Number of found documents: 545
Published from to

Numerická studie cyklického poškození při seizmické analýze ztužujících stěnových systémů
Máca Jiří; Petr Čada; Šejnoha Jiří
2021 -
Disertační práce je cílena na alternativní metodu posuzování cyklicky zatěžovaného železobetonového prvku (nadpraží) ve stěnové ztužující konstrukci. Cyklické zatížení simuluje seizmické účinky působící na objekt. Práce popisuje nejdříve základní metody návrhu na seizmické zatížení, které doplňuje o Kačanovovu hypotézu o poškození, jež prošla modifikací pro aplikaci na cyklicky namáhané kvazikřehké materiály. Funkčnost Kačanovova modelu je dále ověřena numerickými experimenty na zvolené konstrukci programem ATENA. Závěrem je představen návrh širšího použití tohoto přístupu, a to ve formě základní metodiky pro MKP aplikaci Kačanovova modelu.This doctoral thesis is focused on an alternative method of analysis of a cyclically loaded structural member (a lintel) from a reinforced concrete in a shear wall system. The cyclical loading simulates seismic effects on the structure. The thesis describes at first basic methods of seismic design and supplements them with the Kachanov hypothesis of damage, which has been modified to apply to a cyclically loaded quasi-fragile materials. The functionality of the Kachanov model is verified by numerical experiments on a chosen structure in the ATENA programme. Finally, the design of a broader use of this approach is presented in a form of basic methodology for FEM application of the Kachanov model. Keywords: Seizmicita; Kačanovova hypotéza; ztužující stěnový systém; metoda postupného přitěžování; ATENA; materiálový model s poškozením; Seismicity; Kachanov Hypothesis; Shear Wall System; Pushover Analysis; ATENA; Material Model with Damage Available in digital repository of ČVUT.
Numerická studie cyklického poškození při seizmické analýze ztužujících stěnových systémů

Disertační práce je cílena na alternativní metodu posuzování cyklicky zatěžovaného železobetonového prvku (nadpraží) ve stěnové ztužující konstrukci. Cyklické zatížení simuluje seizmické účinky ...

Máca Jiří; Petr Čada; Šejnoha Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Posouzení bezpečnosti vybraného kritického objektu z pohledu integrální bezpečnosti a návrh opatření na snížení kritičnosti objektu
Procházková Danuše; Tomáš Kertis; Smejkal Vladimír
2021 -
Disertační práce se soustřeďuje na zabezpečení kritické infrastruktury, která vytváří základnu pro kvalitní život a za kritických podmínek také pro přežití lidí. Práce navrhuje metodiku, metody a nástroje pro analýzu aktiv kritické infrastruktury, určení jejich kritičnosti, scénářů dopadů pohrom na aktiva a návrh opatření ke snížení kritičnosti aktiv. Teoretické modely aplikuje v rámci bezpečnostního výzkumu provozu pražského metra, vybraného kritického objektu, provedeného ve spolupráci ČVUT s Dopravním podnikem hlavního města Prahy. Získané výsledky ověřuje ve spolupráci s experty z praxe. Disertační práce obsahuje zpracování reálných dat. Na jejich základě určuje kritická místa, na která se musí soustředit řízení bezpečnosti provozu a navrhuje opatření pro snížení kritičnosti metra, tj. zvýšení bezpečnosti.The Doctor´s Thesis focuses on security of critical infrastructure that creates the basis for live quality and under critical conditions also for human survival. The work proposes the methodology, methods and tools for analysis of assets of the critical infrastructure, determination of their criticality, disasters impacts scenarions on the assets and proposal of measures for decreasing the criticality of assets. Theoretical models are applied in the safety research on the Praha metro operation, the selected critical facility, that has been performed in the cooperation with the Czech Technical University in Prague and the Prague Public Transit Company. The obtained results were verified in co-operation with experts from practice. The Doctor´s Thesis includes processing the real data from the safety research. On its basis it determines the critical spots to which the operation safety management needs to concentrate and propose measures for decreasing the criticality, i. e. safety improvement. Keywords: Kritická infrastruktura; provoz objektu kritické infrastruktury; pražské metro; systémy řízení; kritičnost; bezpečnost; zabezpečení; All-Hazard-Approach; Defence-In-Depth; řízení řizik; Critical infrastructure; operation of the critical infrastructure facility; Praha metro; management systems; criticality; safety; security; All-Hazard-Approach; Defence-In-Depth; risk management Available in digital repository of ČVUT.
Posouzení bezpečnosti vybraného kritického objektu z pohledu integrální bezpečnosti a návrh opatření na snížení kritičnosti objektu

Disertační práce se soustřeďuje na zabezpečení kritické infrastruktury, která vytváří základnu pro kvalitní život a za kritických podmínek také pro přežití lidí. Práce navrhuje metodiku, metody a ...

Procházková Danuše; Tomáš Kertis; Smejkal Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Aerodynamická interference štíhlých vysokých budov v turbulentním proudu vzduchu
Máca Jiří; Michael Macháček; Polák Michal
2021 -
Současné výškové budovy, které jsou mnohdy navrhovány jako velmi štíhlé konstrukce, mohou dosahovat rozměrů až několika set metrů, což může v praxi způsobovat nemalé komplikace při návrhu. Vítr pro tyto konstrukce představuje dominantní návrhové zatížení, které však mnohdy nebývá definované v normativních předpisech. U skupiny izolovaných vysokých budov dochází k tzv. aerodynamické interferenci, což znamená, že se vlivem vzájemné blízkosti těchto budov mění charakter proudění v jejich okolí i celkové zatížení budov větrem. Dochází tak k významným změnám lokálních tlaků na povrchu budov, ke změnám odporových sil konstrukcí a rovněž ke změnám aeroelastické odezvy. Disertační práce se zabývá především experimentální analýzou interference budov z hlediska aerodynamických sil a lokálních tlaků větru na jejich pláště. Práce předkládá nové znalosti v oblasti aerodynamických součinitelů dvojic a trojic budov se základními obdélníkovými a čtvercovými průřezy v dosud nepublikovaných geometrických sestavách. Práce obsahuje také experimentální analýzu interferenčních jevů konkrétní skupiny výškových budov s kruhovým průřezem a členitou fasádou, která byla zohledněna při reálném návrhu, a posouzení účinků zatížení větrem na této konstrukci. Pro tento případ trojice výškových budov hotelového komplexu v Gruzii, který je nyní ve výstavbě, byl experimentálně analyzován i vliv povrchové drsnosti fasády, která jak se ukázalo, podstatně ovlivňuje velikosti zatížení a interferenčního zesílení zatížení působícího větru.Nowadays high-rise buildings reach heights of several hundred meters with a very high slender ratio. Wind is dominant design loading for these structures, which is not fully defined in codes. In the case of a group of isolated tall buildings, the so-called aerodynamic interference occurs. The airflow within their proximity and the total wind loading changes due to the mutual proximity of the objects. There are significant changes in local pressures on the surfaces of buildings, changes in the aerodynamic drag forces of structures and changes in the aeroelastic response. The work publishes new knowledge in the field of aerodynamic coefficients for pair and three buildings with basic rectangular and square cross-sections in geometric assemblies not previously published. The work also includes an experimental analysis of interference phenomena of a specific group of high-rise buildings with a circular cross-section with a rough façade. The analysis was taken into account in the real design and assessment of the structure for the effects of wind loads. For this case of the three high-rise buildings of the hotel complex in Georgia, which is currently under construction, the influence of the surface roughness of the façade was experimentally analyzed, which turned out to significantly affect the magnitude of the load and the interference gain of the wind load. Keywords: aerodynamická interference; zatížení budov větrem; interferenční galloping; experimentální měření; aerodynamic interference; wind loading on buildings; interference galloping; experimental measurement Available in digital repository of ČVUT.
Aerodynamická interference štíhlých vysokých budov v turbulentním proudu vzduchu

Současné výškové budovy, které jsou mnohdy navrhovány jako velmi štíhlé konstrukce, mohou dosahovat rozměrů až několika set metrů, což může v praxi způsobovat nemalé komplikace při návrhu. Vítr pro ...

Máca Jiří; Michael Macháček; Polák Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Teorie silového působení proudící vody na plavidla s využitím metod fyzikálního a matematického modelování
Fošumpaur Pavel; Tomáš Kašpar; Možiešik Ľudovít
2021 -
Práce se zabývá teorií silového namáhání plavidel vlivem proudící vody v plavebních komorách při přímém plnění plavebních komor středních spádů. Na dvou fyzikálních modelech byly analyzovány a optimalizovány různé varianty přímého plnění plavebních komor s ohledem na konstrukční a bezpečnostní meze silového namáhání. Pomocí výsledů z fyzikálních modelů byly verifikovány 1D a 3D matematické modely a byla analyzována a kriticky zhodnocena jejich vhodnost pro kvantifikaci různých typů silového namáhání plavidel. 3D matematické modelování bylo využito k optimalizaci tlumení kinetické energie pod segmentovými vraty a minimalizaci podélné síly působící na plavidla. 1D matematického modelování bylo využito k rozboru vlivu jednotlivých parametrů plavebních komor, plavidel a provozních režimů na silové namáhání plavidel pomocí parametrické studie. 1D a fyzikální modelování dále sloužilo k teoretickému rozboru průběhu silového namáhání plavidel při přímém plnění plavebních komor.This work deals with the theory of forces of vessels due to flow water in locks during direct filling of locks of medium heads. Two physical models were used to analyse and optimize the variants of direct filling of the locks with respect to the design and safety limits of the hawser force criteria. The 1D and 3D models were verified using results on physical models. The suitability of the mathematical models for quantifying different types of hawser force was analysed and evaluated. The 3D models were used to optimise the energy dissipation under the upper radial gates and minimise the hawser forces. The parametric study made it possible to quantify the influence and sensitivity of individual parameters of the lock chamber, and the ship, on the resulting longitudinal forces to be quantified using the 1D model. The 1D and physical models were also used to theoretically analyse the hawser force effects on the vessels during direct filling of the locks. Keywords: Přímé plnění plavební komory; silové namáhání; fyzikální modelování; matematické modelování; Direct filling of the lock; hawser force; physical modelling; mathematical modelling Available in digital repository of ČVUT.
Teorie silového působení proudící vody na plavidla s využitím metod fyzikálního a matematického modelování

Práce se zabývá teorií silového namáhání plavidel vlivem proudící vody v plavebních komorách při přímém plnění plavebních komor středních spádů. Na dvou fyzikálních modelech byly analyzovány a ...

Fošumpaur Pavel; Tomáš Kašpar; Možiešik Ľudovít
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Inovace technologie loupání a metodika loupatelnosti semen olejnin
Herák David; Jan Hoidekr; Kumhála František
2021 -
Tato disertační práce se zabývá problematikou loupání slunečnicových semen pomocí impaktních loupacích strojů. V rámci disertační práce jsou provedeny dvě experimentální měření zabývající se vlivem orientace zatížení na proces porušení slupky. Na základě naměřených dat jsou sestaveny deformační modely semen pro jednotlivé směry zatížení a energetické modely pro predikci porušení slupky. V disertační práci je rovněž provedena detailní analýza kinematických charakteristik pohybu semene uvnitř loupacího stroje během procesu loupání a syntézou s poznatky získanými z experimentálních měření je nalezena cesta aplikace těchto poznatků do prostředí vývoje konstrukcí impaktních loupacích strojů, což je podpořeno návrhem inovativního konstrukčního řešení. V rámci této práce je rovněž definována veličina loupatelnosti popisující kvalitu vyloupání semen olejnin a je navržena metodika jejího vyhodnocení.This dissertation thesis deals with the issue of hulling sunflower seeds using impact hulling machines. As part of the dissertation, two experimental measurements are performed dealing with the influence of load orientation on the hull rupture. Based on the measured data, deformation models of seeds for individual directions of loading and energy models for the prediction of hull rupture are compiled. The dissertation also performs a detailed analysis of the kinematic characteristics of the seed movement inside the hulling machine during the hulling process. By synthesis with the knowledge gained from experimental measurements is found a way to apply this knowledge to the development of impact hulling machines, which is supported by innovative construction design solution. Within this work, the quantity of hullability is defined, describing the quality of oilseed hulling, and a methodology for its evaluation is proposed. Keywords: semena olejnin; technologie loupání; deformační model; experimentální měření; vysokorychlostní kamera; impaktní loupání; loupatelnost; návrh metodiky; hodnocení vysokorychlostní kamera; impaktní loupání; loupatelnost; návrh metodiky; hodnocení kvality; kinematické charakteristiky; inovativní návrh; oilseeds; hulling technology; deformation model; experimental measurement; high speed camera; impact hulling; hullability; methodology proposal; quality assessment; kinematic characteristics; innovative design Available in digital repository of ČVUT.
Inovace technologie loupání a metodika loupatelnosti semen olejnin

Tato disertační práce se zabývá problematikou loupání slunečnicových semen pomocí impaktních loupacích strojů. V rámci disertační práce jsou provedeny dvě experimentální měření zabývající se vlivem ...

Herák David; Jan Hoidekr; Kumhála František
České vysoké učení technické v Praze, 2021

HVFAC – betony s vysokým podílem popílku pro stavební praxi
Šimůnek Ivo; Stanislav Řeháček; Huňka Petr
2021 -
Zkratku HVFAC tedy High Volume Fly Ash Concrete – beton s vysokým obsahem popílku použil pravděpodobně jako první prof. Malhotra koncem osmdesátých let 20. století v USA. Beton označený jako HVFAC se vyznačuje relativně malým vodním součinitelem a zpravidla minimálně 50% náhradou cementu popílkem zatříděným dle ASTM do třídy F. U těchto betonů je díky použití superplastifikátorů zpracovatelnost sednutím kužele na úrovni 150-200 mm. V situacích, kdy nejsou požadovány vysoké pevnosti v tlaku a vyšší zpracovatelnost, lze do jisté míry použití přísad zlepšujících konzistenci omezit.The abbreviation HVFAC is therefore High Volume Fly Ash Concrete - concrete with a high content of fly ash was probably used as the first by prof. Malhotra in the late 1980s in the USA. Concrete marked as HVFAC is characterized by a relatively low water coefficient and usually at least 50% replacement of cement with fly ash classified according to ASTM in class F. In these concretes, thanks to the use of superplasticizers, the workability can be settled by cone at 150-200 mm. In situations where high compressive strengths and higher processability are not required, the use of consistency improvers can be reduced to some extent. Keywords: Beton; popílek; HVFAC; příměs a přísada; Concrete; fly ash; HVFAC; admixture and additive Available in digital repository of ČVUT.
HVFAC – betony s vysokým podílem popílku pro stavební praxi

Zkratku HVFAC tedy High Volume Fly Ash Concrete – beton s vysokým obsahem popílku použil pravděpodobně jako první prof. Malhotra koncem osmdesátých let 20. století v USA. Beton označený jako HVFAC se ...

Šimůnek Ivo; Stanislav Řeháček; Huňka Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Tepelně vlhkostní procesy v ostění oken historických objektů
Balík Lukáš; Lucie Kudrnáčová; Burgetová Eva
2021 -
Stavební konstrukce ostění okna je stavební prvek, který se nachází na každém objektu.One of the basic building structures is the window reveal which was changed during the centuries. Due to this fact exists many types of window reveal. This work is focused on the critical conditions based on the hygrothermal processes of the surface of the window reveal The long term monitoring of the building structures (in situ) observe mainly critical conditions to grow up molds and condensation of the water vapor. To extend and confirm observed long terms results few short-term measuring were done. The last part of the work direct at the modeling of the window reveals structure by 2D software. The different structures of the window revels were modeled with the variable of interior and exterior conditions. The results of the simulation are in accordance with the experimental results and approve, that window surface reveal of the simple window are more often in the critical conditions to grow up molds and condensation of the water vapor in comparison with the window reveal of a double window. Keywords: Ostění okna; tepelně vlhkostní procesy; dvojité okno; jednoduché okno; kritické podmínky; Window reveal; hygrothermal processes; double window; simple window; critical conditions; critical surface temperature Available in digital repository of ČVUT.
Tepelně vlhkostní procesy v ostění oken historických objektů

Stavební konstrukce ostění okna je stavební prvek, který se nachází na každém objektu.One of the basic building structures is the window reveal which was changed during the centuries. Due to this fact ...

Balík Lukáš; Lucie Kudrnáčová; Burgetová Eva
České vysoké učení technické v Praze, 2021

EXPERIMENTÁLNÍ ANALÝZA SOUDRŽNOSTI UHPC A VÝZTUŽE
Kolísko Jiří; David Čítek; Pukl Radomír
2021 -
Materiál UHPC (Ultra - High Performance Concrete) se v aktuální době stává stále více využívaným moderním materiálem. Tento jemnozrnný cementový kompozit vyznačující se vynikající trvanlivostí a významně lepšími materiálovými charakteristikami oproti běžnému betonu umožňuje nejen inovaci z hlediska jeho využití pro konstrukce náročných architektonických tvarů, tenkostěnných konstrukcí či například subtilních předpjatých mostních nosníků, ale s jeho využitím je možné významně optimalizovat namáhané konstrukční detaily. Jedním z takto exponovaných konstrukčních detailů vyžadujících trvanlivost a vysoké pevnosti jsou spoje prefabrikovaných částí konstrukcí a spřažení. Aby bylo možné spolehlivě navrhovat a využívat takto náročné detaily je nutné popsat chování materiálu z hlediska veškerých materiálových parametrů a zejména soudržnosti matrice UHPC s výztuží a zhodnotit vliv zvýšeného smykového napětí ve vztahu k možné rozměrové optimalizaci spoje.UHPC (Ultra High Performance Concrete) material is currently becoming an increasingly used modern material. This fine-grained cement composite is characterized by excellent durability and significantly better strength characteristics compared to common concrete. Not only it provides innovation in using it for demanding architectural shapes structures, thin-walled structures or prestressed bridge girders, but its use can significantly optimize stressed structural details. One of these exposed structural details requiring durability and high strength are the joints of prefabricated parts of structures and couplings. In order to reliably design and use such demanding details, it is necessary to describe the behavior of the material in terms of its bond with reinforcement and evaluate the effect of the increased shear stress in relation to the optimization of the joint. Keywords: UHPC; soudržnost; smykové napětí; předpínací výztuž; betonářská výztuž; spoj; spřažení; UHPC; bond; shear stress; prestressing reinforcement; concrete reinforcement; joint; connection Available in digital repository of ČVUT.
EXPERIMENTÁLNÍ ANALÝZA SOUDRŽNOSTI UHPC A VÝZTUŽE

Materiál UHPC (Ultra - High Performance Concrete) se v aktuální době stává stále více využívaným moderním materiálem. Tento jemnozrnný cementový kompozit vyznačující se vynikající trvanlivostí a ...

Kolísko Jiří; David Čítek; Pukl Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza složení nepálené hlíny zkouškou methylenovou modří a korelace s výslednými vlastnostmi dusané hlíny
Padevět Pavel; Tereza Plaček Otcovská; Slížková Zuzana
2021 -
Předložená disertační práce je výstupem řady experimentálních měření zaměřených na schopnost jílů adsorbovat barvivo methylenové modři a na pevnostní charakteristiky dusané nepálené hlíny tyto jíly obsahující. Základem všech provedených experimentů byl materiál obsahující alespoň jeden ze tří základních jílových minerálů (montmorillonit, kaolinit, illit). V případě měření adsorpčních schopností bylo stanoveno, jaké maximální množství barviva methylenové modři je schopen daný druh jílu adsorbovat, a jak adsorpce barviva probíhá v čase. Ze získaných dat byl pro každý zkoumaný jíl stanoven čas, který je nutný k adsorpci maximálního množství barviva methylenové modři. Za použití testu methylenovou modří je na základě znalosti adsorpčních charakteristik jednotlivých jílů navržen postup analýzy složení neznámé hliněné směsi. Pevnostní charakteristiky byly testovány na zkušebních tělesech z dusané hlíny. K výrobě hliněné směsi byly použity stejné jíly jako pro test methylenovou modří. Měřena byla tlaková pevnost a pevnost v tahu za ohybu. Cílem bylo stanovit závislost mezi dosaženými pevnostmi a složením hliněné směsi. Byl sledován vztah mezi pevností a druhem použitého jílu, množstvím použitého jílu a množstvím záměsové vody. Poslední část práce je věnována korelaci mezi množstvím adsorbovaného barviva methylenové modři jednotlivými jíly a pevnostmi dusané hlíny obsahující tyto jíly.This thesis arose as a result of an array of measuring experiments focused on an ability of clay to adsorb Methylene Blue dye and strength characteristics of rammed earth composed of those clays. The basic common element of all experiments was at least one of the elementary clay minerals (montmorillonite, kaolinite, illite). In case of adsorption ability measurements, it was determined what is the maximum ability of a given clay to adsorb the Methylene Blue dye and what is its time behaviour. From the acquired measurement data it was set the maximum adsorbed amount of the Methylene Blue dye for each clay. With the aid of the Methylene Blue test and clay adsorption characteristics knowledge it was proposed a method for an analysis of an unknown clay composition. The strength characteristics were analysed on test bodies from a rammed earth. The same clay as it was used for the Methylene Blue tests was used for test bodies analysis. The compressive strength and tensile bending strength were measured. The goal was to constitute an influence of earth mixture composition upon strength characteristics. The relation between the strength characteristics and the used clay, the amount of the clay, and the amount of mixed water was watched. The last chapter of the thesis deals with a correlation between the amount of Methylene Blue dye adsorbed by individual clays and the strength properties of earths composed of these clays. Keywords: jíl; dusaná hlína; methylenová modř; analýza složení; tlaková pevnost; pevnost v tahu za ohybu; clay; rammed earth; methylene blue; composition analysis; compressive strength Available in digital repository of ČVUT.
Analýza složení nepálené hlíny zkouškou methylenovou modří a korelace s výslednými vlastnostmi dusané hlíny

Předložená disertační práce je výstupem řady experimentálních měření zaměřených na schopnost jílů adsorbovat barvivo methylenové modři a na pevnostní charakteristiky dusané nepálené hlíny tyto jíly ...

Padevět Pavel; Tereza Plaček Otcovská; Slížková Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Identifikace a sledování aktuální míry únavy řídících letového provozu
Tichý Tomáš; Petr Kouba; Vlkovský Martin
2021 -
Disertační práce se zabývá popisem výzkumu, návrhu a ověření metody pro zjišťování aktuální úrovně únavy řídících letového provozu s využitím moderních technologií, které by přispěly ke zvýšení bezpečnosti letecké dopravy. Práce popisuje kontext a motivace k řešení této problematiky a popisuje jednotlivé cíle a metody jejich dosažení. Dále také popisuje současný stav zkoumané problematiky, doposud dosažené výsledky i související projekty, které se danou oblastí zabývají. Při zpracování byla použita česká i zahraniční literatura, konzultace s odborníky a poznatky z dosavadní činnosti. Praktická část disertační práce se zabývá návrhem metodiky pro indentifikaci a sledování aktuální úrovně únavy operátorů v dopravě se zaměřením na řídící letového provozu, v jejichž prostředí není většina vědeckých metod detekce únavy použitelná kvůli významnému narušení běžného komfortu. Výzkum se proto zaměřuje na metodu hlasové analýzy, která nenarušuje standardní provoz, ale která však dosud nebyla dostatečně vědecky ověřena. Realizovaný výzkum využívá vědecky ověřenou metodu EEG a další podpůrné metody k validaci metody hlasové analýzy s cílem jejího využití pro účely identifikace a měření aktuální úrovně únavy operátorů v dopravě, konkrétně v prostředí řízení letového provozu, avšak s potenciálem pro použití ve všech druzích dopravy, kde se běžně využívá hlasové komunikace.The thesis deals with the description of the research, design and verification of a method for determining the current level of fatique of air traffic controllers using modern technologies that would contribute to improve safety of air traffic. The thesis describes the context and motivation to solve this problem and describes the individual goals and methods of achieving them. It also describes the current state of the researched issues, the results achieved so far and related projects that deal with the area. Czech and foreign litereature, consultations with experts and knowledge from previous activities were used in the processing. The practical part of the thesis deals with the design of a methodology for identifying and monitoring the level of fatigue of operators in transport with a focus on air traffic controllers. Many scientific methods of fatigue detection are not applicable in the enviroment of transport operator due to a significant disruption to the normal comfort of operators. The research therefore focuses on the method of voice analysis, which does not disrupt standard operation, but which has not yet been sufficiently scientifically verified. The described project uses a scientifically validated EEG method and other supporting methods to validate the voice analysis method in order to use it for identification and measuring the current fatigue level of operator, specifically in air traffic control, but with potential use in all modes of transport, where voice communication is commonly used. Keywords: únava; řízení rizik spojených s únavou; riziko; operátor; doprava; bezpečnost; řízení letového provozu; hlasová analýza; EEG; fatigue; fatigue risk management; risk; operator; transport; safety; air traffic control; voice analysis; EEG Available in digital repository of ČVUT.
Identifikace a sledování aktuální míry únavy řídících letového provozu

Disertační práce se zabývá popisem výzkumu, návrhu a ověření metody pro zjišťování aktuální úrovně únavy řídících letového provozu s využitím moderních technologií, které by přispěly ke zvýšení ...

Tichý Tomáš; Petr Kouba; Vlkovský Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases