Number of found documents: 1816
Published from to

Vliv nových technologií pěstování kukuřice na zaplevelení
Chovancová, Světlana
2018 - Czech
Cílem práce bylo vyhodnocení vlivu odlišných technologií zpracování půdy na zaplevelení porostů kukuřice. Porosty kukuřice byly sledovány celkem na třech pokusných lokalitách, a to v Žabčicích, Višňové a Skalici (Jihomoravský kraj, ČR). Pozorování vybraných lokalit a hodnocení realizovaných pokusů probíhalo v průběhu let 2012 až 2016. K vyhodnocení zaplevelení byla použita početní metoda, kdy byl počet jedinců zjišťován na ploše 1 m2 v několika opakováních. Ke zjištění vlivu vybrané technologie zpracování půdy na zaplevelení byly výsledky zpracovány klasickými statistickými metodami a také mnohorozměrnými analýzami ekologických dat (redundanční analýzou, RDA; a kanonickou korespondenční analýzou, CCA). Z našich výsledků vyplývá, že technologie zpracování půdy jednoznačně ovlivňují intenzitu zaplevelení i druhové spektrum plevelů v porostech kukuřice. Zvláště pak redukované technologie otvírají prostor pro vyšší zastoupení nových a netypických druhů plevelů. Současně bylo potvrzeno, že přítomnost plevelů v porostech významně snižuje vývoj biomasy i výnos zrna kukuřice. Porozumění vlivu technologií pěstování kukuřice na zaplevelení dovolí pružné nastavování vhodné regulace plevelů, případně zasáhne do celkové změny chemické regulace. This study assessed the impact of using different cultivation technologies on the weed infestation in maize growths. Maize has been evaluated in three experimental sites, Žabčice, Višňové and Skalice (all located in South Moravian region, Czech Republic). Observation of selected sites and overall evaluation of performed experiments was carried out during 2012 and 2016. The weed infestation was evaluated by numerical methods where the number of individual weeds was counted in each tillage treatment of monitored plots on 1 m2 in several repetitions. The data obtained was processed by classical statistical methods in addition to multivariate analyses of ecological data; the Redundancy Analysis (RDA) or Canonical Correspondence Analysis (CCA). Our results show that cultivation technology clearly affects the intensity of weed infestation as well as the species spectrum of weeds in maize. Particularly, the reduced soil tillage creates space for higher representation of new and unusual weed species. Concurently, it has been also confirmed that the weed occurence in maize significantly reduces the development of crop biomass and grain yield. An understanding of the effect of maize cultivation technologies on weed infestation allows flexible adjustment of appropriate weed control or will adjust the overall chemical control. Keywords: kukuřice; plevele; technologie zpracování půdy Available in digital repository of Mendel University.
Vliv nových technologií pěstování kukuřice na zaplevelení

Cílem práce bylo vyhodnocení vlivu odlišných technologií zpracování půdy na zaplevelení porostů kukuřice. Porosty kukuřice byly sledovány celkem na třech pokusných lokalitách, a to v Žabčicích, ...

Chovancová, Světlana
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Zhutňování vyklizovacích linek vlivem kolových těžebně dopravních systémů
Kleibl, Miroslav
2018 - Czech
Cílem práce je stanovení míry zhutnění působené kolovou těžebně dopravní technologií a schopnost půdy navracet se po zhutnění do původního stavu. Metodika vychází z předpokladu, že vícenásobným pojezdem strojů ovlivňuje míru zhutnění a současně, že zhutnění není omezeno pouze na vyvážecí linky, nýbrž zasahuje i do porostu. Po provedení těžebního zásahu v porostu má půda schopnost se přírodními procesy navracet do původního stavu. Měření míry navracení půdy je provedeno škálou základních laboratorních testů a škálou přístrojů. Každý z přístrojů pracuje na odlišném principu a v rámci studie je zjišťováno, jak lze jednotlivé přístroje využít z hlediska měřitelnosti, neboť jejich řešení způsobuje omezení při měření. Z výsledků práce vyplývá, že lesní půda je vlivem kolových prostředků zhutňována více jak 1 m od linky do hloubi porostu. Z měření schopnosti půdy navracet se do původního stavu bylo zjištěno, že již po 5 letech od zásahu je pozitivní posun u písčitých půd měřitelný a dosahuje přibližně 50 %. Pro měření míry zhutnění a schopnosti půdy navracet se do původního stavu lze použít v míře limitované technickým řešením deflektometru, penetrometru, laboratorního testování Kopeckého válečků i přístroje na měření obsahu CO2 v půdě. Jelikož každý ze způsobů měření má své limity, je pro stanovení míry zhutnění vhodné přístroje kombinovat. The aim of the study is an assessment of forest soil compaction caused by wheeled logging technology and the soil ability to regenerate into the original conditions. The method is based on assumption that multiple passage significantly affects the rate of compaction and that the compaction occurs not only on striproads, but reaches deeper into the stand. After the operation the soil has an ability to return into the original condition thanks to natural processes. The return level assessment is done using a range of laboratory tests and a number of devices, respectively. Each of the device works on different principle which sets the limitation of usage and the study ambition is also an evaluation, which kind of device is applicable for soil compaction assessment. The results of the study displays that the soil compaction reaches more than 1 m deep into the stand side of the striproad. The regeneration ability of the soil into the original condition is visible after 5 years after the operation and on sandy soils can reach about 50%. For assessment of the soil compaction and soil recovery could be used in limited applicability deflectometer, penetrometer, laboratory tests of Kopecky metal rings and CO2 gauge, respectively. Since the limitation of each method or device, the assumption of the study is different devices combination during evaluation process. Keywords: penetrační odpor; regenerace půdy; zhutňování půdy Available in digital repository of Mendel University.
Zhutňování vyklizovacích linek vlivem kolových těžebně dopravních systémů

Cílem práce je stanovení míry zhutnění působené kolovou těžebně dopravní technologií a schopnost půdy navracet se po zhutnění do původního stavu. Metodika vychází z předpokladu, že vícenásobným ...

Kleibl, Miroslav
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Loranthus europaeus Jacq. verzus druhy r. Quercus L. resp. Carpinus L.
Kubíček, Jan
2018 - Czech
Lepší pochopení komplexu hostitel – hemiparazit může vést k prohloubení a zlepšení strategií dlouhodobého udržení jejich vzájemné rovnováhy, či prosperity lesních i městských porostů. Cílem práce je popsat a prozkoumat cykličnost a dynamiku hemiparazita (Loranthus europaeus Jacq.) na různých hostitelských dřevinách (Quercus petraea (Matt) Liebl., Carpinus betulus L., Prunus spinosa L.), možnosti podpory hostitele i způsoby šetrného odstranění hemiparazita. Nejdůležitějším cílem bylo zjistit, jak se vyvíjí průběh napadení v čase. Výzkum probíhal v Brně –Kohoutovicích a v Národním parku Podyjí. Nástupy jednotlivých fenofází hemiparazita i hostitele byly porovnány mezi sebou i v souvislosti s podmínkami pro ně kritickými. Byla porovnána proměnlivost růstových modulů ochmetu ve vztahu k druhu hostitele. Přírůst a plodnost hostitele i hemiparazita byly analyzovány na základě změn obsahu minerálních látek v listech a v půdě po aplikaci hnojiva. V letech 2011–2015 bylo na 1599 kmenech sledováno množství napadení ochmetem evropským. Výsledky naznačují, že vitalita hemiparazita závisí na druhu hostitele, aplikace hnojiva podpořila růst hostitele. Aplikace arboricidu na listy hemiparazita se ukázala jako funkční způsob jeho likvidace. Početnost hemiparazita se zvyšuje se vzrůstající výčetní tloušťkou hostitele, s časem a s jejich interakcí. Při malé výčetní tloušťce se početnost hemiparazita s časem mírně zvyšovala, naopak se zvyšující se DBH se tento jev snižoval. V případě stromů s vysokou výčetní tloušťkou docházelo také ke snižování napadení v čase. Nicméně toto snížení mělo negativní jev a to postupné snižování koruny a ztrátu větví hostitelských stromů. Hemiparazit je schopen při vysokém napadení vyhubit celý porost, proto je třeba se této problematice věnovat již od útlého věku jednotlivých stromů a chránit je před stresovými aspekty, které mohou akcelerovat negativní vliv hemiparazita na hostitele. A better understanding of host – hemiparasite association can lead to deepening and improving strategies, which would result in a long-term sustainability of their mutual balance or prosperity of urban and forest vegetation growth. The aim of the thesis is to describe and explore periodicity and dynamics of hemiparasite (Loranthus europaeus Jacq.) on various host woody species (Quercus petraea (Matt) Liebl., Carpinus betulus L., Prunus spinosa L.), options of the host support and means of a careful removal of parasite. However, to determine the progress of the infestation in time was the primary aim of the thesis. The research has been carried out in Brno – Kohoutovice and National Park Podyjí. The emergence of both hemiparasite´s and host´s phenophases were mutually compared in the critical conditions. The variation of the growth modules of mistletoe was compared in relation to the host species. The growth and fruit yield of the host and hemiparasite were analysed after the application of fertilizer based on the variations of the mineral content of leaves and soil. Between the years 2011-2015, 1599 stems were monitored for the degree of infestation by mistletoe. The results indicate that the vitality of the hemiparasite depends on the type of host. Fertilizer application improved the growth of the host. Arboricide application on the leaves of the hemiparasite was proven to be efficient. The abundance of hemiparasite increases with the increasing diameter at breast height (DBH), time and mutual interaction. The amount of hemiparasite slightly increases with the lower DBH. However, with the increasing DBH the mentioned phenomenon decreases. The trees with high DBH even show the decrease in the mistletoe infestation in time. Nevertheless, the decrease was accompanied by negative effect – gradual reduction of the crown and loss of the host tree branches. Hemiparasite is able to eradicate the whole stand. Hence, the necessity of paying attention to this issue since the young age of the individual trees. It is necessary to protect trees against stress aspects which can accelerate the negative effect of hemiparasite on the host. Keywords: Carpinus sp. L.; fenologie; Loranthus europaeus Jacq.; populační dynamika; Quercus sp. L.; růstová dynamika Available in digital repository of Mendel University.
Loranthus europaeus Jacq. verzus druhy r. Quercus L. resp. Carpinus L.

Lepší pochopení komplexu hostitel – hemiparazit může vést k prohloubení a zlepšení strategií dlouhodobého udržení jejich vzájemné rovnováhy, či prosperity lesních i městských porostů. Cílem práce je ...

Kubíček, Jan
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Wood Extractive Compounds - Extraction, Chemical composition, Biological activity, Native durability
Sablík, Pavel
2018 - English
Výzkum zaměřený na chemické složení dřeva je zásadní nejen pro využití tohoto materiálu k získávání látek pro dřevozpracující, potravinářský nebo farmaceutický průmysl. Nespočet vědeckých prací bylo motivováno poznatkem, že dřevo některých druhů dřevin vykazuje výrazně vyžší odolnost vůči působení biotických činitelů degradujících dřevní hmotu, a tudíž je jeho využití výrazně vhodnější pro náročnější aplikace, například zabudování v kontaktu se zemí nebo vodou. Tato významná vlastnost dřeva je připisována především obsahu extraktivních látek, které jsou produkovány při tvorbě jádrového dřeva. Tato disertační práce si proto klade za cíl zjistit možnosti využití extraktivních látek dřeva akátu (Robinia pseudoacacia L.) jako impregnačního prostředku pro zvýšení odolnosti dřeva s menší přirozenou odolností. Experimentální část práce byla provedena v prostorách a za použití vybavení Mendelovy university v Brně a to především v v laboratořích výzkumného centra v Útěchově. Článek 01 se zabývá ustanovením metodiky práce s extrakčním přístrojem fexIKA. Popisuje především kvantitativní možnosti zisku extraktivních látek při použití rozličných organických rozpouštědel. V rámci výzkumu prezentovaného v tomto článku bylo jako zdrojového materiálu využito dřeva (jádro a běl) a kůry akátu (Robinia pseudoacacia L.), jakožto zásadního zdroje pro další výzkum, a to především pro extrémně vysokou odolnost tohoto dřeva, přirozeně rostoucího ve střední Evropě. Výsledkem bylo stanovení metodiky práce pro základní rozpouštědla (aceton, benzen, cyklohexan, etanol a destilovanou vodu). Vliv jednotlivých extračních vstupů (velikost částic extrahovaného materiálu, typ rozpouštědla, teplota) na kvalitativní a kvantitativní výsledek extračního procesu byl předmětem zájmu výzkumného projektu prezentovaném v Článku 02. Ten prokázal srovnatelné výsledky extrakce s literárními zdroji. Zároveň byl popsán vliv výše zmíněných parametrů a metodou HPLC-HRMS identifikován obsah získaných extraktů. Přímé využití látek, získaných pomocí metodiky popsané v Článku 01 a extrahovaných s cílem vysokého podílu fenolických sloučenin podle výsledků Článku 02, bylo námětem Článku 03. Zde byla přímo prokázána fungicidní aktivita extraktivních látek akátu (Robinia pseudoacacia L.) a afrického padouku (Pterocarpus soyauxii Taub.) po tlakové impregnaci do bělového dřeva buku (Fagus sylvatica L.), které je hodnoceno třídou 5 jako netrvanlivé a v rámci experimentu ukázalo průměrné hmotnostní úbytky neošetřeného dřeva 43.6%. Po aplikaci extraktivních látek došlo ke zvýšení jeho odolnosti proti působení dřevokazné houby Trametes versicolor a to až na úrověň třídy 3 s průměrnou hmotnostní ztrátou 12.7%. Článek 04 pokračuje s výzkumem fixace extraktivních látek ve dřevě po impregnaci a testu vyluhovatelnosti. S cílem zvýšit fixaci impregnovaných látek ve dřevě bylo použito tepelného ošetření vzorků. Výsledky experimentu potvrdily významnou závyslost mezi fixací látek ve dřevě a tepelným ošetřením. Wood chemical composition research is of significant importance for various fields like wood-manufacturing, food and pharmaceutical industries. Much research work has been motivated by the fundamental knowledge that wood of some tree species demonstrate significantly higher native durability against biological degradation and therefore is much convenient to use in more demanding applications, e.g. in contact with soil or water. This important wood property was assign mainly to presence of extractive chemical compounds or secondary metabolites, produced by wood when heartwood is formed. The presented doctoral thesis aims to find the possibilities of how to utilize extractive chemical compounds found in Black locust (Robinia pseudoacacia L.) as treatment solutions. These can be used to increase the durability of low durable wood species. The experimental part of the presented thesis was carried out using the laboraties and equipment of the Mendel University in Brno, and their external laboratories of research centre in Útěchov. Paper 01 aims to establish methodology for extraction apparatus fexIKA. Describes mainly possibilities for quantitative gains of extractives when using various organic solvents. Within this papers research scope heartwood, sapwood and bark of Black locust were used as the source material. Black locust was choosen mainly due to its extremely high native durability, together with oak considered highest in Central Europe, and for longer term experimental plans and reason. The established methodology for primal solvents (acetone, benzene, cyclohexane, ethanol and distilled water) was the result of this paper. The influence of extraction inputs (particles size, solvent type and temperature) on quantitative and qualitative result of extraction process was the topic for research design presented in Paper 02. In the paper comparable results with literature and established fexIKA methodology were proven. Also the effect of the above mentioned inputs are described and extracted chemical content was identified using HPLC-HRMS technique. The possibility of utilizing chemical compounds obtained, based on Paper 01 extractive methodology, aimed for higher content of phenolic compounds according to Paper 02 results, were the topic of Paper 03. This research paper proves antifungal activity of Black locust (Robinia pseudoacacia L.) and African padauk (Pterocarpus soyauxii Taub.) extracts after impregnation into European beech (Fagus sylvatica L.) sapwood. This wood species is assessed as class 5 (not durable), with an average mass loss result after the durability test of untreated samples 43.6 %. Native durability of European beech wood was significantly improved after impregnation with extractives, mass loss resulted in average 12.7 %. This revalued treated beech sapwood into durability class 3. Paper 04 continues with a study of extractives retention in wood matrix after impregnation whilst introducing adjusted leaching tests. Despite standard EN 84, this research employed miniaturized Bravery wood blocks for impregnation and leaching tests, which were at the end shortened to 144 hours. In order to increase the biologicaly active chemical compounds retention in the specimens, heat treatment was used. The results of the experiment proved the significance between heat treatment and retention. Keywords: Extraktiva; Fagus sylvatica L.; fenolické látky; fexIKA metodika; HPLC–HRMS; impregnace; odolnost; Robinia pseudoacacia L.; tepelné ošetření; vyluhovatelnost Available in digital repository of Mendel University.
Wood Extractive Compounds - Extraction, Chemical composition, Biological activity, Native durability

Výzkum zaměřený na chemické složení dřeva je zásadní nejen pro využití tohoto materiálu k získávání látek pro dřevozpracující, potravinářský nebo farmaceutický průmysl. Nespočet vědeckých prací bylo ...

Sablík, Pavel
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Stanovení výživné hodnoty a hygienické jakosti vybraných plodin v závislosti na vegetačním období a způsobu skladování
Trlicová, Jitka
2018 - Czech
Doktorská práce byla zaměřena na krmiva pro zvířata. Polní pokusy jsme prováděli na pozemcích zařazených v režimu (systému) ekologického zemědělství, kde není možno provádět žádnou chemickou ochranu. Při výběru rostlin se vycházelo především z polních půdních podmínek a daného druhu zvěře pro krmení. Pokusy měly být zaměřeny především na celoroční využívání krmiv pro zvěř, jinak řečeno, aby lesní zvířata mohla konzumovat nutričně hodnotné krmivo na poli během celého roku. Cílem celého projektu bylo pěstování vybraných plodin pro lesní zvěř na zvěřních políčcích a biopásech, s následným stanovením výživné hodnoty a hygienické jakosti. Další část doktorské práce se zabývala hodnocením krmiv vhodných pro příkrm zvěře. U vzorků byla prováděna analýza vzorků krmiv vzhledem k jejich výživné hodnotě a hygienické jakosti, v různých vegetačních obdobích sklizně. This Ph.D. thesis was focused on animal feeding. Field experiments were carried out in the field blocks running in the system of organic farming, where it was not possible to use any chemical protection. The plant selection was based mainly on the field/soil conditions and the particular kind of animals to be fed. The experiment was focused primarily on the year-round use of wild animal feeding, in other words, on allowing the forest animals to eat high quality nutritious food in the field during all seasons. In experimental boxes for forest animals selected crops were grown and the nutritional and feeding value was measured together with the health quality. Another part of the doctoral thesis deals with the evaluation of laboratory and food samples with respect to their nutritional value and hygienic quality in different growing seasons. In the thesis, different ways of storing and evaluating stocks were been mentioned too. Keywords: krmiva; výživné hodnoty; zvěř Available in digital repository of Mendel University.
Stanovení výživné hodnoty a hygienické jakosti vybraných plodin v závislosti na vegetačním období a způsobu skladování

Doktorská práce byla zaměřena na krmiva pro zvířata. Polní pokusy jsme prováděli na pozemcích zařazených v režimu (systému) ekologického zemědělství, kde není možno provádět žádnou chemickou ochranu. ...

Trlicová, Jitka
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Understanding the effect of biogenic & Xenobiotic substances on microbial metabolism in the soil
Datta, Rahul
2018 - English
Půda představuje jedno z přirozených stanovišť mikroorganismů, které se významným způsobem podílejí na neustálých přeměnách organických i anorganických látek. Otázky, se kterými se v současnosti potýká tato oblast zkoumání, vycházejí z výskytu cizorodých umělých látek (xenobiotika) v životním prostředí. Tyto xenobiotické látky nemají přirozený původ v přírodě, ale byly uměle syntetizovány člověkem. Ke kontaminaci prostředí xenobiotiky dochází s rozvojem hospodářské činnosti člověka (průmysl a zemědělství); xenobiotické látky jsou odolné vůči degradačním pochodům, hromadí se v půdě a působí na mikroorganismy. Biogenní látky jsou až na výjimky snadno rozložitelné. Pouze málo výzkumů bylo realizováno s cílem analyzovat souvislosti mezi výskytem biogenních a xenobiotických látek v půdě a jejich vlivy na mikroorganismy. Cílem předložené disertační práce bylo získání poznatků o vlivu biogenních a xenobiotických látek na metabolismus půdních mikroorganismů a zdokonalení postupů využívaných pro hodnocení vlivu chemikálií aplikovaných do půdy. Předložená disertační práce je rovněž věnována studiu půdních enzymů. Disertační práce je členěna do dvou částí. První teoretická část je dále podrobněji členěna na: a) přehledový článek o adsorpci enzymů na pevnou složku půdy a faktorech, které limitují jejich aktivitu. Tento přehledový článek shrnuje některé důležité poznatky publikované ve vědecké literatuře a poskytuje informace o adsorpci enzymů na pevnou složku půdy a faktorech, které limitují jejich aktivitu. V první části tohoto přehledového článku je zejména diskutována problematika interakcí enzymů s pevnou složkou půdy a kinetika adsorpce enzymů. Ve druhé části tohoto článku se zabývám problematikou faktorů, které mohou mít vliv na aktivitu adsorbovaných enzymů. b) přehledový článek o ligninu. Tento přehledový článek shrnuje poznatky o chemickém složení ligninu a jeho obsahu v lesních půdách, biodegradaci ligninu a mikroorganismech produkujících ligninolytické enzymy; mezi nejprostudovanější ligninolytické enzymy patří ligninperoxidasa, mangan-dependentní peroxidasa a jiné versatilní peroxidasy. c) článek o vlivu agrochemikálií na půdu a půdní mikroorganismy. Cílem tohoto přehledového článku bylo shrnutí poznatků o vlivu agrochemikálií na trvalou udržitelnost a zdraví půdy. Druhá experimentální část obsahuje poznatky o vlivu xenobiotických (chlortetracyklin a sulfapyridin) a biogenních látek (kyselina askorbová a aminokyseliny) na půdní mikroorganismy. Získané výsledky ukázaly vliv chlortetracyklinu a sulfapyridinu na aktivitu půdních enzymů v závislosti na studovaném enzymu a použitém antibiotiku. V rámci této experimentální části byl rovněž studován vliv oxytetracyklinu a sulfamethoxazolu na strukturu a funkci mikrobiálního společenstva v půdě. Získané výsledky ukázaly rozdílný vliv obou testovaných antibiotik na kumulativní respiraci a uhlík mikrobiální biomasy v půdě. V rámci předložené disertační práce bylo také realizováno studium respirace lesních půd po aplikaci kyseliny askorbové a aminokyselin. Získané výsledky těchto experimentů ukázaly vzrůst respirační aktivity po aplikaci kyseliny askorbové či kyseliny askorbové v kombinaci s aminokyselinami v závislosti na vlastnostech testovaných půdních vzorků; maximální respirační aktivita v kyselých půdách byla indukována po přídavku kyseliny L-glutamové a v zásaditých půdách po přídavku beta-alaninu. Velikost otvorů sít má významný vliv na narušení půdy, které ovlivňují strukturu pórů, houbové hyfy, podíl plísní k bakteriím a frakce organické hmoty. Účinky jsou závislé na půdním typu a vegetačním krytu. Prosévání přes 2 mm síta zvyšuje mineralizaci exogenně dodaných sacharidů a fenolických látek ve srovnání s 5 mm a síty s průkazným významem (p<0,05), a to zejména v organických horizontech, v důsledku zvýšeného mikrobiálního metabolismu a změn dalších vlastností půdy. Soil is one of the natural habitats of microorganisms that are significantly involved in the continuous transformation of organic and inorganic substances. The issues currently faced by this area of research are based on the occurrence of extraneous synthetic substances (xenobiotics) in the environment. These xenobiotics do not have a natural origin but have been artificially synthesized by humans. The contamination of the xenobiotic environment occurs with the development of human economic activity (industry and agriculture); xenobiotics are resistant to degradation processes, accumulate in soil and act on microorganisms. Biogenic substances are, by way of exception, easily decomposable. Few studies have been conducted to analyze the relationship between the occurrence of biogenic and xenobiotic substances in soil and their effects on microorganisms. The aim of this dissertation was to gain knowledge about the influence of biogenic and xenobiotic substances on the metabolism of soil microorganisms and to improve the procedures used to evaluate the influence of chemicals applied to the soil. This dissertation is also devoted to the study of soil enzymes. The dissertation is divided into two parts. The first theoretical part is further divided into: a) a review article on adsorption of enzymes to the solid soil component and factors limiting their activity. This review article summarizes some of the important findings published in the scientific literature and provides information on adsorption of enzymes to the solid soil component and factors limiting their activity. The first part of this review article discusses in particular the problems of enzyme interactions with the solid soil component and enzyme adsorption kinetics. In the second part of this paper I deal with the issue of factors that can affect the activity of adsorbed enzymes (b) An overview on lignin. This review article summarizes the knowledge about the chemical composition of lignin and its content in forest soils, lignin biodegradation and microorganisms producing ligninolytic enzymes; lignin peroxidase, manganese-dependent peroxidase and other versatile peroxidases are amongst the most conspicuous ligninolytic enzymes. (c) An article on the influence of agrochemicals on soil and soil micro-organisms. The aim of this review article was to summarize the knowledge of the influence of agrochemicals on sustainability and soil health. The second experimental part contains knowledge about the effects of xenobiotic (chlortetracycline and sulfapyridine) and biogenic substances (ascorbic acid and amino acids) on soil microorganisms. The results obtained showed the effect of chlortetracycline and sulfapyridine on the activity of soil enzymes depending on the enzyme studied and the antibiotic used. Within this experimental part, the influence of oxytetracycline and sulfamethoxazole on the structure and function of the microbial community in the soil was also studied. The results obtained showed the different effects of both tested antibiotics on cumulative respiration and carbon microbial biomass in soil. In the framework of this dissertation, a study of respiration of forest soils after application of ascorbic acid and amino acids was also carried out. The results obtained from these experiments showed an increase in respiratory activity after administration of ascorbic acid or ascorbic acid in combination with amino acids, depending on the properties of the soil samples tested; maximum respiratory activity in acidic soils was induced after the addition of L-glutamic acid and alkaline soils after the addition of beta-alanine. The size of the mesh holes has a significant effect on soil disturbance that affects pore structure, fungal hyphae, fungal fraction and bacterial fraction. The effects are dependent on the soil type and the vegetation cover. Sifting through 2 mm sieve increases the mineralization of exogenously supplied carbohydrates and phenolic substances compared to 5 mm and the sieve of significant importance (p <0.05), especially in organic horizons, due to increased microbial metabolism and changes in other soil properties. Keywords: enzymová adsorpce; lignin; xenobiotikum; půdy Available in digital repository of Mendel University.
Understanding the effect of biogenic & Xenobiotic substances on microbial metabolism in the soil

Půda představuje jedno z přirozených stanovišť mikroorganismů, které se významným způsobem podílejí na neustálých přeměnách organických i anorganických látek. Otázky, se kterými se v současnosti ...

Datta, Rahul
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Fenologie lesních dřevin v měnících se podmínkách prostředí s ohledem na výškový gradient
Vránová, Kristýna
2018 - Czech
Disertační práce je zaměřena na hodnocení fenologických projevů buku lesního (Fagus sylvatica L.) a modřínu opadavého (Larix decidua Mill.) ve dvou smíšených porostech, lišících se nadmořskou výškou stanovit s výškovým gradientem 300 m. V obou porostech stejné věkové kategorie, byly sledovány základní meteorologické parametry pro zhodnocení mikroklima stanoviště a mezoklima lokality. Vlastní sledování nástupu a trvání jednotlivých fenologických fází bylo prováděno v pravidelných intervalech. Výsledky studie prokázaly vysokou závislost nástupu fenofází na teplotě vzduchu i teplotě půdy. Získaná data potvrzují, že počátek jarních fenologických fází je odvislý od teplot již během časného jara a konce zimního období. Doba nástupu jarních fenologických fází závisí především na překročení určitých teplotních hranic, které se u jednotlivých dřevin liší. Dlouhodobé fenologické sledování doplněné měřením klíčových meteorologických parametrů umožnilo studovat okamžité reakce obou dřevin na mikroklima stanoviště a současně na vývoj klimatu. Největší variabilitu v jednotlivých letech vykazovala fáze počátek rašení. Následkem zvýšení teplot v jarních měsících, dochází v posledních letech ve sledovaných oblastech k dřívějšímu nástupu jarních fenologických fází a zkracování doby jejich trvání. Podzimní fenologické fáze nastupují později vlivem oteplování a délka jejich trvání se prodlužuje až do pozdního podzimu. Tato situace má za následek prodlužování vegetačního období na úkor odpočinkového období. This thesis if focused to assessment of phenological characteristics of European beech (Fagus sylvatica L.) and European larch (Larix decidua Mill.). The observation was performed in two mixed forests of the same age situated at different altitudes 300 and 600 meters, respectively. Main meteorological variables were measured on both sites in order to describe the mezoclimate of the site. Observation of phenological phases was conducted in regular intervals twice a week. The results of the study confirm the strong dependence on both air and soil temperature. Collected data show the importance of temperature at the end of winter and early spring. Starting time of spring phenological phases depends on reaching of species specific temperature limits. The highest variability among individual years shows the time of beginning of budbreak. The temperature increase results in earlier beginning of spring phenological phases as well as shortening of their duration. For similar reason, also autumnal phenological phases are shifted towards the winter time. This fact causes longer vegetation period at the expense of winter dormancy. Keywords: fenologická fáze; meteorologické parametry; mikroklima; teplotní hranice; výškový gradient Available in digital repository of Mendel University.
Fenologie lesních dřevin v měnících se podmínkách prostředí s ohledem na výškový gradient

Disertační práce je zaměřena na hodnocení fenologických projevů buku lesního (Fagus sylvatica L.) a modřínu opadavého (Larix decidua Mill.) ve dvou smíšených porostech, lišících se nadmořskou výškou ...

Vránová, Kristýna
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Studies on Antimicrobial Resistance in Pathogenic Bacteria
Jelínková, Pavlína
2018 - English
Bakteriální infekce způsobené patogenními mikroorganismy jsou řazeny mezi jednu ze závažných světových zdravotních problémů. V posledních desetiletích je rezistence bakterií vůči antimikrobiálním látkám považována za hlavní problém v humánní i veterinární oblasti. Disertační práce se zabývá vývojem a hodnocením biologické aktivity antimikrobiálních látek s následným popsáním mechanismu rezistence na antibiotika z molekulárně mikrobiologického hlediska. V experimentální části práce byly pro vývoj nových antimikrobiálních látek a testování jejich inhibičního efektu na bakteriální růst použity nanomateriály, antimikrobiální peptidy, antibiotika a v neposlední řadě kompozity těchto materiálů. Syntetizované antimikrobiální látky byly fyzikálně a chemicky charakterizovány a jejich biologická aktivita byla testována základními mikrobiologickými a molekulárními metodami. Z výsledků je vidět, že vytvořené kompozity mohou překonat stávající mechanismy rezistence vůči léčivým přípravkům, vykazují výbornou biokompatibilitu a v budoucnosti by mohly být uplatněny v klinické praxi. Bacterial infections caused by pathogenic microorganisms are classified among one of the major global health problems. In recent decades, bacterial resistance to antimicrobials has been seen as a major problem in the human and veterinary fields. The dissertation thesis is focused on the development and evaluation of the biological activity of antimicrobial agents, followed by describing the mechanism of antibiotic resistance from a molecularly microbiologically aspects. In the experimental part the nanomaterials, antimicrobial peptides, antibiotics and also the composites from these materials have been used for development of new antimicrobial agents and subsequently tested for their inhibitory effect on bacterial growth. The synthesized antimicrobials were physically and chemically characterized and their biological activity was established by basic microbiological and molecular methods. The results show that the produced composites can overcome existing drug resistance mechanisms, show excellent biocompatibility, and can be used in clinical practice in the future. Keywords: antibiotika; bakterie; rezistence; mikrobiologie Available in digital repository of Mendel University.
Studies on Antimicrobial Resistance in Pathogenic Bacteria

Bakteriální infekce způsobené patogenními mikroorganismy jsou řazeny mezi jednu ze závažných světových zdravotních problémů. V posledních desetiletích je rezistence bakterií vůči antimikrobiálním ...

Jelínková, Pavlína
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Vliv vybraných prvků chovného prostředí dojnic na technologické vlastnosti jejich mléka
Henzl, Vratislav
2018 - Czech
Předmětem této disertační práce byla analýza vlivu vybraných prvků chovného prostředí dojnic na technologické vlastnosti jejich mléka. Sledování probíhalo od října 2012 do října 2013 (53 týdnů) u celkem šesti dodavatelů mléka v rámci kraje Vysočina. Během pokusu bylo rozborováno celkem 318 rozborů mléka v zemědělské a analytické laboratoři v Pribině Přibyslav a 172 rozborů vzorků v CL (Centrální laboratoř) Buštěhrad. Chovné prostředí bylo sledováno nepřetržitě, konkrétně teploty ve stájích a teploty a relativní vlhkosti mimo stáje. Sledovanými parametry chovného prostředí byly teplota ve stáji, teplota mimo stáj pro porovnání a relativní vlhkost vzduchu. Dodavatelé mléka byli vybráni podle chovaného plemene dojnic, způsobu ustájení dojnic a způsobu dojení. Bylo prokázáno, že způsob dojení dojnic (dojírny, konve a potrubí) mělo statisticky prokazatelný vliv na obsahové složky mléka. Obsah tuku byl statisticky průkazně nižší v případě dojení v dojírnách oproti dojení do potrubí a konví. Obsah bílkovin a sušiny měl opačný trend, tedy vyšší obsah při dojení v dojírnách a nižší obsah při dojení do konví a potrubí. Tento fakt byl potvrzen i při dalším rozboru dat, podle podmínek ustájení, kdy se opakoval stejný stav. Byl prokázán vliv způsobu ustájení na teplotní podmínky ve stáji, ve vazných stáních byla zjištěna jednoznačně mnohem vyšší teplota, což má v konečném důsledku zásadní vliv na syřitelnost a kvalitu sýřeniny, jak již bylo popsáno. Byl prokázán vliv způsobu dojení na mikrobiální zatížení mléka. Nejnižší hodnoty byly zaznamenány při dojení v dojírně, ať už CPM (celkový počet mikroorganizmů), počet koliformních bakterií nebo SB (počet somatických buněk). The subject of this dissertation was the analysis of the influence of selected breeding dairy elements on the technological properties of their milk. The monitoring took place from October 2012 to October 2013 (53 weeks) for a total of six milk suppliers within the Vysočina Region. During the experiment, a total of 318 milk analyzes were analyzed in the Agricultural and Analytical Laboratory in Pribina Pribyslav and 172 sample analyzes in the CL (Central Laboratory) Buštěhrad. The breeding environment has been monitored continuously, in particular in stables and temperature and relative humidity outside the stables. The observed parameters of the breeding environment were the temperature in the stable, the outside temperature for comparison and the relative humidity. Milk suppliers were selected based on the breed dairy breed, dairy cradle and milking method. It has been shown that the milking method of dairy cows (milking parlors, cans and piping) had a statistically proven effect on milk constituents. The fat content was statistically significantly lower in case of milking in milking parlors than milking in pipes and hoses. The content of proteins and dry matter had the opposite trend, ie higher milking milking and lower milking content in cans and pipes. This fact was confirmed in the further analysis of the data, according to the conditions of the housing, when the same situation was repeated. The influence of the accommodation method on the temperature conditions in the stable was demonstrated, and the temperature at the stables was clearly higher, which ultimately had a significant impact on the cheese's curdiness and quality, as described above. The influence of the milking method on the microbial load of milk has been demonstrated. The lowest values were recorded during milking in the milking parlor, either CPM (total number of micro-organisms), number of coliform bacteria or SB (number of somatic cells) Keywords: chovné prostředí; syřitelnost; vlastnosti mléka Available in digital repository of Mendel University.
Vliv vybraných prvků chovného prostředí dojnic na technologické vlastnosti jejich mléka

Předmětem této disertační práce byla analýza vlivu vybraných prvků chovného prostředí dojnic na technologické vlastnosti jejich mléka. Sledování probíhalo od října 2012 do října 2013 (53 týdnů) u ...

Henzl, Vratislav
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Určení optimality technologie bioplynových transformací čiroku (Sorghum vulgare)
Jaša, Stanislav
2018 - Czech
Čirok patří mezi jednu z nových energetických rostlin. Svým výnosem biomasy a zvyšující se tolerancí k chladu se tak stává alternativou pro hlavní energetickou plodinu kukuřici. Tato práce analyzuje výkonnost bioplynové stanice v podmínkách Vysočiny při použití čiroku jako substrátu anaerobní digesce. Denní vsádka tvořená z mixu kukuřice a čiroku vyprodukuje 10 620 m3 bioplynu při nákladech 1,89 Kč.kWe-1. Navržená denní vsádka tvořená pouze z kukuřice vyprodukuje za jinak nezměněných podmínek 10 620 m3 bioplynu při nákladech 1,69 Kč.kWe-1. Sorghum belongs to one of the new energy plants. Thanks to its effective yield and increasing tolerance to cold it thus becomes an alternative to the main energy plant of today – maize. This thesis analyses productivity of biogas station in conditions of Highland, Czech Republic, using sorghum as substrate for anaerobic digestion. The feeding batch composed of mix of maize and sorghum produces 10 620 m3 biogas with costs of 1.89 CZK.kWe-1. The designed feeding batch composed of maize only produces under otherwise unchanged conditions 10 620 m3 biogas with costs of 1.69 CZK.kWe-1. Keywords: bioplyn; čirok; ekonomika Available in digital repository of Mendel University.
Určení optimality technologie bioplynových transformací čiroku (Sorghum vulgare)

Čirok patří mezi jednu z nových energetických rostlin. Svým výnosem biomasy a zvyšující se tolerancí k chladu se tak stává alternativou pro hlavní energetickou plodinu kukuřici. Tato práce analyzuje ...

Jaša, Stanislav
Mendelova univerzita v Brně, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases