Number of found documents: 678
Published from to

Adaptace domácností na dopady extrémních projevů počasí. Případová studie povodí řeky Bečvy
Duží, Barbora; Stojanov, R.; Němec, D.
2015 - Czech
Hlavním cílem příspěvku je analýza způsobů adaptace domácností na dopady opakovaných extrémních projevů počasí, především povodní. Případová studie se zaměřuje na venkovskou oblast v severovýchodní části České republiky v povodí řeky Bečvy. U domácností je zkoumán stupeň adaptace a faktory, které ji ovlivňují. The main aim of the contribution is to analyze household adaptation to climate extreme impacts, especially floods. We selected Bečva river basin located in the norht-east part of the Czech Republic as the case study region. We analyze ways of adaptations and key drivers of adaptation. Keywords: adaptation; household; climate extreme Available in digital repository of the ASCR
Adaptace domácností na dopady extrémních projevů počasí. Případová studie povodí řeky Bečvy

Hlavním cílem příspěvku je analýza způsobů adaptace domácností na dopady opakovaných extrémních projevů počasí, především povodní. Případová studie se zaměřuje na venkovskou oblast v severovýchodní ...

Duží, Barbora; Stojanov, R.; Němec, D.
Ústav geoniky, 2015

Hranice vrstevních jednotek ostravského souvrství v české části hornoslezské pánve (serpuchov)
Horák, J.; Martinec, Petr; Málek, O.
2015 - Czech
V české části hornoslezské pánve je v současné době používána definice hranice mezi jednotlivými členy v Ostravě Fm F. Řehoře & J. Zemana (1958). Na základě revize historické geologické dokumentace vrtů z povrchu (vrty označován jako NP) a těžební dokumentace z 50-tých let minulého století a novou podrobnou studii hranice mezi jednotlivými členy Ostrava Fm (s ohledem na korelační horizonty v této vrtů) je prezentován nový návrh na úpravu stávající hranice mezi jednotlivými členy v Ostravě FM. In the Czech part of the Upper Silesian basin is currently uses the definition of boundary between individual members in Ostrava Fm after F. ŘEHOŘ & J. ZEMAN (1958). On the basis of the revision of the historical geological documentation of boreholes from surface (boreholes denoted as „NP“) and mining documentation from 50-ties years of a past century and new a detailed study of boundary between the individual members of the Ostrava Fm (with respect to correlation horizons in this boreholes) is presented the new proposal to the adjustment of the current boundary between the individual members in Ostrava Fm. Keywords: Czech part of the Upper Silesian basin; Serpukhovian; litostratigraphy Available in digital repository of the ASCR
Hranice vrstevních jednotek ostravského souvrství v české části hornoslezské pánve (serpuchov)

V české části hornoslezské pánve je v současné době používána definice hranice mezi jednotlivými členy v Ostravě Fm F. Řehoře & J. Zemana (1958). Na základě revize historické geologické dokumentace ...

Horák, J.; Martinec, Petr; Málek, O.
Ústav geoniky, 2015

Dvě nejničivější přívalové povodně v Čechách za posledních 300 let (v létě 1714 a na jaře 1872) a jejich sociální důsledky
Munzar, Jan; Ondráček, Stanislav; Elleder, D.
2015 - Czech
Povodně, ke kterým došlo na přelomu července a srpna 1714 na česko-moravském pomezí a v květnu 1872 v povodí Berounky a Ohře, se nesmazatelně zapsaly do povodňové historie českých zemí. Jednalo se o zcela mimořádné případy průtrží mračen a následných přívalových povodní, které zasáhly výjimečně rozsáhlá území. Zřejmě proto lze oba tyto extrémy označit také za nejtragičtější srážkoodtokové události v posledních 300 letech. The floods, which occurred at the turn of July and August 1714 on the Bohemian-Moravian borderland and in May 1872 in Berounka R. basin and Eger R. basin, indelibly wrote in the flood history of the Czech lands. It was a quite extraordinary cases downpour and subsequent flash floods that hit exceptionally large areas. Probably because these two extremes can also be described as most tragic rainfall-runoff events in the last 300 years. Keywords: flash floods; Bohemia; 1714 and 1872 years Available in digital repository of the ASCR
Dvě nejničivější přívalové povodně v Čechách za posledních 300 let (v létě 1714 a na jaře 1872) a jejich sociální důsledky

Povodně, ke kterým došlo na přelomu července a srpna 1714 na česko-moravském pomezí a v květnu 1872 v povodí Berounky a Ohře, se nesmazatelně zapsaly do povodňové historie českých zemí. Jednalo se o ...

Munzar, Jan; Ondráček, Stanislav; Elleder, D.
Ústav geoniky, 2015

Možnosti predikce přívalových povodní
Rapant, P.; Kolejka, Jaromír; Inspektor, T.; Batelková, Kateřina; Zapletalová, Jana; Kirchner, Karel
2015 - Czech
Přívalové, nebo též bleskové povodně jsou významným přírodním fenoménem dneška, kterému je v široké veřejnosti, mediích, systému veřejné správy i v odborné komunitě věnována značná pozornost Určujícím rysem přívalové povodně z pohledu krizového řízení je krátká doba mezi příčinou (příčinnou přívalovou srážkou) a jejím důsledkem (tj. zaplavením území a vznikem velkých škod, případně i ztrát na životech). Právě krátkost této doby znamená, že pro záchranu lidských životů je nezbytné získat výstrahu před hrozícím nebezpečím v co nejkratším čase po vzniku příčiny. K tomu byla vytvořena nová metodika, která umožňuje identifikovat vodoteče, u nichž může dojít k intenzivnímu odtoku srážkové vody a tím i k projevům přívalové povodně a umožňuje také vykreslit relativní hydrogramy pro jednotlivé úseky vodotečí (Rapant, et al., 2015). Flash floods are very important natural phenomenon today, which is devoted considerable attention in the general public, the media, the public administration system in the professional community The main characteristic of flash floods from the perspective of crisis management is the short time between the cause (torrential precipitation) and the result (flooding of the territory and the emergence of major damages or even loss of life). Right the shortness of time implies that to save lives it is necessary to obtain a warning of impending danger in the shortest possible time after the cause. To do this, a new methodology that enables to identify streams, which may be the subject of intense water runoff and thus manifestations of flash floods was created (Rapant, et al., 2015). Keywords: flash floods; prediction; meteorological radar data Available in digital repository of the ASCR
Možnosti predikce přívalových povodní

Přívalové, nebo též bleskové povodně jsou významným přírodním fenoménem dneška, kterému je v široké veřejnosti, mediích, systému veřejné správy i v odborné komunitě věnována značná pozornost ...

Rapant, P.; Kolejka, Jaromír; Inspektor, T.; Batelková, Kateřina; Zapletalová, Jana; Kirchner, Karel
Ústav geoniky, 2015

Hydrologický výzkum a 3D mapování laserovým skenerem soutokové oblasti Sloupského potoka a Bílé vody v Amatérské jeskyni
Lejska, S.; Kuda, František; Kněžínek, K.; Divíšek, Jan
2015 - Czech
Cílem příspěvku je představit širší jeskyňářské obci hydrologický výzkum v Amatérské jeskyni za období 2009 – 2014. Výzkum je směřován k hydrologickému 3D modelu soutokové oblasti řeky Punkvy v Bludišti Milana Šlechty a v jeho širším okolí. Součástí výzkumu se proto od roku 2013 stalo mapování 3D pozemním laserovým skenerem. The aim of the paper is to introduce to the wider speleological community our research of hydrological proportions in the Amatérská Cave in the period from 2009 to 2014. The main outcome of our research in the Amatérská Cave is to set up 3D model of the confluence area of the Punkva River sources in the Bludiště M. Šlechty and its wider surroundings. Therefore we carry out 3D mapping of cave passages by laser scanner since 2013. Keywords: speleology; hydrological proportions; Punkva River sources Available in digital repository of the ASCR
Hydrologický výzkum a 3D mapování laserovým skenerem soutokové oblasti Sloupského potoka a Bílé vody v Amatérské jeskyni

Cílem příspěvku je představit širší jeskyňářské obci hydrologický výzkum v Amatérské jeskyni za období 2009 – 2014. Výzkum je směřován k hydrologickému 3D modelu soutokové oblasti řeky Punkvy v ...

Lejska, S.; Kuda, František; Kněžínek, K.; Divíšek, Jan
Ústav geoniky, 2015

Vývoj využití krajiny u jihomoravských vodních nádrží a jejich zázemí
Havlíček, M.; Pavlík, F.; Halas, Petr
2015 - Czech
Příspěvek se zabývá vyhodnocením změn využití krajiny v zátopových oblastech a zázemí tří jihomoravských nádrží – Nové Mlýny, Vranov a Brno. Pro sledování vývoje využití krajiny byly použity dostupné staré topografické mapy v měřítku 1:28 800, 1:25 000, případně 1:10 000 z let 1836-1841, 1876, 1933, 1943, 1945, 1953-1955, 1990-1991, 2010. Sledováno bylo 9 základních kategorií využití krajiny: orná půda, trvalý travní porost, zahrada a sad, vinice a chmelnice, les, vodní plocha, zastavěná plocha, rekreační plocha, ostatní plocha. Změny využití krajiny se odehrávaly nejen ve vlastních zátopových oblastech, ale i v jejich širším zázemí (do 1 km). U všech tří vodních nádrží a v jejich zázemí byl ve zkoumaném období významný pokles podílu ploch trvalých travních porostů, byly zaznamenány i výrazné úbytky orné půdy, v případě Nových Mlýnů taktéž lesních ploch. V těsném zázemí vodních nádrží Vranov a Brno se po zprovozněních vodních děl rozvíjely významně především rekreační plochy. Výsledky vyhodnocení starých map byly doplněny možnostmi využití starých a aktuálních floristických dat. The paper evaluates changes of land use in floodplains and background of three South Moravian reservoirs - NovE Mlýny, Vranov and Brno. To follow the development of land use, old topographical maps at a†scale of 1:28 800, 1:25 000 and 1:10 000 were used from the years 1836-1841, 1876, 1933, 1943, 1945, 1953-1955, 1990-1991, 2010. The paper distinguishes 9 basic categories of land use: arable land, permanent grassland, garden and orchard, vineyards and hop fields, forest, water area, built-up area, recreational area, other area. Changes in land use have taken place not only in their own floodplains but also in their wider hinterland (within 1 km). In the evaluation period, all three water reservoirs and their hinterlands registered a†significant decrease in the proportion of permanent grassland and loss of arable land. In the case of NovE Mlýny there was also decrease in forest areas. In the immediate hinterland of water reservoirs Vranov and Brno there was growth of recreation. Keywords: land use; water reservoirs; South Moravia Available in digital repository of the ASCR
Vývoj využití krajiny u jihomoravských vodních nádrží a jejich zázemí

Příspěvek se zabývá vyhodnocením změn využití krajiny v zátopových oblastech a zázemí tří jihomoravských nádrží – Nové Mlýny, Vranov a Brno. Pro sledování vývoje využití krajiny byly použity dostupné ...

Havlíček, M.; Pavlík, F.; Halas, Petr
Ústav geoniky, 2015

Diskuze o energetických úsporách a potenciální ohrožení energetikou chudobou na úrovni bytového domu (Případová studie Lidická, Brno, Česká Republika)
Klusáček, Petr; Krejčí, Tomáš; Martinát, Stanislav
2014 - Czech
P ř edkládaný p ř ísp ě vek se v ě nuje problematice energetických úspor a energetické chudoby na úrovni bytového domu. Pozornost je zam ěř ena na proces hledání cest vedoucích k energetickým úsporám a dále na to, zda n ě které investice nemohou vytvá ř et ohro ž ení energetickou chudobou u n ě kterých skupin aktér ů . Výsledky ukazují, ž e ve ř ejná finan č ní podpora energetických úspor m ůž e paradoxn ě zp ů sobovat za jistých podmínek vá ž né fina n č ní problémy ( zamítnutí finan č ní dotace) a m ůž e tak vytvá ř et i dal š í ekonomický tlak na skupinu aktér ů potenciáln ě ohro ž ených energetickou chudobou. The contribution deals with issues of energy savings and energy poverty at the level of the residential house. The attention is focused on the process of searching of methods leading to energy savings and furthermore on the question, if some investments can create threats of energy poverty among some groups of actors. The results show that even public financial support for energy savings can cause at some conditions (rejection of financial support) serious financial problems and it can create further economic pressure on groups of actors who are potentially threatened by energy poverty. Keywords: energy savings; energy poverty; residential house; Brno; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Diskuze o energetických úsporách a potenciální ohrožení energetikou chudobou na úrovni bytového domu (Případová studie Lidická, Brno, Česká Republika)

P ř edkládaný p ř ísp ě vek se v ě nuje problematice energetických úspor a energetické chudoby na úrovni bytového domu. Pozornost je zam ěř ena na proces hledání cest vedoucích k ...

Klusáček, Petr; Krejčí, Tomáš; Martinát, Stanislav
Ústav geoniky, 2014

Hledání pramenů řeky Punkvy
Kněžínek, K.; Kuda, František; Lejska, S.
2014 - Czech
Příspěvek je věnován zkoumání hydrologických poměrů v soutokové oblasti Sloupského potoka a Bílé vody, která se nalézá v Amatérské jeskyni v Moravském Krasu. Právě někde v této poměrně složité části Amatérské jeskyně vzniká řeka Punkdva. Výzkum se snaží o propojení hydrologických dat z hladinoměrů rozmístěných na vybraných lokalitách a 3D modelu jeskyně vytvářeného pomocí laserscanningu. Výsledkem by měl být hydrologický model zkoumané části jeskyně, pořízená data ale mají potenciál i pro další oblasti výzkumu. The paper is devoted to exploration of hydrological conditions in the confluence area of streams Sloupský creek and Bílá voda creek, which is located in the Amateur Cave in the Moravian Karst. Somewhere in this complex part of the Amateur Cave arises river Punkva. The research attempting to connect hydrological data from water level gauges placed at selected locations and 3D model of the cave created by using laser scanning. The result should be hydrological model of studied part of the cave, but acquired data have potential for further research. Keywords: hydrological conditions; Sloupský creek; river Punkva Available in a digital repository NRGL
Hledání pramenů řeky Punkvy

Příspěvek je věnován zkoumání hydrologických poměrů v soutokové oblasti Sloupského potoka a Bílé vody, která se nalézá v Amatérské jeskyni v Moravském Krasu. Právě někde v této poměrně složité části ...

Kněžínek, K.; Kuda, František; Lejska, S.
Ústav geoniky, 2014

Brownfieldy v Karviné: příležitost nebo hrozba?
Martinát, Stanislav; Cyroňová, K.; Dvořák, Petr; Klusáček, Petr
2014 - Czech
Brownfieldy jsou stále více diskutovaným tématem mezi výzkumníky i ve ř ejnou správou. Zvlá š t ě v periferních oblastech a v regionech posti ž ených strukturálními zm ě nami je problém brownfield ů s ohledem na jejich omezenou atraktivitu pro investory velmi specifický. P ř ísp ě vek se sna ž í komentovat problematiku brownfield ů ve vý š e uvedeném typu území na p ř íklad ě m ě sta Karviná. Ve své teoretické č ásti p ř ísp ě vek diskutuj e nad ekonomickými, sociálními a environmentálními aspekty regenerace brownfield ů , na co ž navazuje prostorová analýza t ě chto ploch na území Karviné, v jejím ž rámci zkoumána jejich velikost, p ř edchozí vyu ž ití, typ vlastnictví, kontaminace a umíst ě ní v rámci m ě sta. Jsou formulována specifika regenerace t ěž ebních brownfield ů . V poslední č ásti p ř ísp ě vku je vyhodnoceno tematické dotazníkové š et ř ení provedené mezi obyvatelstvem m ě sta (n=150), v n ě m ž byly zji šť ovány preference budoucího vyu ž ití brownfield ů a obecn ě percepce t ě chto ploch místními obyvateli. V záv ě ru jsou formulována doporu č ení jak ve ř ejné správ ě , tak investor ů m, jak p ř istupovat k problematice brownfield ů Brownfields are in creasingly discussed topic among researchers and public administration representatives as well. Especially in peripheral areas and in regions affected by structural changes is an issue of brownfields due to their limited attractiveness for investments very specific. This paper aims to comment the issue of brownfields in the above type of area on the example of city of Karviná. The theoretical part of the paper discusses the economic, social and environmental aspects of brownfield regeneration. Then spatial analysis of these areas brownfields on the area studied city is Sborník p ř ísp ě vk ů X VII . mezinárodní kolokvium o regionálních v ě dách Hustope č e 18. – 20 . 6. 20 14 622 carried on from the point of view of their size, previous use, type of ownership, contamination and location within the city. The specifics of regeneration of mining brownfields are then formu lated. In the last part of the paper thematic survey conducted among the population of the city of Karviná (n = 150) is evaluated. The survey aimed to determine preferences for future use of brownfields and general perception of these areas by local popula tion. Keywords: brownfieldy; Karviná; Czech Republic; regeneration Fulltext is available at external website.
Brownfieldy v Karviné: příležitost nebo hrozba?

Brownfieldy jsou stále více diskutovaným tématem mezi výzkumníky i ve ř ejnou správou. Zvlá š t ě v periferních oblastech a v regionech posti ž ených strukturálními zm ě nami je problém ...

Martinát, Stanislav; Cyroňová, K.; Dvořák, Petr; Klusáček, Petr
Ústav geoniky, 2014

Analýza vnitřní stavby materiálů a průmyslová rentgenová počítačová mikrotomografie
Souček, Kamil
2014 - Czech
V současné době jsou stále častěji využívány nedestruktivní metody analýzy různých typů materiálů. Jednu z takovýchto metod představuje především průmyslová rentgenová počítačová mikrotomografie (CT). Tento příspěvek je zpracován na základě zkušeností používání rentgenové průmyslové počítačové mikrotomografie v rámci výzkumných aktivit Ústavu geoniky AV ČR a pojednává o možnostech výzkumu různých typů materiálů pomocí této metody, včetně příkladů jejího použití. Rentgenové CT systémy firmy Nikom Metrology X TH 225 ST a XT H 450 na Ústavu geoniky pokrývají širokou oblast tomografických a radiografických aplikací, například v oblasti analýzy materiálů a geomateriálů (např. analýza pórového prostoru, vnitřní stavby a jejich defektů), stejně tak jako v oblasti kontroly malých odlitků a plastových dílů, v oblasti paleontologie (např. kontrola kosti, lebek, fosílií apod.), měření velikosti vnitřních rozměrů součástek, defektoskopie strojů a částí zařízení a rovněž v oblasti analýzy biologických struktur. In recent decades, non-destructive methods of materials analysis have been used increasingly for the study of different kinds of materials. Especially, it concerns the method of the X-ray industry computed microtomography (CT). This paper is elaborated on the basis of the experiences of X-ray CT use within the frame of research activities of the Institute of Geonics ASCR. Particularly, the possibilities and examples of the different kind material research by X-ray CT are presented. The X-ray CT systems fy. Nikom Metrology X TH 225 ST and XT H 450 at Institute of Geonics cover a wide range of the X-ray CT and radiography applications in the fields of analysis of materials and geomaterials (e.g. analysis of the pore space, inner structure and their defects), the inspection of small castings and plastic parts, as well as in the fields of palaeontology (e.g. inspection of bones, sculls, fossils etc.), size measurement of internal dimensions of the components, defectoscopy of machines and equipment parts and also in the field of biological structures analysis. Keywords: X-ray computed microtomography; inner structure of materials; porosity; defectoscopy Available in a digital repository NRGL
Analýza vnitřní stavby materiálů a průmyslová rentgenová počítačová mikrotomografie

V současné době jsou stále častěji využívány nedestruktivní metody analýzy různých typů materiálů. Jednu z takovýchto metod představuje především průmyslová rentgenová počítačová mikrotomografie ...

Souček, Kamil
Ústav geoniky, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases