Number of found documents: 162603
Published from to

Využití epidurální míšní stimulace k ovlivnění motorických a autonomních funkcí po kompletním poranění míchy: případová studie
Fořtová, Martina; Rybka, Vojtěch; Krausová, Lucie
2024 - Czech
Title: Use of epidural spinal cord stimulation to influence motor and autonomic functions after complete spinal cord injury The main objective: The main aim of the bachelor thesis was to investigate the use of epidural spinal cord stimulation (eSCS) to influence motor and autonomic functions in an individual with complete spinal cord injury. We investigated whether it is possible to stimulate individual segments in the lumbosacral spinal cord after electrode implantation to restore voluntary lower limb movements and subsequently standing. We also investigated the effect on the autonomic nervous system, spasticity or trunk stability. Methods: An individual with a complete spinal cord lesion was selected for the study and implanted with a spinal cord stimulator with a 32-lead electrode inserted into the spinal canal at the L1-L2 level. The entire therapy lasted 9 months. Four examinations were performed. Before the start of the therapy, then after three and six months and the exit examination was performed after nine months of stimulation. During the examination, stimulation programs were set up primarily to stimulate muscle groups in the lower limbs. Once a certain level of control and muscle strength was achieved, stimulation was started in the sitting position, and as stability and strength... Název: Využití epidurální míšní stimulace k ovlivnění motorických a autonomních funkcí po kompletním poranění míchy: případová studie Cíl: Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit využití epidurální míšní stimulace (eSCS) k ovlivnění motorických a autonomních funkcí u jedince s kompletním poraněním míchy. Zkoumalo se, zda je možné po implantaci elektrody stimulovat jednotlivé segmenty v oblasti lumbosakrální míchy, které by umožnili navrátit dobrovolné pohyby dolních končetin a následně stoj. Rovněž se sledoval vliv na autonomní nervový systém, spasticitu či trupovou stabilitu. Metodika: Do studie byl vybrán jedinec s kompletní míšní lézi, kterému byl implantován míšní stimulátor s 32 svodovou elektrodou zavedenou do páteřního kanálu v úrovni L1-L2. Celá terapie trvala 9 měsíců. Vyšetření bylo provedeno čtyřikrát. Před začátkem terapie, dále pak po třech a šesti měsících a výstupní vyšetření proběhlo po devíti měsících stimulace. V rámci vyšetření byly nastaveny stimulační programy primárně pro stimulaci svalových skupin na dolních končetinách. V momentě, kdy bylo dosaženo určité úrovně kontroly a svalové síly, začalo se stimulací i v sedě a s postupným zlepšováním stability a síly, se postupně přešlo k vertikalizaci do stoje. Trénink ve stoji probíhal ze začátku za využití vysokého chodítka a... Keywords: poranění míchy; epidurální míšní stimulace; neuromodulace; ztráta senzomotorických funkcí; Spinal cord injury; epidrural spinal cord stimulation; neuromodulation; paralysis; motor function Available in a digital repository NRGL
Využití epidurální míšní stimulace k ovlivnění motorických a autonomních funkcí po kompletním poranění míchy: případová studie

Title: Use of epidural spinal cord stimulation to influence motor and autonomic functions after complete spinal cord injury The main objective: The main aim of the bachelor thesis was to investigate ...

Fořtová, Martina; Rybka, Vojtěch; Krausová, Lucie
Univerzita Karlova, 2024

Ošetřovatelská péče o dětského pacienta s život limitujícím onemocněním
Pouš, Jan; Svobodová, Hana; Lišková, Martina
2024 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Ošetřovatelská péče o dětského pacienta s život limitujícím onemocněním

Pouš, Jan; Svobodová, Hana; Lišková, Martina
Univerzita Karlova, 2024

Diverzita zdrojů v ekonomickém zpravodajství
Krýžová, Sofie; Klimeš, David; Lábová, Sandra
2024 - Czech
The thesis Diversity of Sources in Economic News summarizes the current knowledge of the fields of sociology of news and sources and the view of the relationship between journalists and their sources. It then applies these concepts in quantitative research that focuses on sources cited in the economic sections of five selected Czech online news sites (Seznam Zprávy, Novinky.cz, iDnes.cz, TN.cz and iPrima.cz). Similar research focused on economic news in the Czech Republic has not yet been conducted. The research confirmed that journalists mainly turn to a group of sources from the financial, private company and political environment. The research confirmed that individual media outlets use the same sources repeatedly. Práce Diverzita zdrojů v ekonomickém zpravodajství shrnuje součastné znalosti o oborech sociologie zpravodajství a zdrojů a pohled na vztahy mezi novináři a jejich zdroji. Tyto koncepty pak aplikuje v kvantitativním výzkumu, který se zaměřuje na zdroje citované v ekonomických rubrikách pěti vybraných českých zpravodajských online serverech (Seznam Zprávy, Novinky.cz, iDnes.cz, TN.cz a iPrima.cz). Obdobný výzkum zaměřený na ekonomické zpravodajství v České republice zatím nevznikl. Výzkum potvrdil, že se novináři při své práci obracejí zejména na skupinu zdrojů z prostředí financí, soukromých firem a politiky. Výzkum potvrdil, že jednotlivá média využívají stejné zdroje, a to opakovaně. Keywords: Zpravodajské zdroje; sociologie zdrojů; diverzita zdrojů; ekonomické zpravodajství; kvantitativní výzkum; News sources; sociology of sources; diversity of sources; economic news; quantitative research Available in a digital repository NRGL
Diverzita zdrojů v ekonomickém zpravodajství

The thesis Diversity of Sources in Economic News summarizes the current knowledge of the fields of sociology of news and sources and the view of the relationship between journalists and their sources. ...

Krýžová, Sofie; Klimeš, David; Lábová, Sandra
Univerzita Karlova, 2024

Mediální obraz hlavních kandidátů v republikánských primárních volbách v USA 2024
Jakšič, Marek; Just, Petr; Osvaldová, Barbora
2024 - Czech
The Media Portrayal of the Main Candidates in the 2024 US Republican Primary Election is a thesis that focuses on a detailed analysis of articles reporting on the candidates for the Republican nomination for the November US presidential election. Articles discussing the Republican Party candidates are examined during the analysis period from November 14, 2023, to January 14, 2024. Due to their high number, only the top five favourites in the primaries were included in the analysis. These candidates are Donald Trump, Ron DeSantis, Nikki Haley, Vivek Ramaswamy, and Chris Christie. Three media outlets, or rather their news sites, were included in the analysis. The first is CNN.com, which represents the left-leaning media. The second chosen server is WSJ.com, which by contrast represents the center-oriented media, while the right-oriented media is represented by FOXNews.com. Although only three media outlets were deliberately included in the analysis, each of them occupies a different place on the right-wing political scale. Therefore, it can be assumed that the coverage of each candidate will differ at least slightly. The last condition that the articles had to meet in order to be included in the research was that the texts had to be related to the chosen topics. These nine topics were inflation,... Práce s názvem Mediální obraz hlavních kandidátů v republikánských primárních volbách v USA 2024 se zaměřuje na detailní analýzu článků informujících o uchazečích o republikánskou nominaci pro listopadové prezidentské volby ve Spojených státech. V analyzovaném období od 14. listopadu 2023 do 14. ledna 2024 jsou zkoumány články pojednávající o kandidátech republikánské strany. Kvůli jejich vysokému počtu byla do analýzy zařazena pouze pětice největších favoritů primárek. Těmi byli Donald Trump, Ron DeSantis, Nikki Haleyová, Vivek Ramaswamy a Chris Christie. Do analýzy byla zařazena pouze tři média, lépe řečeno jejich zpravodajské servery. Prvním je web CNN.com, který je zástupcem levicově orientovaných médií. Druhým zvoleným serverem je WSJ.com, jenž naopak reprezentuje média středová, ta pravicově orientovaná pak zastupuje web FOXNews.com. Jak tedy lze vidět, do analýzy byla záměrně zařazena pouze tři média, každé z nich ale zaujímá na pravolevé politické škále jiné místo. Dá se proto předpokládat, že se jejich informování o jednotlivých kandidátech bude trochu lišit. Poslední podmínka, kterou musely články splnit, aby mohly být do výzkumu zařazeny, byla, že se texty musely týkat zvolených témat. Těmito devíti tématy byly inflace, migrace z Mexika, zdravotní péče, klimatická změna, potratová... Keywords: politika; USA; Republikánská strana; primárky; mediální obraz; politics; U. S; Republican party; primaries; media coverage Available in a digital repository NRGL
Mediální obraz hlavních kandidátů v republikánských primárních volbách v USA 2024

The Media Portrayal of the Main Candidates in the 2024 US Republican Primary Election is a thesis that focuses on a detailed analysis of articles reporting on the candidates for the Republican ...

Jakšič, Marek; Just, Petr; Osvaldová, Barbora
Univerzita Karlova, 2024

Elektrokonvulzivní terapie z pohledu zdravotníků
Rothová, Lucie; Tošnarová, Hana; Petr, Tomáš
2024 - Czech
Electroconvulsive therapy is a medical therapy in psychiatry that is still stigmatized in the eyes of the public and people, and knowledge of this method is different. The aim of this thesis is, to find out the nurses' perspective on ECT, to map the knowledge of nurses across different specialties and how the therapy is stigmatized by nurses. The thesis compares outcomes between two groups of nurses namely those with and without a psychiatric background. The results were obtained through quantitative research. By analyzing the data, we came to the results that nurses are well informed about the therapy and view ECT, in most cases, as a humane method, with no serious risks after the therapy. Low knowledge and stigma was observed only in individuals. The differences in knowledge between the compared groups of nurses were not large, but psychiatric nurses were better informed. Nurses without a psychiatric specialty have more negative view of ECT than nurses with a psychiatric specialty. Overall, the results were satisfying. Elektrokonvulzivní terapie je léčebnou terapií v psychiatrii, která je v očích veřejnosti a lidí stále stigmatizovaná a informovanost o této metodě je různá. Cílem této bakalářské práce je, zjistit pohled sester na ECT, zmapovat informovanost sester napříč různými obory a to, jak je terapie sestrami stigmatizována. Práce srovnává výsledky mezi dvěma skupinami sester a to s psychiatrickým zaměřením a bez něj. Výsledky byly získávány formou kvantitavního výzkumu. Analýzou dat jsme došli k výsledkům, že sestry jsou o terapii informované výborně a na ECT, ve většině případů pohlíží jako na humánní metodu, bez větších rizik po jejím absolvování. Nízká informovanost a stigmatizace byla zaznamenána pouze u jednotlivců. Rozdíly v informovanosti mezi srovnávanými skupinami sester nebyly velké, ale psychiatrické sestry byly informovány lépe. Sestry bez psychiatrického zaměření měly na ECT častěji spíše negativní pohled než sestry s tímto zaměřením. Celkově výsledky byly uspokojivé. Available in a digital repository NRGL
Elektrokonvulzivní terapie z pohledu zdravotníků

Electroconvulsive therapy is a medical therapy in psychiatry that is still stigmatized in the eyes of the public and people, and knowledge of this method is different. The aim of this thesis is, to ...

Rothová, Lucie; Tošnarová, Hana; Petr, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Fyziologické předpoklady kojení nedonošených novorozenců
Dvořáková, Martina; Zlatohlávková, Blanka; Burianová, Iva
2024 - Czech
The bachelor thesis focuses on the physiological prerequisites of breastfeeding in premature newborns. Breastfeeding premature infants presents significant challenges due to physiological, neurological, and developmental limitations that affect their ability to suck, swallow and breathe effectively. My main aim was to determine when infants admitted to the intensive care unit and intermediate care unit reach breastfeeding milestones. Important milestones observed include first nonnutritive sucking, first nutritive sucking and archieving full oral intake. I also investigated the type of nutrition with which infants are discharged from hospital. My thesis was divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part I discuss the importance of breast milk and breastfeeding for premature infants, the development of sucking, the development of swallowing, and the development of breathing. I also address the coordination of sucking, swallowing and breathing. I also address the transition from tube feeding to oral nutrition. I described the work of a lactation consultant. In the practical part I have processed data of 26 hospitalized preterm infants. These infants archieved on average the first nonnutritive suck at 31+4 GA (range of values 30+0 to 33+5). The infants managed the first... Bakalářská práce je zaměřena na fyziologické předpoklady kojení nedonošených novorozenců. Kojení nedonošených novorozenců představuje značné výzvy z důvodu fyziologických, neurologických a vývojových omezení, která ovlivňují jejich schopnost efektivně sát, polykat a dýchat. Mým hlavním cílem bylo zjistit, kdy dosahují děti hospitalizované na jednotce intenzivní péče a intermediálního oddělení milníků v kojení. Mezi důležité sledované milníky řadím první nonnutritivní sání, první nutritivní sání a dosažení plného orálního příjmu. Dále jsem zjišťovala, s jakým typem výživy jsou děti propouštěni z nemocnice. Má práce byla rozdělena do části teoretické a praktické. V teoretické části se zabývám významem mateřského mléka kojení pro nedonošené děti, vývojem sání, vývojem polykání a vývojem dýchání. Dále řeším koordinaci sání, polykání a dýchání. Věnuji se i přechodu ze sondové výživy na orální stravu. Popisuji práci laktační poradkyně. V praktické části jsem zpracovala data 26 hospitalizovaných předčasně narozených dětí. Tyto děti dosáhly průměrně 1. nonnutritivního sání v 31+4 PMT (rozmezí hodnot 30+0 až 33+5). První nutritivní sání zvládly děti průměrně v 34+0 PMT (rozmezí hodnot 31+6 až 38+4). Plný orální příjem byl průměrně v 38+0 PMT (hodnoty v rozmezí 35+0-48+5). Klíčová slova: nezralý... Keywords: nedonošený novorozenec; kojení; mateřské mléko; výživa; sání-polykání-dýchání; preterm newborn; breastfeeding; breast milk; nutrition; suck-swallow-respiration Available in a digital repository NRGL
Fyziologické předpoklady kojení nedonošených novorozenců

The bachelor thesis focuses on the physiological prerequisites of breastfeeding in premature newborns. Breastfeeding premature infants presents significant challenges due to physiological, ...

Dvořáková, Martina; Zlatohlávková, Blanka; Burianová, Iva
Univerzita Karlova, 2024

Vybrané aspekty Compliance management systému v obchodní společnosti
Jendrejovská, Lucie; Bohuslav, Lukáš; Richter, Martin
2024 - Czech
The subject of this rigorous thesis is the introductory analysis of selected issues related to the criminal liability of legal entities, which is a necessary prerequisite for fulfilling the main goal of this work - compliance programs in terms of their significance for potential exoneration of a legal entity from criminal liability under § 8 para. 2 letter b) of the Act on Criminal Liability of Legal Entities (ZTOPO), or § 8 para. 5 of the ZTOPO, and at the same time as a tool to prevent criminal activity. The thesis is also focused on practical recommendations for setting up a functional compliance program in a company, including reporting systems (whistleblowing) and briefly deals with the specifics of competition compliance. The rigorous thesis is divided into four interrelated chapters. In the first chapter I dealt with the fundamental concepts of the law, such as the scope of the ZTOPO, the extent of criminalization, the structure and conditions of attributability of criminal liability to a legal entity, and other selected institutes of criminal liability of legal entities, including their sanctioning and circumstances causing the extinction of criminal liability. The essence of the thesis is captured in the second chapter, where the attention is paid to the compliance program and compliance... P edm tem této rigorózní práce je úvodní analýza vybraných otázek trestní odpov dnosti právnických osob, která je nezbytným p edpokladem pro napln ní hlavního cíle této práce, což jsou compliance programy z hlediska jejich významu pro p ípadné vyvin ní právnické osoby z trestní odpov dnosti podle § 8 odst. 2 písm. b) ZTOPO, respektive § 8 odst. 5 ZTOPO a zárove jako nástroje p edcházení trestné innosti. Práce je zam ena také na praktická doporu ení pro nastavení funk ního compliance programu ve spole nosti v etn oznamovatelských systém (whistleblowing) a krátce pak specifika v oblasti sout žní compliance. Rigorózní práce je rozd lena do ty na sebe navazujících kapitol. V první kapitole je pojednáno o základních pojmech zákona, jakými jsou p sobnost ZTOPO, rozsah kriminalizace, konstrukce a podmínky p i itatelnosti trestní odpov dnosti právnické osob , a dalšími vybranými instituty trestní odpov dnosti právnických osob v etn jejich sankcionování a okolnostmi zp sobujícími zánik trestní odpov dnosti. Podstata práce je zachycena v kapitole druhé, ve které jsem se zam ila na compliance program a compliance management systémy, z ehož vyplynul d vod, pro pokra ovat v samostatné kapitole t etí oznamovatelskými systémy (whistleblowing) jako významným nástrojem detekce v souvislosti s transpozicí sm rnice o... Keywords: trestní právo; trestní odpovědnost; compliance program; whistleblowing; criminal law; criminal liability; compliance programme; whistleblowing Available in a digital repository NRGL
Vybrané aspekty Compliance management systému v obchodní společnosti

The subject of this rigorous thesis is the introductory analysis of selected issues related to the criminal liability of legal entities, which is a necessary prerequisite for fulfilling the main goal ...

Jendrejovská, Lucie; Bohuslav, Lukáš; Richter, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Poissonův proces a procesy obnovy jako modely škodní frekvence
Ernst, Lukas; Kříž, Pavel; Karafiátová, Iva
2024 - Czech
This bachelor's thesis focuses on modeling claim frequency, examining the Poisson process and its generalization, the renewal process. The first part of the thesis analyzes the Poisson process, while the second part delves into the renewal process and its asymp- totic properties. The aim of the thesis is to provide a comprehensive view of the issue from a mathematical perspective and is complemented by a simulation study. 1 Tato bakalářská práce se zaměřuje na modelování škodní frekvence, přičemž zkoumá Poissonův proces a jeho zobecnění proces obnovy. První část práce se věnuje analýze Po- issonova procesu, zatímco druhá část se zabývá procesem obnovy a jeho asymptotickými vlastnostmi. Práce má poskytnout ucelený pohled na danou problematiku z matematické perspektivy a je doplněná simulační studií. 1 Keywords: Poissonův proces|procesy obnovy; Poisson process|renewal processes Available in a digital repository NRGL
Poissonův proces a procesy obnovy jako modely škodní frekvence

This bachelor's thesis focuses on modeling claim frequency, examining the Poisson process and its generalization, the renewal process. The first part of the thesis analyzes the Poisson process, while ...

Ernst, Lukas; Kříž, Pavel; Karafiátová, Iva
Univerzita Karlova, 2024

Kofein a jeho vliv na lidský organismus.
Fialová, Zuzana; Martínková, Stanislava; Balínová, Pavla
2024 - Czech
The bachelor thesis deals with caffeine and its effect on the human organism. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part begins with an introduction to caffeine, including its classification within the methylxanthine group, its chemical properties, and its origin and history. It then describes the natural sources of caffeine, pathways of its synthesis, and the process of caffeine metabolism. The most extensive chapter discusses the effects of caffeine on the human body, its individual parts and the development of certain diseases. Important sections of the theoretical part also cover caffeine in human nutrition and its impact on different population groups. The theoretical part concludes with a focus on caffeine toxicology. The practical part of the thesis involved research conducted through an online questionnaire survey involving 403 respondents. The questionnaire consisted of 18 questions examining not only the knowledge of caffeine products, their consumption, and associated habits, but also the public's awareness of the effects of caffeine on the human body. It also investigated whether medical students and graduates have a better knowledge of the effects of caffeine compared to lay people. The results of the practical part were presented in the form... Souhrn Bakalářská práce se zabývá kofeinem a jeho vlivem na lidský organismus. Práce je rozdělena na dvě části - na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je na začátku věnována představení kofeinu, tedy jeho zařazení do skupiny methylxantinů, chemickým vlastnostem, ale i původu a historii. Následně popisuje přírodní zdroje kofeinu, cesty jeho syntézy, a také průběh kofeinového metabolismu. V nejrozsáhlejší kapitole jsou pak rozebrány poznatky o působení kofeinu na lidský organismus, jeho jednotlivé části či na rozvoj některých onemocnění. Podstatnou součástí teoretického oddílu jsou dále kapitoly týkající se kofeinu v rámci výživy člověka a jednotlivých populačních skupin. Závěr teoretické části je zaměřen na toxikologii kofeinu. Praktická část práce byla tvořena výzkumem, jenž byl prováděn formou online dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 403 respondentů. Dotazník se skládal z 18 otázek, které zkoumaly nejen znalost kofeinových výrobků, jejich konzumaci a s ní spojené zvyklosti, ale také povědomí o vlivu kofeinu na lidský organismus v rámci široké veřejnosti. Zjišťováno bylo i to, zda mají studenti a absolventi zdravotnických oborů v porovnání s laiky lepší znalosti o působení kofeinu. Výsledky praktické části práce byly následně prezentovány formou grafů s komentáři. Z výsledků... Available in a digital repository NRGL
Kofein a jeho vliv na lidský organismus.

The bachelor thesis deals with caffeine and its effect on the human organism. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part begins with an introduction to ...

Fialová, Zuzana; Martínková, Stanislava; Balínová, Pavla
Univerzita Karlova, 2024

Kritická místa výuky syntaxe v 7. ročníku základní školy
Baloušová, Lucie
2024 - Czech
The dissertation focuses on critical aspects of teaching syntax in the 7th grade of primary school. The topic of didactic processing of syntax has resonated among linguodidactics and teachers for years. A primary reason for focusing on syntax teaching is the absence of research and more comprehensive handling of critical teaching points in syntactic education. The current trend in Czech language didactics is aimed at developing students' communicative competence, enabling them to make conscious choices of linguistic resources to achieve their communicative intent. This choice should be appropriate for the communication situation. Therefore, our dissertation research focused on teaching syntax, which plays a key role in this aspect. Through experimental research, we observed Czech language lessons (specifically syntax lessons) at various Prague primary schools, made audio recordings of these lessons, and took field notes. Considering the second semester of the 7th grade and the topics taught according to the available educational programs, we obtained a balanced material that included lessons on sentence members and subordinate clauses. The research also included an analysis of curricular materials and textbooks, focusing on the communicative aspect. The collected research material was then... Disertační práce se zaměřuje na kritická místa výuky syntaxe v 7. ročníku základní školy. Téma didaktického zpracování učiva syntaxe již řadu let rezonuje jak mezi lingvodidaktiky, tak mezi učiteli. Jedním z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli zaměřit naši pozornost právě na výuku syntaxe, byla absence výzkumu a komplexnějšího zpracování kritických míst výuky syntaktického učiva. Aktuální tendence v didaktice českého jazyka směřuje k rozvíjení komunikační kompetence žáka, který by měl být schopen uvědomělého výběru jazykových prostředků tak, aby docílil svého komunikačního záměru. Tento výběr by měl být adekvátní vzhledem ke komunikační situaci, v níž se žák nachází. Proto jsme se v disertačním výzkumu zaměřili na výuku syntaxe, která v tomto ohledu hraje klíčovou roli. V rámci výzkumu, který měl experimentální charakter, jsme hospitovali v hodinách českého jazyka (konkrétně jsme vybírali hodiny syntaxe) na různých pražských základních školách, pořizovali jsme audionahrávky jednotlivých hodin a vedli jsme si terénní záznamy. Vzhledem k 2. pololetí 7. ročníku a tématům, jež se dle dostupných školních vzdělávacích programů oslovených základních škol vyučují, jsme získali poměrně vyrovnaný materiál, který obsahoval hodiny zaměřené na výuku větných členů a na výuku vedlejších vět. Součástí výzkumu... Keywords: syntax; didaktika českého jazyka; základní škola; kritické místo; formalismus; větný člen; vedlejší věta; syntax; didactics of Czech language; secondary school; critical issues; formalism; sentence member; subordinate clause Available in a digital repository NRGL
Kritická místa výuky syntaxe v 7. ročníku základní školy

The dissertation focuses on critical aspects of teaching syntax in the 7th grade of primary school. The topic of didactic processing of syntax has resonated among linguodidactics and teachers for ...

Baloušová, Lucie
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases