Number of found documents: 161
Published from to

Metodika stanovení rizika zvýšeného výskytu BYDV v ozimých obilninách
Jarošová, Jana; Bartáková, Pavla; Broženská, Michaela; Kumar, Jiban
2018 - Czech
Mezi nejdůležitější virové choroby napadající obilniny v ČR patří žlutá zakrslost ječmene (BYDV). BYDV je přenášen obilnými mšicemi a intenzita jeho výskytu ročníkově silně kolísá. Proti přenosu viru se lze chránit insekticidním postřikem. Jeho využití je však v některých letech neopodstatněné. Tato metodika poskytuje popis způsobu odhadnutí rizika zvýšeného výskytu viru žluté zakrslosti ječmene na pozemku osetém ozimými obilovinami (ječmen, pšenice). Metodika je určena zejména zemědělcům, agronomům a zemědělským poradcům. One of the most important viruses affecting cereals in the Czech Republic is Barley yellow dwarf virus (BYDV). BYDV is transmitted by cereal aphids and intensity of its occurrence varies strongly in individual years. Insecticide application protects the stands against virus transmission. In some years, however, the application of the insecticide is groundless. In this methodology we provide a method for increased BYDV occurrence risk evaluation in the field by sample collection of volunteer plants. The methodology is meant to serve mainly to farmers, agronomists and agricultural advisors. Keywords: mšice; ozimé obilniny; aphids; winter cereals; rostlinné viry; obilniny Available in a digital repository NRGL
Metodika stanovení rizika zvýšeného výskytu BYDV v ozimých obilninách

Mezi nejdůležitější virové choroby napadající obilniny v ČR patří žlutá zakrslost ječmene (BYDV). BYDV je přenášen obilnými mšicemi a intenzita jeho výskytu ročníkově silně kolísá. Proti přenosu viru ...

Jarošová, Jana; Bartáková, Pavla; Broženská, Michaela; Kumar, Jiban
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2018

Možnosti výroby a využití specializovaných organických hnojiv a substrátů v zemědělství
Šimon, Tomáš; Usťak, Sergej; Váňa, Vojtěch
2018 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, zahrádkářům, výrobcům a uživatelům organických hnojiv a pěstebních substrátů, pracovníkům ve výzkumu a zemědělském školství a všem ostatním zájemcům základní informace o možnostech výroby a využití specializovaných organických hnojiv a substrátů v zemědělství. Její uplatnění v praxi může zajistit ekologicky přijatelné a ekonomicky efektivní hnojení zemědělských plodin. V úvodu metodika poskytuje základní přehled literárních informací ohledně dotčené problematiky. Dále metodika popisuje vlastní výsledky získané v průběhu řešení výzkumného projektu využitelné v praxi a poskytuje jejich agrochemické agronomické a ekonomické hodnocení. Součástí metodiky je hodnocení agrochemické efektivity použití hnojiva při pěstování vybraných zemědělských plodin. Popsány jsou způsoby aplikace a účinky na půdu a rostliny. Na závěr uvádí souhrnné hodnocení dosažených výsledků a obecná doporučení pro praxi. The aim of the methodology is to provide to farmers, agricultural advisors, gardeners, producers and users of organic fertilizers and cultivation substrates, research workers and agricultural educators and all other interested parties, the basic information on the possibilities to use specialized substrates and organic fertilizers in agriculture. Its application in practice can ensure environmentally acceptable and economically efficient fertilization of agricultural crops. In the introduction, the methodology provides a basic overview of literary information about the concerned issue. Furthermore, the methodology describes the results obtained during the research project, which can be used in practice and provides agrochemical, agronomic and economic assessment. Part of the methodology is the assessment of agrochemical efficiency of fertilizer application at the cultivation of selected agricultural crops. There are described application methods and effects on soil and plants. Finally, it provides a summary of the results achieved and general recommendations for practice. Keywords: organická hnojiva; půdní mikroorganismy; organic fertilizers; soil microorganisms; hnojiva; komposty; rostlinná výroba Available in a digital repository NRGL
Možnosti výroby a využití specializovaných organických hnojiv a substrátů v zemědělství

Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, zahrádkářům, výrobcům a uživatelům organických hnojiv a pěstebních substrátů, pracovníkům ve výzkumu a zemědělském školství a všem ...

Šimon, Tomáš; Usťak, Sergej; Váňa, Vojtěch
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2018

Metodika dlouhodobého hodnocení transgenní rezistence Biotech švestky, Prunus domestica L., cv. ´HoneySweet´ a netransgenní rezistence vybraných odrůd peckovin k viru šarky švestky
Polák, Jaroslav; Komínek, Petr; Krška, Boris; Jarošová, Jana
2018 - Czech
Předkládaná metodika obsahuje metodický postup založení pokusu s pěstováním Biotech švestky cv. ´HoneySweet´, pěstování rostlin v pokusném sadu a vyhodnocení rezistence této švestky k infekci virem šarky švestky a též rezistenci k současné infekci dalšími dvěma viry, virem chlorotické skvrnitosti listů jabloně a virem zakrslosti slivoně. Methodology describes procedure of establishing the field trial with Biotech plum cv. ´HoneySweet´, growing the plants in the experimental orchard and evaluation of plum resistance against Plum pox virus infection, as well as against co-infection with other two viruses, Apple chlorotic leafspot virus and Prune dwarf virus. Keywords: peckové ovoce; geneticky upravené plodiny; odolnost; rostlinné viry Available in a digital repository NRGL
Metodika dlouhodobého hodnocení transgenní rezistence Biotech švestky, Prunus domestica L., cv. ´HoneySweet´ a netransgenní rezistence vybraných odrůd peckovin k viru šarky švestky

Předkládaná metodika obsahuje metodický postup založení pokusu s pěstováním Biotech švestky cv. ´HoneySweet´, pěstování rostlin v pokusném sadu a vyhodnocení rezistence této švestky k infekci virem ...

Polák, Jaroslav; Komínek, Petr; Krška, Boris; Jarošová, Jana
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2018

Metodika pro diagnostiku přítomnosti brusinky a klikvy ve zpracovaných produktech pomocí molekulárních SSR markerů
Kučera, Ladislav; Ovesná, Jaroslava
2017 - Czech
Předmětem metodiky je postup pro diagnostiku přítomnosti brusinky (Vaccinium vitis-idaea L.) a klikvy (Vaccinum macrocarpon L.) ve zpracovaných produktech, například v čajích, nebo v ovocných složkách řady dalších potravinářských výrobků (džemy, rosoly, protlaky). Metodika vychází z faktu, že primární struktura DNA je typická pro každý rostlinný druh. Byly proto využity molekulární DNA markery, které charakterizují daný rostlinný druh délkovou variabilitou mikrosatelitů (SSR- Single Sequence Repeats). Metodika popisuje extrakci DNA z předpokládané matrice, dále sekvence a použití vybraných SSR markerů a postup vyhodnocení analytických dat. Metodu lze použití v běžně vybavené molekulárně-genetické laboratoři. Metoda je použitelná pro charakterizaci DNA izolované z jakékoliv části rostliny, plodů a z nich odvozených potravin či potravních doplňků. Popisuje postup a potřebné vybavení pro provedení analýzy. Doporučuje způsob hodnocení výsledků. The subject of the methodology is a procedure for diagnosing the presence of lingonberries (Vaccinium vitis-idaea L.) and cranberries (Vaccinum macrocarpon L.) in processed products such as tea or fruit ingredients of many food products (jams, jelly, purree, tea). The methodology exploit DNA sequences that are typical for each plant species. Thus, molecular DNA markers that characterize the plant species by SSRs (single sequence repeats) are used. The methodology describes the extraction of DNA from the assumed matrix, the use of selected SSR markers and the analytical data evaluation procedure. The method can be used in any solid equipped molecular-genetic laboratory. The method is applicable for the characterization of DNA isolated from any part of the plant, fruit, and derived food or food supplements. Method describes the procedure and necessary equipment to perform the analysis. Protocol recommends how to evaluate the results. Keywords: klikvy; polymorfismus DNA; SSR markery; lingonberries; DNA polymorphism; SSR markers; lesní plody; markery; DNA Available in a digital repository NRGL
Metodika pro diagnostiku přítomnosti brusinky a klikvy ve zpracovaných produktech pomocí molekulárních SSR markerů

Předmětem metodiky je postup pro diagnostiku přítomnosti brusinky (Vaccinium vitis-idaea L.) a klikvy (Vaccinum macrocarpon L.) ve zpracovaných produktech, například v čajích, nebo v ovocných složkách ...

Kučera, Ladislav; Ovesná, Jaroslava
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Mšice na obilninách: biologie, prognóza a regulace
Honěk, Alois; Martinková, Zdenka; Lukáš, Jan; Řezáč, Milan; Saska, Pavel; Skuhrovec, Jiří
2017 - Czech
Metodika má poskytnout návod, jak rozeznat jednotlivé druhy mšic, zjistit jejich aktuální počty v porostech obilnin a v rámci možností současného poznání předpovědět další vývoj jejich abundance v daném porostu a odhadnout snížení výnosu. This guide is a new publication providing information on cereal aphids: biology, prognosis and regulation in central Europe.This approach is supported by the experimental work of authors and also by their publications in scientific journals published worldwide. We hope that this guide will be used by specialists in agriculture production in conventional and organic farming systems. Keywords: mšice; aphids; obilniny; škůdci; regulace Available in a digital repository NRGL
Mšice na obilninách: biologie, prognóza a regulace

Metodika má poskytnout návod, jak rozeznat jednotlivé druhy mšic, zjistit jejich aktuální počty v porostech obilnin a v rámci možností současného poznání předpovědět další vývoj jejich abundance v ...

Honěk, Alois; Martinková, Zdenka; Lukáš, Jan; Řezáč, Milan; Saska, Pavel; Skuhrovec, Jiří
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Metodika pro rozlišení rýže (Oryza sativa L.) typu Basmati pomocí délkového polymorfismu mikrosatelitů
Ovesná, Jaroslava; Drábková, Lenka; Kučera, Ladislav
2017 - Czech
Předmětem metodiky je postup identifikace tradičních odrůd rýže typu Basmati (TB) uvedených v prováděcím nařízení komise EU č. 706/2014 ze dne 25. června 2014 pomocí analýzy délkového polymorfismu mikrosatelitů (SSR - Single Sequence Repeats) laboratořemi v praxi. Tato metoda umožní identifikovat vybrané odrůdy rýže typu Basmati i odrůdy odlišných typů rýže. Podstatou zkoušky je amplifikace úseků genomu obsahující daný mikrosatelitní lokus pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) se specifickými primery a následná analýza délky produktů. The objective of the method is the proceudre how to identify traditional varieties of Basmati rice (TB) specified in the Implementing Regulation EU no. 706/2014 devoted to control laboratories in practice. This method enables to identify varieties exempt from duty in the EU. The test consists of microsatellite loci amplification by polymerase chain reaction (PCR) using specific primers, and subsequent analysis of the length of the products. Keywords: mikrosatelity; délkový polymorfismus; typ Basmati; microsatellites; length polymorphism; Basmati type; rýže; genom; DNA Available in a digital repository NRGL
Metodika pro rozlišení rýže (Oryza sativa L.) typu Basmati pomocí délkového polymorfismu mikrosatelitů

Předmětem metodiky je postup identifikace tradičních odrůd rýže typu Basmati (TB) uvedených v prováděcím nařízení komise EU č. 706/2014 ze dne 25. června 2014 pomocí analýzy délkového polymorfismu ...

Ovesná, Jaroslava; Drábková, Lenka; Kučera, Ladislav
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Metodika ozdravování odrůd révy vinné pomocí chemoterapie
Komínek, Petr; Jandová, Barbora; Komínková, Marcela; Polák, Jaroslav
2017 - Czech
Metodika popisuje postup kultivace rostlin révy vinné in vitro za účelem jejich ozdravení od virových patogenů pomocí Ribavirinu. Velká část metodiky se zabývá diagnostikou virů pro stanovení úspěšnosti ozdravení. Metodika je určena pracovištím technických izolátů a dalším podnikům, které provádějí ozdravování podnoží a odrůd révy vinné, případně ji mohou využít též MZe, ÚKZÚZ, Svaz pěstitelů révy vinné a další zájemci a pěstitelé révy vinné. The guideline describe a method of grapevine cultivation in vitro and its sanitation from virus pathogens usinf Ribavirin. Large part of this guideline describe diagnostic protocols for estimation of healthy status of sanitated grapevines. The guideline is intended for laboratories dealing with sanitation and diagnostics of viral pathogens of grapevine cultivars and rootstocks. Further utilization can be done by the Ministry of Agriculture, Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture and also by growers of grapevine. Keywords: ozdravování; réva vinná; ribavirin; virus; sanitation; grapevine; Ribavirin; virus; detekce Available in a digital repository NRGL
Metodika ozdravování odrůd révy vinné pomocí chemoterapie

Metodika popisuje postup kultivace rostlin révy vinné in vitro za účelem jejich ozdravení od virových patogenů pomocí Ribavirinu. Velká část metodiky se zabývá diagnostikou virů pro stanovení ...

Komínek, Petr; Jandová, Barbora; Komínková, Marcela; Polák, Jaroslav
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Certifikovaná metodika kontroly účinnosti řízených atmosfér a fumigací v silech pomocí biotestů
Aulický, Radek; Stejskal, Václav; Plachý, Jan
2017 - Czech
Kontrola účinnosti ošetření pomocí řízených atmosfér nebo plynování ve skladovaných komoditách umístěných v silových buňkách je velmi obtížné, zejména pokud se jedná o monitorování v celém profilu komodity. Také doposud neexistují žádné jednotné postupy a pomůcky, které by umožňovaly aplikaci kontrolních systémů. To jsou jedny z hlavních důvodů, proč se metody řízených atmosfér nevyužívají běžně v praxi, přestože se jedná o relativně nenákladné dezinsekční opatření. Tato metodika je souborem postupů pro správnou přípravu, aplikaci a vyhodnocení biotestů použitých při kontrole účinnosti řízených atmosfér a plynování v silových buňkách. V metodice jsou data ukazující použití biotestů při aplikaci řízených atmosfér a plynování v silových buňkách a jejich význam při kontrole a hodnocení celkové účinnosti dezinsekčního zásahu. Uplatněná certifikovaná metodika vznikla za finanční podpory NAZV a je výstupem řešení projektu QJ1310057. Evaluation of the efficacy of controlled atmosphere or insecticide fumigation treatment of stored commodities is very difficult when these materials are located in silo bins. The main difficulty is to take measurements and samples within the entire commodity (vertical-silo) profile. Until now, there are no standard procedures and tools that would allow the evaluation of efficacy of controlled atmospheres under such situations. These methodical deficiencies are some of the main reasons why t controlled atmosphere methods are not commonly used in practice, although they are – under many conditions - relatively cost-effective disinfection measures. This methodology is the first Czech set of procedures for the proper preparation, application and evaluation of bioassays that can be used for evaluation of the efficacy of controlled atmospheres and fumigation in silo bins cells. The methodology also shows some practical examples and experimental results on how to use bioassay. The certified methodology was prepared with the financial support of the NAZV agency and is the technological an scientific output of the project QJ1310057. Keywords: fumigace; řízené atmosféry; biotest; silo; fumigation; controlled atmosphere; biotest kit; silo; hubení škůdců; herbicidy Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika kontroly účinnosti řízených atmosfér a fumigací v silech pomocí biotestů

Kontrola účinnosti ošetření pomocí řízených atmosfér nebo plynování ve skladovaných komoditách umístěných v silových buňkách je velmi obtížné, zejména pokud se jedná o monitorování v celém profilu ...

Aulický, Radek; Stejskal, Václav; Plachý, Jan
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Metodika diagnostiky a postupů ochrany proti chorobám pat stébel pšenice
Dumalasová, Veronika; Palicová, Jana; Hanzalová, Alena; Bartoš, Pavel
2017 - Czech
Metodika uvádí souhrn podrobných optimalizovaných postupů umožňujících spolehlivou detekci jednotlivých původců chorob pat stébel a navrhuje postup ochrany proti nim. The methodology presents optimized techniques for a detection of the species of fungi causing stem base diseases and suggests the control measures. Keywords: stéblolam; fuzariózy; kořenomorka; eyespot; fusarioses; sharp eyespot; pšenice; nemoci Available in a digital repository NRGL
Metodika diagnostiky a postupů ochrany proti chorobám pat stébel pšenice

Metodika uvádí souhrn podrobných optimalizovaných postupů umožňujících spolehlivou detekci jednotlivých původců chorob pat stébel a navrhuje postup ochrany proti nim....

Dumalasová, Veronika; Palicová, Jana; Hanzalová, Alena; Bartoš, Pavel
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

Detekce pěti virů česneku kuchyňského metodou SYBR Green real- time PCR
Mitrová, Katarína; Svobodová, Leona; Ovesná, Jaroslava
2017 - Czech
Předmětem metodiky je postup pro detekci pěti virů u česneku kuchyňského, pomocí analýzy real- time PCR laboratořemi v praxi. Tato metoda umožní identifikovat pět zástupců virů u česneku a to: Onion yellow dwarf virus (OYDV), Leek yellow stripe virus (LYSV), Garlic common latent virus (GCLV), Shallot latent virus (SLV) a Garlic mite-borne filamentous virus (GMbFV) na základě detekce sekvencí genu pro plášťový protein metodou SYBR Green real-time PCR. Tato metoda se osvědčila jako vhodný nástroj pro detekci vysoce variabilních patogenů jako jsou viry česneku. Metodika nově přináší postup detekce těchto virů. The objective of the assay is detection of five viruses in garlic using real- time PCR analysis. . This assay allows to identify five of the viruses in the varieties of garlic - Onion yellow dwarf virus (OYDV), Leek yellow stripe virus (LYSV), Garlic common latent virus (GCLV), Shallot latent virus (SLV) and Garlic mite-borne filamentous virus (GMbFV) based on the detection of gene sequences for the coat protein by SYBR Green real-time PCR. This method was shown in our work to be a suitable tool for the detection of highly variable pathogens, such as garlic viruses. The method brings a new procedure for detection of these viruses. Keywords: real time PCR; real time PCR; cibulová zelenina; rostlinné viry Available in a digital repository NRGL
Detekce pěti virů česneku kuchyňského metodou SYBR Green real- time PCR

Předmětem metodiky je postup pro detekci pěti virů u česneku kuchyňského, pomocí analýzy real- time PCR laboratořemi v praxi. Tato metoda umožní identifikovat pět zástupců virů u česneku a to: Onion ...

Mitrová, Katarína; Svobodová, Leona; Ovesná, Jaroslava
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases