Number of found documents: 26925
Published from to

Rekonstrukce interiérů penzionu
Bednářová, Alžběta
2023 - Czech
Tématem diplomové práce je návrh rekonstrukce interiéru pokojů penzionu Mezi stromy a do něj zakomponovaný atypický nábytkový prvek, kterým je modulární věšáková stěna. U navrhování interiéru se bude dbát na to, aby splňoval požadavky na provozovny daného typu a byla v něm udržena tématika jednotlivých pokojů, které jsou pojmenovány podle ročních období. Také se bude soustředit na to, aby pokoje byly celkově útulnější a také aby se zvedla návštěvnost penzionu díky zvýšenému komfortu. Diplomová práce se také zabývá tématy v oblasti ubytovacích zařízení, dodržování zásad a požadavků v této problematice a také ergonomií. Tyto získané informace je potřeba brát v úvahu při zařizování penzionu. Výsledkem této práce je nové řešení prostorů penzionu. včetně již zmíněného návrhu atypického nábytkového prvku, společně s výkresovou dokumentací a vizualizacemi. The theme of the thesis is the interior reconstruction design of the rooms in the guesthouse Mezi stromy and the incorporation of an atypical furniture element – a modular hanger wall. The final design of the interior will meet the requirements for facilities of this type and will maintain the themes of the individual rooms, which are named after the four seasons of the year. The main focus will be on making the rooms overall more comfortable and to increase the guesthouse's number of guests by improving their comfort. The thesis also deals with themes in the field of accommodation facilities, adhering to principles and requirements in this area, as well as ergonomics. Information from these fields must be taken into consideration when furnishing a guesthouse. The outcome of this work is a new solution for the interior, including the already mentioned design of an atypical furniture element, along with drawings and visualizations. Keywords: design interiéru; nábytek; návrh; penzion; veřejný interiér; věšáková stěna; design; furniture; guesthouse; hanger wall; interior design; public interior Available in digital repository of Mendel University.
Rekonstrukce interiérů penzionu

Tématem diplomové práce je návrh rekonstrukce interiéru pokojů penzionu Mezi stromy a do něj zakomponovaný atypický nábytkový prvek, kterým je modulární věšáková stěna. U navrhování interiéru se bude ...

Bednářová, Alžběta
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Migranti v sektoru výroby v Jihomoravském kraji
Pfeifferová, Tereza
2023 - Czech
Pfeifferová, T. Migranti v sektoru výroby v Jihomoravském kraji. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním zahraničních pracovníků v sektoru výroby v Jihomoravském kraji. Teoretická část se zabývá základními pojmy a souvislostmi v oblasti migrace a zaměstnávání zahraničních pracovníků. Analytická část je rozdělena na dvě části. V první části jsou zpracována volně dostupná sekundární data. V druhé části je proveden vlastní kvalitativní výzkum, který obsahuje polostrukturované rozhovory se zaměstnavateli a zaměstnanci. Na základě rozhovorů jsou identifikovány nejdůležitější poznatky a problémy, které souvisí se zaměstnáváním cizinců v sektoru výroby. V závěru jsou formulována doporučení, která přispějí ke zlepšení situace v oblasti zaměstnávání zahraničních pracovníků v sektoru výroby v Jihomoravském kraji. Na závěr jsou diskutovány nejdůležitější poznatky a limity práce. Pfeifferová, T. Migrants in the manufacturing sector in the South Moravian region. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2023. The bachelor thesis deals with the employment of foreign workers in the manufacturing sector in the South Moravian region. The theoretical part deals with basic concepts and contexts in the field of migration and employment of foreign workers. The analytical part is divided into two parts. In the first part, freely available secondary data are processed. In the second part, an own qualitative research is carried out, which includes semi-structured interviews with employers and employees. On the basis of interviews, the most important findings and problems related to the employment of foreigners in the manufacturing sector are identified. In conclusion, recommendations are formulated that will contribute to improving the situation in the field of employment of foreign workers in the manufacturing sector in the South Moravian region. In the end, the most important findings and limits of the work are discussed. Keywords: cizinec; Jihomoravský kraj; migrace; migrant; sektor výroby; trh práce; zahraniční pracovník; foreign worker; foreigner; labour market; manufacturing sector; migration; South Moravian region Available in digital repository of Mendel University.
Migranti v sektoru výroby v Jihomoravském kraji

Pfeifferová, T. Migranti v sektoru výroby v Jihomoravském kraji. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním zahraničních pracovníků v sektoru ...

Pfeifferová, Tereza
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Znalosti žáků z první předlékařské pomoci na střední odborné škole
Vávrová, Jitka
2023 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na znalosti žáků z předlékařské první pomoci. Teo-retická část přibližuje historii vzniku první pomoci, její členění a obecné postupy první pomoci u vybraných stavů poranění. Empirická část je vypracována na zá-kladě didaktického testu. Cílem je zmapování teoretických znalostí žáků, na nej-menované střední odborné škole v rámci Jihomoravského kraje, z laické první pomoci. Na základě výsledků jsou zpracovány grafy, celkové shrnutí i závěr s doporučením pro pedagogickou praxi. The bachelor's thesis is focused on students' knowledge of pre-medical first aid. The theoretical part provides an overview of the history of first aid, its division and general first aid procedures for selected types of injuries. The empirical part is de-veloped on the basis of a didactic test. The aim is to map the theoretical know-ledge of pupils, at the unnamed secondary vocational school within the South Mo-ravian region, from lay first aid. Based on the results, graphs, an overall summary, and a conclusion with recommendations for pedagogical practice are prepared. Keywords: předlékařská první pomoc; teoretické znalosti; zraněný; injured; pre-medical first aid; theoretical knowledge Available in digital repository of Mendel University.
Znalosti žáků z první předlékařské pomoci na střední odborné škole

Bakalářská práce je zaměřena na znalosti žáků z předlékařské první pomoci. Teo-retická část přibližuje historii vzniku první pomoci, její členění a obecné postupy první pomoci u vybraných stavů ...

Vávrová, Jitka
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Potravinové zásoby českých domácností
Medová, Daniela
2023 - Czech
Medová, D. Potravinové zásoby českých domácností. Diplomová práce. Brno: Men-delova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zabývá charakteristikou spotřebitelského chování souvi-sejícího s nákupy potravin do zásoby u českých domácností. V práci jsou identifi-kovány potraviny, které české domácnosti nakupují do zásoby, kde je spotřebitelé skladují, jejich motivace si dělat potravinové zásoby a faktory, které ovlivňují veli-kost potravinových zásob. Dále je zde uvedena velikost spotřeby a výdajů českých domácností za potraviny, velikost potravinového odpadu a nejčastější důvody vyhození potravin. Charakteristika vznikla za pomoci zpracování primárních a sekundárních dat. Primární data byla sbírána prostřednictvím dotazníkového šetření (n = 319) a strukturovaných rozhovorů (n = 20). Na základě výsledků z tohoto výzkumu, jsou navrhnuta doporučení pro obchodníky i spotřebitele, kte-rá povedou ke snížení potravinového odpadu. Medová, D. Food stocks of Czech households. Diploma thesis. Brno: Mendel Univer-sity in Brno, 2023. The diploma thesis deals with the characteristics of consumer behaviour re-lated to purchases of food for storage in Czech households. The thesis identifies the food that Czech households buy for storage, where consumers store it, their motivation to stockpile food and factors that influence the size of food stocks. In addition, the amount of consumption and expenses of Czech households for food, the amount of food waste and the most common reasons for throwing away food are listed here too. The characteristic was created using processed primary and secondary data. Primary data were collected through a questionnaire survey (n = 319) and structured interviews (n = 20). Based on the results of this research, recommendations are proposed for traders and consumers that will lead to a re-duction in food waste. Keywords: faktory ovlivňující spotřebitele; chování spotřebitele; potravinové zásoby domácností; segmentace; trh potravin; consumer behaviour; consumer influencing factors; food market; household food supplies; segmentation Available in digital repository of Mendel University.
Potravinové zásoby českých domácností

Medová, D. Potravinové zásoby českých domácností. Diplomová práce. Brno: Men-delova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zabývá charakteristikou spotřebitelského chování souvi-sejícího s nákupy ...

Medová, Daniela
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Detekce příjmu a účinku herbicidů s využitím zobrazovací fluorescence chlorofylu, UV stínění fluorescence chlorofylu a modro-zelené fluorescence
Otáhalík, David
2023 - Czech
Abstrakt Diplomová práce je věnována problematice detekce příjmu a účinku herbicidů s využitím nedestruktivních metod zobrazovací fluorescence chlorofylu, UV stínění fluorescence chlorofylu a modro-zelené fluorescence na modelových druzích rostlin plevelů či rostlin simulujících plevelné druhy (chrpa polní, hořčice bílá) a modelových druzích polních plodin (ječmen jarní, hrách setý). Pro detekci byly také použity chlorofylový, flavonolový, antokyanový a NBI index, které byly měřené bodově. Měření metod proběhlo 3. a 8. den po aplikaci herbicidů. Ze zjištěných výsledků je zřejmé, že použité metody se liší v citlivosti na působení herbicidů s různým mechanismem účinku, ale že se mění také jejich citlivost v čase od aplikace. Současně je zřejmá rovněž významná interakce s druhem dle jeho citlivosti vůči danému herbicidu, ale současně byly některými metodami zaznamenány odezvy na působení herbicidu i v případech tolerance k danému herbicidu, což může být způsobeno vyvoláním obranných reakcí v rostlině jako například akumulací flavonolů či antokyanů. 3 dny od aplikace herbicidů bylo nejvíce statisticky průkazných odezev na působení herbicidů zjištěno u antokyanového a chlorofylového indexu, UV stínění fluorescence chlorofylu a parametru aktuální kvantový výtěžek fotosystému II (ΦPSII). Nejméně průkazných reakcí na působení herbicidů bylo naproti tomu zjištěno u parametru nefotochemického zhášení (NPQ) a flavonolového indexu. 8 dní od aplikace herbicidů bylo nejvíce statisticky průkazných reakcí zjištěno u indexu modro-zelené fluorescence, chlorofylového indexu a parametru ΦPSII. Nejméně u parametru NPQ a flavonolového indexu. Nejvíce statisticky průkazných detekcí příjmu a účinku herbicidů dosáhl obecně parametr zobrazovací fluorescence chlorofylu ΦPSII, chlorofylový index a index modro-zelené fluorescence, která byla ovšem měřena pouze 8. den po aplikaci herbicidů. Použité metody tak prokazují vysoký potenciál. Metody detekce mají vysoký potenciál při hodnocení příjmu a účinku herbicidů, ale je nutné zvažovat délku působení herbicidu, citlivost druhu a případně i růstovou fázi při aplikaci pro vlastní interpretaci výsledků. Abstract The diploma thesis is devoted to the problem of detecting the uptake and effect of herbicides using non-destructive methods of chlorophyll fluorescence imaging, UV shielding of chlorophyll fluorescence and blue-green fluorescence on model species of weed plants or plants simulating weed species (cornflower, white mustard) and model species of field crops (spring barley, field peas). Chlorophyll, flavonol, anthocyanin and NBI index were also used for detection, which were measured pointwise. The measurement of the methods took place on the 3rd and 8th day after the application of herbicides. It is clear from the obtained results that the methods used differ in their sensitivity to the action of herbicides with different mechanisms of action, but that their sensitivity also changes over time after application. At the same time, a significant interaction with the species according to its sensitivity to the given herbicide is also evident, but at the same time, some methods have recorded responses to the action of the herbicide even in cases of tolerance to the given herbicide, which may be caused by inducing defensive reactions in the plant, such as the accumulation of flavonols or anthocyanins. 3 days after the application of herbicides, the most statistically significant responses to the action of herbicides were found in the anthocyanin and chlorophyll index, the UV shielding of chlorophyll fluorescence and the current quantum yield of photosystem II (ΦPSII) parameter. On the other hand, the least evident reactions to the action of herbicides were found for the non-photochemical quenching parameter (NPQ) and the flavonol index. 8 days after the application of herbicides, the most statistically significant reactions were found for the blue-green fluorescence index, the chlorophyll index and the ΦPSII parameter. At least for the NPQ parameter and the flavonol index. The chlorophyll imaging parameter ΦPSII, the chlorophyll index and the blue-green fluorescence index, which were measured only on the 8th day after herbicide application, generally achieved the most statistically significant detections of herbicide intake and effect. The methods used thus demonstrate high potential. Detection methods have a high potential in assessing the intake and effect of herbicides, but it is necessary to consider the duration of herbicide action, the sensitivity of the species and possibly also the growth phase during application for own interpretation of the results. Keywords: fluorescence chlorofylu; herbicidy; modro-zelená fluorescence; UV stínění fluorescence chlorofylu; zobrazovací metody; blue-green fluorescence; herbicides; chlorophyll fluorescence; imaging methods; UV shielding of chlorophyll fluorescence Available in digital repository of Mendel University.
Detekce příjmu a účinku herbicidů s využitím zobrazovací fluorescence chlorofylu, UV stínění fluorescence chlorofylu a modro-zelené fluorescence

Abstrakt Diplomová práce je věnována problematice detekce příjmu a účinku herbicidů s využitím nedestruktivních metod zobrazovací fluorescence chlorofylu, UV stínění fluorescence chlorofylu a ...

Otáhalík, David
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Návrh akustického interiérového prvku
Kováčová, Jana
2023 - Czech
Diplomová práce se věnuje návrhu akustického interiérového prvku do veřejného interiéru, ale může být použit i do soukromého. V práci je popsána historie paravánů a zástěn, typologie zařizovacích prvků, dále problematika akustiky interiéru plus pojmy, které s tímto tématem souvisí. Praktická část se věnuje rešerším, návrhu a designu zástěny. Je v ní popis procesu skicování, modelování v příslušných programech a také vizualizace jak samotného modelu, tak jeho umístění v prostoru. Ověření stability digitálního modelu, pomocí metody konečných prvků. Nechybí ani hodnocení akustických parametrů v reálném vybraném kancelářském prostoru. The diploma thesis is devoted to the design of an acoustic interior element for a public space interior, but can also be used in private. The work describes the history of screens and screens, typology of furnishing elements, and the issue of interior acoustics plus concepts related to this topic. The practical part is devoted to research and design and screen design. It contains a description of the process of sketching, modeling in the respektive programs as well as visualization of both the model itself and its location in space. Verification of the stability of the digital model, using the finite element method elements. There is also an evaluation of the acoustic parameters in the real selected office space. Keywords: akustika; design; ergonomie; typologie; výroba; zvuk; acoustic; ergonomics; production; sound; typology Available in digital repository of Mendel University.
Návrh akustického interiérového prvku

Diplomová práce se věnuje návrhu akustického interiérového prvku do veřejného interiéru, ale může být použit i do soukromého. V práci je popsána historie paravánů a zástěn, typologie zařizovacích ...

Kováčová, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Aspekty produkce jatečných prasat
Hodanová, Natálie
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá aspekty produkce jatečných prasat. V úvodní části je bakalářská práce zaměřena na produkci jatečných prasat v Česku a ve světě. V hlavní části je zaměřena na produkční vlastnosti a popis jednotlivých kategorií prasat. Dále je popisována klasifikace a zpeněžování jatečných prasat v České republice. V poslední části se bakalářská práce věnuje aktuální úrovni produkce vepřového masa v České republice. This bachelor thesis deals with aspects of the production of slaughter pigs. The introductory part focuses on the production of slaughter pigs in the Czech Republic and around the world. The main part discusses the production characteristic and describes individual categories of pigs. Furthermore, the thesis deals with classifying and monetization of slaughter pigs in the Czech Republic. The last part of the thesis is dedicated to the current pork production level in the Czech Republic. Keywords: chov prasat; klasifikace; produkce prasat; technologie; classification; pig breeding; pig production; technology Available in digital repository of Mendel University.
Aspekty produkce jatečných prasat

Bakalářská práce se zabývá aspekty produkce jatečných prasat. V úvodní části je bakalářská práce zaměřena na produkci jatečných prasat v Česku a ve světě. V hlavní části je zaměřena na produkční ...

Hodanová, Natálie
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Faktory ovlivňující výkon sportovce na sportovním gymnáziu
Purčová, Lenka
2023 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na studenty sportovních gymnázií, kteří se vrcholově věnují nějakému sportu. Jsou zde zmíněny nejčastější faktory, které především negativně ovlivňují vývoj a výkonnost sportovce. Do těchto faktorů byl zařazen například stres, nevhodné chování trenéra, motivace a problémy, týkající se příjmu potravy. Praktická část vychází z rozhovorů, které byly vedeny se studenty sportovního gymnázia. Je zaměřena především na faktory, které negativně ovlivňovali respondenty při studiu a zároveň při sportu, kterému se vrcholově věnovali. The bachelor's thesis is aimed at students of sports gymnasiums who are highly engaged in a sport. It highlights the most common factors that have a primarily negative impact on an athlete's development and performance, such as stress, inappropriate coaching behaviour, lack of motivation, and issues related to nutrition. The practical part of the thesis is based on interviews conducted with sports gymnasium students. It mainly focuses on the factors that negatively affected the respondents during their studies and their pursuit of top-level performance in their chosen sport. Keywords: chování trenéra; individuální vzdělávací plán; motivace; poruchy přijmu potravy u sportovců; sportovní gymnázia; stres; athlete influencing factors; coaching behavior; eating disorder in athletes; motivational factors; personalized education plan; sports gymnasium; stress Available in digital repository of Mendel University.
Faktory ovlivňující výkon sportovce na sportovním gymnáziu

Bakalářská práce je zaměřena na studenty sportovních gymnázií, kteří se vrcholově věnují nějakému sportu. Jsou zde zmíněny nejčastější faktory, které především negativně ovlivňují vývoj a výkonnost ...

Purčová, Lenka
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Smart cities ve Skandinávii
Matoušková, Nikola
2023 - Czech
Implementace smart řešení a moderních technologií jsou v současnosti čím dál používanější formou budování měst a městských služeb. V Evropě se nachází velké množství chytrých měst a měst využívajících některé z jejich forem. Tato bakalářská práce se zabývá analýzou budování smart cities ve Skandinávii, konkrétně v předních chytrých městech – Kodaň, Oslo a Stockholm. První část práce je věnována charakteristice filozofie a principů chytrých měst a smart oblastí environment, technologie, living a doprava. Další část práce obsahuje popis států vybraného území. Případová města jsou následně na základě literární rešerše analyzována ve vybraných smart oblastech. V závěrečné fázi jsou výsledky porovnány a některé z pozitivních faktorů jsou doporučeny dalším městům, jak ve světě, tak v České republice. The implementation of smart solutions and modern technologies are nowadays an increasingly used form of building cities and urban services. There are a large number of smart cities and towns in Europe using some form of smart city solutions. This bachelor thesis analyses the building of smart cities in Scandinavia, specifically in the leading smart cities Copenhagen, Oslo and Stockholm. The first part of the thesis is devoted to the characteristics of the philosophy and principles of smart cities and the smart areas of environment, technology, living and transport. The next part of the thesis contains a description of the countries of the selected territory. The case cities are then analysed in the selected smart areas based on a literature search. In the final stage, the results are compared and some of the positive factors are recommended to other cities, both in the world and in the Czech Republic. Keywords: Kodaň; Oslo; smart city; Stockholm; technologie; udržitelnost; Copenhagen; energy; sustainability; technology Available in digital repository of Mendel University.
Smart cities ve Skandinávii

Implementace smart řešení a moderních technologií jsou v současnosti čím dál používanější formou budování měst a městských služeb. V Evropě se nachází velké množství chytrých měst a měst využívajících ...

Matoušková, Nikola
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vyhodnocení variabilní aplikace hnojiv ve vybraném zemědělském podniku
Necid, Václav
2023 - Czech
Precizní zemědělství se zaměřením na variabilní hnojení nabízí udržitelný přístup k optimalizaci výnosů plodin a minimalizaci dopadu na životní prostředí. Tato studie si klade za cíl prozkoumat a vyhodnotit efektivitu variabilní aplikace hnojiv, posoudit její možné dopady na budoucí zemědělství a řídit udržitelné a ziskové zemědělské postupy. Cíle této práce zahrnují rozsáhlý přehled literatury o precizním zemědělství, výživu rostlin fosforem a draslíkem také hodnocení přínosů variabilní aplikace fosforečných a draselných hnojiv. Polní pokusy prováděné v letech 2019 až 2021 na vybraných zemědělských pozemcích o celkové rozloze 103,09 hektarů zahrnovaly sběr dat na základě vzorků půd, a zpracování výsledků interpolační metodou IDW. V letech 2019 a 2020 proběhla variabilní aplikace zásobních hnojiv TSP (Trojitý superfosfát) a DS (Draselná sůl) podle vytvořených aplikačních map a daného doporučení živin pro hlavní pěstovanou plodinu s korekcí dávky zásoby živin v půdě. Aplikace byla provedená pomocí stroje Terra-Gator 8203 a pneumatického rozmetadla AirMax 2000. Díky RTK systému a GPS navigaci RAVEN bylo možné dosáhnout přesné a rovnoměrné aplikace hnojiv. Diplomová práce obsahuje hodnocení a stanovení hodnoty plošné nevyrovnanosti (variační koeficient) pozemků, která značí cílenou variabilní aplikaci hnojiv směřující k vyrovnání agrochemických vlastností půdy. Ekonomické zhodnocení variabilní aplikace ukázalo, že výnosy sklizených plodin byly vyšší než průměr podniku, což naznačuje efektivní využití hnojiv. V závěru práce jsou srovnány rozdíly v nákladech mezi uniformní a variabilní aplikací. Precision agriculture with a focus on variable fertilization offers a sustainable approach to optimizing crop yields and minimizing environmental impact. This study aims to explore and evaluate the effectiveness of variable fertilizer application, assess its potential impacts on future agriculture, and guide sustainable and profitable agricultural practices. The objectives of this work include an extensive literature review on precision agriculture, plant nutrition with phosphorus and potassium, as well as an evaluation of the benefits of variable application of phosphate and potassium fertilizers. Field trials conducted between 2019 and 2021 on selected agricultural land with a total area of 103.09 hectares involved soil sample collection and the processing of results using the IDW interpolation method. In 2019 and 2020, variable application of stock fertilizers TSP (Triple Superphosphate) and DS (Potassium Salt) was carried out according to the created application maps and the given nutrient recommendation for the main cultivated crop, with a correction of the nutrient supply dose in the soil. The application was carried out using a Terra-Gator 8203 machine and an AirMax 2000 pneumatic spreader. Thanks to the RTK system and RAVEN GPS navigation, it was possible to achieve precise and uniform fertilizer application. The thesis includes an evaluation and determination of the value of spatial unevenness (coefficient of variation) of the land, indicating that targeted variable fertilizer application leads to a leveling of agrochemical properties of the soil. The economic evaluation of variable application showed that the yields of harvested crops were higher than the company's average, indicating efficient fertilizer use. The conclusion of the work compares the differences in costs between uniform and variable application. Keywords: agrochemické vlastnosti půdy; hnojivo; precizní zemědělství; prostorová interpolace; variační koeficient; výživa draslíkem; výživa fosforem; agrochemical properties of soil; coefficient of variation; fertilizer; phosphorus nutrition; potassium nutrition; precision agriculture; spatial interpolation Available in digital repository of Mendel University.
Vyhodnocení variabilní aplikace hnojiv ve vybraném zemědělském podniku

Precizní zemědělství se zaměřením na variabilní hnojení nabízí udržitelný přístup k optimalizaci výnosů plodin a minimalizaci dopadu na životní prostředí. Tato studie si klade za cíl prozkoumat a ...

Necid, Václav
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases