Number of found documents: 73750
Published from to

Aktivní a zdravé stárnutí seniorů v obci Kukučínov
Bareczová, Rebeka; Holmerová, Iva; Martinec Nováková, Lenka
2024 - Slovak
Keywords: aktívne starnutie; zdravé starnutie; starnutie populácie; starnutie; senior; active ageing; healthy ageing; population ageing; ageing; senior Available in a digital repository NRGL
Aktivní a zdravé stárnutí seniorů v obci Kukučínov

Bareczová, Rebeka; Holmerová, Iva; Martinec Nováková, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

Numerické srovnání algoritmů CGLS a LSQR
Mrňák, Petr; Tichý, Petr; Tůma, Miroslav
2024 - Czech
This bachelor thesis deals with the introduction of two mathemati- cally equivalent algorithms, CGLS and LSQR, which can be viewed as versions of the method of conjugate gradients applied to a system of normal equations. This thesis is devoted to their comparison both from a theoretical point of view (showing the relations between vectors and coefficients) and from a practical point of view (the behaviour of both algorithms in finite precision arithmetic). 1 Tato bakalářská práce se zabývá představením dvou matematicky ekvi- valentních algoritmů CGLS a LSQR, na které lze nahlížet jako na verze metody sdru- žených gradientů aplikované na systém normálních rovnic. Tato práce se vě- nuje jejich porovnání jak z teoretického hlediska (ukázání vztahů mezi vektory a koeficienty), tak i z praktického hlediska (chování obou algoritmů při výpočtech v aritmetice s konečnou přesností). 1 Keywords: systém normálních rovnic|CGLS|LSQR|numerické chování; system of normal equations|CGLS|LSQR|numerical behaviour Available in a digital repository NRGL
Numerické srovnání algoritmů CGLS a LSQR

This bachelor thesis deals with the introduction of two mathemati- cally equivalent algorithms, CGLS and LSQR, which can be viewed as versions of the method of conjugate gradients applied to a system ...

Mrňák, Petr; Tichý, Petr; Tůma, Miroslav
Univerzita Karlova, 2024

Život seniorů s kompenzačními pomůckami pro chůzi v naší společnosti
Čejková, Julie; Holmerová, Iva; Nováková Schöffelová, Miroslava
2024 - Czech
Keywords: kompenzační pomůcky pro chůzi; prožívání; senioři; společnost ČR; stáří; Czech society; life experience; old age; older persons; seniors; walking aids Available in a digital repository NRGL
Život seniorů s kompenzačními pomůckami pro chůzi v naší společnosti

Čejková, Julie; Holmerová, Iva; Nováková Schöffelová, Miroslava
Univerzita Karlova, 2024

Od § 257 až na galerijní zdi. Aneb graffiti umělci v bodě zlomu ilegality.
Huruglicová, Vanesa Daniela; Heřmanský, Martin; Kuřík, Bohuslav
2024 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Od § 257 až na galerijní zdi. Aneb graffiti umělci v bodě zlomu ilegality.

Huruglicová, Vanesa Daniela; Heřmanský, Martin; Kuřík, Bohuslav
Univerzita Karlova, 2024

Embera vzdorující globalizačním výzvám
Krutský, Kryštof; Halbich, Marek; Remešová, Lucie
2024 - Czech
Keywords: Emberá; Panama; Darién; rezistence; globalizace; autenticita; identita; Emberá; Panama; Darién; resistance; globalization; authenticity; identity Available in a digital repository NRGL
Embera vzdorující globalizačním výzvám

Krutský, Kryštof; Halbich, Marek; Remešová, Lucie
Univerzita Karlova, 2024

"Žité psaní" v Uličkách paměti Conceição Evaristové
Růžičková, Alena; Válová, Karolina; Svobodová, Petra
2024 - Czech
This bachelor thesis explores the Brazilian writer Conceição Evaristo's literary concept of escrevivência based on her 2006 novel Alleys of Memory and the literature of the periphery. The aim of the investigation is to introduce this new literary concept on which the writer bases her literary work. Through an analysis of the structure, theme and characters of the novel Alleys of Memory, we will discover aspects of the literary concept of escrevivência and why it is important to this writer's work, what she pursues with it and what she uses it for. Through the novel Alleys of Memory, Evaristo also gives us an insight into the place of characters on the margins of Brazilian society. Key words Afro-brazilian literature, Conceição Evaristo, favela, 20th century Brazilian literature Bakalářská práce se zabývá zkoumáním pojmu escrevivência brazilské spisovatelky Conceição Evaristové na základě jejího románu Uličky paměti z roku 2006 a literaturou periferie. Cílem zkoumání je představení tohoto nového literární konceptu, na kterém spisovatelka staví své literární dílo. Skrze analýzu struktury, tématu a postav románu Uličky paměti, zjistíme aspekty literárního konceptu escrevivência a proč důležitý právě pro tvorbu této spisovatelky, co jím sleduje a k čemu ho využívá. Prostřednictvím románu Uličky paměti dává Evaristová získáme také náhled do místa postav na okraji brazilské společnosti. Klíčová slova Afrobrazilská literatura, Conceição Evaristo, favela, brazilská literatura 20. století Keywords: afrobrazilská literatura|Conceição Evaristo|favela|brazilská literatura 20. století; Afro-Brazilian literature|Conceição Evaristo|favela|20th Century Brazilian Literature Available in a digital repository NRGL
"Žité psaní" v Uličkách paměti Conceição Evaristové

This bachelor thesis explores the Brazilian writer Conceição Evaristo's literary concept of escrevivência based on her 2006 novel Alleys of Memory and the literature of the periphery. The aim of the ...

Růžičková, Alena; Válová, Karolina; Svobodová, Petra
Univerzita Karlova, 2024

Zkušenostní typy u Alfreda Schütze: Mezi Husserlem a fenomenologickou sociologií
Kinc, Šimon; Čapek, Jakub; De Santis, Daniele
2024 - Czech
Edmund Husserl returns in his philosophy to the question of general concepts, dividing them into empirical (which are the result of generalizations and do not apply universally) and eidetic (having universal validity). His student Alfred Schütz challenges this division and anchors empirical pre-predicative categories, which he calls types, in the structures of the intersubjective experience of the individual in the lifeworld. Is this a radicalization of the already radical Husserlian principle of phenomenological empiricism or, on the contrary, a questioning of it? Either way, Schütz's theory of types and typification is firmly tied to the phenomenological structures of consciousness, time, meaning, sociality, or horizons of experience. The influence of this theory can hardly be overestimated, for it paved the way for a phenomenologically oriented sociology in which typification and its conceptual offspring play the role of both scientific methodology and object. For sociologists who refer to Schütz, such as T. Luckmann or H. Garfinkel, the central question is thus how people as actors categorize their world. This thesis describes the emergence of Schütz's theory of types from Husserl's phenomenological empiricism, explains its connection to other central phenomenological concepts, and outlines its... Edmund Husserl se ve své filosofii vrací k otázce obecnin, ty dělí na empirické (jež jsou výsledkem zobecnění a neplatí zcela univerzálně) a eidetické (mající univerzální platnost). Jeho žák Alfred Schütz toto rozdělení zpochybňuje a ukotvuje empirické předpredikativní obecniny, které nazývá typy, ve strukturách intersubjektivní zkušenosti jedince ve světě našeho života. Jedná se o radikalizaci už tak radikálního husserlovského principu fenomenologického empirismu nebo naopak o jeho zpochybnění? Tak či onak, Schützova teorie typů a typizace je pevně spjatá s fenomenologickými strukturami vědomí, času, smyslu, sociality či zkušenostních horizontů. Vliv této teorie se dá sotva přecenit - umetla totiž cestu fenomenologicky orientované sociologii, v jejímž rámci hraje typizace a její pojmové potomstvo jak roli vědecké metodologie, tak předmětu. Pro sociology, kteří se k Schützovi odkazují, jako jsou například T. Luckmann nebo H. Garfinkel je tak ústřední otázkou to, jakým způsobem lidé jakožto aktéři kategorizují svůj svět. Tato práce má za cíl popsat vznik Schützovy teorie typů z Husserlova fenomenologického empirismu, vysvětlit její spojitost s dalšími centrálními fenomenologickými pojmy a nastínit její zásadní charakter pro změnu pojmů kategorie, smyslu a rozumění v moderní sociologii a filosofii. Keywords: zkušenostní typy|typizace|Husserl|Schütz|fenomenologická sociologie|epistemologie|kategorie|genetická fenomenologie|smysl|každodennost; experiential types|typification|Husserl|Schütz|phenomenological sociology|epistemology|categories|genetic phenomenology|meaning|everydayness Available in a digital repository NRGL
Zkušenostní typy u Alfreda Schütze: Mezi Husserlem a fenomenologickou sociologií

Edmund Husserl returns in his philosophy to the question of general concepts, dividing them into empirical (which are the result of generalizations and do not apply universally) and eidetic (having ...

Kinc, Šimon; Čapek, Jakub; De Santis, Daniele
Univerzita Karlova, 2024

Prvky fantastična v románu Nikdo se nedívá od Josého Luíse Peixota
Jakubec, Radim; Válová, Karolina; Svobodová, Petra
2024 - Czech
This bachelor's thesis aims to provide a comprehensive overview of fantastic motifs in the novel Blank gaze (Nenhum olhar, 2001) by the Portuguese writer José Luís Peixoto. In addition to the fantastic motifs and a shorter summary of the novel's plot, the bachelor's thesis presents the relevant literary concept of the fantastic and its essentials from prominent literary critics from various literary-historical periods; theoretical conclusions of Roger Caillois ("Imagenes, Imagenes...Ensayos sobre la función y los poderes de la imaginación," 1970), H.P. Lovecraft (Supernatural Horror in Literature, 1927), Tzvetan Todorov (Introduction to Fantastic Literature, 1970), and Jaime Alazraki (¿What is the Neofantastic?, 2001) are used in the work. The work is further expanded with chapters dealing with the facts abouth the researched novel and author's life, which further deepen the informative scope of the work. Tato bakalářská práce má za cíl podat přehled fantaskních motivů v románu Nikdo se nedívá (Nenhum olhar, 2001) portugalského spisovatele Josého Luíse Peixota. Kromě předmětného souboru fantaskních motivů a kratšího resumé děje románu jsou v bakalářské práci představeny relevantní literární koncepce fantastična a jeho náležitostí od významných literárních kritiků z různých literárně-historických období, z jejichž děl bude v průběhu závěrečné práce vycházeno. Konkrétně jsou v práci využity teoretické závěry Rogera Cailloise (Imagenes, Imagenes...Ensayos sobre la funccion y los poderes de la imaginación, 1970), H.P.Lovecrafta (Nadpřirozená hrůza v literatuře, 1927), Tzvetana Todorova (Úvod do fantastické literatury, 1970) a Jamieho Alazrakiho (¿Qué es lo neofantástico?, 2001). Práce je dále rozšířena o kapitoly pojednávající o reáliích stran zkoumaného románu a autorova života, které dále prohlubují informativní záběr práce. Keywords: fantastika|Alentejo|prokletí|portugalský román|Bůh; fantastic|Alentejo|curse|Portuguese novel|God Available in a digital repository NRGL
Prvky fantastična v románu Nikdo se nedívá od Josého Luíse Peixota

This bachelor's thesis aims to provide a comprehensive overview of fantastic motifs in the novel Blank gaze (Nenhum olhar, 2001) by the Portuguese writer José Luís Peixoto. In addition to the ...

Jakubec, Radim; Válová, Karolina; Svobodová, Petra
Univerzita Karlova, 2024

Vybrané druhy plazů v životech Ngäbeů z Bocas del Toro
Gabryšová, Bronislava; Halbich, Marek; Civišová, Dagmar
2024 - Czech
Keywords: plazi; Ngäbe; human-animal studie; etnografie; Panama,Bocas del Toro; reptiles; Ngäbe; human-animal studies; ethnography; Panama; Bocas del Toro Available in a digital repository NRGL
Vybrané druhy plazů v životech Ngäbeů z Bocas del Toro

Gabryšová, Bronislava; Halbich, Marek; Civišová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2024

Mezi uměním a vandalismem: Reflexe writerů a projevy Graffiti subkultury v Troji a Holešovicích.
Perutková, Sára; Lehečka, Michal; Heřmanský, Martin
2024 - Czech
Keywords: Graffiti; subkultura; crew; městský prostor; reflexe; segregace; Troja; Holešovice; Graffiti; subculture; crew; urban space; reflection; segregation; Troja; Holešovice Available in a digital repository NRGL
Mezi uměním a vandalismem: Reflexe writerů a projevy Graffiti subkultury v Troji a Holešovicích.

Perutková, Sára; Lehečka, Michal; Heřmanský, Martin
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases