Number of found documents: 10331
Published from to

Sehe mit fühlendem Aug', fühle mit sehender Hand. Hmat v dějinách umění 1890-1960
Zachariáš, Jan; Konečný, Lubomír; Thein, Karel; Fedrová, Stanislava
2024 - Czech
The aim of the presented work is to show what role the touch and associated tactile perception played in the history of art between 1890-1960. It's main argument is that without the sense of touch, art history would not be able to build its conceptual apparatus. Constantly coming to terms with tactile experience as opposed to sight has provided art historians with a number of methodological tools for classifying works of art, many of which have become the backbone of formal analysis. The theses systematically covers German and selectively English art-historical discourse, thematizing touch, and traces how the selected authors worked with it. Already Johann Gottfried Herder laid the foundations of the aesthetics and noetics of touch, which were followed on an ideological level by the arthistory. Herder argued that touch gives us knowledge of space, while sight can only perceive colors. Touch is therefore much more reliable sense than sight. Herder connected different kinds of art with specific senses - music with hearing, sight with painting, and touch with sculpture. If the sense of touch is more reliable and truer than the sight, the art associated with it is also an art with a higher aesthetic and noetic value. Art historians around 1900 shared Herder's belief that touch is the creator of space.... Cílem předkládané práce je ukázat, jakou roly hrál pro dějiny umění mezi lety 1890-1960 hmat a s ním spojené taktilní vnímání. Její hlavní teze zní, že bez hmatu by dějiny umění nemohly vystavět svůj pojmový aparát. Neustálé vyrovnávání se s hmatovou zkušeností, která byla stavěna do opozice vůči zraku, poskytlo historikům a historičkám umění celou řadu nástrojů pro klasifikaci uměleckých děl, z nichž mnohé se staly oporou formální analýzy. Práce mapuje systematicky německý a výběrově anglojazyčný uměleckohistorický diskurz, tematizující hmat a sleduje, jakým způsobem s ním vybraní autoři a autorky pracovali. Již Johann Gottfried Herder položil základy estetiky a noetiky hmatu, na které v ideové rovině navázaly dějiny umění. Herder tvrdil, že hmat nám zprostředkovává poznání prostoru, zatímco zrak dokáže vnímat pouze barvy. Hmat je proto spolehlivější smysl něž zrak. Herder spojil různé druhy umění s konkrétními smysly - hudbu se sluchem, zrak s malbou a hmat se sochařstvím. Jestliže je hmat spolehlivější a pravdivější než zrak je i s ním spojené umění - socha uměním s vyšší estetickou a noetickou hodnotou než malba. Historikové a historičky umění kolem r. 1900 sdíleli Herderovo přesvědčení, že hmat je tvůrcem prostoru. Inspirováni filozofem F. T. Vischerem a opřeni o poznatky soudobé psychologie... Keywords: hmat|taktilita|tactus|haptické|Alois Riegl|Aby Warburg|Bernard Berenson|Heinrich Wölfflin|August Schmarsow|Herder|smysly|dějiny smyslů|historiografie; Touch|sense of Touch|Tactility|Tactile Values|History of Touch|history of the Senses|Bernard Berenson|Alois Riegl|Aby Warburg|August Schmarsow|Herder|Historiography Available in a digital repository NRGL
Sehe mit fühlendem Aug', fühle mit sehender Hand. Hmat v dějinách umění 1890-1960

The aim of the presented work is to show what role the touch and associated tactile perception played in the history of art between 1890-1960. It's main argument is that without the sense of touch, ...

Zachariáš, Jan; Konečný, Lubomír; Thein, Karel; Fedrová, Stanislava
Univerzita Karlova, 2024

Studie v oblasti ftalocyaninů a tetrapyrazinoporfyrazinů - příprava, vlastnosti a potenciální biologické využití.
Beranová, Michaela; Miletín, Miroslav; Imramovský, Aleš; Krátký, Martin
2024 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Michaela Beranová Supervisor: doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D. Title: Studies on phthalocyanines and tetrapyrazinoporphyrazines - preparation, properties and potential biological applications. Phthalocyanines (Pc) and their derivatives, tetrapyrazinoporphyrazines (TPyzPz), have been the subject of extensive research in various fields of science for almost a century. The macrocycle with its 18 π-electron conjugated double bond system carries very interesting photophysical and photochemical properties. These are high absorption and fluorescence emission in the near-infrared region (600 - 850 nm) and alternative ways of excited state energy release such as singlet oxygen production or fast intramolecular charge transfer. These characteristics and their extremely precise tuning due to their diverse but easy-to-prepare structures have made Pc and TPyzPz suitable candidates for applications in electrical engineering, materials industry, or medical disciplines. However, whether for photodynamic therapy of cancer and infectious diseases or the development of hybridization probes, they still exhibit undesirable properties that limit their potential applications.... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Michaela Beranová Školitel: doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D. Název: Studie v oblasti ftalocyaninů a tetrapyrazinoporfyrazinů - příprava, vlastnosti a potenciální biologické využití. Ftalocyaniny (Pc) a od nich odvozené tetrapyrazinoporfyraziny (TPyzPz) jsou už téměř jedno století předmětem rozsáhlého výzkumu v různých oblastech vědy. Makrocyklus s 18 π-elektronovým systémem konjugovaných dvojných vazeb je nositelem velmi zajímavých fotofyzikálních a fotochemických vlastností. Jimi jsou vysoká absorpce, fluorescenční emise v oblasti blízkého infračerveného záření (600-850 nm) a alternativní způsoby uvolnění excitovaného stavu energie, například produkce singletového kyslíku nebo intramolekulární přenos náboje. Tyto charakteristiky a jejich extrémně přesné ladění díky rozmanité a jednoduše připravitelné struktuře učinily z Pc a TPyzPz vhodné adepty na uplatnění v elektrotechnice, materiálovém průmyslu či medicinálních disciplínách. Ovšem ať už se jedná o fotodynamickou terapii nádorových a infekčních onemocnění nebo vývoj hybridizačních sond, stále se u nich projevují nežádoucí vlastnosti omezující jejich potenciální využití. Těmi jsou především nízká rozpustnost ve vodě... Available in a digital repository NRGL
Studie v oblasti ftalocyaninů a tetrapyrazinoporfyrazinů - příprava, vlastnosti a potenciální biologické využití.

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Michaela Beranová Supervisor: doc. PharmDr. Miroslav ...

Beranová, Michaela; Miletín, Miroslav; Imramovský, Aleš; Krátký, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Černá. (Vybrané případy fenoménu ve výtvarném umění, kultuře a jejich možnosti v edukaci)
Pfeiffer, Jan; Fulková, Marie; Havlík, Vladimír; Vartecká, Anna
2024 - Czech
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Černá. (Vybrané případy fenoménu ve výtvarném umění, kultuře a jejich možnosti v edukaci) MgA. Jan Pfeiffer 2023 Charles University, Faculty of Education DISSERTATION Black. (Selected cases of phenomena in visual arts, culture and their possibilities in education) MgA. Jan Pfeiffer 2023 Abstract The subject of this work is black, or the designation for color. But it is also an artistic concept and means of expression. The subject of my interest are selected cases of the black phenomenon in visual arts, culture, and their possibilities in education. I understand black as a phenomenon that I explore through my own creative work. In the course of it, I ask myself questions, such as: what stimuli, for example, black gives us and how it is connected with our socio-cultural background and its perception. I also ask contemporary artists working consciously or unconsciously with black, what black enables them in their work, and how it supports them, whether it is crucial for them. My intention is to open new perspectives on the subject of black and its connection with daily life, the ability to treat this phenomenon as a conscious gesture, an opinion - distinguishing different uses of black context. I also examine the possibilities of reasoning verified in... Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Černá. (Vybrané případy fenoménu ve výtvarném umění, kultuře a jejich možnosti v edukaci) MgA. Jan Pfeiffer 2023 Abstrakt Předmětem této práce je černá neboli označení pro barvu. Je to ale také výtvarný koncept a výrazový prostředek. Předmětem mého zájmu jsou tedy vybrané případy fenoménu černá ve výtvarném umění, kultuře a jejich možnosti v edukaci. Černou chápu jako fenomén, který zkoumám prostřednictvím vlastní výtvarné tvorby. V jejím průběhu si kladu otázky, jako např.: jaké podněty nám černá dává a jak je provázána s naším sociokulturním pozadím a jeho vnímáním. Ptám se také současných umělců, pracujících vědomě či nevědomě s černou, co jim v práci černá umožňuje a jak je pro ně nosná, zda je pro ně klíčová. Mým záměrem je otevření nových pohledů na téma černé a jejího propojení s denním životem, schopnost zacházet s tímto fenoménem jako s vědomým gestem, názorem - odlišení rozdílného užití černé v různých kontextech. Zkoumám rovněž možnosti uvažování ověřené v rozdílných kontextech, které by byly inspirativní pro pedagogickou práci. Výzkumný model využívá kombinaci několika metod, a to metodologií kvalitativního výzkumu vztaženého k praxi umělecké tvorby, respektive kombinace jejich přístupů. Výraznou inspirací pro mě jsou zejména... Keywords: Fenomén; černá; lesk; mat; fyzický prostor; člověk; obsah; spiritualita; fyzickévnímání prostoru; objekt; socha; architektura; krajina; město; Phenomenon; black; gloss; matte; physical space; human; content; spirituality; physical perception of space; object; statue; architecture; landscape; city Available in a digital repository NRGL
Černá. (Vybrané případy fenoménu ve výtvarném umění, kultuře a jejich možnosti v edukaci)

Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Černá. (Vybrané případy fenoménu ve výtvarném umění, kultuře a jejich možnosti v edukaci) MgA. Jan Pfeiffer 2023 Charles University, Faculty of ...

Pfeiffer, Jan; Fulková, Marie; Havlík, Vladimír; Vartecká, Anna
Univerzita Karlova, 2024

Střevní mikrobiom a jeho změny ve vztahu k léčbě chronických onemocnění
Hurych, Jakub; Cinek, Ondřej; Kolář, Milan; Falt, Přemysl
2024 - Czech
This work examines the response of the gut microbiome to therapeutic interventions in three longitudinal studies of chronic gastrointestinal diseases: Crohn's disease, celiac autoimmunity and irritable bowel syndrome. Multiple methods of stool microbiome analysis (especially massively parallel 16S rDNA or 18S rDNA sequencing and metagenomic sequencing) followed by bioinformatic and statistical analysis were used. In Crohn's disease, we detected a previously undescribed secondary nature of changes in the gut bacteriome after anti-TNF treatment. In celiac disease autoimmunity, where previous works described an effect of probiotic intervention on serological markers of the disease, the gut bacteriome and metabolome, we described the absence of significant changes in beneficial gut protozoa. In irritable bowel syndrome, we observed a significant response of the bacteriome after administering four doses of mixed microbiota transplantation but no response in the reduction of clinical symptoms. The results of these studies could contribute to a better understanding of the gut microbiome's role in the pathogenesis of these serious diseases. Keywords: microbiome, Crohn's disease, celiac disease, irritable bowel syndrome Práce se zabývá reakcí střevního mikrobiomu na terapeutické intervence ve třech longitudinálních studiích u chronických onemocnění gastrointestinálního traktu: Crohnovy choroby, celiakální autoimunity a syndromu dráždivého tračníku. K tomu byly využity četné metody mikrobiomové analýzy stolice (zejména masivně paralelní sekvenování 16S rDNA či 18S rDNA a metagenomické sekvenování) s následnou bionformatickou a statistickou analýzou. U Crohnovy choroby jsme detekovali dosud nepopsanou sekundární povahu změn střevního bakteriomu po léčbě anti-TNF. U celiakální autoimunity, kde byl v předchozích pracích popsán efekt intervence probiotik na serologické markery nemoci, střevní bakteriom i metabolom, jsme popsali absenci významných změn na prospěšné střevní prvoky. U syndromu dráždivého tračníku jsme po podání čtyř dávek transplantace směsné mikrobioty pozorovali významnou reakci bakteriomu, avšak bez odpovědi na redukci klinických obtíží. Výsledky studií by mohly přispět k lepšímu poznání role střevního mikrobiomu v patogenezi těchto závažných onemocnění. Klíčová slova: mikrobiom, Crohnova choroba, celiakie, syndrom dráždivého tračníku Keywords: mikrobiom; Crohnova choroba; celiakie; syndrom dráždivého tračníku; microbiome; Crohn's disease; celiac disease; irritable bowel syndrome Available in a digital repository NRGL
Střevní mikrobiom a jeho změny ve vztahu k léčbě chronických onemocnění

This work examines the response of the gut microbiome to therapeutic interventions in three longitudinal studies of chronic gastrointestinal diseases: Crohn's disease, celiac autoimmunity and ...

Hurych, Jakub; Cinek, Ondřej; Kolář, Milan; Falt, Přemysl
Univerzita Karlova, 2024

Odhalení molekulárních mechanismů opravy abazického meziřetězcového spojení DNA
Hušková, Andrea; Šilhán, Jan; Bařinka, Cyril; Pavlíček, Jiří
2024 - Czech
4 Abstract DNA as the primary carrier of genetic information guarantees organisms to live, grow, develop and reproduce. However, this most vital molecule in the cell is subject to various damages every moment. If it is not repaired, the cell and the organism will eventually succumb to inevitable destruction. One of the most serious damages is abasic site interstrand crosslink (Ap-ICL). Ap-ICL is formed spontaneously when an abasic site covalently pairs with an adenine on the opposite strand. The lack of information on repair mechanisms, the influence of the local sequence and its stability leads to questions about the fate, toxicity and occurrence of these lesions in cells. During evolution, several mechanisms have evolved to repair these and other damages to ensure the organism's survival. A recently discovered pathway known to repair Ap-ICL is named after the DNA glycosylase responsible for removing Ap-ICL. NEIL3 DNA glycosylase is recruited to Ap-ICL by ubiquitylation of DNA helicase, which is part of the DNA replication complex. NEIL3 glycosylase contains several zinc-finger domains, that bind to the damaged DNA and ensure its catalytic function. The molecular mechanism of the NEIL3 glycosylase repair process is currently not known. In order to answer the aforementioned unknowns, the rate of formation,... 3 Abstrakt DNA jako primární nositelka genetické informace zaručuje organismům žít, růst, rozvíjet se a množit. Tato nejpodstatnější molekula v buňce však podléhá každou chvíli rozličným poškozením. Pokud není opraveno, buňka a organismus nakonec podlehne nevyhnutelné destrukci. Jedno z nejzávažnějších poškození je meziřetězcové kovalentní spojení DNA vycházející z abazického místa (Ap-ICL, z angl. Abasic site interstrand crosslink). Ap-ICL se tvoří spontánně z abazického místa kovalentní vazbou s adeninem na opačném řetězci. Nedostatek informací o opravných mechanismech, vlivu lokální sekvence a jeho stabilitě vede k otázkám ohledně osudu, toxicitě a výskytu těchto lézí v buňkách. Evoluce vytvořila několik mechanismů jak tato a další jiná poškození opravit a zajistit organismu jeho přetrvání. Nedávno objevená dráha známa pro opravu Ap-ICL dostala název po glykosylase zodpovědné za odstranění Ap-ICL. DNA glykosylasa NEIL3 je k Ap-ICL přivolána ubiquitylací DNA helikasy, která je součástí komplexu zodpovědného za replikaci DNA. Glykosylasa NEIL3 obsahuje několik domén s motivem zinkového prstu, které se vážou k poškozené DNA a zajišťují její katalytickou funkci. Momentálně není znám molekulární mechanismus opravného procesu glykosylasy NEIL3. S cílem odpovědět na zmíněné neznámé byla v předložené práci... Keywords: DNA; oprava; replikace; krystalografie; enzymologie; NMR spectroscopy; DNA repair; replication; crystallography; enzymology; NMR spectroscopy Available in a digital repository NRGL
Odhalení molekulárních mechanismů opravy abazického meziřetězcového spojení DNA

4 Abstract DNA as the primary carrier of genetic information guarantees organisms to live, grow, develop and reproduce. However, this most vital molecule in the cell is subject to various damages ...

Hušková, Andrea; Šilhán, Jan; Bařinka, Cyril; Pavlíček, Jiří
Univerzita Karlova, 2024

Porovnání vývoje české a polské baletní scény v letech 1945 - 1970
Felcan Rajlová, Lucie; Pešek, Jiří; Kocian, Jiří; Daněk, Petr
2024 - Czech
This dissertation delves into the fascinating world of ballet, one of the most expressive and fantastic artistic disciplines. Its primary focus is to analyse and compare the development of the Czech and Polish ballet scene between 1945 and 1970 in order to shed light on certain key phases and issues, such as the emancipation and recognition of ballet as a specific artistic discipline. The dissertation also focuses on the career paths of ballet dancers, examining the advantages and disadvantages associated with this career, including financial reward. The structure of the thesis is divided into seven key chapters (source evaluation, methodological section, five thematic chapters), supplemented by an introduction, conclusion, lists and appendices. The first chapter focuses on significant changes in the interwar period, which are considered essential for understanding the development of the post-war ballet scene in Czechoslovakia and Poland. The chapter also focuses on the personalities whose legacy influenced subsequent generations of ballet artists. A separate chapter is devoted to dance education at three levels, exploring the causes and consequences of differences with potential implications for future developments. This section is closely linked to another section focusing on the expansion of... Předložená disertační práce se noří do fascinujícího světa baletu, jednoho z nejvýraznějších a nejfantastičtějších uměleckých oborů. Její primární zaměření spočívá v analýze a komparaci vývoje české a polské baletní scény v časovém rozmezí let 1945 až 1970, s cílem osvětlit určité klíčové fáze a otázky, např. emancipace a uznání baletu jako specifické umělecké disciplíny. Disertační práce se také soustředí na profesní dráhu baletních tanečníků, zkoumá výhody a nevýhody spojené s touto kariérou, včetně finančního ohodnocení. Práce je rozdělena do sedmi klíčových kapitol (hodnocení pramenů, metodologická část, pět tematických kapitol), doplněných o úvod, závěr, seznamy a přílohy. V rámci první kapitoly je kladen důraz na významné změny v meziválečném období, které jsou považovány za esenciální pro porozumění vývoje poválečné baletní scény v Československu a Polsku. Kapitola se rovněž věnuje i osobnostem, jejichž odkaz měl vliv na následující generace baletních umělců. Samostatná část je věnována tanečnímu vzdělávání na třech úrovních, zkoumajíc příčiny a důsledky rozdílností s potenciálním vlivem na budoucí vývoj. Tato část je těsně propojena s další sekcí zaměřenou na expanzi baletu na stálých divadelních scénách, poválečný vývoj a 50. léta. Zde rovněž představuji významné poválečné baletní... Keywords: Balet; baletní umělci; Československo; divadelní scéna; dramaturgie; choreografie; Národní divadlo; tanec; taneční školství; Polsko; Ballet; ballet artists; Czechoslovakia; theatre scene; dramaturgy; choreography; National Theatre; dance; dance education; Poland Available in a digital repository NRGL
Porovnání vývoje české a polské baletní scény v letech 1945 - 1970

This dissertation delves into the fascinating world of ballet, one of the most expressive and fantastic artistic disciplines. Its primary focus is to analyse and compare the development of the Czech ...

Felcan Rajlová, Lucie; Pešek, Jiří; Kocian, Jiří; Daněk, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Diverzita vybraných skupin střevních prvoků u švábů (Blattodea bez Isoptera)
Kotyk, Michael; Čepička, Ivan; Modrý, David; Fiala, Ivan
2024 - Czech
This thesis addresses the rather neglected diversity of protists inhabiting the anoxic environment of the hindgut of cockroaches (Blattodea excluding Isoptera). I have examined the composition of the eukaryotic hindgut biota of over 200 cockroach species, with a detailed focus on four selected groups of protists: parabasalids (Metamonada, Parabasalia), oxymonads (Metamonada, Preaxostyla, Oxymonadida), ciliates (Alveolata, Ciliophora), and gregarines (Alveolata, Apicomplexa, Eugregarinorida). The results reveal a significant and so far almost unknown diversity of cockroach metamonads. The oxymonads are mostly represented by small polymastigids of the genus Monocercomonoides and the newly described genus Blattamonas. An exception is the discovery of what is, to date, only the second representative of the genus Streblomastix. The majority of the identified parabasalids belong to either the order Hypotrichomonadida or Honigbergiellida. Here the study takes a slight detour to explore the diversity of honigbergiellids as well as other groups of trichomonads inhabiting a somewhat different anoxic environment, namely aquatic sediments. Here, previously unknown diversity of parabasalids is also found. Our findings include the description of a new parabasalid order, Pimpavickida. Other investigated organisms... Práce se zabývá poměrně zanedbanou diverzitou prvoků obývajících anoxické prostředí zadního střeva švábů (Blattodea bez Isoptera). Prozkoumal jsem složení střevní bioty více než 200 druhů švábů a podrobněji se věnoval čtyřem vybraným skupinám prvoků, parabasalidům (Metamonada: Parabasalia), oxymonádám (Metamonada, Preaxostyla, Oxymonadida), nálevníkům (Alveolata, Ciliophora) a gregarinám (Alveolata, Apicomplexa, Eugregarinorida). Výsledky práce odhalují značnou a dosud takřka neznámou diverzitu švábích metamonád. Z oxymonád se především jedná o malé polymastigidy rodu Monocercomonoides a nově popsaného rodu Blattamonas. Výjimkou je překvapivý nález teprve druhého zástupce rodu Streblomastix. Většina nalezených parabasalidů patří buď do řádu Hypotrichomonadida, nebo Honigbergiellida. Od nich dělá práce malou odbočku, a to k diverzitě honigbergielidů i dalších skupin trichomonád obývajících poněkud jiné anoxické prostředí, a to vodní sedimenty. I zde nacházíme dříve netušenou diverzitu a mimo jiné popisujeme nový parabasalidní řád, Pimpavickida. Další zkoumanou skupinou jsou bizarní nálevníci čeledi Clevelandellidae (Armophorea, Clevelandellida), symbionti (k termitům nepříbuzných) dřevožravých švábů podčeledi Panesthiinae. Práce kriticky reaguje na sérii několika recentních publikací a nabízí... Available in a digital repository NRGL
Diverzita vybraných skupin střevních prvoků u švábů (Blattodea bez Isoptera)

This thesis addresses the rather neglected diversity of protists inhabiting the anoxic environment of the hindgut of cockroaches (Blattodea excluding Isoptera). I have examined the composition of the ...

Kotyk, Michael; Čepička, Ivan; Modrý, David; Fiala, Ivan
Univerzita Karlova, 2024

Psychologické reakce účastníků turismu na terorismus a související bezpečnostní hrozby: geografické podmíněnosti a projevy
Krajňák, Tomáš; Vágner, Jiří; Siwek, Tadeusz; Daněk, Petr
2024 - Czech
Existing literature examining the impacts of safety and security on tourism has paid considerable attention to the role of the psychological responses of tourism participants. It has also confirmed the centrality of these responses in the process of how security threats influence tourist behaviour. However, no attempt has been made to clarify whether the psychological responses are also geographical in nature. The dissertation primarily intends to address this shortcoming by examining the influence of political- security threats. Therefore, its main aim is to identify and clarify the geographical conditionality and manifestations of tourism participants' psychological responses to terrorism and related security threats. The empirical part of the dissertation is the result of several conducted studies published in four journal articles. Therefore, multiple methods of data collection and analysis were used to achieve the main aim of the thesis. The work required a certain pragmatic approach to engage both positivist and more interpretivist methods. Still, consistency between the philosophical starting points and the adopted methods was not neglected, as it prevailed in the treatment of the sub-aims and in the resultant publication outputs. Specifically, the methods employed include a systematic... Dosavadní literatura zkoumající dopady bezpečnosti na turismus věnovala značnou pozornost úloze psychologických reakcí účastníků turismu. Zároveň potvrzovala ústřední vliv těchto reakcí v procesu působení bezpečnostních hrozeb na chování účastníků turismu. Absentovala však snaha o objasnění, jestli nastíněné psychologické reakce nemají i určitý geografický charakter. Předkládaná disertační práce má záměr napravit primárně tento nedostatek, a to zkoumáním vlivu politicko-bezpečnostních hrozeb. Proto jejím hlavním cílem je odhalit a objasnit geografické podmíněnosti a projevy psychologických reakcí účastníků turismu na terorismus a související bezpečnostní hrozby. Empirická část této disertační práce je výsledkem několika uskutečněných studií, které byly publikovány v rámci čtyř odborných článků. I proto bylo využito více metod sběru a analýz dat k dosažení hlavního cíle práce. Ta si vyžádala určitý pragmatický přístup pro zapojení jak pozitivistických, tak více interpretivistických metod. Současně však nebylo zanevřeno na dodržování konsistence mezi výchozími filozofickými postoji a zvolenými metodami, neboť ta panovala při řešení jednotlivých dílčích cílů a ve výsledných publikačních výstupech. Konkrétně využité metody zahrnují systematickou rešerši odborné literatury, statistickou analýzu... Keywords: bezpečnost; chování účastníků turismu; percepce rizik; strach; terorismus; security; tourist behaviour; risk perception; fear; terrorism Available in a digital repository NRGL
Psychologické reakce účastníků turismu na terorismus a související bezpečnostní hrozby: geografické podmíněnosti a projevy

Existing literature examining the impacts of safety and security on tourism has paid considerable attention to the role of the psychological responses of tourism participants. It has also confirmed ...

Krajňák, Tomáš; Vágner, Jiří; Siwek, Tadeusz; Daněk, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Využití biomechaniky jako podpůrné argumentace pro závěry znaleckých posudků
Veselý, Vratislav; Ravnik, David; Maršík, František; Horák, Zdeněk
2024 - Czech
of the dissertaton Title: The use of biomechanics as a supportng argumentaton for the conclusions of expert opinions Auhtor: Ing. Vratslav Veselý, MBA Keywords: trafc accident, mechanism of injury, head injury, pedestrian, car windscreen, head impact velocity, deformaton zones The aim of this dissertaton is to map the mechanical propertes of the bones of the face and skull from the available literature and to describe the mechanisms of brain and cervical spine injuries. The descripton of these mechanisms contributes to the elucidaton of the origin of injuries from a purely mechanical/biomechanical perspectve, and in forensic practce contributes to the understanding of the situaton by other engineering professions not involved in forensic medicine. The strength and stfness parameters of the bones of the face and skull are used to determine the magnitude, directon and locaton of possible forces for fracture formaton, etc. Another objectve is to propose and describe a simple analytcal approach for determining the velocity of the head when striking the windshield of an automobile. To address the dependence of head impact velocity and car speed, and the efect of windscreen tlt. Using experimental testng, to describe the defects produced on the windscreen of a car afer a crash of... disertační práce Název: Využití biomechaniky jako podpůrné argumentace pro závěry znaleckých posudků Autor: Ing.Vratislav Veselý, MBA Klíčová slova: Dopravní nehoda, mechanismus poranění, poranění hlavy, chodec, čelní sklo automobilu, rychlost dopadu hlavy, deformační zóna. V této disertační práci je cílem zmapovat z dostupné odborné literatury mechanické vlastnosti kostí obličeje a lebky, dále popsat mechanismy poranění mozku a krční páteře. Popis těchto mechanismů přispívá k objasnění vzniku poranění čistě z mechanického/biomechanického pohledu, a ve forenzní praxi přispívá k pochopení situace dalším inženýrským profesím, které se nevěnují soudnímu lékařství. Pevnostní a tuhostní parametry kostí obličeje a lebky slouží ke stanovení velikosti, směru a působiště možných sil pro vznik zlomenin apod. Dalším cílem je navrhnout a popsat jednoduchý analytický přístup pro stanovení rychlosti hlavy při úderu do čelního skla automobilu. Řešit závislost dopadové rychlosti hlavy a rychlosti automobilu, a vliv sklonu čelního skla. Pomocí experimentálního testování, popsat defekty vzniklé na čelním skle automobilu po pádu tzv. impaktoru (simulace nárazu hlavy proti čelnímu sklu) při různých rychlostech nárazu. Stanovení rychlosti dopadu hlavy na čelní sklo automobilu při střetu chodce s automobilem bylo řešeno... Keywords: dopravní nehoda; mechanismus poranění; poranění hlavy; chodec; čelní sklo automobilu; rychlost dopadu hlavy; deformační zona; road accident; mechanism of injury; head injury; pedestrian; car windscreen; head impact velocity; deformation zone Available in a digital repository NRGL
Využití biomechaniky jako podpůrné argumentace pro závěry znaleckých posudků

of the dissertaton Title: The use of biomechanics as a supportng argumentaton for the conclusions of expert opinions Auhtor: Ing. Vratslav Veselý, MBA Keywords: trafc accident, mechanism of injury, ...

Veselý, Vratislav; Ravnik, David; Maršík, František; Horák, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2024

Inovativní školy a jejich sítě v post-socialistickém prostoru na příkladu Gymnázia Přírodní škola
Pražák, Daniel; Dvořák, Dominik; Pol, Milan; Michek, Stanislav
2024 - Czech
In recent years, there has been a great expansion of school networking in foreign education systems, but this approach appears less often in the Czech environment. This dissertation presents a case study that analyses the interaction of schools cooperating with the Gymnasium Přírodní škola through the concept of networking. The main sources of data are interviews with actors, school documents and field notes of the researcher. The study describes the mutual influence and sharing of elements of the innovative model between the schools involved in this network. Special attention is paid to the factors that facilitate or hinder effective networking and innovation sharing, as well as the role of principals, teachers and student involvement as active agents of change. The work thus connects previous research knowledge with the unique Czech context, which enriches the professional literature on networking of educational institutions. The results offer insight into the dynamics and challenges associated with creating effective educational networks and bring support for innovation in education through networking. KEYWORDS school networking, innovative educational models, inter-organizational collaboration, inter- organizational learning, school leadership, secondary education, students as actors, case... V zahraničních vzdělávacích systémech došlo v posledních letech k velkému rozmachu síťování škol, ale v českém prostředí se tento přístup objevuje méně často. Tato disertační práce představuje případovou studii, která analyzuje interakci škol spolupracujících s Gymnáziem Přírodní škola prostřednictvím konceptu síťování. Hlavními zdroji dat jsou rozhovory s aktéry, dokumenty škol a terénní poznámky výzkumníka. Studie popisuje vzájemné ovlivňování a sdílení prvků inovativního modelu mezi školami zapojenými do této sítě. Zvláštní pozornost je věnována faktorům, které napomáhají nebo brání efektivnímu síťování a sdílení inovací, stejně jako roli ředitelů, učitelů a zapojení žáků jako aktivních aktérů změn. Práce tak propojuje zahraniční výzkumné poznatky s unikátním českým kontextem, což obohacuje odbornou literaturu o síťování vzdělávacích institucí. Výsledky nabízejí pohled na dynamiku a výzvy spojené s vytvářením efektivních vzdělávacích sítí a přináší pro podporu inovaci ve školství prostřednictvím síťování. KLÍČOVÁ SLOVA síťování škol, inovativní vzdělávací modely, inter-organizační spolupráce, inter-organizační učení, vedení škol, sekundární vzdělávání, žáci jako aktéři, případová studie, Česko Keywords: síťování škol; inovativní vzdělávací modely; inter-organizační spolupráce; inter-organizační učení; vedení škol; sekundární vzdělávání; žáci jako aktéři; případová studie; Česko; school networking; innovative educational models; inter-organizational collaboration; inter-organizational learning; school leadership; secondary education; students as actors; case study; Czechia Available in a digital repository NRGL
Inovativní školy a jejich sítě v post-socialistickém prostoru na příkladu Gymnázia Přírodní škola

In recent years, there has been a great expansion of school networking in foreign education systems, but this approach appears less often in the Czech environment. This dissertation presents a case ...

Pražák, Daniel; Dvořák, Dominik; Pol, Milan; Michek, Stanislav
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases