system. International comparisons show that the total amount of financial support for students in the Czech Republic is very low. A large share of that support is also provided across-the-board, meaning that support for the most socio-economically needy students and prospective students is very low. The average total monthly support provided both directly and indirectly to students under 26 years of age is between some 5,300 CZK [euro 200] for those from the poorest backgrounds and 2,700 CZK [euro 110] for others. Support for students aged 26 and above is only around 500 CZK [euro 20] per month, regardless of their economic background. In European comparison, the support for socio-economically weak students is extremely low. Only a very small proportion of students are eligible for publicly funded social scholarships, which provide only minimal financial support in any case. No data is currently collected on the demographic or social status of scholarship recipients. Similarly, there is no data measuring the extent to which children from poorer backgrounds are deterred from university study by the low level of available support. The amount of funding made available through social scholarships and the breadth of the pool of students eligible for them is not regularly increased in response to inflation or students' rising living costs, but is revised in connection with ad hoc raises made to the minimum wage and living wages. Keywords: financial support; higher education; Czech Republic Available at various institutes of the ASCR
Finanční podpora vysokoškolských studentů v České republice: rekonstrukce systému nutná

Problematice finanční podpory studentů vysokých škol nebyla poslední dekádu v České republice (ČR) věnována potřebná pozornost. Nejen širší veřejností, ale ani tou akademickou, a rozhodně ne tou ...

Münich, Daniel; Kořínek, Otakar
Národohospodářský ústav, 2021

Práce z domova: možnost, nebo nutnost?
Grossmann, Jakub; Korbel, Václav; Münich, Daniel
2021 - Czech
Studie mapuje rozsah využívání práce z domova v České republice během koronavirového roku 2020 napříč sociodemografickými skupinami. Ukazuje, jak s přechodem na práci z domova souvisí charakteristiky pracujících, jako jsou vzdělání, odvětví, pohlaví, péče o menší dítě v domácnosti. Analýza také odhaluje vnímané překážky a výhody práce z domova. The study describes the use of work from home across socio-demographic groups in the Czech Republic during the coronavirus year 2020. It shows how work-from-home arrangements relate to workers' characteristics, such as their education, industry, gender, and type of household. The analysis reveals the perceived barriers to and benefits of working from home. Keywords: working from home; Czech Republic; covid-19 Fulltext is available at external website.
Práce z domova: možnost, nebo nutnost?

Studie mapuje rozsah využívání práce z domova v České republice během koronavirového roku 2020 napříč sociodemografickými skupinami. Ukazuje, jak s přechodem na práci z domova souvisí charakteristiky ...

Grossmann, Jakub; Korbel, Václav; Münich, Daniel
Národohospodářský ústav, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases