Number of found documents: 36
Published from to

Vybrané ukazatele životního stylu žen ohrožených stresem
Šolcová, Iva; Hošek, V.
2000 - Czech
Sdělení se zabývá některými charakteristikami životního stylu(pohybovou aktivitou a výživovými návyky), pracovního zatíženía salutoprotektivními charakteristikami žen se špičkovou akademickoukariérou a srovnává výsledky tohoto souboru s odpovídající populacíčeských žen. The contribution deals with some aspects of lifestyle (physicalactivity, nutrition), workload and salutoprotective characteristicsof women with a top academic career. The results of a sample arecompared with a control population of Czech women. Keywords: salutoprotective characteristics; lifestyle; total workload Available at various institutes of the ASCR
Vybrané ukazatele životního stylu žen ohrožených stresem

Sdělení se zabývá některými charakteristikami životního stylu(pohybovou aktivitou a výživovými návyky), pracovního zatíženía salutoprotektivními charakteristikami žen se špičkovou akademickoukariérou ...

Šolcová, Iva; Hošek, V.
Psychologický ústav, 2000

Procesuální a systémový přístup ke studiu integrace osobnosti
Sedláková, Miluše
2000 - Czech
Příspěvek poukazuje na uplatnění procesuální a systémové analýzyve studiu osobnosti. Oba tyto postupy umožňují klasifikovat vlastnostiosobnosti do tří skupin: (1) procesuální vlastnosti, a to vlastnostiprocesů a jejich interakcí; (2) vlastnosti jednotlivých subsystémůosobnosti a (3) systémové vlastnosti osobnosti. Komplementarita oboutěchto analýz je demonstrována na přístupu ke studiu integraceosobnosti, která je jednou z nejdůležitějších systémových vlastnostíosobnosti. The article highlights the application of processual and systemicanalysis to the study of personality. Both these methods make itpossible to classify the personality traits into three groups:(1) processual characteristics, i.e. the properties of processes andtheir interactions; (2) characteristics of various personalitysubsystems and (3) systemic characteristics of the personality.The complementarity of both these analyses is demonstrated on theattitude to the study of personality integration, which is one ofthe most important systemic characteristics of personality. Keywords: processual approach; systemic approach; psychology of personality; psychologie osobnosti Available at various institutes of the ASCR
Procesuální a systémový přístup ke studiu integrace osobnosti

Příspěvek poukazuje na uplatnění procesuální a systémové analýzyve studiu osobnosti. Oba tyto postupy umožňují klasifikovat vlastnostiosobnosti do tří skupin: (1) procesuální vlastnosti, a to ...

Sedláková, Miluše
Psychologický ústav, 2000

Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí
Čermák, Ivo; Miovský, Michal
2000 - Czech
Sborník příspěvků je zaměřen na kvalitativní přístup k výzkumu ve vědách o člověku, zejména v psychologii. Je pojednán teoretický a historický rámec kvalitativního přístupu. Tenze mezi kvalitativní a kvantitativní perspektivou ve výzkumu je reformulována jako nutnost kooperace mezi oběma výzkumnými přístupy. Sborník obsahuje kvalitativně pojaté studie rodiny, uživatelů drog, procesu psychoterapie aj., v nichž jsou užity specifické kvalitativní metody jako je zakotvená teorie, ohnisková skupina, a rapid assessment. The collection of papers is focused on qualitative approach to the research in human sciences, mostly in psychology. Theoretical and historical framework of qualitative research is articulated. Tension between qualitative and quantitative perspective in research is reformulated - continuum of cooperation is more useful version of research in human sciences. Several particular qualitative studies concerning family, drug-abuse, and process of therapy, etc. are presented. The specific qualitative methods - grounded theory, focus group, rapid assessment - is also demonstrated as a useful tools in research studies. Keywords: qualitative research; validity of qualitative research; cooperation between quantitative and qualitative perspectives in research Available at various institutes of the ASCR
Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí

Sborník příspěvků je zaměřen na kvalitativní přístup k výzkumu ve vědách o člověku, zejména v psychologii. Je pojednán teoretický a historický rámec kvalitativního přístupu. Tenze mezi kvalitativní a ...

Čermák, Ivo; Miovský, Michal
Psychologický ústav, 2000

Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii
Heller, Daniel; Sedláková, Miluše; Vodičková, Libuše
1999 - Czech
Keywords: qualitative research; quantitative research Available at various institutes of the ASCR
Kvantitativní a kvalitativní výzkum v psychologii

Heller, Daniel; Sedláková, Miluše; Vodičková, Libuše
Psychologický ústav, 1999

Vzdělání a zdraví
Šolcová, Iva; Kebza, V.
1999 - Czech
Keywords: relation of the education to the health; health; education Available at various institutes of the ASCR
Vzdělání a zdraví

Šolcová, Iva; Kebza, V.
Psychologický ústav, 1999

Učitelé a zdraví 1
Řehulková, Oliva; Řehulka, E.
1998 - Czech
Keywords: zdraví; veřejné zdraví Available at various institutes of the ASCR
Učitelé a zdraví 1

Řehulková, Oliva; Řehulka, E.
Psychologický ústav, 1998

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases