Number of found documents: 90
Published from to

Analýza turbulentního proudění nad zalesněným terénem
Potužníková, Kateřina; Sedlák, Pavel; Šauli, Petra
2008 - Czech
V příspěvku jsou popsány nízkofrekvenční oscilace a koherentní struktury detekované v časových řadách teploty a rychlosti větru naměřených ve třech hladinách uvnitř lesního porostu (z/h = 0.3, 0.5 a 1, kde h označuje výšku vegetace). Analýza časových řad je založena na metodě waveletové transformace. Velikosti period detekovaných struktur závisí na teplotním zvrstvení uvnitř vegetace a dále se mění v závislosti na dvou převládajících směrech zprůměrovaného horizontálního proudění nad porostem. The aim of the present study is to assess and describe low-frequency oscillations and coherent structures in temporal series of temperature and wind velocity components sampled at three different levels within the forest (z/h = 0.3, 0.5 and 1, where h is the canopy height). The wavelet transform is used as a basic tool for our analysis. The periods of detected structures depend on the temperature gradient in the canopy, and furthermore seem to vary with the different local circulations regimes. Keywords: stable nocturnal boundary layer; turbulence; coherent structures; complex terrain; forest canopy; wavelet transform Available at various institutes of the ASCR
Analýza turbulentního proudění nad zalesněným terénem

V příspěvku jsou popsány nízkofrekvenční oscilace a koherentní struktury detekované v časových řadách teploty a rychlosti větru naměřených ve třech hladinách uvnitř lesního porostu (z/h = 0.3, 0.5 a ...

Potužníková, Kateřina; Sedlák, Pavel; Šauli, Petra
Ústav fyziky atmosféry, 2008

Srovnání vlivů sluneční a geomagnetické aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace
Huth, Radan; Pokorná, Lucie; Bochníček, Josef; Hejda, Pavel
2008 - Czech
Tvar, prostorové rozložení a intenzita módů nízkofrekvenční proměnlivosti atmosférické cirkulace na severní polokouli v zimě jsou významně ovlivněny fází 11-letého slunečního cyklu. Zde rozšiřujeme analýzu na geomagnetickou aktivitu a srovnáváme výsledky se sluneční aktivitou. The shapes, spatial extent, and intensity of modes of low-frequency variability of atmospheric circulation in the Northern Hemisphere in winter are significantly affected by the phase of the 11-yr solar cycle. Here we extend the analysis to the geomagnetic activity, and compare the results with the solar activity. Keywords: solar activity; geomagnetic activity; atmospheric circulation; modes of vatiability; solar-terrestrial relationships Available at various institutes of the ASCR
Srovnání vlivů sluneční a geomagnetické aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace

Tvar, prostorové rozložení a intenzita módů nízkofrekvenční proměnlivosti atmosférické cirkulace na severní polokouli v zimě jsou významně ovlivněny fází 11-letého slunečního cyklu. Zde rozšiřujeme ...

Huth, Radan; Pokorná, Lucie; Bochníček, Josef; Hejda, Pavel
Ústav fyziky atmosféry, 2008

Rozpustné a nerozpustné polutanty ve vzorcích vody z mlh a námraz
Fišák, Jaroslav; Stoyanova, V.; Chaloupecký, Pavel; Řezáčová, Daniela; Tsacheva, Ts.; Kupenova, T.; Marinov, M.
2008 - Czech
Půměrné koncentrace rozpustných komponent ve vzduchu na Milešovce se ukazují vyšší v námraze než v mlze. Větší průměrnou velikost částic jsme u nerozpustných komponent zaznamenaly v mlze než v námraze. Některé prvky v nerozpustných částicích jako Ca, Cl, C, Cu, Ag byly výce zastoupeny v mlze a jiné jako Fe, Al, Si, Ti v námraze. Mean soluble component concentrations in the air appear higher during the rime events than during the fog events at Milesovka. We recorded larger mean particle size of insoluble compounds in fog water than in rime water samples. Some elements in insoluble particles like Ca, Cl, C, Cu, Ag were present largely in fog, and the others, like Fe, Al, Si, Ti, prevailed in rime. Keywords: fog-water; rime-water; soluble and insoluble components; electron analysis Available at various institutes of the ASCR
Rozpustné a nerozpustné polutanty ve vzorcích vody z mlh a námraz

Půměrné koncentrace rozpustných komponent ve vzduchu na Milešovce se ukazují vyšší v námraze než v mlze. Větší průměrnou velikost částic jsme u nerozpustných komponent zaznamenaly v mlze než v ...

Fišák, Jaroslav; Stoyanova, V.; Chaloupecký, Pavel; Řezáčová, Daniela; Tsacheva, Ts.; Kupenova, T.; Marinov, M.
Ústav fyziky atmosféry, 2008

Historie vývoje přístrojů a družic pro výzkum ionosféry a magnetosféry
Hruška, František; Tříska, Pavel; Vojta, Jaroslav
2008 - Czech
Je stručně popsána historie vývoje vědeckých přístrojů pro výzkum ionosféry a magnetosféry Země v Geofyzikálním ústavu a Ústavu fyziky atmosféry AVČR od konce 50. let 20. století po současnost. Je uveden přehled přístrojů vyvinutých v rámci programu Interkosmos a navazujících vědeckých projektů. Podrobně jsou popsány družice MAGION 1 až MAGION 5 a jejich přístrojové vybavení. The brief history of development of scientific instruments for ionospheric and magnetospheric research in the Geophysical Institute and Institute of Atmospheric Physics is descibed scaning period since end of fifties to present. List of instruments developed in frame of the Intercosmos program and followed project is presented. MAGION satellites and their payload are described in detail. Keywords: Czech space activities; history of space engineering; Intercosmos program; Magion satellites; ionosphere; magnetosphere; research of magnetosphere and ionosphere Available at various institutes of the ASCR
Historie vývoje přístrojů a družic pro výzkum ionosféry a magnetosféry

Je stručně popsána historie vývoje vědeckých přístrojů pro výzkum ionosféry a magnetosféry Země v Geofyzikálním ústavu a Ústavu fyziky atmosféry AVČR od konce 50. let 20. století po současnost. Je ...

Hruška, František; Tříska, Pavel; Vojta, Jaroslav
Ústav fyziky atmosféry, 2008

Změny atmosférické cirkulace ve střední Evropě a jejich vliv na podnebí v České republice
Cahynová, Monika; Huth, Radan
2007 - Czech
Cílem této práce je určit, do jaké míry se změny atmosférické cirkulace podílejí na pozorovaných trendech jedenácti klimatických prvků na 21 stanicích v České republice v období 1961-1998. Atmosférická cirkulace ve střední Evropě je popsána dvěma subjektivními katalogy synoptických typů – německým (Hess-Brezowsky) a českým, dříve československým katalogem HMÚ/ČHMÚ podle Brádky. Podíl sezónních „hypotetických“ (podmíněných pouze změnami četnosti synoptických typů) a pozorovaných trendů ukazuje, že cirkulační změny jsou hlavní příčinou značného zimního oteplování a také podzimního ochlazování, jež je spojeno s rostoucími srážkami a relativní vlhkostí vzduchu. Na jaře a v létě není většina pozorovaných trendů způsobována změnami atmosférické cirkulace, pouze typizace Hess-Brezowsky má na jaře vztah ke změnám srážek, relativní vlhkosti, oblačnosti a slunečního svitu. This work is concerned with the influence of changes of atmospheric circulation (represented by the Hess-Brezowsky and Brádka’s subjective catalogues of synoptic types) on observed linear trends of 11 climatic elements from 21 stations in the Czech Republic in the period 1961-1998. The ratio of "hypothetical" (caused only by changes in the frequency of synoptic types) and observed trends shows that changes in atmospheric circulation are the primary cause of massive winter warming, and autumn cooling connected with increasing precipitation and humidity. In spring and summer, the influence is insignificant except for precipitation, relative humidity and cloudiness changes that are related to trends in the Hess-Brezowsky catalogue, mostly in spring. Keywords: atmospheric circulation; climatic changes; Central Europe Available at various institutes of the ASCR
Změny atmosférické cirkulace ve střední Evropě a jejich vliv na podnebí v České republice

Cílem této práce je určit, do jaké míry se změny atmosférické cirkulace podílejí na pozorovaných trendech jedenácti klimatických prvků na 21 stanicích v České republice v období 1961-1998. ...

Cahynová, Monika; Huth, Radan
Ústav fyziky atmosféry, 2007

Vliv 11-letého slunečního cyklu na Arktickou oscilaci
Huth, Radan; Bochníček, Josef; Hejda, Pavel
2007 - Czech
Práce studuje vliv sluneční aktivity na Arktickou oscilaci, zejm. na její intenzitu a Pacifické centrum. We study the influence of the solar activity on the Arctic Oscillation, in particular on its intensity and Pacific centre. Keywords: solar activity effects; Arctic Oscillation; Pacific centre Available at various institutes of the ASCR
Vliv 11-letého slunečního cyklu na Arktickou oscilaci

Práce studuje vliv sluneční aktivity na Arktickou oscilaci, zejm. na její intenzitu a Pacifické centrum....

Huth, Radan; Bochníček, Josef; Hejda, Pavel
Ústav fyziky atmosféry, 2007

Invariance délek v ionosféře
Šauli, Petra; Abry, P.; Cosson, X.; Roux, S.
2007 - Czech
Domény „scaling invariance“ představují oblasti, ve kterých neexistuje žádná význačná charakteristická délka procesu. Invariance délek poukazuje na důležitou vlastnost systému: sobě-podobnost nebo multifraktalitu. Pozemní a satelitní ionosférická měření obsahují směs fluktuací různého fyzikálního původu (slunečního, geomagnetického, variability neutrální atmosféry atd.). Popis časových řad parametrů slunečního větru, magnetosféry, ionosféry pomocí „scaling analýzy“ je možné využít pro nalezení základních charakteristik intermitentních oscilací a studium vzájemných interakcí systémů. Domény se stejnou fraktální strukturou v různých časových řadách mohou znamenat společný fyzikální základ pozorovaných procesů. Úplný popis ionosférických parametrů pomocí invariance délek procesů je důležitý pro předpověditelnost chování systému v daném časovém rozpětí. Scaling invariance domains represent domains where no preferential period of oscillation exists. Scaling laws always reveal an important property of the analysed system: self-similarity or multifractality. The observed ground-based and satellite ionospheric time series contain a mix of fluctuations of different physical origin (solar, geomagnetic, neutral atmosphere variability etc.). Description based on scaling features can be applied in the solar wind-magnetosphere-ionosphere interaction studies for further comparison of basic characteristics of intermittent fluctuations in solar wind, magnetosphere and ionosphere systems. Finding the similar scaling features of the solar and geomagnetic data in the ionospheric response might be a signature of common nature of the observed fluctuations. A comprehensive understanding of the scaling properties of the ionospheric indices has relevance for the predictability of the behaviour of the ionosphere within specified time range. Keywords: Ionosphere; scaling; selfsimilarity; multifractality Available at various institutes of the ASCR
Invariance délek v ionosféře

Domény „scaling invariance“ představují oblasti, ve kterých neexistuje žádná význačná charakteristická délka procesu. Invariance délek poukazuje na důležitou vlastnost systému: sobě-podobnost nebo ...

Šauli, Petra; Abry, P.; Cosson, X.; Roux, S.
Ústav fyziky atmosféry, 2007

Vliv sluneční aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace
Huth, Radan; Pokorná, Lucie; Bochníček, Josef; Hejda, Pavel
2006 - Czech
Byl prokázán vliv sluneční aktivity na relativní intenzitu a plošný rozsah módů proměnlivosti v hladině 500 hPa nad severní polokoulí. Solar activity effect on relative intensity and the range of variability modes has been proved. Keywords: solar activity; atmospheric circulation; variability modes Available at various institutes of the ASCR
Vliv sluneční aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace

Byl prokázán vliv sluneční aktivity na relativní intenzitu a plošný rozsah módů proměnlivosti v hladině 500 hPa nad severní polokoulí....

Huth, Radan; Pokorná, Lucie; Bochníček, Josef; Hejda, Pavel
Ústav fyziky atmosféry, 2006

Charakterizace akusticko-gravitačních vln pomocí waveletové analýzy pozorovaných v elektronové koncentraci měřené metodou vertikálního ionosférického sondování
Šauli, Petra; Abry, P.; Boška, Josef; Potužníková, Kateřina
2006 - Czech
Použití waveletové analýzy při popisu oscilací v elektronové koncentraci v oblasti F ionosféry umožňuje nalezení vlnových struktur typu akusticko-gravitačních vln, které jinak mohou zůstat „neviditelné“ pro klasický přístup pomocí Fourierovy spektrální analýzy. Vhodnou volbou „mother-wavelet“ a vzorkovací periody měření lze nalézt vysoce koherentní struktury ve velkém výškovém rozsahu ionosféry. Tento přístup umožňuje zlepšit lokalizaci vlnové struktury v dané výšce, nalézt její parametry a určit zdrojovou oblast, ze které se vlna šíří. Description of the oscillations in the electron concentration in the F region ionosphere using wavelet analysis allows detection of the wave-like structures, that could be „invisible“ for classical spectral analysis. Suitable choice of mother wavelet and sampling period, it is possible to find coherent structures in the wide range of the ionosphere. This aproach allows to improve localiyation of the wavelike structure, find propagation parameters and locate the source region of the propagation. Keywords: F-region ionosphere; AGW; wavelets Available at various institutes of the ASCR
Charakterizace akusticko-gravitačních vln pomocí waveletové analýzy pozorovaných v elektronové koncentraci měřené metodou vertikálního ionosférického sondování

Použití waveletové analýzy při popisu oscilací v elektronové koncentraci v oblasti F ionosféry umožňuje nalezení vlnových struktur typu akusticko-gravitačních vln, které jinak mohou zůstat ...

Šauli, Petra; Abry, P.; Boška, Josef; Potužníková, Kateřina
Ústav fyziky atmosféry, 2006

Analýza dešťů za účelem odhadu útlumu šířící se cm a mm vlny
Fišer, Ondřej
2006 - Czech
Déšť je ztrátové dielektrikum a jeho náhodný výskyt je třeba plně respektovat při návrhu cm a mm spojů. Je pojednáno o fyzikálních a to zejména absorpčních a rozptylových vlastnostech dešťových kapek. Je nastíněn pochod odvození útlumu elektromagnetické vlny v dešťovém prostředí. Jsou ukázány obvyklé parametry charakterizující dešťovou oblast a typické statistické vlastnosti těchto parametrů (např. intenzita dešťových srážek a její kumulativní četnost). Je diskutována problematika měření těchto parametrů. Největší pozornost příspěvku se věnuje spektru dešťových kapek a jeho účinkům na odhad útlumu šířící se cm a mm vlny. Rain is a random lossy dielectrics that is necessary to respect by the design of cm and mm links. The contribution deals with the physical (especially absorption and scattering) properties of rain drops. The inference of the formula for the specific rain attenuation is denoted. The main parameters and its statistical properties describing the rain volume are shown (it is,for instance, the rain rate and its cumulative distribution). The technique to measure the rain rate is discussed. The main goal of the contribution is the drop size distribution and its impact on the radio waves. Keywords: rain attenuation; rain drop scattering; rain data processing Available at various institutes of the ASCR
Analýza dešťů za účelem odhadu útlumu šířící se cm a mm vlny

Déšť je ztrátové dielektrikum a jeho náhodný výskyt je třeba plně respektovat při návrhu cm a mm spojů. Je pojednáno o fyzikálních a to zejména absorpčních a rozptylových vlastnostech dešťových ...

Fišer, Ondřej
Ústav fyziky atmosféry, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases