Number of found documents: 206
Published from to

Půdy městské části Praha 6
Žigová, Anna; Šťastný, Martin; Krejčová, J.
2009 - Czech
Keywords: anthropogenic load; mineral composition of clay fraction; micromorphological analysis; pedogenesis; soil organic matter Available at various institutes of the ASCR
Půdy městské části Praha 6

Žigová, Anna; Šťastný, Martin; Krejčová, J.
Geologický ústav, 2009

Geolog Charles Darwin
Cílek, Václav
2009 - Czech
Keywords: Charles Darwin; evolution; geology Available at various institutes of the ASCR
Geolog Charles Darwin

Cílek, Václav
Geologický ústav, 2009

Climate as the last wilderness
Cílek, Václav
2009 - English
Keywords: climate; climatic change; global change; glaciation; Quaternary Available at various institutes of the ASCR
Climate as the last wilderness

Cílek, Václav
Geologický ústav, 2009

Diverzita půd v CHKO Křivoklátsko
Žigová, Anna; Šťastný, Martin; Krejčová, J.; Koptíková, Leona
2008 - Czech
Práce je výsledkem analýzy struktury půdního pokryvu v CHKO Křivoklátsko. Výsledky této analýzy umožnily v podstatné míře doplnit poznatky o půdních poměrech studované oblasti. Pro studium diverzity půd byla vybrána reprezentativní stanoviště odrážející typické přírodní poměry a zohledňující všechny půdotvorné faktory. Dominantními jsou půdy s diagnostickým Bv horizontem. The study reports on the analysis of the soil cover structure in the Křivoklátsko Protected Landscape Area. The results allowed to complete the knowledge of soil conditions in the study area considerably. Representative sites, reflecting typical natural conditions and respecting all soil-forming factors were chosen for the study of soil diversity. Soils with diagnostic Bw horizon are dominant. Keywords: diversity of soils; pedogenesis; soil condition; Křivoklátsko Protected Landscape Area Available at various institutes of the ASCR
Diverzita půd v CHKO Křivoklátsko

Práce je výsledkem analýzy struktury půdního pokryvu v CHKO Křivoklátsko. Výsledky této analýzy umožnily v podstatné míře doplnit poznatky o půdních poměrech studované oblasti. Pro studium diverzity ...

Žigová, Anna; Šťastný, Martin; Krejčová, J.; Koptíková, Leona
Geologický ústav, 2008

Role pískovcových oblastí v české krajině
Ložek, Vojen
2008 - Czech
Práce se zabývá významem a charakterem pískovcových oblastí pro výzkum holocénu a jejich současnou přírodovědnou charakteristikou na příkladu Labských pískovců. The paper deals with the significance of sandstone areas for Holocene and it characterises the basic features of natural values on the case study of Elbe Sandstones. Keywords: sandstones; landscape protection; nature conservation; wilderness areas (Czech Republic) Available at various institutes of the ASCR
Role pískovcových oblastí v české krajině

Práce se zabývá významem a charakterem pískovcových oblastí pro výzkum holocénu a jejich současnou přírodovědnou charakteristikou na příkladu Labských pískovců....

Ložek, Vojen
Geologický ústav, 2008

The principle of frozen evolution and its manifestation in the fossil record: the brachiopod genus Aegiromena Havlíček, 1961 (Upper Ordovician, Czech Republic)
Mikuláš, Radek
2008 - English
The presented study is in a good agreement with the idea of a frozen evolution of the genus Aegiromena, or, more precisely, it illustrates a gradual disappearance of the ability to respond to the environmental change by a selectively advantageous change in its morphology. After its freezing, further evolution of Aegiromena brings very little news; only subtle changes in the size of adults, subtle and variable changes in the width/length ratio, and a changing variability of muscular imprints can be noted. Sled paleopopulací ramenonožců rodu Aegiromena ve svrchním ordoviku Barrandienu vykazuje charakteristické prvky, které lze dobře objasnit aplikací koncepce tzv. zamrzlé evoluce. Počáteční rychlé změny morfologie vyvolané změnami substrátu dna v mělkém moři jsou vystřídány stabilitou morfologie a neschopností účelně reagovat na změny konzistence substrátu (objevují se už pouze drobné změny v konfiguraci svalových vtiskům nepatrné změny tvaru schránky a fluktuace velikosti jedinců); rod posléze vymírá ještě před nástupem drastických změn přírodního prostředí na hranici ordovik-silur. Keywords: frozen evolution; brachiopods; Ordovician Available at various institutes of the ASCR
The principle of frozen evolution and its manifestation in the fossil record: the brachiopod genus Aegiromena Havlíček, 1961 (Upper Ordovician, Czech Republic)

The presented study is in a good agreement with the idea of a frozen evolution of the genus Aegiromena, or, more precisely, it illustrates a gradual disappearance of the ability to respond to the ...

Mikuláš, Radek
Geologický ústav, 2008

Magnetostratigrafický výzkum vulkanického komplexu Úhošť Doupovské hory)
Schnabl, Petr; Cajz, Vladimír; Chadima, Martin; Rapprich, V.; Šlechta, Stanislav; Pruner, Petr
2008 - Czech
Detailní magnetostratigrafický výzkum proběhl na lokalitě Úhošť u Kadaně na SV okraji doupovského vulkanického komplexu. Stáří celé vulkanické sekvence je v rozmezí od 22,09-28,66 Ma. Většina vzorků má viskózní složku, která lze snadno demagnetovat střídavým magnetickým pole 5 mT, nebo tepelnou demagnetizací při teplotě 100°C. Primární komponenta směřuje do počátku a je interpretována v rozsahu 10 až 100 mT, případně 100 až 560°C. Úhel MAD (ukazatel spolehlivosti) je menší než 7°. Střední směr spočtený ze středních směrů jednotlivých lávových proudů má hodnoty D=11,5° a I=53,9°, úhel spolehlivosti je 7,7°. Do statistiky je započteno 200 vzorků z 13 lokalit. To znamená že všech 13 lávových proudů má normální polaritu. Paleopól spočtený ze středních směrů jednotlivých lávových proudů leží na křivce zdánlivého putování pólů pro toto období. Hlavní otázka je proč v rozmezí 6 Ma, kde je 12 normálních a 11 reverzních období se všechny výlevy láv odehrály v období s normální polaritou. A detailed magnetostratigraphic study was carried out at the locality of Úhošť near Kadaň on the NE margin of the Doupovské hory volcanic complex. The majority of the samples had small viscous component that was possible demagnetized in the range 1 to 5mT or below 100°C. The primary components were pointing to the origin and were mostly interpreted in the range between 10 and 100mT or 100 to 560°C. The mean declination from all localities is 11.5 deg and inclination 53.9 deg. The parameter alpha 95 ranges between 2 and 10 degree. It's mean all lava flows has normal polarity. The major task is why all 13 localities have normal polarity although in the time range between the first and last volcanic event are several normal and reverse polarity periods. Keywords: magnetostratigraphy; volcanic complex; Úhošť hill Available at various institutes of the ASCR
Magnetostratigrafický výzkum vulkanického komplexu Úhošť Doupovské hory)

Detailní magnetostratigrafický výzkum proběhl na lokalitě Úhošť u Kadaně na SV okraji doupovského vulkanického komplexu. Stáří celé vulkanické sekvence je v rozmezí od 22,09-28,66 Ma. Většina vzorků ...

Schnabl, Petr; Cajz, Vladimír; Chadima, Martin; Rapprich, V.; Šlechta, Stanislav; Pruner, Petr
Geologický ústav, 2008

Nepříjemná synergie 21. století: klima, společnost a ropa
Cílek, Václav
2008 - Czech
Keywords: climate change; oil; society Available at various institutes of the ASCR
Nepříjemná synergie 21. století: klima, společnost a ropa

Cílek, Václav
Geologický ústav, 2008

Sign and arrival time determination of Acoustic emission signals by means of high-order statistic approach
Lokajíček, Tomáš; Klíma, Karel
2008 - English
Application of high order statistic to determine arrival time and sign of ultrasonic and acoustic emission signals. Využití vyšších statistických momentů pro stanovení času příchodu a znaménka prvního nasazení ultrazvukových signálů a signálů akustické emise. Keywords: high order statistic; signal sign determination; arrival time determination Available at various institutes of the ASCR
Sign and arrival time determination of Acoustic emission signals by means of high-order statistic approach

Application of high order statistic to determine arrival time and sign of ultrasonic and acoustic emission signals....

Lokajíček, Tomáš; Klíma, Karel
Geologický ústav, 2008

Svět, Evropa, město - nová situace
Cílek, Václav
2008 - Czech
Příspěvek se týká městského plánování v časech nové situace, která se objevila po roce po roce 2006 a pro kterou je charakteristický nedostatek energií. The paper deals with a new situation such as peak oil that emerged after 2006 and concentrates basically on urban planning in times of energy scarcity. Keywords: changes; city; development Available at various institutes of the ASCR
Svět, Evropa, město - nová situace

Příspěvek se týká městského plánování v časech nové situace, která se objevila po roce po roce 2006 a pro kterou je charakteristický nedostatek energií....

Cílek, Václav
Geologický ústav, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases