Number of found documents: 849
Published from to

SMV-2023-49: Upgrade prostředí optické pinzety
Jákl, Petr; Šerý, Mojmír
2023 - Czech
Modifikace a vylepšení softwarového balíku pro ovládání aparatury optické pinzety - optimalizace procedur pro kontrolu hardware v aparatuře a zajištění kompatibility s Windows 10 a LabVIEW 2016. Modification and improvement of the procedures for controlling the custom-built optical tweezers apparatus, optimization of the procedures for the hardware control and ensuring compatibility with Windows 10 and LabVIEW 2016. Keywords: optical tweezers; control software Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-49: Upgrade prostředí optické pinzety

Modifikace a vylepšení softwarového balíku pro ovládání aparatury optické pinzety - optimalizace procedur pro kontrolu hardware v aparatuře a zajištění kompatibility s Windows 10 a LabVIEW ...

Jákl, Petr; Šerý, Mojmír
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-55: EM Hlístice I 2023
Hrubanová, Kamila
2023 - Czech
Cílem smluvního výzkumu byla odborná analýza biologických vzorků se záměrem popsat morfologické znaky pro druhovou klasifikaci. Součástí spolupráce byla provedena chemická příprava vzorků, následovalo pozorování těl samotných hlístic v různých pozicích tak, aby bylo možné rozlišit jednotlivé morfologické znaky pomocí elektronového mikroskopu. The aim of the contract research was the expert analysis of biological samples with the intention of describing morphological features for species classification. As part of the collaboration, chemical preparation of the samples was carried out, followed by observation of the bodies of the nematodes themselves in different positions so that individual morphological characters could be distinguished using an electron microscope. Keywords: nematodes; electron microscopy; morphological characterization Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-55: EM Hlístice I 2023

Cílem smluvního výzkumu byla odborná analýza biologických vzorků se záměrem popsat morfologické znaky pro druhovou klasifikaci. Součástí spolupráce byla provedena chemická příprava vzorků, následovalo ...

Hrubanová, Kamila
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-57: EM analýza mikroorganismů II
Hrubanová, Kamila
2023 - Czech
Cílem smluvního výzkumu byla odborná analýza mikrobiologických vzorků s biotechnologickým významem se záměrem popsat ultrastrukturu buněk, která se odvíjí od kultivačních podmínek průmyslového procesu. Součástí spolupráce byla provedena kryogenní příprava vzorků, následovalo mikrobů pomocí elektronového mikroskopu za nízkých teplot (cryo-SEM), vybrané vzorky byly zpracovány i pro transmisní elektronovou mikroskopii (TEM). Dále byla provedena spektroskopická měření pomocí Ramanovy spektroskopie. The aim of the contract research was the expert analysis of microbiological samples with biotechnological significance with the intention of describing the ultrastructure of the cells, which depends on the cultivation conditions of the industrial process. The collaboration included cryogenic preparation of samples, followed by microbial microscopy using low-temperature electron microscopy (cryo-SEM), and selected samples were processed for transmission electron microscopy (TEM). Furthermore, spectroscopic measurements were performed using Raman spectroscopy. Keywords: microorganisms; electron microscopy; TEM; Raman spectroscopy; biotechnology Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-57: EM analýza mikroorganismů II

Cílem smluvního výzkumu byla odborná analýza mikrobiologických vzorků s biotechnologickým významem se záměrem popsat ultrastrukturu buněk, která se odvíjí od kultivačních podmínek průmyslového ...

Hrubanová, Kamila
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-60: Metrologické nastavení měřícího systému PAZ
Mikel, Břetislav
2023 - Czech
Návrh a realizace měřícího systému pro metrologické nastavení měřícího systému PAZ na principu laserové interferometrie. Kalibrace měřícího systému PAZ navrženým kalibračním systémem. Design and implement a measuring system for metrological adjustment of the PAZ measuring system based on the principle of laser interferometry. Calibration of the PAZ measuring system with the designed calibration system. Keywords: laser interferometry; metrological setting Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-60: Metrologické nastavení měřícího systému PAZ

Návrh a realizace měřícího systému pro metrologické nastavení měřícího systému PAZ na principu laserové interferometrie. Kalibrace měřícího systému PAZ navrženým kalibračním systémem....

Mikel, Břetislav
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-62: Optická hlava svazku A
Mikel, Břetislav
2023 - Czech
Studie proveditelnosti na vývoj principu, uspořádání a ověření Optické hlavy pro vlnovou délku 637 nm, která bude mít vstup přizpůsoben vláknovému konektoru FC/PC, na výstupu bude laserový svazek zaostřen na vzdálenost 400 mm s šířkou 6-10 mm, tloušťkou max. 60 um a hloubkou ostrosti min. 5 mm. A feasibility study for the development of the principle, arrangement and verification of an optical head for 637 nm wavelength, which will have an input adapted to the FC/PC fibre connector, with an output laser beam focused at a distance of 400 mm with a width of 6-10 mm, a thickness of max. 60 um and a depth of field of min. 5 mm. Keywords: laser beam shaping; narrow line laser beam Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-62: Optická hlava svazku A

Studie proveditelnosti na vývoj principu, uspořádání a ověření Optické hlavy pro vlnovou délku 637 nm, která bude mít vstup přizpůsoben vláknovému konektoru FC/PC, na výstupu bude laserový svazek ...

Mikel, Břetislav
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-06: Vývoj testovacích preparátů pro REM
Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Meluzín, Petr; Košelová, Zuzana; Chlumská, Jana; Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Knápek, Alexandr
2023 - Czech
Studie se zaměřuje na výzkum a vývoj přesných kalibračních vzorků s reliéfními strukturami. Tyto vzorky jsou navrženy ke kalibraci zobrazování ve skenovacích elektronových mikroskopech (SEM). Testovací vzory umožňují ověření a kalibraci zvětšení, ortogonality a geometrického zkreslení. Příprava kalibračních vzorků využívá mikro litografické techniky přizpůsobené pro zpracování křemíku a dalších související technologické postupy. The study focuses on the research and development of precise calibration samples featuring relief structures. These samples are designed for calibrating parameters in scanning electron microscopes (SEM). The testing patterns enable the verification and calibration of magnification, orthogonality, and geometric distortion. The preparation of calibration specimens utilizes micro lithographic techniques tailored for silicon processing and other relevant technological procedures. Keywords: relief structure; e-beam lithography; silicon etching; microlithography Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-06: Vývoj testovacích preparátů pro REM

Studie se zaměřuje na výzkum a vývoj přesných kalibračních vzorků s reliéfními strukturami. Tyto vzorky jsou navrženy ke kalibraci zobrazování ve skenovacích elektronových mikroskopech (SEM). ...

Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Meluzín, Petr; Košelová, Zuzana; Chlumská, Jana; Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Knápek, Alexandr
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-31: JAXA 2023
Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
2023 - Czech
Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj referencí optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci kompaktních laserových zdrojů určených ke kosmickému výzkumu. Tyto optické reference jsou založeny na bázi absorpčních kyvet plněných čistými plyny a dovolují stabilizaci laserových zdrojů pomocí metod laserové spektroskopie. Kyvety jsou určeny k použití jako reference optických kmitočtů pro laserové normály pracující v pásmu vlnových délek 515-633 nm. The contractual research was oriented towards the development of optical frequency references intended for the frequency stabilisation of ultra-compact laser sources. These optical references are based on absorption cells filled with ultra-pure absorption gases and allow precise locking of the lasers with laser spectroscopy methods. The cells will serve as the references of optical frequencies in systems of laser standards intended for space-related research (515-633 nm wavelengths). Keywords: absorption cell; iodine cell; laser spectroscopy; stabilised laser; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-31: JAXA 2023

Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj referencí optických kmitočtů pro frekvenční stabilizaci kompaktních laserových zdrojů určených ke kosmickému výzkumu. Tyto optické reference jsou založeny na bázi ...

Hrabina, Jan; Holá, Miroslava; Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel; Lazar, Josef; Šarlejová, Tatiana; Šlechtický, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2023

Hybridní svařování laser-MIG/MAG na ÚPT
Mrňa, Libor; Novotný, Jan; Šebestová, Hana; Znášik, Samuel; Gross, Jan; Harašta, Jiří
2023 - Czech
Častým nedostatkem laserových svarů je jejich neúplné vyplnění, protože se laserem obvykle svařuje bez přídavného materiálu. Při hybridním svařování laser-MIG/MAG vytváří laserový svazek tavnou lázeň, do které je elektrickým obloukem dodáván přídavný materiál. Synergické působení obou zdrojů umožňuje dosažení hlubokého štíhlého svaru s požadovaným převýšením. Příspěvek seznamuje s problematikou integrace jednotlivých systémů, a představuje dosud provedené experimenty. Laser welds usually suffer from underfill defects because the welding is usually made without a filler wire. During the hybrid laser-MIG/MAG welding, the laser beam forms the melt pool, and the arc simultaneously delivers melted filler wire. The synergic interaction of both heat sources allows deeper penetration while the weld face is sufficiently filled and has the prescribed geometry. This contribution reports the issues of individual systems integration and presents already-made experiments. Keywords: laser welding; hybrid welding; weld; underfill; synergy Available at various institutes of the ASCR
Hybridní svařování laser-MIG/MAG na ÚPT

Častým nedostatkem laserových svarů je jejich neúplné vyplnění, protože se laserem obvykle svařuje bez přídavného materiálu. Při hybridním svařování laser-MIG/MAG vytváří laserový svazek tavnou lázeň, ...

Mrňa, Libor; Novotný, Jan; Šebestová, Hana; Znášik, Samuel; Gross, Jan; Harašta, Jiří
Ústav přístrojové techniky, 2023

Kvalita povrchu taveného křemene obrobeného ultrarychlým laserem
Novotný, Jan; Mrňa, Libor
2023 - Czech
Kvalita povrchu při obrábění ultrakrátkými pulzy závisí na několika procesních parametrech. Testováním vlivu skenovací rychlosti, překryvu linií, energie pulzů a vlnové délky byly nalezeny parametry s nejnižší drsností povrchu a výskytem vad. Zásadní vliv na výslednou kvalitu má, kromě vhodné energie pulzu, překryv linií skenování, který je určující pro rozložení zbytkového tepla a napětí ve vzorku. Při obrábění na druhé harmonické vlnové délce bylo dosaženo o 10 % lepší drsnosti povrchu, nižší vlnitosti a značného omezení defektů povrchu i hran obráběné oblasti. The quality of ultrafast laser-machined surfaces depends on several process parameters. In the experiment, the parameters window that yields the lowest roughness and lowest number of defects were found. The most important parameter after laser fluence is scan line overlap, which has the biggest impact on residual heat dissipation and related stresses in the specimen. The second harmonic wavelength yielded 10 % better surface roughness, lower waviness, and a lower number of defects on the surface and edges of the processed area. Keywords: ultrafast laser; laser ablation; glass; defects Available at various institutes of the ASCR
Kvalita povrchu taveného křemene obrobeného ultrarychlým laserem

Kvalita povrchu při obrábění ultrakrátkými pulzy závisí na několika procesních parametrech. Testováním vlivu skenovací rychlosti, překryvu linií, energie pulzů a vlnové délky byly nalezeny parametry s ...

Novotný, Jan; Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2023

SMV-2023-08: Vývoj nerozebíratelných spojů pro zdroje RTG
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
2023 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly jak technologické postupy pro různé kombinace kovových materiálů s obecnou použitelností, tak i technologické postupy pro konkrétní sestavy. The project aimed to improve permanent joints of metals using electron beam welding technology. The outcomes include general and specific procedures for different metal combinations. Keywords: electron beam welding Available at various institutes of the ASCR
SMV-2023-08: Vývoj nerozebíratelných spojů pro zdroje RTG

Předmětem řešeného projektu byl další vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem. Výsledkem projektu byly jak technologické postupy pro ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor; Rončák, Ján; Zobačová, Jitka
Ústav přístrojové techniky, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases