Number of found documents: 22973
Published from to

Vyhodnocení systému MOS z hlediska rychlosti odbavení cestujících
Sliacky Milan; Richard Papež; Šimůnek Jan
2022 -
Předmětem této bakalářské práce bude srovnání rychlostí odbavení cestujících ve veřejné dopravě při využití starého systému typu Card Centric a nového typu Account Based. V případě systému Account Based bude pro získání dat třeba měření v terénu. Pro původní systém Card Centric budou použita již dříve zpracovaná data.The subject of this bachelor thesis is speed comparison of passenger check-in in public transport using the old type of system called Card Centric and using the new type of system called Account Based. In case of Account Based system field measurements will be executed to obtain the data. Previously processed data will be used for work with Card Centric system. Keywords: odbavení; Card Centric; Account Based; veřejná doprava; srovnání; check-in; Card Centric; Account Based; public transport; comparison Available in digital repository of ČVUT.
Vyhodnocení systému MOS z hlediska rychlosti odbavení cestujících

Předmětem této bakalářské práce bude srovnání rychlostí odbavení cestujících ve veřejné dopravě při využití starého systému typu Card Centric a nového typu Account Based. V případě systému Account ...

Sliacky Milan; Richard Papež; Šimůnek Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Návrh k lepšímu provozování techniky pro odbavení letadel
Stojić Slobodan; Martin Zázvorka; Havíř Radomír
2022 -
Tématem této bakalářské práce je provoz a údržba letištní techniky. Cílem práce je připravit návrh k efektivnějšímu provozování a údržbě techniky pro odbavení letadel. První část práce obsahuje popis a analýzu aktuálních procesů fungování provozu a údržby vozíků na letišti v Praze. Druhá část obsahuje návrh vylepšení jejich provozu a údržby. V průběhu zkoumání byly nalezeny systémy ( např. GPS lokace vozíků a autorem navržený systém parkování techniky) k efektivnějšímu provozování i údržbě vozíků. Na závěr bude shrnut dopad změn na dotčené společnosti a návrhy budou ověřeny, zda-li pomohly k lepšímu provozu a údržbě na pražském letišti.Traffic and maintenance of ground handling equipment is a topic of this bachelor’s thesis. The objective is to prepare a proposal for improvement of ground handling equipment utilization. First part of the thesis includes description and analysis of actual processes of baggage cart‘s maintenance and traffic at Prague airport. Second part includes proposal of improvement of their traffic and maintenance. During the research were found systems which improve utilization of baggage carts( for example GPS location of baggage carts and author’s system of baggage carts‘ parking). At the conclusion of the thesis there is summarized the impact of chances to all concerned companies proposals are validated if they help for better traffic and maintenance at Prague airport. Keywords: Provoz a údržba; zavazadlové a kontejnerové vozíky; odbavení letadel; Traffic and maintenance; baggage carts aircraft clearance Available in digital repository of ČVUT.
Návrh k lepšímu provozování techniky pro odbavení letadel

Tématem této bakalářské práce je provoz a údržba letištní techniky. Cílem práce je připravit návrh k efektivnějšímu provozování a údržbě techniky pro odbavení letadel. První část práce obsahuje popis ...

Stojić Slobodan; Martin Zázvorka; Havíř Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Vliv počasí na intenzitu cyklistické dopravy v Praze
Kříž Milan; Gauhar Ussipbek; Benedikt Vojtěch
2022 -
Předmětem bakalářské práce „Vliv počasí na intenzitu cyklistické dopravy v Praze“ je zjištění závislosti používání jízdních kol lidmi na povětrnostních podmínkách pomocí analýzy a zpracování dat. V první části práce je provedena rešerše literatury a jsou stanoveny hypotézy. Ve druhé části práce je provedena samotná analýza dat a srovnání výsledků s výsledky z jiných prací.The subject of the bachelor's thesis "Impact of weather on cycling flow in Prague" is to determine the dependence of using bicycle on weather conditions through analysis and data processing. In the first part of the work, a literature search is performed and hypotheses are established. In the second part of the work, the analysis of data and comparison of results with results from other works are performed. Keywords: Analýza; intenzita; počasí; Praha; Analysis; intensity; weather; Prague Available in digital repository of ČVUT.
Vliv počasí na intenzitu cyklistické dopravy v Praze

Předmětem bakalářské práce „Vliv počasí na intenzitu cyklistické dopravy v Praze“ je zjištění závislosti používání jízdních kol lidmi na povětrnostních podmínkách pomocí analýzy a zpracování dat. V ...

Kříž Milan; Gauhar Ussipbek; Benedikt Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Bezpečnostní inspekce na letištích s využitím modelu STAMP
Stojić Slobodan; Matěj Vilímek; Havíř Radomír
2022 -
Předmětem bakalářské práce „Bezpečnostní inspekce na letištích s využitím modelu STAMP“ je studie tématu provozní bezpečnosti spojené s bezpečnostními inspekcemi. Práce se zabývá konkrétně procesem odbavení. V práci je využita analýza STPA, která je porovnávána s ISAGO Standard Manual, jako porovnání navrhovaného přístupu s přístupem používaným v dnešní době.The subject of the bachelor thesis „Safety inspections at the Airport based on the model STAMP“ is a study of the topic safety inspections. The thesis deals with the ground handling processes. The thesis is based on STPA analysis which is compared to ISAGO Standard Manual. Keywords: Bezpečnostní inspekce; pozemní odbavení letadla; model STAMP; provozní bezpečnost; Safety inspections; ground handling process; STAMP model; safety Available in digital repository of ČVUT.
Bezpečnostní inspekce na letištích s využitím modelu STAMP

Předmětem bakalářské práce „Bezpečnostní inspekce na letištích s využitím modelu STAMP“ je studie tématu provozní bezpečnosti spojené s bezpečnostními inspekcemi. Práce se zabývá konkrétně procesem ...

Stojić Slobodan; Matěj Vilímek; Havíř Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Návrh alternativního způsobu pro určování rychlosti dopravního prostředku
Lokaj Zdeněk; Georgii Merkulin; Tichý Tomáš
2022 -
Tato diplomová práce se zabývá návrhem alternativního způsobu pro určování rychlosti dopravního prostředku. V první řadě byla provedena rešerše stávajících způsobu určování rychlosti. Dále pak byl popsán protokol Bluetooth. Následovně byl popsán způsob určení polohy pomoci protokolu Bluetooth Low Energy. Byla navřena metodika pro použití výstupu BLE protokolu za účelem zjištění rychlosti dopravního prostředku. Metodika byla ověřena na testovací lokalitě. Na základě dosažených výsledků pak byly navrženy doporučení pro zlepšení metodiky.This diploma thesis deals with the design of an alternative method for determining the speed of a vehicle. First of all, a search was made of existing methods of determining speed. Next, the Bluetooth protocol was described. The following describes how to determine the position using the Bluetooth Low Energy protocol. A methodology was proposed for using the output of the BLE protocol to determine the speed of a vehicle. The methodology was verified at the test site. Based on the achieved results, recommendations for improving the methodology were proposed. Keywords: Bluetooth Low Energy; Beacon; RSSI; Bluetooth Low Energy; Beacon; RSSI Available in digital repository of ČVUT.
Návrh alternativního způsobu pro určování rychlosti dopravního prostředku

Tato diplomová práce se zabývá návrhem alternativního způsobu pro určování rychlosti dopravního prostředku. V první řadě byla provedena rešerše stávajících způsobu určování rychlosti. Dále pak byl ...

Lokaj Zdeněk; Georgii Merkulin; Tichý Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Stanovení hodnoty společnosti a značky ČSA
Polánecká Anna; Tereza Honová; Langhammer Eva
2022 -
Cílem bakalářské práce “Stanovení hodnoty společnosti a značky ČSA” je určit hodnotu společnosti a značky České aerolinie, s využitím ekonomických metod, a také identifikovat potenciální kupce, kteří by o tuto společnost nebo její značku mohli mít ze strategických či ekonomických důvodů zájem. Součástí práce je úvod do problematiky oceňování podniku a její specifikace pro letecký průmysl. V neposlední řadě jsou uvedeny předchozí prodeje a fúze leteckých dopravců z minulosti jako paralela na současný stav Českých aerolinií.The aim of the bachelor thesis “Valuation of company and trademark of CSA” is the evaluation of the company and the Czech Airlines brand, using economic methods, and the identification of potential buyers who might be interested in this airline or its brand for strategic or economic reasons. Part of the thesis is dedicated to the introduction of the issue of business valuation and its specifications for the aviation industry. Lastly, previous sales and mergers of air carriers from the past are presented as a parallel to the current state of Czech Airlines. Keywords: České aerolinie; hodnota podniku; určování hodnoty; letecký dopravce; značka; Czech Airlines; company value; value determination; air carrier; brand Available in digital repository of ČVUT.
Stanovení hodnoty společnosti a značky ČSA

Cílem bakalářské práce “Stanovení hodnoty společnosti a značky ČSA” je určit hodnotu společnosti a značky České aerolinie, s využitím ekonomických metod, a také identifikovat potenciální kupce, kteří ...

Polánecká Anna; Tereza Honová; Langhammer Eva
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Návrh hnacího ústrojí s elektromotorem v kolech pro malý sdílený elektromobil
Rozhdestvenskiy Dmitry; Aleš Novák; Silar Jan
2022 -
Cílem této práce je vytvořit model, simulovat a porovnat různé designy hnacích ústrojí pro malý sdílený elektromobil za použití technologie elektromotorů v kolech na základě průzkumu trhu dostupných komponentů. Vytvořený model může sloužit jako nástroj pro simulace elektromobilů s motory v kolech různých parametrů.The aim of this thesis is to create a model, simulate and compare different powertrain designs for small carsharing EV using in wheel technology based on market research of available components. Created model can be used as a tool for simulating electric vehicles of different parameters. Keywords: Motor v kole; elektromobil; carsharing; pohon; elektromotor; modelování; simulace; In wheel motor; elektromobile; carsharing; powertrain; electric motor; modeling; simulation Available in digital repository of ČVUT.
Návrh hnacího ústrojí s elektromotorem v kolech pro malý sdílený elektromobil

Cílem této práce je vytvořit model, simulovat a porovnat různé designy hnacích ústrojí pro malý sdílený elektromobil za použití technologie elektromotorů v kolech na základě průzkumu trhu dostupných ...

Rozhdestvenskiy Dmitry; Aleš Novák; Silar Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Sdílení osobních automobilů jako integrální součást "chytrých" měst
Horák Tomáš; Kamilla Salimova; Vařacha Pavel
2022 -
Tato bakalářská práce je zaměřená na vyhodnocení problematiky sdílených automobilů v konceptu „chytrých měst“ v České republice a v zahraničí. V teoretické části práce je popsaný koncept „chytré město“ a s ním spojené pojmy, tato část se také věnuje popisu konceptu sdílení automobilů. Praktická část práce analyzuje a porovnává sdílení automobilů v České republice a v jiných městech světa a vyčísluje finanční náklady vlastnictví automobilu a carsharingových služeb.This bachelor thesis is focused on the evaluation of carsharing in the concept of Smart Cities in the Czech Republic and in other cities. The theoretical part of the thesis describes the concept of Smart City and related concepts, this part also deals with the description of the concept of carsharing. The practical part of the work analyzes and compares carsharing in the Czech Republic and abroad and quantifies costs of car ownership and carsharing services. Keywords: Sdílená ekonomika; chytré město; sdílení automobilů; internet věcí; Sharing economy; Smart City; carsharing; internet of things Available in digital repository of ČVUT.
Sdílení osobních automobilů jako integrální součást "chytrých" měst

Tato bakalářská práce je zaměřená na vyhodnocení problematiky sdílených automobilů v konceptu „chytrých měst“ v České republice a v zahraničí. V teoretické části práce je popsaný koncept „chytré ...

Horák Tomáš; Kamilla Salimova; Vařacha Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Návrh způsobu ověřování shody zařízení vůči standardu VDV301
Sliacky Milan; Adam Eichler; Prokop Miloš
2022 -
Cílem této práce je tvorba testovacího prostředí pro ověřování shody komponentů in-fromačního systému pro cestující s normou VDV301 pro potřeby Regionálního organi-zátora Pražské integrované dopravy.The aim of this paper is to create a testing environment for checking the conformity of passenger information system components to the VDV301 recommendation used by ROPID (Regional Organiser of Prague Integrated Transport Keywords: OBU; OIS; MHD; VDV301; IBIS; IBIS-IP; HTTP; mDNS; DNS-SD; Qt; C++; ROPID; LCD; ethernet; ověřování v; OBU; Passenger information system; MHD; VDV301; IBIS; IBIS-IP; HTTP; mDNS; DNS-SD; Qt; C++; ROPID; ethernet vi Available in digital repository of ČVUT.
Návrh způsobu ověřování shody zařízení vůči standardu VDV301

Cílem této práce je tvorba testovacího prostředí pro ověřování shody komponentů in-fromačního systému pro cestující s normou VDV301 pro potřeby Regionálního organi-zátora Pražské integrované ...

Sliacky Milan; Adam Eichler; Prokop Miloš
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Navigační systémy pro vnitřní prostory
Dvořáčková Alexandra; Martin Štourač; Čapek Ladislav
2022 -
Tato diplomová práce prezentuje projekt vývoje vnitřní navigace. Projekt byl zahájen v roce 2020 a zaměřoval se na vývoj a implementaci vnitřní navigace pro zařízení Poliklinika Prosek v Praze. Projekt byl realizován ve spolupráci se start-upovou společností Intellmaps. První část práce popisuje teoretické poznatky o navigaci a o teorii grafů, které jsou později v práci aplikovány. Hlavní část detailně popisuje návrh, vývoj a samotnou implementaci vnitřní navigace. Závěrečná část hodnotí dosažené výsledky samotného projektu vnitřní navigace.This master thesis presents the project indoor navigation. Started in 2020, the project focused on development and implementation of an indoor – navigation for premises of the hospital Prosek in Prague. The project was facilitated under “the umbrella” of the startup company Intellmaps. This paper begins with an introduction to the navigation landscape, and then it outlines the fundamental theory applied in the project. The main part describes in detail the project development, the indoor – navigation design and its implementation for the specified premises. The final part summarizes and evaluates the project and its results. Keywords: Vnitřní navigace; QGIS; PostgreSQL; pgRouting; Dijkstrův algoritmus; navigování; Poliklinika Prosek; web technologie; indoor navigation; QGIS; PostgreSQL; pgRouting; Dijkstra algorithm; navigation; Health Center Prosek; web technologies Available in digital repository of ČVUT.
Navigační systémy pro vnitřní prostory

Tato diplomová práce prezentuje projekt vývoje vnitřní navigace. Projekt byl zahájen v roce 2020 a zaměřoval se na vývoj a implementaci vnitřní navigace pro zařízení Poliklinika Prosek v Praze. ...

Dvořáčková Alexandra; Martin Štourač; Čapek Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases