Number of found documents: 189095
Published from to

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení ve světle rozhodovací praxe soudů
El Haddidy, Tom; Mulák, Jiří; Šelleng, Dalibor
2024 - Czech
1 Procedural Admissibility of Evidence in Criminal Proceedings in the Light of the Courts' Decision-Making Practice Abstract In the absence of a comprehensive statutory regulation of the admissibility of evidence in criminal proceedings, various problems arise in application practice. In order to properly grasp the issue at hand, I first analyse the principle of due process of law, then the statutory regulation of the procedural admissibility of evidence, and finally the opinions of scholarship. The result of my analysis is a categorization of the various causes of the inadmissibility of evidence and a distinction of the terminology used. I deal with the terms "zákonnost důkazu", "přípustnost důkazu", "účinnost důkazu", and "použitelnost důkazu" and discuss their relationships. I apply the acquired knowledge to the decision-making practice of courts. On the basis of the analysis of the decision-making practice, I classify the various causes of the resulting inadmissibility into the categories of "absolutně neúčinný důkaz", "relativně neúčinný důkaz", "zákonný poznatek, který je nepřípustným důkazem" and "zákonem neupravený poznatek, který je nepřípustným důkazem". This leads to one of the main conclusions of my thesis, namely the categorization of the causes of the inadmissibility of evidence in terms of... 1 Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení ve světle rozhodovací praxe soudů Abstrakt Při absenci ucelené zákonné úpravy použitelnosti důkazů v trestním řízení vyvstávají v aplikační praxi rozličné problémy. Pro správné uchopení dotčené problematiky nejdříve analyzuji zásadu řádného zákonného procesu, poté zákonnou úpravu procesní použitelnosti důkazů, a nakonec především názory odborné nauky. Výsledkem mé analýzy je kategorizace jednotlivých příčin nepoužitelnosti důkazů a rozlišení užívané terminologie. Zabývám se termíny zákonnost důkazů, účinnost důkazů, přípustnost důkazů, použitelnost důkazu a věnuji se jejich vztahům. Získané poznatky aplikuji na rozhodovací praxi soudů. Na základě analýzy rozhodovací praxe zařazuji jednotlivé příčiny nepoužitelnosti z ní plynoucích do kategorií absolutně neúčinný důkaz, relativně neúčinný důkaz, zákonný poznatek, který je nepřípustným důkazem a zákonem neupravený poznatek, který je nepřípustným důkazem. Z toho vyplývá jeden z hlavních závěrů mé práce, tedy kategorizace příčin nepoužitelnosti důkazů z hlediska nauky a následná aplikace dotčených poznatků na rozhodovací praxi. V další části práce zkoumám vliv nepoužitelnosti důkazů na trestní řízení. Nejdříve analyzuji rozhodovací praxi Evropského soudu pro lidská práva v mnou určených oblastech nepoužitelnosti... Keywords: Použitelnost důkazů v trestním řízení Právo na spravedlivý trestní proces Přístup rozhodovací praxe; Admissibility of Evidence in Criminal Proceedings The Right to a Fair Criminal Trial Approach of Decision-making Practice Available in a digital repository NRGL
Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení ve světle rozhodovací praxe soudů

1 Procedural Admissibility of Evidence in Criminal Proceedings in the Light of the Courts' Decision-Making Practice Abstract In the absence of a comprehensive statutory regulation of the admissibility ...

El Haddidy, Tom; Mulák, Jiří; Šelleng, Dalibor
Univerzita Karlova, 2024

Trestní sankce v českém trestním právu s ohledem na ochranu dětí při recidivním chování pachatelů
Pečová, Veronika; Richter, Martin; Bohuslav, Lukáš
2024 - Czech
Criminal sanctions in Czech criminal law regarding the protection of children in the case of repeat offenders Abstract The diploma thesis is devoted to the current legal regulation of protection of children against recidivist behaviour of offenders, its evaluation from the point of view of sufficiency and comparative analysis of foreign regulation. The aim of the thesis is mainly to present the current legislation, including the international legal basis on which it is based, to evaluate its sufficiency and to compare it with foreign legislation. The thesis concludes with an analysis of the government's forthcoming proposal for a sex offender registry, including an outline of its pitfalls. The sex offenders' register is now a much-discussed political topic. There are calls from both the professional and lay communities for a new regulation to help prevent the increasing relapse of offenders who commit crimes against children. The pressure from society has intensified with well-known cases in the media that have shaken society and exposed the many shortcomings of the current regulation. The political environment has responded to this impetus and discussions regarding the development of a sex offenders' register are now in their second year. However, the proposal is still not finalised as there is currently... Trestní sankce v českém trestním právu s ohledem na ochranu dětí při recidivním chování pachatelů Abstrakt Diplomová práce se věnuje přiblížení aktuální právní úpravy ochrany dětí před recidivním chováním pachatelů, její zhodnocení z pohledu dostatečnosti a komparatistice zahraniční úpravy. Cílem práce je především přiblížení současné právní úpravy včetně mezinárodního právního základu, ze kterého vychází, zhodnocení její dostatečnosti a komparatistika se zahraniční úpravou. Závěrem práce je k nalezení rozbor připravovaného vládního návrhu registru sexuálních delikventů včetně vymezení jeho úskalí. Registr sexuálních delikventů je nyní politicky často probíraným tématem. Odborná i laická společnost volá po nové úpravě, která by napomohla před stále častější recidivou pachatelů, kteří páchají trestné činy na dětech. Tlak společnosti se zintenzivnil společně s mediálně známými případy, které společností otřásly a ukázaly na mnohé nedostatky současné úpravy. Na tento popud reagovalo politické prostředí a již druhým rokem probíhají diskuse ohledně přípravy registru sexuálních delikventů. Návrh nové úpravy však stále není finální, jelikož v současné době nepanuje politická shoda na jeho budoucí podobě. Práce poskytuje zhodnocení dostatečnosti současné úpravy, přičemž k tomuto cíli využívá rovněž komparatistiku s... Keywords: Trestní sankce; ochrana dětí; registr sexuálních delikventů; Criminal sanctions; child protection; sex offenders register Available in a digital repository NRGL
Trestní sankce v českém trestním právu s ohledem na ochranu dětí při recidivním chování pachatelů

Criminal sanctions in Czech criminal law regarding the protection of children in the case of repeat offenders Abstract The diploma thesis is devoted to the current legal regulation of protection of ...

Pečová, Veronika; Richter, Martin; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Problematika zadávání veřejných zakázek v intencích trestního práva
Svatoň, Michal; Jelínek, Jiří; Šelleng, Dalibor
2024 - Czech
The topic of this thesis is the analysis of criminal activities related to public procurement, the analysis of individual crimes that affect public procurement, the analysis and analysis of individual means of evidence used by law enforcement agencies to detect and prove criminal activities. At the same time, the thesis deals with and analysis of selected criminal offences that are imposed in connection with criminal activities related to public procurement. The aim of the thesis is then to evaluate the possible shortcomings in the legal regulation and the proposal for modification of the legal regulation. To this end, the thesis also deals with a comparison with foreign legislation in order to possibly inspire de lege ferenda proposals. The thesis is divided into five thematic chapters. The first chapter analyses the existing regulation of public procurement with the definition of concepts crucial for the criminal law regulation of public procurement. The author also briefly makes a comparison with the previous legal regulation, taking into account the fact that the terms mentioned in the criminal regulation refer precisely to the previous legal regulation of the Public Procurement Act. For this reason, the author also compares the concepts of both the Public Procurement Act and the Public... Tématem této rigorózní práce je analýza trestné činnosti související se zadáváním veřejných zakázek, rozbor jednotlivých trestných činů, které se dotýkají zadávání veřejných zakázek, rozbor a analýza jednotlivých důkazních prostředků, kterých orgány činné v trestním řízení užívají k odhalování a dokazování trestné činnosti. Současně se práce zabývá analýzou vybraných trestů, které jsou ukládány v souvislosti s trestnou činností týkající se veřejných zakázek. Cílem rigorózní práce je pak zhodnocení možných nedostatků v právní úpravě a návrhu na novelizaci právní úpravy. Za tímto účelem se autor v práci zabývá i komparací se zahraniční právní úpravu s cílem získat možnou inspiraci návrhů de lege ferenda. Rigorózní práce je dělena do pěti tematických kapitol. V rámci první kapitoly je analyzována stávající úprava zadávání veřejných zakázek s vymezením pojmů rozhodných pro trestně právní regulaci veřejných zakázek. Autor v krátkosti provádí komparaci i s předchozí právní úpravou, a to s ohledem na skutečnost, že pojmy uvedené v trestněprávní regulaci odkazují právě na předchozí právní úpravu zákona o veřejných zakázkách. Z uvedeného důvodu se autor zabývá i komparací pojmů obou právních úprav zákona o veřejných zakázkách a zákona o zadání veřejných zakázek, ve vztahu k relevantním pojmům. Uvedená... Keywords: Veřejné zakázky; trestný čin; trestní řízení; Public procurement; crime; criminal proceedings Available in a digital repository NRGL
Problematika zadávání veřejných zakázek v intencích trestního práva

The topic of this thesis is the analysis of criminal activities related to public procurement, the analysis of individual crimes that affect public procurement, the analysis and analysis of individual ...

Svatoň, Michal; Jelínek, Jiří; Šelleng, Dalibor
Univerzita Karlova, 2024

Dokazování elektronickými důkazními prostředky
Hloušková, Veronika; Gřivna, Tomáš; Richter, Martin
2024 - Czech
Substantiation of Electronic Evidence Abstract The subject of this master thesis is the analysis of the procedural instruments that are entrusted to the law enforcement authorities on the basis of Act No. 141/1961 Coll., on Criminal Procedure (Criminal Procedure Code) and which are used in current practice in connection with substation of electronic evidence. The main aim of this master thesis is to evaluate whether the current legislation is sufficient to effectively secure electronic evidence and at the same time protects constitutionally guaranteed fundamental rights of persons without unreasonable interference with these rights. Appropriately set procedural regulation is desirable with regard to the development of information and communication technologies, and therefore this issue is very relevant. The first chapter deals with evidence in criminal proceedings in general, using a mainly descriptive method, which is essential for understanding the whole master thesis. At the same time, it does not neglect to refer to electronic evidence, especially through examples. The second chapter is the key part of the whole master thesis, analysing the legal regulation of electronic evidence from several perspectives. First, it divides them into categories for clarity, and then discusses the procedural methods by... Dokazování elektronickými důkazními prostředky Abstrakt Předmětem této diplomové práce je analýza procesních nástrojů, které jsou orgánům činným v trestním řízení svěřeny na základě zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a jež jsou současnou praxí užívány v souvislosti s dokazováním elektronickými důkazními prostředky. Hlavním cílem této práce je zhodnocení, zda je současná právní úprava dostačující k účinnému zajištění elektronických důkazů a zároveň chrání ústavně garantovaná práva osob, aniž by docházelo k nepřiměřenému zásahu do těchto práv. Vhodně nastavená procesněprávní úprava je s ohledem na rozvoj informačních a komunikačních technologií žádoucí a činí tak řešenou problematiku velmi aktuální. První kapitola se za užití převážně deskriptivní metody zabývá dokazováním v trestním řízení obecně, což je pro pochopení celé práce zásadní. Neopomíná současně odkazovat na elektronické důkazní prostředky, a to zejména na příkladech. Druhá kapitola je klíčovou částí celé práce, analyzuje právní úpravu elektronických důkazních prostředků z několika pohledů. Nejprve je pro přehlednost dělí na kategorie, dále se zabývá procesními postupy, jimiž může dojít k jejich zajištění, a to na základě toho, zda orgán činný v trestním řízení má ve své dispozici datový nosič či nikoliv. Konečně pak... Keywords: elektronické důkazy; nové technologie a právo; dokazování v trestním řízení; přeshraniční přístup k elektronickým důkazům; digitalizace; electronic evidence; new technologies and law; substantiation in criminal proceedings; cross-border access to electronic evidence; digitalisation Available in a digital repository NRGL
Dokazování elektronickými důkazními prostředky

Substantiation of Electronic Evidence Abstract The subject of this master thesis is the analysis of the procedural instruments that are entrusted to the law enforcement authorities on the basis of Act ...

Hloušková, Veronika; Gřivna, Tomáš; Richter, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Metodika vyšetřování vražd se zaměřením na důkazní využití mikrostop
Krobová, Michaela; Musil, Jan; Dvořák, Marek
2024 - Czech
Methodology of murder investigation with the focus on the use of trace evidence Abstract The thesis deals with the investigation of murder as one of the most serious forms of crime. After a general definition of the investigative methodology, the text focuses on the issue of trace evidence and its use in criminal proceedings, including potential challenges associated with it. Firstly, the current legal regulation of homicides in the Czech Criminal Code is briefly discussed. This is followed by a section devoted to statistics on the number of registered murders and the clearance rate, which are compiled annually by the Police of the Czech Republic, with a brief commentary. The investigative methodology of murder is initially introduced in general terms, followed by a description of its selected components. Attention is focused on the crime scene examination process, the examination of the corpse and the forensic autopsy, as these are crucial initial tasks through which police authority obtains valuable information. The remaining parts of the thesis focus on the forensic specifics of trace evidence, its collection and examination, interpretation, and procedural value, with emphasis on some of its limits. The thesis concludes with the elaboration of a murder case, demonstrating insights from previous sections,... Metodika vyšetřování vražd se zaměřením na důkazní využití mikrostop Abstrakt Diplomová práce se zabývá vyšetřováním vražd, jakožto jedné z nejzávažnějších forem kriminality. Po obecném vymezení metodiky vyšetřování se práce blíže zaměřuje na oblast mikroskopických materiálních stop (tzv. mikrostop) a jejich důkazní využití v trestním řízení včetně potencionálních úskalí s tím spojených. Nejprve je stručně pojednáno o současné právní úpravě homicidií v trestním zákoníku. Navazuje část věnovaná statistickým údajům o počtu registrovaných vražd a jejich objasněnosti, které každoročně zpracovává Policie ČR, doplněná o krátký komentář. Samotná metodika vyšetřování vražd je zprvu představena rámcově, následně jsou popsány její vybrané komponenty. Pozornost je soustředěna na proces ohledání místa činu, ohledání mrtvoly a soudní pitvu, jelikož jde o zcela stěžejní počáteční úkony, díky kterým policejní orgán získává cenné informace. Zbylé části práce jsou zaměřeny na kriminalistická specifika mikrostop, jejich zajišťování a zkoumání, interpretaci a procesní využití s důrazem na některé limity. V závěru práce je rozpracován případ vraždy, na kterém jsou demonstrovány poznatky z předchozích částí práce, a to se zaměřením na problematiku interpretace mikrostop a jejich využití v procesu identifikace. Práce vychází jak... Keywords: vražda; metodika vyšetřování; mikrostopy; murder; investigative methodology; trace evidence Available in a digital repository NRGL
Metodika vyšetřování vražd se zaměřením na důkazní využití mikrostop

Methodology of murder investigation with the focus on the use of trace evidence Abstract The thesis deals with the investigation of murder as one of the most serious forms of crime. After a general ...

Krobová, Michaela; Musil, Jan; Dvořák, Marek
Univerzita Karlova, 2024

Hodnocení úrovně wellbeingu u vybraných vysokoškolských studentů a nastavení mysli ve vztahu ke studijním výsledkům
Koldová, Petra
2024 - Czech
This diploma thesis focuses on the level of well-being of selected university students and their mindset in relation to school results. The theoretical part is focused on explaining the key concept of well-being and its possible measurement methods. The next big chapter consists of mindset, its brief characteristics and the possibilities of its division. At the end of the theoretical part, there is a chapter focused on the mindset of university students, the content of which is supported by many foreign studies. The practical part elaborates the collected data from on a questionnaire survey, which was based on the set goals, i.e. the determination of the level of academic well-being among selected university students with the expanding goal of determining well-being from a short-term perspective. To find out student life satisfaction and try to confirm the relationship between mindset and school success. When comparing the data, it was found that the overall level of well-being among the university students interviewed was above average, i.e. 6.06, which is a positive result and well-being in the short term is also at a relatively high level, specifically the average value was 5.7. We can say that the selected students are mentally well, without major depression. In the long term, students are... Tato diplomová práce se zaměřuje na úroveň wellbeingu u vybraných vysokoškolských studentů a jejich mindset ve vztahu se školními výsledky. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení stěžejního pojmu wellbeing a jeho možné způsoby měření. Další velkou kapitolu tvoří mindset, jeho stručná charakteristika a možnosti jeho dělení. Teoretickou část uzavírá kapitola zaměřená na mindset vysokoškolských studentů, jejíž obsah je podložen mnoha zahraničními studiemi. Praktická část rozpracovává nasbíraná data z dotazníkového šetření, které se opíralo o stanovené cíle, tj. zjištění úrovně akademického wellbeingu u vybraných vysokoškolských studentů s rozšiřujícím cílem zjišťující wellbeing z krátkodobého hlediska. Zjistit studentskou životní spokojenost a pokusit se potvrdit vztah mezi mindsetem a školní úspěšností. Při komparaci dat bylo zjištěno, že celková úroveň wellbeingu u dotazovaných vysokoškolských studentů byla nadprůměrná, tj. 6,06, což je pozitivní výsledek a rovněž wellbeing z krátkodobého hlediska je na relativně vysoké úrovni, konkrétní průměrná hodnota byla 5,7. Můžeme říct, že vybraní studenti jsou v psychické pohodě bez větších depresí. Z dlouhodobého hlediska jsou studenti unavení a čelí vysoké míře stresu, což může kopírovat lifestyle vysokoškolských studentů. Nadprůměrná hodnota, tj. 6,8,... Keywords: blahobyt; nastavení mysli; pozitivní psychologie; školní úspěšnost; vysokoškolští studenti; wellbeing; mindset; positive psychology; school success; university students Available in a digital repository NRGL
Hodnocení úrovně wellbeingu u vybraných vysokoškolských studentů a nastavení mysli ve vztahu ke studijním výsledkům

This diploma thesis focuses on the level of well-being of selected university students and their mindset in relation to school results. The theoretical part is focused on explaining the key concept of ...

Koldová, Petra
Univerzita Karlova, 2024

Studium role vybraných izoforem cytochromu P450 v cytostatické rezistenci na úrovni apoptózy
Moriová, Magdalena; Hofman, Jakub; Novotná, Eva
2024 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Departement of Pharmacology & Toxicology Student: Magdalena Moriová Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of diploma thesis: Study on the role of selected cytochrome P450 isoforms in cytostatic resistance at apoptosis level Cytostatic resistance is one of the most problematic obstacles in oncological treatment. Beside pharmacodynamic mechanisms, pharmacokinetic factors play an important role in drug resistance as well. Enzymatic transformation of active substance to inactive metabolite in tumor cells probably belongs to these mechanisms, however, evidences concerning the relevance of this phenomenon are predominantly either indirect and/or affected by interference elements. Using comparative experiments with HepG2 cell lines with/without CYP3A4 overexpression, we focused on the evaluation of the role of this clinically important enzyme in the resistance against docetaxel. Methodologically, it was the assessment of apoptosis induction (activation of caspases 3/7, 8 and 9) using commercial luminescent kits. Our results suggest significant participation of CYP3A4 enzyme on the reduction of docetaxel anticancer efficacy after 48 h from treatment, whereas this effect was not recorded in earlier intervals. These findings perfectly correlate... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Magdalena Moriová Školitel: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Název diplomové práce: Studium role vybraných izoforem cytochromu P450 v cytostatické rezistenci na úrovni apoptózy Cytostatická rezistence je jednou z nejzáludnějších terapeutických překážek v onkologické léčbě. Vedle mechanizmů farmakodynamických hrají v lékové rezistenci důležitou roli též faktory farmakokinetické. Mezi takové mechanizmy zřejmě patří i enzymatická transformace účinné látky na neaktivní metabolit v nádorových buňkách, důkazy o zapojení enzymů ve farmakokinetické rezistenci jsou však dosud veskrze pouze nepřímé nebo zatížené interferenčními elementy. Za využití komparativních experimentů v HepG2 liniích s/bez overexprese CYP3A4 jsme se zaměřili na zhodnocení role tohoto klinicky důležitého enzymu v rezistenci vůči docetaxelu. Metodicky se jednalo o stanovení indukce apoptózy (aktivace kaspáz 3/7, 8 a 9) pomocí komerčních luminiscenčních kitů. Naše výsledky poukazující na signifikantní zapojení enzymu CYP3A4 v omezení účinnosti docetaxelu v intervalu 48 h, přičemž v časnějších intervalech se tento závěr nepotvrdil. Tato zjištění výborně korelují s výsledky našich předchozích studií zaměřených na proliferační úroveň. Získané... Keywords: cytochromy P450; léková rezistence; cytostatika; cytochromes P450; drug resistance; cytostatics Available in a digital repository NRGL
Studium role vybraných izoforem cytochromu P450 v cytostatické rezistenci na úrovni apoptózy

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Departement of Pharmacology & Toxicology Student: Magdalena Moriová Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of diploma thesis: Study on the ...

Moriová, Magdalena; Hofman, Jakub; Novotná, Eva
Univerzita Karlova, 2024

Studium interakcí PARP inhibitorů s ABC lékovými efluxními transportéry
Dziaková, Lucia; Hofman, Jakub; Čečková, Martina
2024 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Lucia Dziaková Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of diploma thesis: Study on interactions of PARP inhibitors with ABC drug efflux transporters. ATP-binding cassette (ABC) transporters are integral membrane proteins that use the energy obtained from ATP to carry transport of numerous endogenous substrances out of the cells, but attention is drawn primarily to the fact that they transfer also xenobiotics. Their overexpression in tumor tissue contributes to multidrug resistance (MDR), which in most cases leads to therapy failure. Poly(ADP-ribose)polymerase inhibitors (PARPi) represent a promising therapeutic approach in the treatment of cancers that exhibit defects in homologous recombination (HR). This work focuses on four selected PARPi (olaparib, rucaparib, niraparib, veliparib) and their interaction potential towards ABC drug efflux transporters (ABCB, ABCC1, ABCG2). In our work, we worked with MDCKII cells (parent, transduced by the transporters of interest) and utilized the principle of accumulation studies based on the measurement of fluorescence intensity of specific model substrates (hoechst33342, calcein AM, daunorubicin, mitoxantrone). We used established inhibitors of studied... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Lucia Dziaková Školiteľ: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Názov diplomovej práce: Štúdium interakcií PARP inhibítorov s ABC liekovými efluxnými transportérmi. ABC efluxné transportéry sú integrálne membránové proteíny, ktoré využitím energie získanej z ATP prenášajú nespočetné množstvo telu vlastných látok von z buniek, no pozornosť je však upriamovaná hlavne na to, že prenášajú xenobiotika. Ich nadmerná expresia v nádorovom tkanive prispieva k mnohopočetnej liekovej rezistencii (MDR), ktorá vo väčšine prípadov vedie k zlyhaniu terapie. Inhibítory poly(ADP-ribóza)polymerázy (PARPi) predstavujú sľubný terapeutický prístup v liečbe nádorových ochorení, ktoré vykazujú defekty v homológnej rekombinácii (HR). Táto práca sa zameriava na štyri vybrané PARPi (olaparib, rucaparib, niraparib, veliparib) a ich interakčný potenciál voči ABC liekovým efluxným transportérom (ABCB1, ABCC1, ABCG2). Pre účely našej práce sme pracovali s MDCKII bunkami (parentné, transdukované skúmanými transportérmi) a využívali princíp akumulačných štúdií, ktoré sú založené na meraní intenzity fluorescencie špecifických modelových substrátov (hoechst33342, calcein AM, daunorubicín, mitoxantrón). Ako pozitívnu kontrolu sme využívali... Keywords: PARP inhibitory; ABC lékové efluxní transportéry; farmakokinetické lékové interakce; PARP inhibitors; ABC drug efflux transporters; pharmacokinetic drug interactions Available in a digital repository NRGL
Studium interakcí PARP inhibitorů s ABC lékovými efluxními transportéry

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Lucia Dziaková Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of diploma thesis: Study on ...

Dziaková, Lucia; Hofman, Jakub; Čečková, Martina
Univerzita Karlova, 2024

Využití aminů na přípravu chirálních cyklických sloučenin
Formánek, Bedřich; Veselý, Jan; Kočovský, Pavel; Soural, Miroslav
2024 - Czech
Organocatalysis, along with catalysis by metal complexes or enzymes, has become one of the very useful tools of asymmetric synthesis. Different activation modes or their combinations into sequences (domino reactions) enable effective access to enantiomerically enriched complex substances. The objective of this work was the preparation of chiral molecules from simple precursors activated by amine-based organocatalysts. In particular, we were focused on a study of asymmetric allyl substitution of Morita-Baylis-Hillman carbonates and two-component domino reactions on sulfur-containing heterocycles. The thesis deals with the organocatalytic allyl amination of Morita-Baylis-Hillman carbonates with aromatic amines catalyzed by β-isocupreidine. The corresponding allylic amines were obtained in high yields (90-96%) with moderate enantiomeric excess. It was possible to get substances of high optical purity (ee 82-99%) by recrystallization of selected products. Furthermore, the developed method was applied in the preparation of enantiomerically enriched β-lactams, which represent valuable precursors, for example, in the synthesis of the drug Ezetimibe. The second part of the work is focused on stereoselective cyclization reactions comprising selected sulfur heterocycles. Although the cyclization reaction of... Organokatalýza se zařadila spolu s katalýzou kovovými komplexy nebo enzymy mezi velmi užitečné nástroje asymetrické syntézy. Různé aktivační módy nebo jejich vhodné kombinace do sekvencí (domino reakce) umožňují efektivní přístup k enantiomerně obohaceným komplexním látkám. Předmětem této práce byla příprava chirálních molekul z jednoduchých prekurzorů aktivovaných organokatalyzátory na bázi aminů. Jednalo se zejména o studium asymetrické allylové substituce Morita-Baylis-Hillmanových karbonátů a dále dvoukomponentních domino reakcí na heterocyklech obsahujících síru. V práci je pojednáváno o organokatalytické allylové aminaci Morita-Baylis- Hillmanových karbonátů aromatickými aminy za katalýzy β-isokupreidinem. Odpovídající allylové aminy byly získány ve vysokých výtěžcích (90-96 %) s průměrným enantiomerním přebytkem. Pomocí rekrystalizace vybraných produktů se podařilo získat látky vysoké optické čistoty (ee 82-99 %). Dále byla vyvinutá metoda aplikována na přípravu enantiomerně obohacených β-laktamů, které představují hodnotné prekurzory například pro syntézu látky ezetimib. Druhá část práce se zabývá stereoselektivními cyklizačními reakcemi na vybraných sirných heterocyklech. Po neuspokojivých výsledcích studia cyklizační reakce alkyliden-N- fenylrhodaninu s aromatickým hydroxyenalem se... Keywords: Asymetrická syntéza; organokatalýza; allylová aminace; domino reakce; Morita-Baylis-Hillmanovy karbonáty; β-laktamy; benzothiofeny; allenoáty; Asymmetric synthesis; organocatalysis; allylic amination; domino reaction; Morita-Baylis-Hillman carbonates; β-lactams; benzothiophenes; allenoates Available in a digital repository NRGL
Využití aminů na přípravu chirálních cyklických sloučenin

Organocatalysis, along with catalysis by metal complexes or enzymes, has become one of the very useful tools of asymmetric synthesis. Different activation modes or their combinations into sequences ...

Formánek, Bedřich; Veselý, Jan; Kočovský, Pavel; Soural, Miroslav
Univerzita Karlova, 2024

Váhové nerovnosti, limitní reálná interpolace a prostory funkcí
Grover, Manvi; Opic, Bohumír; Persson, Lars-Erik; Nekvinda, Aleš
2024 - English
This thesis is focused on studying limiting interpolation spaces with weight func- tions of slowly varying type and properties of operators defined on them. In Paper 1 we establish conditions under which K-spaces in the limiting real interpolation involving slowly varying functions can be described by means of J-spaces and we also solve the reverse problem. Further, we apply our results to obtain density theorems for the corresponding limiting interpolation spaces. In paper 2 we study the properties of compactness of operators defined on lim- iting interpolation spaces and derive the quantitative estimates of measure of non-compactness. In paper 3 we estimate dual spaces of limiting interpolation spaces that involve weight functions of slowly varying type. 1 V této disertační práci studujeme limitní interpolační prostory opatřené tak- zvanými pomalu se měnícími váhovými funkcemi a vlastnosti operátorů defino- vaných na těchto prostorech. V článku 1 jsme odvodili podmínky, za nichž je možné popsat K-prostory získané limitní formou reálné interpolace založené na pomalu se měnících funkcích pomocí J-prostorů, a zároveň zde nalézáme odpověd' i na opačnou otázku. Dále využíváme naše hlavní výsledky k získání vět o hustotě pro odpovídající limitní interpolační prostory. V článku 2 jsme studovali kompaktnost operátorů definovaných na limitních interpolačních prostorech a odvodili kvantitativní odhady jejich míry nekompakt- nosti. V článku 3 jsme získali odhady pro duální prostory limitních interpolačních prostorů opatřených pomalu se měnícími váhovými funkcemi. 1 Keywords: Banachovy prostory funkcí|Teorie reálné interpolace|Váhové nerovnosti|pomalu se měnící funkce|K- a J-prostory|Kompaktnost|Míra nekompaktnosti|Dualita; Banach function spaces|Theory of real interpolation|Weighted inequalitis|Slowly-varying functions|K- and J- spaces|Compactness|Measure of non-compactness|Duality Available in a digital repository NRGL
Váhové nerovnosti, limitní reálná interpolace a prostory funkcí

This thesis is focused on studying limiting interpolation spaces with weight func- tions of slowly varying type and properties of operators defined on them. In Paper 1 we establish conditions under ...

Grover, Manvi; Opic, Bohumír; Persson, Lars-Erik; Nekvinda, Aleš
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases