Number of found documents: 1441
Published from to

Vnímavost plemen kapra obecného k onemocnění způsobenému kapřím edémovým virem
BALOCH, Ali Asghar
2023 - English
Nemoci ryb se týkají jakéhokoli stavu, který ovlivňuje zdraví a pohodu ryb, ať už ve volné přírodě, nebo v zajetí. Ryby jsou náchylné k různým onemocněním způsobeným bakteriemi, viry, plísněmi, parazity a dalšími patogeny. Výskyt a závažnost těchto onemocnění se značně liší v závislosti na druhu ryb, podmínkách prostředí a způsobech chovu. Ryby mají složitý imunitní systém, který jim umožňuje reagovat na různé choroby. Jejich imunitní systém zahrnuje jak vrozené, tak adaptivní reakce, které spolupracují na jejich ochraně před infekcemi. Vrozená imunita je první linií obrany a zahrnuje fyzické bariéry, jako je kůže, šupiny a hlen, a také buněčné a humorální reakce, které dokáží rychle rozpoznat patogeny a reagovat na ně. Tyto reakce zahrnují aktivaci fagocytujících buněk, jako jsou makrofágy a neutrofily, uvolňování antimikrobiálních peptidů a produkci reaktivních forem kyslíku. Adaptivní imunita je naproti tomu specifičtější a cílenější odpověď, kterou zprostředkovávají T a B lymfocyty. Tyto buňky dokáží rozpoznat a reagovat na specifické patogeny a mohou si vytvořit imunologickou paměť, což umožňuje rychlejší a silnější reakci na následné infekce. Když se ryba setká s patogenem, aktivuje se její imunitní systém a spustí se řada reakcí. Přesná reakce závisí na patogenu a druhu ryby, ale obecně zahrnuje nábor imunitních buněk do místa infekce, aktivaci fagocytárních buněk, které pohltí a zničí patogen, a produkci cytokinů, které stimulují imunitní odpověď. Cytokiny speciálně pomáhají koordinovat imunitní odpověď a zajišťují aktivaci vhodných mechanismů pro boj s infekcí. Úvodní šetření této práce poskytuje komplexní přehled cytokinových reakcí u kapra obecného vystaveného infekcím CEV, CyHV-3, SVCV a Aeromonas hydrophila. Jeho cílem je shrnout dosavadní literaturu o imunitních reakcích, zejména o expresi cytokinů, a zdůraznit zásadní úlohu cytokinů jako mediátorů zánětu a jejich mechanismů v reakci na patogenní i nepatogenní imunostimulátory u kapra obecného. Produkce těchto cytokinů může vést k různým příznakům a projevům infekcí, což může vést k náboru zánětlivých buněk, které hrají důležitou roli při odstraňování různých infekcí. Kromě toho tato studie přináší poznatky o způsobech, jakými lze cytokiny využít k diagnostice a potírání nemocí u kapra obecného. Dále bylo provedeno zkoumání imunitní odpovědi kaprů na infekci CEV pomocí profilování genové exprese a qPCR. U čtyř různých kmenů kaprů byly sledovány expresní vzorce jedenácti genů souvisejících s imunitou. Bylo zjištěno, že expresní vzorce několika genů souvisejících s imunitou jsou podobné u všech kmenů a genových skupin kaprů, zatímco u kaprů koi infikovaných oběma genovými skupinami CEV byly pozorovány některé významné rozdíly. Kromě toho byla pozorována podobnost ve vzorci exprese několika genů mezi kmenem AS odolným vůči KSD a kmenem koi. Kromě toho pozorované zvýšení exprese mRNA několika genů souvisejících s imunitou naznačuje širší slizniční imunitní odpověď vyvolanou CEV. Celkově tyto výsledky poskytují zásadní poznatky o imunologické reakci kaprů na infekční onemocnění a mohou pomoci při vývoji účinných strategií řízení pro prevenci a kontrolu onemocnění CEV v akvakultuře. Fish diseases refer to any condition that affects the health and well-being of fish, whether in the wild or in captivity. Fish are vulnerable to a variety of diseases caused by bacteria, viruses, fungi, parasites, and other pathogens. The prevalence and severity of these diseases vary widely, depending on the species of fish, the environmental conditions, and the management practices. Fish have a complex immune system that allows them to respond to a variety of diseases. Their immune system includes both innate and adaptive responses, which work together to protect them from infections. Innate immunity is the first line of defense and includes physical barriers such as the skin, scales, and mucus, as well as cellular and humoral responses that can quickly recognize and respond to pathogens. These responses include the activation of phagocytic cells such as macrophages and neutrophils, the release of antimicrobial peptides, and the production of reactive oxygen species. Adaptive immunity, on the other hand, is a more specific and targeted response that is mediated by T and B lymphocytes. These cells can recognize and respond to specific pathogens, and can develop immunological memory, allowing for a faster and stronger response to subsequent infections. When a fish encounters a pathogen, its immune system is activated, and a series of responses are initiated. The exact response depends on the pathogen and the fish species, but generally involves the recruitment of immune cells to the site of infection, the activation of phagocytic cells to engulf and destroy the pathogen, and the production of cytokines to stimulate the immune response. Cytokines specially help to coordinate the immune response and ensure that the appropriate mechanisms are activated to fight the infection. The initial investigation of the thesis provides a comprehensive review of cytokine responses in common carp exposed to CEV, CyHV-3, SVCV and Aeromonas hydrophila infections. It aims to synthesize existing literature on immune responses, particularly cytokine expression, and highlights the essential role of cytokines as inflammatory mediators and their mechanisms in response to both pathogenic and non-pathogenic immunostimulants in common carp. The production of these cytokines may result in various symptoms and signs of infections, which can lead to the recruitment of inflammatory cells that play an important role in clearing up different infections. Furthermore, this study provides insights into the ways by which cytokines can be used to diagnose and combat disease in common carp. Further, the examination of the immune response of carp to CEV infection using gene expression profiling and qPCR was carried out. The expression patterns of eleven immune-related genes were monitored in four different carp strains. The expression patterns of several immune-related genes were found to be similar across all carp strains and genogroups, while some significant differences were observed in koi carp infected with both CEV genogroups. Additionally, a resemblance was observed in the expression pattern of several genes between KSD-resistant AS strain and koi. Furthermore, the observed increase in mRNA expression of several immune related genes indicates a broader mucosal immune response triggered by CEV. Overall, these results provide essential insights into the immunological response of carp to infectious diseases and may help to develop effective management strategies for preventing and controlling CEV disease in aquaculture. Keywords: nemoci ryb; virus edému kapra; imunitní reakce; kapr obecný; cytokiny; genová exprese; geny související s imunitou Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vnímavost plemen kapra obecného k onemocnění způsobenému kapřím edémovým virem

Nemoci ryb se týkají jakéhokoli stavu, který ovlivňuje zdraví a pohodu ryb, ať už ve volné přírodě, nebo v zajetí. Ryby jsou náchylné k různým onemocněním způsobeným bakteriemi, viry, plísněmi, ...

BALOCH, Ali Asghar
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Využívání dlouhodobého uvolňování léčiv v reprodukci ryb
KNOWLES, Jindřiška
2023 - English
Cílem této disertační práce bylo vyvinout a ověřit inovativní metodu hormonální stimulace za použití mikročástic PLGA pro trvalé uvolňování syntetického analogu savčího hormonu uvolňujícího gonadotropin u několika hospodářsky významných druhů ryb. Vzhledem k tomu, že se jedná o první záznam o použití mikročástic PLGA u ryb, bylo cílem stanovit optimální dávku účinné látky, kvantifikovat steroidní odezvu na hormonální stimulaci a posoudit kvalitu a množství získaných pohlavních produktů. Teoretická část diplomové práce byla zaměřena na vypracování studie o metodách hormonální léčby u ryb a diskuzi zaměřenou na potenciál užití PLGA mikročástic v reprodukci ryb. Experimentální část práce byla zaměřena na hodnocení vlivu mikročástic PLGA u druhů ryb běžně chovaných v intenzivní a rybniční akvakultuře. Ryby obou pohlaví byly zahrnuty pro stanovení vlivu hormonální stimulace na produkci a kvalitu jiker a také na kvalitu a množství spermií. The PhD thesis was aimed to develop and validate an innovative method of hormone stimulation using PLGA microparticles for sustained release of a synthetic analogue of mammalian gonadotropin-releasing hormone in several economically important fish species. Since this is the first record of the use of PLGA microparticles in fish, the focus was to establish the optimal dose of the active substance, quantify the steroid response of the broodstock, and to assess the quality and quantity of obtained sex products. The theoretical part of the thesis was focused on elaborating a study reviewing methods of hormonal treatment in fish, and discuss the potential of PLGA microparticles in fish reproduction. While, the experimental part of the work was focused on evaluation of the effect of PLGA microparticles in those fish species commonly reared in intensive and pond aquaculture. Fish of both sexes were included to determine the effect of the treatment on the production and quality of eggs as well as on the quality and quantity of sperm. Keywords: reprodukční dysfunkce; protrahované uvolňování; gamety; pohlavní steroidy; mikročástice Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využívání dlouhodobého uvolňování léčiv v reprodukci ryb

Cílem této disertační práce bylo vyvinout a ověřit inovativní metodu hormonální stimulace za použití mikročástic PLGA pro trvalé uvolňování syntetického analogu savčího hormonu uvolňujícího ...

KNOWLES, Jindřiška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Support of the Sharing Economy in France and Germany.
OSNABRÜGGE, Johanna
2023 - English
The Sharing Economy represents a rapidly growing sector in the global economy, with companies such as Foodsharing and Blablacar becoming household names from Germany and France. This growth has been driven by entrepreneurs who have seen opportunities to leverage technology to create value for customers, while also transforming traditional business models. However, despite the potential of these companies to drive sustainable consumption and reduce waste, they face significant challenges in terms of regulation, funding, and support infrastructure. This master thesis aims to explore the support available to founders of Sharing Economy companies in France and Germany. This thesis will examine the regulatory frameworks, funding opportunities, support instances, and challenges that impact the founding process of Sharing Economy startups. Keywords: sharing economy; francogerman; social entrepreneurship; green economy; european entrepreneurship Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Support of the Sharing Economy in France and Germany.

The Sharing Economy represents a rapidly growing sector in the global economy, with companies such as Foodsharing and Blablacar becoming household names from Germany and France. This growth has been ...

OSNABRÜGGE, Johanna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Mechanism of retrograde transport in contact-dependent inhibition (CDI) toxins through the bacterial translocon
KRUGLHUBER, Anna
2023 - English
Amongst bacteria, living in complex and varying communities and surroundings, rivalry for crucial resources exists. Due to the constant pressure, strategies to allow competition and communication have been developed within bacterial communities. In this respect, Contact Dependent Growth Inhibition (CDI) is often of relevance. The aim was to elucidate a newly found pathway of transport of the CDI toxins across the inner bacterial membrane via Sec translocon. Since all proteins are transported via Sec translocon in an unfolded state, and there is no obvious mechanism which would drive or facilitate this transport in the retrograde fashion, the hypothesis that the effector domain of CDI toxins evolved an anisotropic energy landscape of mechanical unfolding was constructed. That would allow the toxin to be mechanically more labile in the direction of translocation and mechanically stable in the orthogonal directions. This anisotropy would permit efficient translocation and overall thermodynamic stability at the same time. The unfolding landscape was assessed by a molecular dynamics simulation combined with umbrella sampling. Developed methodology, complemented with a rational design of "circular permutants", helped to estimate the forces required to unfold the toxins under different geometries. Amongst bacteria, living in complex and varying communities and surroundings, rivalry for crucial resources exists. Due to the constant pressure, strategies to allow competition and communication have been developed within bacterial communities. In this respect, Contact Dependent Growth Inhibition (CDI) is often of relevance. The aim was to elucidate a newly found pathway of transport of the CDI toxins across the inner bacterial membrane via Sec translocon. Since all proteins are transported via Sec translocon in an unfolded state, and there is no obvious mechanism which would drive or facilitate this transport in the retrograde fashion, the hypothesis that the effector domain of CDI toxins evolved an anisotropic energy landscape of mechanical unfolding was constructed. That would allow the toxin to be mechanically more labile in the direction of translocation and mechanically stable in the orthogonal directions. This anisotropy would permit efficient translocation and overall thermodynamic stability at the same time. The unfolding landscape was assessed by a molecular dynamics simulation combined with umbrella sampling. Developed methodology, complemented with a rational design of "circular permutants", helped to estimate the forces required to unfold the toxins under different geometries. Keywords: contact-dependent inhibition (CDI); SecYEG translocon; molecular dynamics simulations; CdiA toxin; anisotropy; mechanical unfolding; retrograde translocation mechanism Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mechanism of retrograde transport in contact-dependent inhibition (CDI) toxins through the bacterial translocon

Amongst bacteria, living in complex and varying communities and surroundings, rivalry for crucial resources exists. Due to the constant pressure, strategies to allow competition and communication have ...

KRUGLHUBER, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Decentralized energy policy in a selected EU country
SCHAEFER, Justin Calvin
2023 - English
Hlavním cílem práce je analyzovat posledních padesát let energetické politiky v Dánsku a získat představu o tom, jak se Dánsko stalo jedním z evropských lídrů v dekarbonizaci ekonomiky a rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Práce má rešeršní povahu a vychází z širokého přehledu akademických článků a knih o decentralizované výrobě energie a změně klimatu a zpráv vládních a mezinárodních organizací. Část věnovaná analýze a výsledkům je rozdělena do tří částí, které pokrývají tři fáze dánské energetické transformace a analyzují různé vládní politiky prováděné v těchto fázích. - První fáze: Prvotní nárůst výroby energie z obnovitelných zdrojů do energetického systému. - Fáze druhá: Hledání řešení nestability dodávek obnovitelných zdrojů energie, když je výroba energie z obnovitelných zdrojů mezi 40 a 50 %. - Třetí fáze: Hledání řešení pro ukládání v systému 100 % obnovitelné energie. Výzkum vedl k některým důležitým zjištěním, které jsou užitečné pro další státy, jež se snaží dekarbonizovat své ekonomiky. Práce je uzavřena vybranými politickými doporučeními. The main aim of the thesis is to analysis the past fifty years of energy policy in Denmark to gain insight on how Denmark has become one of the European leaders in decarbonising its economy and developing renewable energy resources. A thorough review of academic articles, government and international institutional reports, and books on decentralised energy and climate change were essential for the research required for this work and make up the literature review section. The analysis and results section is divided into three parts that cover the three phases of the Danish energy transition and analyses the different government policies implemented during the different stages and how well they were in achieving the government's goals. - Phase one: Adding renewable energy production into energy system. - Phase two: Seeking solutions to the intermittency of renewable energy technologies when renewable energy production is between 40-50%. - Phase three: Seeking storage solutions in an 100% renewable energy system. The research led to some important insights that may be useful for other states seeking to decarbonise their economies within their own contexts and some policy recommendations conclude the paper. Keywords: Dánsko; decentralizovaná energetika; dekarbonizace; komunitní vlastnictví; chytrá energie Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Decentralized energy policy in a selected EU country

Hlavním cílem práce je analyzovat posledních padesát let energetické politiky v Dánsku a získat představu o tom, jak se Dánsko stalo jedním z evropských lídrů v dekarbonizaci ekonomiky a rozvoji ...

SCHAEFER, Justin Calvin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Adjective Positions in Old English and Middle English Homilies and Sermons
ILIĆOVÁ, Alexandra
2023 - English
Práce je zaměřena na variabilitu pozice adjektiv v substantivních frázich ve staré a střední angličtině. Tato problematika je zkoumána na podkladu šesti staroanglických a středoanglických homílií a kázání. Práce nejprve popisuje tyto texty s ohledem na gramatické změny, které se v období staré a střední angličtiny udály, se zaměřením na ztrátu flektivních koncovek a ústup silné a slabé deklinace. Dále se v rámci substantivní fráze zaměřuje na souhru faktorů, kterými jsou adjektivní pozice, silná a slabá deklinace (především ve staré angličtině), určitost a neurčitost substantivní fráze a význam. Práce se také věnuje spojení mezi pozicí adjektiv a informační strukturou textu. Práce se krátce věnuje dvěma případům podobnosti pozice adjektiv v substantivní frázi v minulosti a dnes. The thesis is focused on the variability of adjectival position in noun phrases in the Old English and Middle English periods, which is analyzed on the textual samples of six Old English and Middle English homilies and sermons. It describes these texts with regards to their general characteristics and focuses on the grammatical changes that occurred in the Old English and Middle English periods, especially with regards to leveling of inflectional endings and the gradual loss of strong and weak inflection. Subsequently, it focuses on the interplay of the factors of adjective position, strong or weak inflection (particularly in Old English), definiteness or indefiniteness of the noun phrase, and meaning. It also explores the connection of adjective position and information structure of the texts. It devotes brief attention to two cases of similarity between adjective placement nowadays, and in the past. Keywords: pozice adjektiv; substantivní fráze; stará angličtina; střední angličtina; silná deklinace; slabá deklinace; určitost a neurčitost substantní fáze; význam; informační struktura Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Adjective Positions in Old English and Middle English Homilies and Sermons

Práce je zaměřena na variabilitu pozice adjektiv v substantivních frázich ve staré a střední angličtině. Tato problematika je zkoumána na podkladu šesti staroanglických a středoanglických homílií a ...

ILIĆOVÁ, Alexandra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

The portrayal of class in Charles Dickens' works
RAISOVÁ, Eliška
2023 - English
Bohatství a společenské postavení mělo ve viktoriánské Anglii velký vliv na vnímání a sudbu člověka takřka ve všech směrech. Charles Dickens v tomto období vyrůstal jako člen právě té nižší sorty lidí, na kterou toto pojetí společnosti mělo ten největší dopad. Kvůli dluhům svého otce žil dlouhou dobu spolu s rodinou ve vězení pro dlužníky, a kvůli matce se mu nedostávalo důkladného vzdělání. Ve své podstatě jim křivdu nikdy nedokázal odpustit, a to, spolu s dalšími faktory, se také odráží v jeho pozdější tvorbě. Cílem mé bakalářské práce je studium zobrazování tříd v Dickensových dílech v kontextu s jeho životem a dobou, jejíž názory tak ovlivnily jeho literární příběhy. Za pomocí postav z jeho knih, které zastupují jednotlivé sociální skupiny, se pokusím vykreslit Charlesovo vnímání, pojetí a následné zakomponování témat společenské nerovnosti do jeho tvorby. Wealth and social status in Victorian England had a great influence on perceiving a person in nearly all directions. Charles Dickens grew up in this time period as a member of the lower class of people on which this perception of society had a huge impact. Thanks to his father's debts, he lived, together with his family, for quite a long time in a debtor's prison, and he lacked a sufficient amount of education because of his mother. In essence, he was never able to forgive them, which got portrayed, as well as many other factors, in his later works. The aim of my bachelor's degree thesis is a study of the depiction of social classes in Dickens' writings in the context of his life and period, whose opinions influenced his literary stories. With the help of the characters from his books, who represent each social class, I will try to picture Charles' conception and inclusion of the topics of social inequality in his work. Keywords: Charles Dickens; Viktoriánská Anglie; společenská třída; bohatství; chudoba Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The portrayal of class in Charles Dickens' works

Bohatství a společenské postavení mělo ve viktoriánské Anglii velký vliv na vnímání a sudbu člověka takřka ve všech směrech. Charles Dickens v tomto období vyrůstal jako člen právě té nižší sorty ...

RAISOVÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Applying CA to the Understanding of How Interactional Teaching Strategies Contribute to the Development of Communicative Competence: A Case Study of Online English Lessons Delivered to a Group of Four Mature Students
KOUBOVÁ, Simona
2023 - English
Zvládnout vztah se svými studenty je jedním z nejdůležitějších úkolů učitele. Pokud je vztah mezi ním a studenty dobře vybudován a stabilně nastaven, může se učitel dále soustředit na to, jakým způsobem řídit interakci ve třídě. V tomto ohledu však nelze dospět k jednomu univerzálnímu závěru, proto cílem práce bylo zmapování samotného průběhu interakce. Studie je zaměřena hlavně na takové části hodin, kdy vyučující usilovala o obecný rozvoj nejen řečových dovedností v cizím jazyce, ale i plynulosti mluveného projevu. Zkoumání proběhlo v rámci případové studie provedené na čtyřčlenné skupině studentů angličtiny jakožto cizího jazyka. Všichni byli ve věku 50+ a lišili se nejen úrovní jazyka, ale i motivací pro studium; jednalo se o malou heterogenní skupinu dospělých studentů. Výuka probíhala kompletně v online prostředí v období pandemie Covid-19. Z jedenácti výukových hodin o přibližné délce 60-90 minut bylo shromážděno 50 vzorků dat, které byly podrobeny rozboru a interpretaci. Analýza dat byla provedena za pomoci metodologie konverzační analýzy, konkrétně konverzační analýzy pro výuku cizího jazyka (CA-for-SLA). Prostřednictvím této metodologie došlo k samotnému sběru dat skrze audionahrávky, jejichž části pak byly doslovně přepsány za použití zjednodušeného transkripčního systému. Přepisy byly dále zkoumány a rozebírány za účelem zachycení interakčních strategií užívaných učitelem v rámci procesu výuky cizího jazyka, skrze něž se projevovala jeho rozvinutá interakční kompetence přispívající k rozvoji komunikační kompetence studentů. Maintaining relationships with students is one of the most important tasks for a teacher. If the relationship is well-built and steady, the teacher can start focusing on the way of managing classroom interaction. In this regard, there is no single universal conclusion, therefore this thesis will aim to map the process of interaction itself. The study focuses mainly on the parts of sessions in which there occurred the successful development of language skills in the foreign language as well as the development of fluency in the spoken language. The research takes the form of a case study of a group of four students of English as a foreign language. All of them were more than fifty years old. Each student had not only a different level of language skills but also different motivations for studying English-it was a small heterogenous group of adult learners. The teaching process was done fully in the online environment during the Covid-19 pandemic. 50 data samples were gathered from 11 sessions, each spanning approximately 60-90 minutes. These became the subject of analysis and interpretation. Data analysis was done using the conversational analysis methodology, specifically conversational analysis for second language acquisition (CA-for-SLA). Via this methodology, the process of data collection was done through audio recordings. Parts of them were transcribed word-by-word, using a simplified transcription system. The transcripts were further studied and analysed to capture interactional strategies used by a teacher during the language acquisition process through which developed interactional competence was shown, and how this competence contributed to the development of learners' communicative competence. Keywords: interakční strategie; online prostředí pro učení; komunikační kompetence; konverzační analýza pro výuku cizího jazyka Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Applying CA to the Understanding of How Interactional Teaching Strategies Contribute to the Development of Communicative Competence: A Case Study of Online English Lessons Delivered to a Group of Four Mature Students

Zvládnout vztah se svými studenty je jedním z nejdůležitějších úkolů učitele. Pokud je vztah mezi ním a studenty dobře vybudován a stabilně nastaven, může se učitel dále soustředit na to, jakým ...

KOUBOVÁ, Simona
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Namelessness in the Works of George R. R. Martin and Ursula Le Guin
VOTINOVA, Sofiia
2023 - English
Práce zkoumá význam a důsledky bezejmennosti v fantasy literatuře na příkladu série Píseň ledu a ohně od George R. R. Martina a série Zeměmoří od Ursuly K. Le Guinové. Literární použití bezejmennosti slouží k rozvoji postav, zkoumání struktur moci a výzvě tradičním představám o identitě a přináležitosti. Autorka využívá různé teoretické perspektivy, včetně těch Josefa Campbella, Carla Gustava Junga, Michela Foucaulta, Gérarda Genetta, Jane Blissové a Lao Tzua, aby tento fenomén analyzovala. Tím, že čerpá z těchto různorodých perspektiv a aplikuje různé metody analýzy, práce zdůrazňuje interdisciplinární povahu studie, vycházející z teorií v dějepisu, mytologii, psychologii, filosofii a literární kritice. The thesis explores the significance and implications of namelessness in fantasy literature on the example of A Song of Ice and Fire by George R. R. Martin and the Earthsea series by Ursula Le Guin. The literary use of namelessness serves to develop characters, examine power structures, and challenge traditional notions of identity and belonging. The author uses various theoretical perspectives, including those of Josef Campbell, Carl Jung, Michel Foucault, Gérard Genette, Jane Bliss, and Lao Tzu to analyze the phenomenon. By drawing on these diverse perspectives and applying different methods of analysis, the thesis highlights the interdisciplinary nature of the study, drawing from theories in history, mythology, psychology, philosophy, and literary criticism. Keywords: Bezejmennost; fantasy; George R. R. Martin; Ursula K. Le Guinová; onomastika Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Namelessness in the Works of George R. R. Martin and Ursula Le Guin

Práce zkoumá význam a důsledky bezejmennosti v fantasy literatuře na příkladu série Píseň ledu a ohně od George R. R. Martina a série Zeměmoří od Ursuly K. Le Guinové. Literární použití ...

VOTINOVA, Sofiia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Teaching Advanced English Vocabulary: Collocations
PIEGLOVÁ, Monika
2023 - English
Tato diplomová práce zkoumá význam kolokací ve výuce anglického jazyka odpovídající úrovni středních škol, tj. úrovním B1 a B2 dle Společného evropského referenčního rámce. Práce se v teoretické části zabývá lingvistickou stránkou kolokací a opírá se o metodické postupy výuky slovní zásoby. Práce analyzuje vybrané učebnice anglického jazyka: English File, Headway, New Success, High Note a Maturita Solutions, aby získala vhled do metodického uchopení rozvoje kolokační kompetence a rozmanitosti cvičení spojených s kolokacemi. Výzkum nabízí cenné zdroje a aktivity navržené k podpoře hlubšího porozumění a praktické aplikace kolokační kompetence mezi studenty jazyků. This master's thesis examines the significance of collocations in the English language teaching at the corresponding level of secondary schools, i.e., B1 and B2 levels according to the Common European Framework of Reference for Languages. The thesis deals with the linguistic aspect of collocations in the theoretical part and is based on the methodological approaches to vocabulary teaching. It analyses selected English language coursebooks: English File, Headway, New Success, High Note, and Maturita Solutions, in order to gain insight into the methodological approaches to developing collocational competence, and the variety of exercises related to collocations. The research offers valuable resources and activities designed to support deeper understanding and practical application of collocational competence among language learners. Keywords: Kolokace; lexikální kolokace; gramatické kolokace; výuka slovní zásoby; anglický jazyk; cizí jazyk; slovní zásoba; kolokační kompetence; učebnice anglického jazyka pro střední školy. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Teaching Advanced English Vocabulary: Collocations

Tato diplomová práce zkoumá význam kolokací ve výuce anglického jazyka odpovídající úrovni středních škol, tj. úrovním B1 a B2 dle Společného evropského referenčního rámce. Práce se v teoretické části ...

PIEGLOVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases