Number of found documents: 492
Published from to

Soupis publikovaných prací pana doc. RNDr. Ivana Kramosila, DrSc., zpracovaný ke dni 29. května 2015 knihovnou Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.
Nývltová, Ludmila; Ramešová, Nina; Šírová, Tereza
2015 - Czech
Keywords: bibliografie Available in a digital repository NRGL
Soupis publikovaných prací pana doc. RNDr. Ivana Kramosila, DrSc., zpracovaný ke dni 29. května 2015 knihovnou Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.

Nývltová, Ludmila; Ramešová, Nina; Šírová, Tereza
Ústav informatiky, 2015

Projekt GAMMA - Analýza trendu ve spotřebě
Konár, Ondřej; Brabec, Marek; Kasanický, Ivan; Malý, Marek; Pelikán, Emil
2014 - Czech
Zpráva obsahuje analýzu trendu ve spotřebě zemního plynu s využitím fakturačních dat ze zákaznického kmene distribuční společnosti RWE GasNet, s.r.o. Cílem analýzy bylo ověřt hypotézu o klesajícím trendu spotřeby zákazníkù s měřením typu C, tj. kategorií domácnost a maloodběr. Pro analýzu byla použita fakturační data všech zákazníků RWE za období 2007 až 2013. Keywords: zemní plyn; trend; typové diagramy dodávky Available at various institutes of the ASCR
Projekt GAMMA - Analýza trendu ve spotřebě

Zpráva obsahuje analýzu trendu ve spotřebě zemního plynu s využitím fakturačních dat ze zákaznického kmene distribuční společnosti RWE GasNet, s.r.o. Cílem analýzy bylo ověřt hypotézu o klesajícím ...

Konár, Ondřej; Brabec, Marek; Kasanický, Ivan; Malý, Marek; Pelikán, Emil
Ústav informatiky, 2014

Porovnání výstupů dvou posledních verzí modelu TDD za plynárenský rok 2013/2014
Konár, Ondřej; Brabec, Marek; Kasanický, Ivan; Malý, Marek; Pelikán, Emil
2014 - Czech
Ve zprávě je porovnána přesnost dvou posledních verzí modelu TDD, a to verze 3.4 a 3.5 za plynárenský rok 2013/2014, tj. za období 1.10.2013 až 30.9.2014. Porovnání bylo provedeno dle metodiky popsané ve výzkumné zprávě č. 1138 z roku 2011 s využitím kmenových dat distribuční společnosti RWE GasNet. Keywords: typové diagramy dodávky; zemní plyn; pravidla trhu s plynem Available at various institutes of the ASCR
Porovnání výstupů dvou posledních verzí modelu TDD za plynárenský rok 2013/2014

Ve zprávě je porovnána přesnost dvou posledních verzí modelu TDD, a to verze 3.4 a 3.5 za plynárenský rok 2013/2014, tj. za období 1.10.2013 až 30.9.2014. Porovnání bylo provedeno dle metodiky ...

Konár, Ondřej; Brabec, Marek; Kasanický, Ivan; Malý, Marek; Pelikán, Emil
Ústav informatiky, 2014

Eulerovské chemické transportní modely, jejich výhody a možnosti využití
Resler, Jaroslav; Karel, J.; Jireš, R.; Liczki, Jitka; Belda, Michal; Eben, Kryštof; Kasanický, Ivan; Juruš, Pavel; Vlček, O.; Benešová, N.; Kazmuková, M.
2014 - Czech
Available on request at various institutes of the ASCR
Eulerovské chemické transportní modely, jejich výhody a možnosti využití

Resler, Jaroslav; Karel, J.; Jireš, R.; Liczki, Jitka; Belda, Michal; Eben, Kryštof; Kasanický, Ivan; Juruš, Pavel; Vlček, O.; Benešová, N.; Kazmuková, M.
Ústav informatiky, 2014

Popis modelu TDD, verze 3.5
Konár, Ondřej; Brabec, Marek; Kasanický, Ivan; Malý, Marek; Pelikán, Emil
2014 - Czech
Zpráva obsahuje popis tvorby a použití modelu TDD pro odhad spotřeby zemního plynu zákazníků s měřením typu C. Součástí zprávy je metodika použití modelu TDD operátorem trhu, dále metodika použití TDD provozovatelem distribuční soustavy (PDS), popis aktualizace modelu TDD a popis předávaných souborů s parametry. Model je otestován na reálných datech ze zákaznického kmene distribuèní spoleènosti RWE GasNet a na datech z mimořádných průběhových měření. Dokument zahrnuje stav ke dni 15.10.2014. Keywords: typové diagramy dodávky; zemní plyn; pravidla trhu s plynem Available at various institutes of the ASCR
Popis modelu TDD, verze 3.5

Zpráva obsahuje popis tvorby a použití modelu TDD pro odhad spotřeby zemního plynu zákazníků s měřením typu C. Součástí zprávy je metodika použití modelu TDD operátorem trhu, dále metodika použití TDD ...

Konár, Ondřej; Brabec, Marek; Kasanický, Ivan; Malý, Marek; Pelikán, Emil
Ústav informatiky, 2014

Klasické a současné postupy ve shlukové analýze
Řezanková, Hana
2013 - Czech
Článek se zaměřuje na vývoj vybraných postupů ve shlukové analýze. Jde o nedávno navržené míry podobnosti pro objekty charakterizované nominálními proměnnými, vývoj algoritmů pro k-shlukování a vývoj metod pro shlukování v případě velkých datových souborů a kategoriálních dat. U algoritmů pro k-shlukování je pozornost věnována zohlednění neurčitosti při zařazování objektů do shluků, konkrétně algoritmům FCM (fuzzy k-průměrů), PCM, FPCM, RCM, RFCM a RFPCM. Pro velké datové soubory jsou zařazeny algoritmy CURE, ROCK, CLARA, CLARANS a BIRCH, pro shlukování kategoriálních dat pak algoritmy COOLCAT a ROCK. Zmíněna je též dvoukroková shluková analýza pro shlukování velkých datových souborů s proměnnými různých typů. The paper focuses on the development of selected approaches in cluster analysis. There are recently proposed similarity measures for objects characterized by nominal variables, development of algorithms for k-clustering and development of methods for clustering large data files and categorical data. As concerns algorithms for k-clustering, attention is paid to take into account the uncertainty in classifying objects into clusters, namely FCM (fuzzy k-means), PCM, FPCM, RCM, RFCM and RFPCM algorithms. For large data files, algorithms CURE, ROCK, CLARA, CLARANS and BIRCH are included, for categorical data clustering there are COOLCAT and ROCK algorithms. Two-step cluster analysis to cluster large data sets with variables of different types is mentioned. Keywords: shluková analýza; míry podobnosti; nominální proměnné; metody k-průměrů; metody k-medoidů; fuzzy shlukování; velké datové soubory Available at various institutes of the ASCR
Klasické a současné postupy ve shlukové analýze

Článek se zaměřuje na vývoj vybraných postupů ve shlukové analýze. Jde o nedávno navržené míry podobnosti pro objekty charakterizované nominálními proměnnými, vývoj algoritmů pro k-shlukování a vývoj ...

Řezanková, Hana
Ústav informatiky, 2013

Brána vědění otevřena: nový pohled na výpočty
Wiedermann, Jiří
2013 - Czech
V práci je představen nový pohled na výpočty - totiž jako na procesy generující znalosti. Tento přístup má široké konotace v oblasti umělé inteligence, v kognitivních vědách, ve filozofii, epistemologii a metodologii vědy. We present a new view of computations - viz. the knowledge generating processes. This approach has many connotations in the area of artificial intelligence, in cognitive sciences, in philosophy, epistemology and methodology of science. Keywords: výpočty; procesy; znalost; epistemologie Available at various institutes of the ASCR
Brána vědění otevřena: nový pohled na výpočty

V práci je představen nový pohled na výpočty - totiž jako na procesy generující znalosti. Tento přístup má široké konotace v oblasti umělé inteligence, v kognitivních vědách, ve filozofii, ...

Wiedermann, Jiří
Ústav informatiky, 2013

Predikce celkové roční spotřeby domácností a maloodběratelů podle ceníkových pásem
Konár, Ondřej; Brabec, Marek; Kasanický, Ivan; Malý, Marek; Pelikán, Emil
2013 - Czech
Zpráva obsahuje návrh predikčního modelu počtů zákazníků a celkových ročních spotřeb dle ceníkových pásem. Predikce jsou počítány vždy na následující kalendářní rok přibližně v polovině aktuálního kalendářního roku. Predikční model je dvouúrovňový. V první úrovni je modelována migrace zákazníků mezi ceníkovými pásmy pomocí metod založených na teorii Markovských řetìzců. Druhá úroveň pak přidává predikci průměrné roční spotřeby v daném ceníkovém pásmu. Model byl vyhodnocen na kmenových datech distribučních společností skupiny RWE za rok 2011. Součástí zprávy jsou rovněž predikované hodnoty (počty i spotřeby) pro rok 2014. Keywords: GAMMA model; typové diagramy dodávky; predikce; výkazy tarifních statistik; zemní plyn; modely; zemní plyn Available at various institutes of the ASCR
Predikce celkové roční spotřeby domácností a maloodběratelů podle ceníkových pásem

Zpráva obsahuje návrh predikčního modelu počtů zákazníků a celkových ročních spotřeb dle ceníkových pásem. Predikce jsou počítány vždy na následující kalendářní rok přibližně v polovině aktuálního ...

Konár, Ondřej; Brabec, Marek; Kasanický, Ivan; Malý, Marek; Pelikán, Emil
Ústav informatiky, 2013

Projekt TDD-ČR: Stav předaných dat a úprava rozdělení vybraných měření - rok 2013
Konár, Ondřej; Brabec, Marek; Kasanický, Ivan; Malý, Marek; Pelikán, Emil
2013 - Czech
Ve zprávě je popsán aktuální stav předaných dat v rámci projektu TDD-ČR. Dále je uvedena metodika přerozdělování vybraných měření, kde je uvedeno, jak postupovat pøi hledání náhradního odběrného místa pro osazení průběhového měření u zákazníků, u nichž nelze nebo není žádoucí ve sběru průběhově měřených dat pokračovat. Uvedeny jsou jak obecné zásady přerozdělování, tak konkrétní doporučení pro plynárenský rok 2013/2014. Keywords: GAMMA model; typové diagramy dodávky; zemní plyn; pravidla trhu s plynem; zemní plyn; sběr dat Available at various institutes of the ASCR
Projekt TDD-ČR: Stav předaných dat a úprava rozdělení vybraných měření - rok 2013

Ve zprávě je popsán aktuální stav předaných dat v rámci projektu TDD-ČR. Dále je uvedena metodika přerozdělování vybraných měření, kde je uvedeno, jak postupovat pøi hledání náhradního odběrného místa ...

Konár, Ondřej; Brabec, Marek; Kasanický, Ivan; Malý, Marek; Pelikán, Emil
Ústav informatiky, 2013

Soupis publikovaných prací pana prof. Ing. Ladislava Lukšana, DrSc. zpracovaný ke dni 14. září 2013 knihovnou Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. k příležitosti 70. narozenin autora
Nývltová, Ludmila; Ramešová, Nina
2013 - Czech
Keywords: bibliografie Available in a digital repository NRGL
Soupis publikovaných prací pana prof. Ing. Ladislava Lukšana, DrSc. zpracovaný ke dni 14. září 2013 knihovnou Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. k příležitosti 70. narozenin autora

Nývltová, Ludmila; Ramešová, Nina
Ústav informatiky, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases