Number of found documents: 172
Published from to

Sociální kapitál jako faktor regionálního rozvoje
Stachová, Jana; Čermák, Daniel
2009 - Czech
Příspěvek má dvě části, první z nich je věnována konceptualizaci vlivu sociálního kapitálu na regionální rozvoj, v druhé jsou uvedeny výsledky empirického šetření sociálního kapitálu v České republice. V analytické části je důraz kladen na teritoriální diferenciaci sociálního kapitálu podle regionů NUTS a také jeho diferenciaci podle velikosti sídla. Čím větší je velikost sídla, tím nižší je úroveň sociálního kapitálu. First part of the paper shows that social capital plays crucial role in regional development, moreover that regional politics could increase the level of social capital in regions. We were able to distinguish three NUTS 2 regions that significantly differ from each other in the measure of social capital. Moreover we find out that social capital depends also on the size of municipality measured by the number of inhabitants. The larger the municipality is the lower the level of social capital. Keywords: regional development; social capital Available at various institutes of the ASCR
Sociální kapitál jako faktor regionálního rozvoje

Příspěvek má dvě části, první z nich je věnována konceptualizaci vlivu sociálního kapitálu na regionální rozvoj, v druhé jsou uvedeny výsledky empirického šetření sociálního kapitálu v České ...

Stachová, Jana; Čermák, Daniel
Sociologický ústav, 2009

Češi a komunismus po dvaceti letech: o čem vypovídají sociologická šetření
Kunštát, Daniel
2009 - Czech
Příspěvek byl zaměřen na proměnu názorů české veřejnosti na minulý a současný režim i nejrůznější další aspekty soukromého i veřejného života. Na základě výsledků sociologických průzkumů mj. konstatuje, že neexistuje žádná homogenní ani konzistentní paměť národa ve vztahu ke komunismu. Contribution was focused on the transformation of the Czech public views on the past and the present regime on many other aspects of private and public life. Based on the results of sociological surveys, among others, notes that there is no uniform or consistent memory of the nation in relation to Communism. Keywords: communism; Czech republic; Germany Available at various institutes of the ASCR
Češi a komunismus po dvaceti letech: o čem vypovídají sociologická šetření

Příspěvek byl zaměřen na proměnu názorů české veřejnosti na minulý a současný režim i nejrůznější další aspekty soukromého i veřejného života. Na základě výsledků sociologických průzkumů mj. ...

Kunštát, Daniel
Sociologický ústav, 2009

Regional Differences in Rental Housing (Un)affordability following the Rent Deregulation in the Czech Republic
Mikeszová, Martina
2009 - English
The paper focuses on the development of regional inequalities in rental housing (un)affordability in Czech Republic. The aim of the paper is to identify "model" types of household which are potentially at risk of being unable to afford "adequate" housing in case of no regulation. The development of regional differences in housing "unaffordability" in the period 2000-2007 is analysed. Keywords: housing affordability; rental housing; social exclusion Available at various institutes of the ASCR
Regional Differences in Rental Housing (Un)affordability following the Rent Deregulation in the Czech Republic

The paper focuses on the development of regional inequalities in rental housing (un)affordability in Czech Republic. The aim of the paper is to identify "model" types of household which are ...

Mikeszová, Martina
Sociologický ústav, 2009

Rozvoj Orlicka v názorech občanů
Vajdová, Zdenka
2009 - Czech
Příspěvek informuje o sociologickém šetření občanů Orlicka v roce 2008. Přináší analytickou informaci o postojích a názorech občanů na současné rozvojové projekty a záměry v území, na důsledky rozvoje cestovního ruchu a vztah k zastupitelstvu. The contribution informs public about sociological survey of Orlicko citizens in 2008. Analytic information on the citizens´ opinions and attitudes toward the contemporary developing projects and intentions in the territory, on effects of travel industry development and on citizens´ relation toward local self-government is notified. Keywords: municipality cooperation; regional development; Orlicko Available at various institutes of the ASCR
Rozvoj Orlicka v názorech občanů

Příspěvek informuje o sociologickém šetření občanů Orlicka v roce 2008. Přináší analytickou informaci o postojích a názorech občanů na současné rozvojové projekty a záměry v území, na důsledky rozvoje ...

Vajdová, Zdenka
Sociologický ústav, 2009

Existuje v ČR sektor sociálního nájemního bydlení?
Sunega, Petr
2008 - Czech
Příspěvek je věnován problematice vymezení sektoru sociálního bydlení v evropských zemích, obecnému zhodnocení výhod a nevýhod sociálního bydlení, vymezení sektoru sociálního bydlení v ČR a vybraným otázkám spojeným s potenciálním vznikem sektoru sociálního bydlení v ČR. The paper is focused on general definition of social housing in European countries, on general assessment of advantages and disadvantages of social housing and the question whether some part(s) of the housing stock in the Czech Republic could be considered for social housing. Some questions related to introduction of social housing in the Czech Republic are also discussed. Keywords: Social housing; subsidy Available at various institutes of the ASCR
Existuje v ČR sektor sociálního nájemního bydlení?

Příspěvek je věnován problematice vymezení sektoru sociálního bydlení v evropských zemích, obecnému zhodnocení výhod a nevýhod sociálního bydlení, vymezení sektoru sociálního bydlení v ČR a vybraným ...

Sunega, Petr
Sociologický ústav, 2008

Voting Participation in Relation to the Size of Municipality
Čermák, Daniel; Stachová, Jana
2008 - English
This paper is focusing on the differences in voter turnout between municipalities of different sizes in the Czech Republic. We will see that small municipalities has higher voter turnout than big one. Práce se zabývá rozdílem ve volební účasti mezi obcemi různé velikosti v České republice. Ukazuje trend nepřímé úměry mezi velikostí obce a volební účastí. Keywords: voting participation; regional differences; municipalities Available at various institutes of the ASCR
Voting Participation in Relation to the Size of Municipality

This paper is focusing on the differences in voter turnout between municipalities of different sizes in the Czech Republic. We will see that small municipalities has higher voter turnout than big ...

Čermák, Daniel; Stachová, Jana
Sociologický ústav, 2008

Institutional trust in the regions of the Czech Republic
Stachová, Jana; Čermák, Daniel; Vobecká, Jana
2008 - English
The aim of this paper is to describe and explain regional differences in the level of trust in political institutions in the NUTS 2 regions in the Czech Republic. On the regional level the differences in the degree of political trust exists. However, these differences are caused rather by individual characteristics of respondents than by contextual regional factors. In addition, the differences between urban and rural regions were identified. The more urban region is the lower level of political trust was observed. Finally, the size of the municipality influences significantly the level of institutional trust, especially the trust in municipal boards. The smaller the municipality is the higher confidence in municipal board was observed. Cílem příspěvku je pospat a vysvětlit regionální rozdíly v hladině důvěry v politické instituce v regionech NUTS 2 v České republice. Existující regionální rozdíly na hladině NUTS2 jsou způsobeny spíše individuálními charakteristikami respondentů než kontextuálními regionálními faktory. Byly však identifikovány rozdíly mezi venkovskými a městskými regiony, čím urbanizovanější je region, tím je nižší hladina důvěry v politické instituce. Svoji významnou úlohu hraje také velikost obce. V menších obcích je zjištěna významně vyšší míra institucionální důvěry, zejména důvěry v lokální samosprávu. Keywords: institutional trust; regional differences; Czech NUTS 2 regions Available at various institutes of the ASCR
Institutional trust in the regions of the Czech Republic

The aim of this paper is to describe and explain regional differences in the level of trust in political institutions in the NUTS 2 regions in the Czech Republic. On the regional level the differences ...

Stachová, Jana; Čermák, Daniel; Vobecká, Jana
Sociologický ústav, 2008

Klášter jako sociologické téma. Řeholní společenství z hlediska sociologie (náboženství)
Nešpor, Zdeněk
2008 - Czech
Studie popisuje a analyzuje sociologické přístupy ke klášterům a řeholnímu životu a ukazuje jejich silné i slabé stránky. The paper describes and analyzes sociological approaches toward monasteries and monasticism and identifies their strong and weak sides. Keywords: Sociology of religion; Monasticism; Sociology of monasticism Available at various institutes of the ASCR
Klášter jako sociologické téma. Řeholní společenství z hlediska sociologie (náboženství)

Studie popisuje a analyzuje sociologické přístupy ke klášterům a řeholnímu životu a ukazuje jejich silné i slabé stránky....

Nešpor, Zdeněk
Sociologický ústav, 2008

Modely podporovaného (sociálního) bydlení v Evropě
Sunega, Petr
2008 - Czech
Příspěvek je věnován problematice vymezení sektoru sociálního bydlení v evropských zemích, obecnému zhodnocení výhod a nevýhod sociálního bydlení, vymezení sektoru sociálního bydlení v ČR a vybraným otázkám spojeným s potenciálním vznikem sektoru sociálního bydlení v ČR. The paper is focused on general definition of social housing in European countries, on general assessment of advantages and disadvantages of social housing and the question whether some part of the housing stock in the Czech Republic could be considered for social housing. Some questions related to introduction of social housing in the Czech Republic are also discussed. Keywords: Social housing; subsidy Available at various institutes of the ASCR
Modely podporovaného (sociálního) bydlení v Evropě

Příspěvek je věnován problematice vymezení sektoru sociálního bydlení v evropských zemích, obecnému zhodnocení výhod a nevýhod sociálního bydlení, vymezení sektoru sociálního bydlení v ČR a vybraným ...

Sunega, Petr
Sociologický ústav, 2008

Sociální diferenciace aktivní sportovní participace v České republice
Špaček, Ondřej
2008 - Czech
Aktivní sportování jako součást volného času je sociálně diferencovanou aktivitou. Teoretické úvahy podpořené řadou empirických výzkumů upozorňují na vyšší míru sportovní participace vyšších vrstev. Příspěvek ukazuje na základě dat z let 1984, 1991 a 2007, že přes určitý nárůst celkové míry sportovní participace v České republice zde přetrvávají značné rozdíly mezi různými sociálními vrstvami. V podrobné analýze současné situace je posouzen význam horizontálních i vertikálních sociálních charakteristik pro sportování. Věk a pohlaví jsou podstatnými determinanty sportovní participace, stejně tak jako vzdělání respondenta i vzdělanostní prostředí rodiny, ze které pochází (vzdělání otce). Active sport participation (as a part of leisure time) is social differentiated activity. High level of active sport participation in higher strata of society is supported by theoretical thoughts and empirical findings. This contribution shows that in spite of the growth of the net level of sport participation in the Czech Republic between years 1984, 1991 and 2007, deep differentiation between different strata persists. Detailed analysis of the current situation considers importance of horizontal and vertical social characteristics of respondents in relation to their sport participation. Age and gender are significant determinants of sport participation, as well as education of respondents and the educational environment of the family of origin (education of father). Keywords: sport, leisure time; social differentiation Available at various institutes of the ASCR
Sociální diferenciace aktivní sportovní participace v České republice

Aktivní sportování jako součást volného času je sociálně diferencovanou aktivitou. Teoretické úvahy podpořené řadou empirických výzkumů upozorňují na vyšší míru sportovní participace vyšších vrstev. ...

Špaček, Ondřej
Sociologický ústav, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases