Number of found documents: 371
Published from to

Měření fotokatalytické účinnosti nátěru fn nano®2 na modelu ulice Legerova
Nosek, Štěpán
2022 - Czech
Metodou fyzikálního modelování byl v aerodynamickém tunelu ÚT AV ČR v Novém Kníně úspěšně uskutečněn experiment simulující odbourávání zdraví nebezpečného polutantu (NOX) fotokatalýzou na povrchu ošetřeném aktivním nátěrem FN NANO®2 uvnitř modelu městského uličního kaňonu. Za kontrolovaných podmínek (stejný směr a střední rychlost nabíhajícího větru, neutrální stratifikace atmosféry) byl simulován případ znečištění modelu ulice Legerova nabíhající mezní vrstvou. Nabíhající mezní vrstva byla znečištěna koncentracemi NOX (tedy směsí NO a NO2) z automobilu.\nExperiment prokázal vyšší účinnost odbourávání NO (až 15 %) než NOX (max. 12 %), přičemž byla prokázána závislost účinnosti odbourávání na studované pozici. Nejnižší účinnosti bylo dosaženo v ulicích orientovaných paralelně s nabíhající mezní vrstvou. Tyto ulice jsou nicméně přirozeně lépe větrány. \n An experiment was conducted to test the effectiveness of the FN NANO®2 coating in removing a pollutant (NOX) by photocatalysis on a surface in a model of a real urban street canyon. The experiment was conducted in a wind tunnel under controlled conditions and simulated the case of pollution of a Legerova street model by an upwind boundary layer polluted by NOX concentrations from a car. The results showed that the coating has a higher degradation efficiency for NO (up to 15%) than for NOX (max. 12%), with the efficiency depending on the investigated position. The lowest efficiency was achieved in streets aligned parallel to the upwind boundary layer, which are naturally better ventilated. Keywords: photocatalysis; NOx; TiO2; street canyon; air purification; urban air pollution Available at various institutes of the ASCR
Měření fotokatalytické účinnosti nátěru fn nano®2 na modelu ulice Legerova

Metodou fyzikálního modelování byl v aerodynamickém tunelu ÚT AV ČR v Novém Kníně úspěšně uskutečněn experiment simulující odbourávání zdraví nebezpečného polutantu (NOX) fotokatalýzou na povrchu ...

Nosek, Štěpán
Ústav termomechaniky, 2022

Autobusy s vodíkovým a elektrickým pohonem v České republice a ve světě (2000-2022)
Gruber, Jan; Bouška, Jindřich; Brtna, D.; Janovec, Jiří
2022 - Czech
Zpráva shrnuje údaje o využití vodíkových autobusů v České republice, zemích Evropské unie a částečně též ostatních zemích světa. Zahrnuje jak historické a již ukončené projekty, tak i projekty běžící a plánované v blízké budoucnosti. Zpráva popisuje, shrnuje a srovnává dostupné parametry těchto vodíkových autobusů, se zaměřením na autobusy využívané pro městskou hromadnou dopravu. Zpráva také pro srovnání obsahuje předběžné výsledky simulací spotřeby vodíkového autobusu v modelu vyvíjeném v rámci projektu ve výpočetním a simulačním prostředí MATLAB/Simulink. The report summarizes parameters of electrobuses and hydrogen buses in the Czech republic, in the EU and to same extent also in other countries. In includes both historical, already finished projects and current or planned projects in the near future. The report describes and compares available parameters of these hydrogen buses, focusing on the mass-transit city buses. The report also includes preliminary results of simulations of hydrogen bus consumption. These were simulated in the model being developed in MATLAB/Simulink environment. Keywords: bus; electrobus; fuel celll; hydrogen; mass transit Available at various institutes of the ASCR
Autobusy s vodíkovým a elektrickým pohonem v České republice a ve světě (2000-2022)

Zpráva shrnuje údaje o využití vodíkových autobusů v České republice, zemích Evropské unie a částečně též ostatních zemích světa. Zahrnuje jak historické a již ukončené projekty, tak i projekty běžící ...

Gruber, Jan; Bouška, Jindřich; Brtna, D.; Janovec, Jiří
Ústav termomechaniky, 2022

V6: Zpráva popisující funkční vzorek NEMENUS
Štefan, Jan; Joch, Jaroslav; Převorovský, Zdeněk; Gabriel, Dušan; Krofta, Josef; Chlada, Milan; Kober, Jan; Masák, Jan; Materna, A.; Kovářík, O.; Čech, J.
2022 - Czech
Výzkumná zpráva je součástí závazného výstupu V6: FUNKČNÍ VZOREK projektu TAČR TK01030108: Inovativní posuzování bezpečnosti jaderných elektráren na základě nových technologií SHM a návazných procedur - NEMENUS (NEw MEthods for NUclear Safety). Zpráva podává úplný technický popis sestrojeného reprezentativního funkčního vzorku, tedy „reprezentativního SHM modelu“, a popis procesu čtyřletého experimentálního vývoje RFV. This research report is an integral part of mandatory output V6: FUNCTIONAL SPECIMEN of project TAČR TK01030108: Innovative methods for nuclear plant safety evaluation based on SHM technologies and related procedures - NEMENUS (NEw MEthods for NUclear Safety). The report presents full technical description of the elaborated representative functional specimen (the representative SHM model) and the description of a four-year experimental program. Keywords: structural health monitoring; nondestructive testing; fatigue testing Available at various institutes of the ASCR
V6: Zpráva popisující funkční vzorek NEMENUS

Výzkumná zpráva je součástí závazného výstupu V6: FUNKČNÍ VZOREK projektu TAČR TK01030108: Inovativní posuzování bezpečnosti jaderných elektráren na základě nových technologií SHM a návazných procedur ...

Štefan, Jan; Joch, Jaroslav; Převorovský, Zdeněk; Gabriel, Dušan; Krofta, Josef; Chlada, Milan; Kober, Jan; Masák, Jan; Materna, A.; Kovářík, O.; Čech, J.
Ústav termomechaniky, 2022

Ochranné obvody měničů PF
Hauptmann, R.; Kokeš, Petr
2022 - Czech
Zpráva obsahuje popis a výsledky simulací obvodů, které slouží jako ochrany proti poškození hlavního silového obvodu napájení vinutí PF (Poloidal Field) tokamaku v případě vzniku havarijních stavů. Za normálního provozního stavu ochranné obvody činnost silových obvodů neovlivňují. Ochranné obvody tvoří samostatný systém, který je funkčně nezávislý na obvodech měničů a jejích řízení. Charakter funkce tohoto systému je koncipován jako bezpečnostní obvod – závada ochranného systému vede vždy k bezpečnému odstavení zařízení. Description and results of numerical simulations of circuits, which provide damage protection of the main power supply circuit for tokamak PF (Poloidal Field) coils under emergency conditions, is presented. In case of normal operation the protection circuits do not affect operation of the power supply circuitry. The protection circuits represent a separate system which is functionally independent of circuits and control of power converters. Functinality of this system is designed as a safety circuit - a fault of the protection system always causes safety shut-down of the device. Keywords: tokamak; PF coils; power converter Available at various institutes of the ASCR
Ochranné obvody měničů PF

Zpráva obsahuje popis a výsledky simulací obvodů, které slouží jako ochrany proti poškození hlavního silového obvodu napájení vinutí PF (Poloidal Field) tokamaku v případě vzniku havarijních stavů. Za ...

Hauptmann, R.; Kokeš, Petr
Ústav termomechaniky, 2022

Measurement on Compressor Cascade KOBRA
Luxa, Martin; Šimurda, David
2022 - English
The report contains results and evaluation of conducted optical (shadowgraph and schlieren technique) and pneumatic measurements on the profile cascade intended for the tip section of the first rotor row compressor blade. Keywords: compressor cascade; transonic flow; optical measurement; pneumatic measurement Available at various institutes of the ASCR
Measurement on Compressor Cascade KOBRA

The report contains results and evaluation of conducted optical (shadowgraph and schlieren technique) and pneumatic measurements on the profile cascade intended for the tip section of the first rotor ...

Luxa, Martin; Šimurda, David
Ústav termomechaniky, 2022

Current status of natural refrigerants for heat pumps in an electric bus
Aminian, Ali; Vinš, Václav
2022 - English
The technical report provides a survey on the current status of hydrocarbons, with special focus on propane (R290), used as natural refrigerants in air‐conditioning units and heat pumps. Due to the\nexpected phase‐down of halogenated refrigerants planned in the regulation of the European Parliament no. 2022/0099/COD, alternatives such as hydrocarbons, carbon dioxide or ammonia are\nmost probably to be used in EU in the near future. A review of recent developments of HVAC units for residential use and for electric vehicles operated with natural refrigerants is presented. Keywords: heat pump; electric bus; refrigeration Available at various institutes of the ASCR
Current status of natural refrigerants for heat pumps in an electric bus

The technical report provides a survey on the current status of hydrocarbons, with special focus on propane (R290), used as natural refrigerants in air‐conditioning units and heat pumps. Due to ...

Aminian, Ali; Vinš, Václav
Ústav termomechaniky, 2022

Experimentální hodnocení cyklických deformačních křivek materiálu 08Ch18N10T pro ÚJV Řež, a. s.
Štefan, Jan; Parma, Slavomír
2021 - Czech
Tato výzkumná zpráva je protokolem o testech nízkocyklové únavy provedených na materiálu 08Ch18N10T v rámci zakázky pro ÚJV Řež, a. s. v listopadu 2021. Ve zprávě jsou prezentovány cyklické deformační křivky daného materiálu a údaje o rychlosti cyklického deformačního zpevňování. This research report presents the results of low-cycle fatigue tests conducted on 08Ch18N10T material for ÚJV Řež, a. s. in November 2021. Cyclic strain curves as well as the information on strain hardening rate are provided in the report. Keywords: low-cycle fatigue; strain hardening; austenitic stainless steel Available at various institutes of the ASCR
Experimentální hodnocení cyklických deformačních křivek materiálu 08Ch18N10T pro ÚJV Řež, a. s.

Tato výzkumná zpráva je protokolem o testech nízkocyklové únavy provedených na materiálu 08Ch18N10T v rámci zakázky pro ÚJV Řež, a. s. v listopadu 2021. Ve zprávě jsou prezentovány cyklické deformační ...

Štefan, Jan; Parma, Slavomír
Ústav termomechaniky, 2021

TAČR TJ04000365: Projekt EDIMO v roce 2021
Chaloupecká, Hana; Fiala, Roman; Jakubcová, Michala; Kozohorský, Jan
2021 - Czech
Zpráva popisuje postup hlavních prací na projektu TAČR TJ04000365 v roce 2021. Zaměřuje se na popis modelů SWIFT a SPRAY. Dále pak na tvorbu mezi-modelu, který bylo nutné jako jeden krok z mnoha vytvořit pro možnost spojení obou modelů. Nakonec se zaměřuje na zkušební běh spojených modelů, kde zpráva představuje vstupní parametry a konečný výsledek coby koncentrační mapy. Příloha obsahuje citlivostní analýzu výstupů modelu SWIFT na hlavní vstupní parametry. The paper describes methods of work on the project TACR TJ04000365 in the year 2021. The paper focuses on the description of the models SWIFT and SPRAY. Furthermore, the creation of a middle-model, which was necessary to develop as one step from many others to be able to merge both models, is described. Finally, the paper is engaged in the trial-run of the merged models. The paper introduces the input parameters and the outputs in the form of concentration maps. The appendix contains sensitivity study of the model SWIFT in respect to the main inputs. Keywords: lagrangian modelling; model SPRAY; model SWIFT Available at various institutes of the ASCR
TAČR TJ04000365: Projekt EDIMO v roce 2021

Zpráva popisuje postup hlavních prací na projektu TAČR TJ04000365 v roce 2021. Zaměřuje se na popis modelů SWIFT a SPRAY. Dále pak na tvorbu mezi-modelu, který bylo nutné jako jeden krok z mnoha ...

Chaloupecká, Hana; Fiala, Roman; Jakubcová, Michala; Kozohorský, Jan
Ústav termomechaniky, 2021

Rešerše metod následného zpracování výsledků topologické optimalizace
Kopačka, Ján; Ježek, Ondřej; Gabriel, Dušan; Šotola, Martin; Rybanský, David; Maršálek, Pavel; Halama, R.; Tejc, J.; Pašek, M.; Kovář, L.
2021 - Czech
Tato výzkumná zpráva vznikla jako výstup dílčího projektu TN1000024/08: Automation and production system optimization, jehož jedním z cílů je ve spolupráci s firmou MECAS ESI s.r.o. vývoj metod následného zpracování (tzv. post-processing) výsledků topologické optimalizace (TO). V této zprávě je zpracována podrobná rešerše těchto metod jakožto nutného nástroje pro bezproblémové propojení výsledků TO s následnými numerickými simulacemi a aditivní výrobou. Vybraná metoda pro následné zpracování založená na level-set přístupu s pomocí radiálních bázových funkcí byla implementována a úspěšně otestována na známé testovací úloze 2D Messerchimitt-Bölkow-Blohm (MBB) nosníku. The research report is an output of the sub-project TN1000024/08: Automation and production system optimization in cooperation with MECAS ESI Ltd on the development of methods for post-processing of topological optimization (TO) results. In this report a detailed survey of these methods is introduced as necessary tool for seamless integration of the results TO with subsequent numerical simulations and additive manufacturing. The selected method for post-processing based on a level-set approach using radial basis functions has been implemented and successfully tested on a well-known 2D Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) beam test problem. Keywords: post-processing; topological optimization; MBB test problem Available at various institutes of the ASCR
Rešerše metod následného zpracování výsledků topologické optimalizace

Tato výzkumná zpráva vznikla jako výstup dílčího projektu TN1000024/08: Automation and production system optimization, jehož jedním z cílů je ve spolupráci s firmou MECAS ESI s.r.o. vývoj metod ...

Kopačka, Ján; Ježek, Ondřej; Gabriel, Dušan; Šotola, Martin; Rybanský, David; Maršálek, Pavel; Halama, R.; Tejc, J.; Pašek, M.; Kovář, L.
Ústav termomechaniky, 2021

Stanovení útlumu napěťového pulzu u čokolády s rozdílnou tloušťkou vzorku
Buchar, Jaroslav; Trnka, Jan; Kober, Jan
2021 - Czech
Ve zprávě jsou uvedeny výsledky studia útlumu mechanického napěťového pulsu ve vzorcích pěti druhů čokolády, kdy každý druh měl pět různých tlouštěk. Jde o údaje stanovené na základě hospodářské smlouvy mezi Ústavem termomechaniky AV ČR a Mendelovy univerzity v Brně. Práce navazují na výsledky dřívějších výzkumů provedených rovněž na základě smlouvy mezi zmíněnými institucemi. Vzorky čokolád byly zatěžovány jak metodou Hopkinsonovy měrné dělené tyče (HMDT), tak metodou přímého zatěžování Hopkinsonovy měrné dělené tyče. Výsledky měření jsou zpracovány v časové i frekvenční oblasti. The report presents the results of an analysis of the attenuation of a mechanical pulse in samples of five types of chocolate, where each type had five different thicknesses. These are data established on the basis of an economic contract between the Institute of Thermomechanics of the Academy of Sciences of the Czech Republic and the Mendel University in Brno. The chocolate samples were loaded using both the Split Hopkinson Pressure Bar (SHPB) and the Hopkinson measuring split bar direct loading method. The measurement results are processed in the time and frequency domains. Keywords: chocolate; pulse attenuation; split Hopkinson pressure bar Available at various institutes of the ASCR
Stanovení útlumu napěťového pulzu u čokolády s rozdílnou tloušťkou vzorku

Ve zprávě jsou uvedeny výsledky studia útlumu mechanického napěťového pulsu ve vzorcích pěti druhů čokolády, kdy každý druh měl pět různých tlouštěk. Jde o údaje stanovené na základě hospodářské ...

Buchar, Jaroslav; Trnka, Jan; Kober, Jan
Ústav termomechaniky, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases