Number of found documents: 1525
Published from to

Klinická validizace diagnostických prvků ošetřovatelské diagnózy Zátěž v roli pečovatele (00061)
KONEČNÁ, Jana; MIKŠOVÁ, Zdeňka; MIKŠOVÁ, Zdeňka
2019 - Czech
Úvod: Význam rodinných pečovatelů vzrůstá vzhledem k současným a budoucím tendencím vývoje obyvatelstva. Zdraví rodinných pečovatelů je důležitým předpokladem pro poskytování kvalitní péče blízké osobě. Pro včasné detekování nežádoucích dopadů na zdraví pečovatele může pomoci klasifikační systém ošetřovatelských diagnóz NANDA I. Pro precizní stanovení ošetřovatelské diagnózy zátěže pečovatele přispívají validizační studie, které ověřují míru platnosti diagnózy v praxi. Cíl: Ústřední cíl disertační práce se zaměřoval na verifikování validity diagnostických prvků ošetřovatelské diagnózy Zátěž v roli pečovatele (00061) podle klasifikačního systému NANDA International. Hlavní cíl práce je rozpracován do třech dílčích cílů, které se vztahují ke stanovení platnosti definujících charakteristik s určením celkové míry validity zkoumané ošetřovatelské diagnózy a identifikováním významných oblastí určujících znaků ze seznamu NANDA-I. Metoda: Validizace vybrané ošetřovatelské diagnózy byla realizována dle metodologického postupu klinické validizace. Byl využit CDV model zaměřený na pacienta (Patient-focused Clinical Diagnostic Validity Model) dle autora Fehringa (1987). Do výzkumného šetření bylo zařazeno 277 rodinných pečovatelů poskytujících péči blízké osobě v jejím domácím prostředí. Pečovatelé s příslušnou ošetřovatelskou diagnózou byli diagnostikováni prostřednictvím hodnoticího nástroje Zarit Burden Interview (Zarit, 1980, 1990), který byl součástí měřicího nástroje se seznamem definujících charakteristik. Výsledky: Bylo stanoveno 20 významných definujících charakteristik vztahujících se převážně k oblasti emocionálního zdraví pečovatele. Nejčastěji byl stanoven určující znak popisující obavy z budoucnosti týkající se zdraví příjemce péče. Hodnota celkového CDV skóre ošetřovatelské diagnózy Zátěž v roli pečovatele byla 0,55. Závěr: Dle výsledků šetření je doporučováno ošetřovatelskou diagnózu revidovat v dalších studiích. Závěry konkrétních určujících znaků v mnoha případech korespondují s komparovanými studiemi. Výsledky disertační práce identifikovaly konkrétní projevy pečovatelské zátěže, které jsou vnímány pečovateli s ošetřovatelským problémem. Informace mohou být užitečné pro exaktní diagnostikování ošetřovatelského problému v klinické praxi a také podpoří implementování klasifikačního systému NANDA I v českém prostředí. Mohou pomoci k rozvoji efektivních intervencí ke specifickým projevům ošetřovatelské diagnózy či intervencím preventivního charakteru. Introduction: The importance of family caregivers is increasing due to current and future trends of population development. The health of family carers is an important prerequisite for providing quality care to a close person. The classification system of nursing diagnoses NANDA I. can help with the early detection of adverse health effects in caregivers. For validation studies that verify the rate validity of the diagnosis in practice contribute to precise determination of nursing diagnoses strain in caregivers. Objective: The main goal of the dissertation thesis was to verify the validity of the diagnostic elements of nursing diagnosis Caregiver Role Strain (00061) according to classification system NANDA International. The main aim of the thesis is elaborated into three partial objectives, which relate to the determination of the validity of the defining characteristics, to the determination of the overall level of validity of the nursing diagnosis examined and to the identification of significant areas of the diagnostic elements. Method: The validation of the selected nursing diagnosis was carried out according to the methodological procedure of clinical validation. A CDV model (Patient-focused Clinical Diagnostic Validity Model) was used by author Fehring (1987). The survey included 277 family carers providing care to a close person in their home environment. Caregivers with appropriate nursing diagnoses were diagnosed through an evaluation tool Zarit Burden Interview (Zarit, 1980, 1990), which was a part of the measuring instrument with the list of defining characteristics. Results: There are 20 significant defining characteristics related mainly to the area of the emotional health of the caregiver. The defining characteristic describing apprehension about the future regarding care receiver´s health was marked as the most often. The value of the total CDV score of the nursing diagnosis Caregiver Role Strain was 0,55. Conclusion: According to the survey results, it is recommended to revise the nursing diagnosis in other studies. Conclusions of the specific defining characteristics in many cases correspond to comparative studies. The results of the dissertation identified specific manifestations of the care strain, which are perceived by the caregivers with the nursing problem. Information can be useful for accurate diagnosis of the nursing problem in clinical practice and to support the implementability of the NANDA I classification systém in Czech surrondings. They can help to develop effective interventions in specific manifestations of nursing diagnosis or preventive interventions. Keywords: validizace; NANDA; ošetřovatelská diagnóza; rodinný pečovatel; zátěž; validation; nursing diagnosis; NANDA; family caregiver; strain; burden Available in digital repository of UPOL.
Klinická validizace diagnostických prvků ošetřovatelské diagnózy Zátěž v roli pečovatele (00061)

Úvod: Význam rodinných pečovatelů vzrůstá vzhledem k současným a budoucím tendencím vývoje obyvatelstva. Zdraví rodinných pečovatelů je důležitým předpokladem pro poskytování kvalitní péče blízké ...

KONEČNÁ, Jana; MIKŠOVÁ, Zdeňka; MIKŠOVÁ, Zdeňka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Psychofyzikální měření zrakových funkcí: crowding a konturová interakce
MUSILOVÁ, Lenka; PLUHÁČEK, František; PLUHÁČEK, František
2019 - Czech
Disertační práce se zaměřuje na psychofyzikální měření zrakových funkcí, konkrétně na oblast konturové interakce a crowding fenoménu. Oba tyto jevy významně ovlivňují zrakové vnímání, a to především snížením zrakové ostrosti, která je přímým ukazatelem kvality vidění. Optotypové znaky různé velikosti, které jsou fixovány z určité vzdálenosti a za specifických podmínek, tak představují fyzikálně definovaný stimul vyvolávající následnou percepční odpověď. Přitom při konturové interakci je daný optotypový znak obklopen konturami, v případě crowdingu pak znaky podobnými sledovanému optotypu. Ve zrakovém systému pak dochází ke vzájemné interakci signálů ze všech sledovaných znaků, která vede k výše uvedenému poklesu zrakové ostrosti. Konturovou interakci i crowding můžeme charakterizovat prostřednictvím tzv. rozsahu a magnitudy (velikosti). Tato práce definuje a charakterizuje oba jevy za podpory řady vědeckých studií. Jedním z cílů této práce je tedy vytvořit dostatečně širokou a přehlednou informační základnu, která by přispěla nejen k pochopení mechanismů těchto jevů, ale rovněž by uspořádáním dostupných vědeckých zdrojů napomohla zpřehlednění a shrnutí této problematiky. Hlavním cílem této práce je analyzovat chování konturové interakce za různých jasových podmínek a dále vzájemně porovnat foveální konturovou interakci a crowding za vysokých jasů. Tato analýza je prováděna s cílem ověřit teorie objasňující tyto jevy a případně přinést další doplňující informace. Toto bylo podpořeno vlastními experimenty, které byly zaměřeny na rozbor konturové interakce při změnách okolního jasu (odpovídající úrovni fotopického, mezopického a skotopického vidění), a to jak pro foveální (centrální), tak i periferní vidění. Na základě výsledků těchto studií lze konstatovat, že rozsah foveální konturové interakce na jasu nezávisí, ale s klesajícím jasem dochází k výrazné redukci magnitudy. Navíc rozsah konturové interakce ve fovee vykazuje asi dvacetkrát menší hodnotu než v periferii. Rovněž bylo potvrzeno, že v periferii nemá jas pozadí a excentricita zřetelný vliv ani na rozsah, ani na magnitudu konturové interakce. Výše uvedené závěry podporují teorii neurálního původu konturové interakce. Další experiment byl zaměřen na porovnání foveální konturové interakce a crowdingu za vysokého (denního) jasu. Bylo zjištěno, že crowding se vyznačuje silnější magnitudou než konturová interakce, což podporuje stávající teorii vysvětlující crowding jako kombinaci konturové interakce a dalších jevů. This dissertation is focused on the psychophysical measurements of visual functions, specifically according to the crowding effect and the contour interaction. Both of these phenomena significantly affect visual perception, mainly by reducing visual acuity, which is an indicator of vision quality. Optotype targets of varying sizes, which are fixed at a certain distance and under specific conditions, represent a physically defined stimulus resulting in a subsequent perceptual response. If the optotype target is surrounded by flankers (bars) the contour interaction is observed, by the same or similar targets (letters) occurs to the crowding. There is an interaction of signals from the target and flankers in the visual system according to the reduction of visual acuity. Both contour interaction and crowding can be characterized by a lateral extent and the magnitude. This thesis defines and characterizes both effects with the support of a number of scientific studies. One of the objectives of this work is to create a complete and transparent information base that would not only contribute to the understanding of the mechanisms of these phenomena, but also by the organization of the available scientific resources to the clarification and summarization of this issue. The main goal of this thesis is to analyse the contour interaction under different luminance conditions and compare foveal contour interaction and crowding at high luminance levels. This analysis is performed to verify theories explaining these phenomena and provide additional information. This was supported by own experiments, which were focused on the analysis of contour interaction at changes of background luminance (corresponding to the photopic, mesopic and scotopic vision), for foveal (central) and peripheral vision. The results of own experiments show that extent of foveal contour interaction is constant when changing background luminance, but the magnitude decreases systematically as this luminance is reduced. Moreover, the extent of contour interaction in the fovea is approximately twenty times smaller than in the periphery. The background luminance and eccentricity affect neither the extent nor the magnitude of peripheral contour interaction. These conclusions support the theory of neural origin of contour interaction. Another experiment was focused on comparing foveal contour interaction and crowding at high luminance. When crowding and contour interaction are compared (on these results based), crowding has a stronger magnitude, which supports existing theory characterized crowding as a combination of contour interaction and other effects. Keywords: crowding efekt; konturová interakce; separace; excentricita; fotopické; skotopické vidění; crowding effect; contour interaction; extent; magnitude; separation; eccentricity; photopic vision; mesopic vision; scotopic vision Available in digital repository of UPOL.
Psychofyzikální měření zrakových funkcí: crowding a konturová interakce

Disertační práce se zaměřuje na psychofyzikální měření zrakových funkcí, konkrétně na oblast konturové interakce a crowding fenoménu. Oba tyto jevy významně ovlivňují zrakové vnímání, a to především ...

MUSILOVÁ, Lenka; PLUHÁČEK, František; PLUHÁČEK, František
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Diagnostika získaných neurogenně podmíněných poruch matematických schopností v logopedickém náhledu
MIŠKOVSKÁ, Helena; VITÁSKOVÁ, Kateřina
2019 - Czech
Disertační práce se věnuje diagnostice získaných neurogenně podmíněných poruch matematických schopností v logopedickém náhledu. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretickou část práce tvoří tři kapitoly, které se zabývají získanými poruchami počítání - akalkuliemi v celé jejich šíři. 1. kapitola pojednává o číslu a počítání jako pojmu, o jejich mozkovém zpracování a teoretických modelech počítání. 2. kapitola se zaobírá terminologií, etiologií a incidencí, klasifikací, symptomatologií, diagnostikou a terapií akalkulie. Největší důraz je kladen na diagnostiku akalkulie, která je přiblížena z pohledu logopedického, psychologického a lékařského. Ve třetí kapitole jsou popsány souvislosti akalkulie s dalšími neurogenními poruchami komunikace - s afázií, s neurodegenerativními onemocněními, s primární progresivní afázií, split-brain syndromem a Gerstmannovým syndromem. Praktická část je rozdělena také do 3 hlavních kapitol a jejich podkapitol. Ve 4. kapitole je popsáno dotazníkového šetření zjišťující přístup klinických logopedů a logopedů pracujících v resortu zdravotnictví k diagnostice a terapii akalkulie. V 5. kapitole jsou zpracovány 3 ilustrativní případy osob s akalkulií a dalšími neurogenními poruchami komunikace. 6. kapitola se zabývá nově navrženým diagnostickým nástrojem a jeho výzkumným ověřením. 7. kapitola shrnuje výsledky všech výzkumných šetření. Poslední kapitolu tvoří závěr. The dissertation thesis deals with the diagnostics of acquired neurogenic disorders of mathematical abilities from a logopaedic view. It consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part is divided into three chapters, which are focused on acquired disorders of calculation - acalculias in their full width. The first chapter is about a number and counting as a concept, their processing in the brain and about theoretical models of counting. The second chapter deals with terminology, etiology and incidence, classification, diagnostics and therapy of acalculia. The greatest emphasis is put on diagnostics of acalculia which is described from logopaedic, psychological and medical view. The third chapter explains linkage between acalculia and other neurogenic disorders of communication - aphasia, neurodegenerative diseases, primary progressive aphasia, split-brain syndrome and Gerstmann syndrome. The practical part is also divided into 3 main chapters and their subchapters. The fourth chapter presents investigation based on the questionnaire which finds out the approach of speech and language pathologists and clinical speech and language pathologists working in the department of health care to the diagnostics and therapy of acalculia. The fifth chapter contains 3 illustrative cases of patients with acalculia and other neurogenic disorders of communication. The sixth chapter deals with newly created diagnostic test and its investigatory verification. The seventh chapter summarizes results of all research. The last chapter comprises a conclusion. Keywords: akalkulie; diagnostický nástroj; neurogenní poruchy komunikace; logopedická diagnostika; získané poruchy učení; acalculia; diagnostic tool; neurogenic communication disorders; logopaedic diagnostics; acquired learning disorders Available in digital repository of UPOL.
Diagnostika získaných neurogenně podmíněných poruch matematických schopností v logopedickém náhledu

Disertační práce se věnuje diagnostice získaných neurogenně podmíněných poruch matematických schopností v logopedickém náhledu. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretickou část práce ...

MIŠKOVSKÁ, Helena; VITÁSKOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vplyv cytokinínov na udržanie funkcie fotosystému II v priebehu indukovanej senescencie
JANEČKOVÁ, Helena; ŠPUNDOVÁ, Martina; ŠPUNDOVÁ, Martina
2019 - English
Listová senescencia, konečné štádium vývoja listov, je komplexný proces, ktorý zahŕňa množstvo fyziologických a biochemických zmien. Senescencia je zvyčajne sprevádzaná poklesom obsahu chlorofylu a inhibíciou fotosyntetických procesov, vrátane fotochémie fotosystému II (PSII). Rastlinné hormóny cytokiníny (CK) sú známe ako negatívne regulátory starnutia. V oddelených listoch je dobre známe, že exogénne aplikované CK ako i svetlo spomaľujú priebeh senescencie, avšak mechanizmus ich vzájomnej interakcie pri sprostredkovaní tohto účinku zostáva nejasný. Analyzovali sme zmeny v obsahu endogénnych CK a jednotlivých CK foriem v oddelených listoch Arabidopsis thaliana inkubovaných v rôznych svetelných podmienkach a tieto zmeny sme korelovali so zmenami v obsahu chlorofylu, účinnosti fotochémie PSII a peroxidácii lipidov. Ukázali sme, že v oddelených listoch Arabidopsis inkubovaných pod rôznymi svetelnými podmienkami sa obsah endogénnych CK a ich jednotlivých foriem výrazne líši. V listoch inkubovaných v tme sme pozorovali znížený obsah najhojnešie sa vyskytujúcich CK báz a ribosidov. Navrhli sme, že spomalenie senescencie vyvolaná svetlom u oddelených listov Arabidopsis môže súvisieť s pretrvávajúcou biosyntézou N6(2isopentenyl)adenínu. Ukázali sme, že počas senescencie oddelených listov Arabidopsis je svetlo schopné nahradiť CK signál v prípade porušenej signálnej dráhy kvôli nefunkčnosti CK receptorov. Nedávne štúdie ukázali, že chlorofyl (Chl) b má tiež dôležitú úlohu v regulácii senescencie. Zistili sme, že deficit Chl b u mutanta jačmeňa výrazne zrýchľuje inhibíciu fotochémie PSII počas indukovanej senescencie oddelených listov inkubovaných v tme. Predpokladáme, že silnejšie poškodenie funkcie PSII súvisí s výraznejším poškodením reakčných centier PSII. Exogénne aplikovaný CK eliminoval urýchlenie poškodenia PSII, pravdepodobne stabilizáciou reakčných centier PSII. Leaf senescence, the final stage of leaf development, is a complex process that involves numerous physiological and biochemical changes. Senescence is usually accompanied by a loss of chlorophyll (Chl) and by inhibition of photosynthetic processes, including photosystem (PSII) photochemistry. Plant hormones cytokinins (CKs) are negative regulators of senescence. It is well known that in detached leaves, both exogenously applied CKs and light retard senescence, however, the mechanism of their mutual interaction is not clear. We have analysed changes in content of endogenous CKs and individual CK forms in detached leaves of Arabidopsis thaliana kept under different light conditions and we have correlated these changes with changes in chlorophyll content, efficiency of PSII photochemistry, and lipid peroxidation. We have shown that the content of endogenous CKs and individual CK forms in detached Arabidopsis leaves differs significantly under various light conditions. In leaves kept in darkness, we have observed decreased content of the most abundant CK free bases and ribosides. We have suggested that the light-mediated retardation of senescence in detached Arabidopsis leaves is related to light-dependent persistence of N6(2isopentenyl)adenine CK biosynthesis during senescence. We have also found that light was able to partially compensate the disrupted CK signalling caused by the loss-of-function mutation in CK receptors during senescence of detached leaves of Arabidopsis mutants. Recent studies have shown that Chl b is important for the regulation of senescence. We have found that the deficiency of Chl b in barley mutant significantly accelerates the inhibition of PSII photochemistry during dark-induced senescence of detached leaves. We suppose that the stronger impairment of PSII function is associated with a more pronounced damage of reaction centre of PSII. Exogenously applied CKs were able to eliminate the acceleration of PSII impairment, probably by the stabilization of reaction centres of PSII. Keywords: cytokininy; fotosyntéza; fotosystém II; senescence; svetlo; cytokinins; light; photosynthesis; photosystem II; senescence Available in digital repository of UPOL.
Vplyv cytokinínov na udržanie funkcie fotosystému II v priebehu indukovanej senescencie

Listová senescencia, konečné štádium vývoja listov, je komplexný proces, ktorý zahŕňa množstvo fyziologických a biochemických zmien. Senescencia je zvyčajne sprevádzaná poklesom obsahu chlorofylu a ...

JANEČKOVÁ, Helena; ŠPUNDOVÁ, Martina; ŠPUNDOVÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Role cytokininů v odpovědi na abiotický stres u ječmene a pšenice
MARCHETTI, Cintia; DE DIEGO SANCHEZ, Nuria; DE DIEGO SANCHEZ, Nuria
2019 - English
Abstrakt Abiotický stres má negativní dopad na celosvětovou zemědělskou produkci a snižuje finální výnos plodin. Vodní deficit a sluneční záření patří mezi hlavní faktory ovlivňující výnos plodin. Cytokininy (CK) jsou známé, ve spolupráci s dalšími fytohormony, svou účastí v odpovědi na abiotický stres u rostlin, přestože je způsob regulace tolerance rostlin na stres stále neobjasněný. Předkládaná práce se zaměřuje na studium role cytokininů jakožto regulátorů odpovědi na stres u rostlin těchto dvou hlavních stresových faktorů - senescence a vodní stres. K tomuto účelu byly použity dvě zemědělsky významné plodiny, a to ječmen (Hordeum vulgare cv. Golden Promised) a pšenice (Triticum aestivum cv. Inta Oasis), u kterých byl studován stres vyvolaný stíněním a ječmen, u kterého byl sledován vodní stres a následná regenerace těchto rostlin. V první části práce byl vyhodnocen dopad změny kvality světelného spektra na cytokininový metabolismus u ječmene a pšenice. Navíc byly charakterizovány transgenní rostliny ječmene s umlčným genem cytokinin oxidasy/dehydrogenasy (CKX), hlavním enzymem nevratně degradující CK. Pro objasnění, zda CK regulují toleranci vodního stresu a kapacitu regenerace u ječmene, bylo vybráno šest nezávislých transgenních linií s umlčnými HvCKX2.2 a HvCKX9 geny. Výsledky práce ukazují, že CK jsou důležité hormony, které regulují oba typy stresu a že udržení hladiny endogenních CK (hlavně ve formě volné báze) byly klíčové pro oddálení stresem indukovaných negativních efektů u rostlin. Konkrétně je ukázáno, že jedním z hlavních faktorů udržujících hladinu CK byla regulace degradace CK. U stresu vyvolaného stíněním se objevila výrazná nadregulace genu CKX1 v senescenčních listech ječmene a pšenice. Podobně, vodou stresované rostliny vykazovaly zvýšenou expresi HvCKX1, a to hlavně u nejvíce sensitivních linií. Oproti CKX1, nadregulace genu CKX3 souvisela s nižší degradací chlorofylu u stínem indukované senescence a vyšší tolerance na vodní stres v pšenici a ječmeni. Závěrem je navrženo, že mezi CKX isoformami regulujícími odpověď na abiotický stres u ječmene a pšenice existují rozdílné a konzervativní role. Odpověď na vodní stres a regenerační kapacita nesouvisí pouze s CK. Komplexní interakce s dalšími rostlinnými hormony a metabolity souvisejícími se stresem jako aminokyseliny a polyaminy byly také pozorovány. Věříme, že změna CK homeostáze skrze podregulaci genů CKX v rostlinách vedla ke vhodnému nástroji pro studium odpovědi rostlin na stres vyvolaný stíněním a vodní deficit a/nebo interakce mezi primárním a sekundárním metabolismem regulujícím stresovou odpověď a regeneraci u rostlin. Abstract Abiotic stress impacts negatively on agriculture production worldwide and diminish the final yield of crops. Among all constraints, water deficit and solar radiation are main determinant of crop production. Cytokinins (CKs) are known to be involved in the abiotic stress responses of plants, in a complex crosstalk with other phytohormones, although their role regulating plant stress tolerance remains unknown. The presented thesis was focused on the study of the role that CKs are playing as regulators of the plant stress response to these two major stressors, senescence and water stress. For this purpose, we focused in two crops with agronomical interest, barley (Hordeum vulgare cv. Golden Promised) and wheat (Triticum aestivum cv. Inta Oasis). In the first part, we evaluated the effect of changes in light spectral quality by shading-induced stress on CK metabolism in barley and wheat. Besides, we also characterized transgenic barley plants with silenced genes encoding cytokinin oxidase/dehydrogenase (CKX), the main enzyme irreversibly degrading CKs. Then, to clarify whether CKs regulate water stress tolerance and recovery capacity in barley, six independent transgenic lines with silenced HvCKX2.2 and HvCKX9 genes were selected. As results, we showed that CKs are relevant hormones regulating both types of stress and that the maintenance of the endogenous CKs (especially the base forms) was crucial for delaying the stress-induced negative effects in the plants. Concretely, we showed that one of the main factors conditioning the CK content was the regulation of CK degradation. Under shade-induced stress there was a marked up-regulation of the CKX1 gene in senescing leaves of barley and wheat occurred. Similarly, water stressed plants also increased the expression of HvCKX1, especially in the most sensitive lines. Opposite to CKX1, the upregulation of the CKX3 gene was related to a lower Chl degradation under shade-induced senescence and higher waters stress tolerance in wheat and barley, respectively. Altogether, we suggest that differential and conservative roles exist between the CKX isoforms regulating the abiotic stress response in barley and wheat. The water stress response and recovery capacity was not only related to CKs. A complex crosstalk with other plant hormones and stress-related metabolites such as amino acids and polyamines was also observed. We believed that the alteration of the CK homeostasis through the down-regulation of CKX genes in plants resulted in a good tool to study the plant response to shading-induced stress and water deficit, and/or the crosstalk between the primary and secondary metabolism regulating plant stress response and recovery. Keywords: modré světlo; metabolismus cytokininů; cytokinin oxidasa / dehydrogenasa; exprese genu; senescence; zastínění; Triticum aestivum; Hordeum vulgare; RGB imaging; fluorescence chlorofylu; indoorové fenotypování; aminokyseliny; polyaminy; antioxidační enzymy; blue light; cytokinin metabolism; cytokinin oxidase/dehydrogenase; gene expression; leaf senescence; shading stress; Triticum aestivum; Hordeum vulgare; red; green; blue (RGB) imaging; chlorophyll fluorescence; indoor phenotyping; amino acids; polyamines; antioxidative enzymes Available in the UPOL Library.
Role cytokininů v odpovědi na abiotický stres u ječmene a pšenice

Abstrakt Abiotický stres má negativní dopad na celosvětovou zemědělskou produkci a snižuje finální výnos plodin. Vodní deficit a sluneční záření patří mezi hlavní faktory ovlivňující výnos plodin. ...

MARCHETTI, Cintia; DE DIEGO SANCHEZ, Nuria; DE DIEGO SANCHEZ, Nuria
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Transcriptomic analysis of barley (Hordeum vulgare L.) and wheat (Triticum aestivum L.): tool for crop improvement.
ZAVADIL KOKÁŠ, Filip; GALUSZKA, Petr
2019 - English
Tato práce je zaměřena na diferenciální analýzu transkriptomu u ječmene (Hordeum vulgare) a pšenice (Triticum aestivum) jako dvou významných zemědělských plodin. Práce rovněž popisuje vývoj nového bioinformatického softwaru vyvíjeného za účelem zlepšení funkční anotace nových sekvencí a následné analýze diferenciálně exprimovaných genů poskytnutých v rámci transkriptomické studie. Teoretická část práce je soustředěna na popis současných technologii používaných pro RNA-sekvenování, design experimentu a následnou bioinformatickou analýzu s využitím rozličných bioinformatických nástrojů. Experimentální část práce je rozdělena na tři kapitoly. První kapitola se zabývá diferenciální analýzou transkriptomu u transgenních linii ječmene s nadprůměrně exprimovaným genem cytokinin dehydrogenázou 1 z Arabidopsis thaliana, pod kořenově specifickým promotorem -glykosidázy z kukuřice. Výsledky ukázaly transgenní linie jako více tolerantní vůči suchu, ve srovnání s rostlinami divokého typu, a to v důsledku odlišné architektury kořenového systému a silnější lignifikace kořenové tkáně. Druhá kapitola se zabývá vývojem a popisem volně dostupného programu SATrans, vytvořeném za účelem lepší a robustnější funkční anotace sekvencí, a rovněž pro analýzu diferenciálně exprimovaných genů. Program byl implementován programovacími jazyky Perl a MySQL, následně byl testován na datovém setu a srovnán s ostatním volně dostupnými programy. Program poskytuje rychlou a robustní funkční anotaci nových sekvencí a poskytuje pokročilou analýzu genové ontologie pro diferenciálně exprimované geny. Poslední kapitola praktické části se zabývá odlišnými přístupy pro výstavbu kořenově specifické reference za účelem mapování krátkých sekvencí získaných v průběhu sekvenačního experimentu. Na vstupní data (čtyři genotypy pšenice s odlišnou architekturou kořenového systému) byly aplikovány tři různé přístupy pro vytvoření reference (de novo přístup, ab initio přístup, kombinovaný přístup). Kombinovaný přístup byl na základě sledovaných charakteristik vyhodnocen jako nejlepší a výsledná reference byla použita pro následnou diferenciální analýzu transkriptomu mezi genotypy s odlišnou architekturou kořenového systému. Výsledky ukázaly několik ovlivněných biologických procesů, mezi které náleží zejména transmembránový transport auxinů a hydrolýza jejich konjugátů. Potvrzení výsledků získaných touto analýzou by ovšem mělo být provedeno s pomocí qPCR a kontrolovanými biologickými experimenty. The thesis is focused on differential transcriptomics analysis of barley (Hordeum vulgare) and wheat (Triticum aestivum), two economically important cereals. It is also described the development of a new bioinformatics software allowing the annotation of novel transcripts and the functional analysis of differentially expressed genes. The theoretical part deals with the description of the main technologies of RNA-sequencing, design of the RNA-sequencing experiment and down-stream bioinformatics analysis. The experimental part is divided into three chapters. The first chapter aimed to understand the differential transcriptomics of transgenic barley lines overexpressing the Arabidopsis cytokinin dehydrogenase 1 gene under the control of the mild root specific promotor of maize -glycosidase. The results showed transgenic lines are more tolerant to drought than the wild-type plants, mainly due to the alteration of their root architecture and a stronger lignification of root tissue. The second chapter is focused on the development of SATrans, new freely available software for the annotation of transcriptome and the functional analysis of differentially expressed genes. The software was developed with Perl and MySQL as programing languages and has been tested on a test data set. It provided a fast and robust functional annotation of novel sequences and performed advanced gene ontology analysis of the differentially expressed genes. The last chapter covered different approaches to analyze RNAseq data generated for four new inbred lines of hexaploid wheat with different root architecture. Three different assembly approaches (ab initio, de novo and combined) were used and evaluated for their ability to provide the best reference wheat transcriptome for downstream analyses. The combined approach, i.e. coupling ab initio and de novo transcriptome assemblies, was evaluated as the best tool to generate a root-specific reference transcriptome. Down-stream bioinformatics analyses were performed in order to highlight the genes whose differential expression might be related to various root architecture observed between for the four-wheat new inbred lines. The data showed that few biological processes were affected, including the transmembrane transport of the phytohormone auxin and the hydrolysis of its conjugates. Nevertheless, our hypothesis will have to be supported by qPCR analysis and strong physiological experiments. Keywords: transkriptomika; bioinformatika; vývoj softwaru; funkční anotace; ječmen; pšenice; transcriptomics; bioinformatics; software development; functional annotation; wheat; barley Available in digital repository of UPOL.
Transcriptomic analysis of barley (Hordeum vulgare L.) and wheat (Triticum aestivum L.): tool for crop improvement.

Tato práce je zaměřena na diferenciální analýzu transkriptomu u ječmene (Hordeum vulgare) a pšenice (Triticum aestivum) jako dvou významných zemědělských plodin. Práce rovněž popisuje vývoj nového ...

ZAVADIL KOKÁŠ, Filip; GALUSZKA, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Metabolismus a funkce cytokininů v houbách z řádu Hypocreales a identifikace transportéru auxinu v Claviceps purpurea
VRABKA, Josef; FRÉBORTOVÁ, Jitka
2019 - English
Předkládaná disertační práce je zaměřena na rostlinné hormony cytokiny a auxiny u vláknitých hub z řádu Hypocreales a sestává ze čtyř částí. První část práce slouží k seznámení se zkoumanými houbovými organismy a shrnuje současné informace o metabolismu, transportu a signalizaci cytokininů a auxinů, zároveň je popsána jejich role v interakci s mikroorganismy. Cílem druhé části práce je studium role cytokininů u houby Claviceps purpurea. Byla sledována odezva v expresi vybraných genů zapojených do metabolismu cytokininů u hostitelského rostliny žita (Secale cereale) pomocí kvantitativní real-time PCR (qPCR), zároveň byly změřeny hladiny cytokininů v různých fázích infekce u napadených a kontrolních rostlin. V genomu C. purpurea byly odhaleny geny s předpokládaným zapojením do biosyntézy cytokininů. Jejich funkce byla potvrzena heterologní expresí v Escherichia coli, purifikací pomocí afinitní chromatografie a biochemickou charakterizací. Byla stanovena rychlost enzymatické reakce a substrátová preference. Pro další ověření byly geny transformovány do rostlin Arabidopsis thaliana s expresí řízenou konstitutivním promotorem a sledována změna fenotypu. Třetí část je zaměřena na sledování exprese genů de novo biosyntézy cytokininů u vybraných druhů rodu Fusarium během infekce semenáčků kukuřice (Zea mays). Zároveň byla hodnocena i změna exprese genů biosyntézy a degradace cytokininů u napadených rostlin. Poslední část je věnována identifikaci předpokládaného auxinového transportéru u C. purpurea. Homologní rekombinací byli připraveni deleční mutanti, u kterých byly stanoveny hladiny auxinů. Pro určení subcelulární lokalizace bylo využito pozorování fúzního proteinu s GFP pomocí fluorescenční mikroskopie. Pravděpodobná funkce byla ověřena transformací A. thaliana a následnou fenotypizací homozygotních linií. Presented thesis is focused on plant hormones cytokinins and auxins in filamentous fungi from order Hypocreales and consists of four parts. The first part of the work is introduces studied fungal organisms and summarizes current information about the metabolism, transport and signaling of cytokinins and auxins, concurrently describing their role in interaction with microorganisms. The aim of the second part is to study the role of cytokinins in Claviceps purpurea. Response in expression of selected genes involved in cytokinin metabolism in rye host plant (Secale cereale) was followed using quantitative real-time PCR (qPCR), and cytokinin levels were measured at various stages of infection in infected and control plants. Genes with putative function in cytokinin biosynthesis were detected in the C. purpurea genome. Their function was confirmed using heterologous expression in Escherichia coli and subsequent purification by affinity chromatography followed by biochemical characterization. The rate of enzymatic reaction and substrate preference was determined. For further verification, the genes were transformed into Arabidopsis thaliana under the control of constitutive promotor and the change in phenotype was observed. The third part is focused on the expression of de novo cytokinin biosynthesis genes in selected Fusarium species during infection of maize seedlings (Zea mays). At the same time, the change in cytokinin biosynthesis and degradation genes in infected plants was also followed. The last part is devoted to identification of putative auxin transporter in C. purpurea. Deletion mutants were prepared by homologous recombination and auxin levels were determined. Subcellular localization was observed with the GFP fusion protein by fluorescence microscopy. The predicted function was verified by transformation of A. thaliana and subsequent phenotyping of homozygous lines. Keywords: Cytokininy; auxiny; Claviceps; Fusarium; metabolismus; transport; Cytokinins; auxins; Claviceps; Fusarium; metabolism; transport Available in the UPOL Library.
Metabolismus a funkce cytokininů v houbách z řádu Hypocreales a identifikace transportéru auxinu v Claviceps purpurea

Předkládaná disertační práce je zaměřena na rostlinné hormony cytokiny a auxiny u vláknitých hub z řádu Hypocreales a sestává ze čtyř částí. První část práce slouží k seznámení se zkoumanými houbovými ...

VRABKA, Josef; FRÉBORTOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Tyflodidaktika ve výuce cizích jazyků u dospělých osob se získaným zrakovým postižením
MALINOVSKÁ, Olga; LUDÍKOVÁ, Libuše
2019 - Czech
Tato disertační práce se zabývá problematikou výuky cizích jazyků u osob se získaným těžkým zrakovým postižením. Tématika nebyla dosud systematicky zpracována ani v české ani zahraniční literatuře, neboť se jedná o velmi specifickou skupinu osob, jež je charakterizována nejen svým věkem, ale také postižením a jeho typem a dobou vzniku. Je proto zřejmé, že i didaktika cizích jazyků u dané skupiny bude mít své charakteristické postupy a podmínky. V rámci tvorby teoretické základny jsme vycházeli z poznatků a výzkumů z oblasti oftalmologie, tyflopedie a psychologie, a to jak na národní úrovni, tak i v zahraničí. Podobně je zpracována část věnovaná lingvistickým a pedagogickým poznatkům, úžeji didaktice cizích jazyků. Praktická část disertační práce je zaměřena na zjišťování a popis obtíží, které vznikají při nástupu do běžné jazykové školy u osob s těžkým zrakovým postižením, a zároveň možností využití moderních technologií ve výuce cizích jazyků u cílové skupiny osob. Tato problematika, ač málo probádaná, si zasluhuje větší pozornost nejen lektorů běžných jazykových škol, ale také odborníků v oblasti speciální pedagogiky a rovněž tvůrců vzdělávací politiky v českém, ale i zahraničním prostředí. This dissertation deals with the issue of foreign language teaching for people with severe visual impairment. The topic has not been systematically elaborated either in Czech or foreign literature because it is a very specific group of people characterized not only by its age but also by its disability and its type and time of origin. It is therefore clear that the didactics of foreign languages in a given group will have its own characteristic procedures and conditions. As part of the theoretical basis, we were following on findings and researches in the field of ophthalmology, typhlopaedia and psychology, both at the national level and abroad. The section devoted to linguistic and pedagogical knowledge and to the foreign language teaching was written in a similar way. The practical part of the dissertation thesis is focused on finding and describing the difficulties that arise when people with severe visual impairment enter a common language school and also the usage of modern technologies in teaching foreign languages to the target group. This issue, though little explored, deserves more attention not only by lecturers of common language schools but also by specialists in the field of special education and also by policy makers in the Czech as well as foreign environment. Keywords: zrakové postižení; cizí jazyk; didaktika; vzdělávání; ICT; visual impairment; foreign language; didactics; education; ICT Available in digital repository of UPOL.
Tyflodidaktika ve výuce cizích jazyků u dospělých osob se získaným zrakovým postižením

Tato disertační práce se zabývá problematikou výuky cizích jazyků u osob se získaným těžkým zrakovým postižením. Tématika nebyla dosud systematicky zpracována ani v české ani zahraniční literatuře, ...

MALINOVSKÁ, Olga; LUDÍKOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Generation, Detection and Characterization of Photonic Quantum States
STRAKA, Ivo; FIURÁŠEK, Jaromír; FIURÁŠEK, Jaromír
2019 - English
Cílem této práce je experimentální výzkum statistických vlastností kvantových stavů světla z hlediska generace i měření. Práce uvádí výsledky srovnávající kvantově negaussovské vlastnosti jednofotonových stavů produkovaných optickou frekvenční konverzí a zářivou rekombinací v kvantové tečce. Klíčovou vlastností je odolnost vůči ztrátám, jež jsou nevyhnutelnou součástí reálných optických aplikací. Kvantová negaussovskost je měřena i pro vícefotonové stavy složené z hlášených jednotlivých fotonů generovaných frekvenční konverzí. Jako další vlastnost je u těchto stavů zkoumána vícefotonová ryzí negaussovskost s ohledem na ztráty a přidaný šum. Disertace dále uvádí metodu programovatelné intenzitní modulace jako zdroje světla s nastavitelným klasickým rozdělením počtu fotonů. Součástí je i výpočet odpovídajícího intenzitního rozdělení. Postupy využité v práci zahrnují konstrukci zdroje korelovaných fotonů na bázi sestupné frekvenční konverze, jenž umožnil dosažení výsledků v oblasti vícefotonové kvantové negaussovskosti. Dále je prezentován model čítací odezvy jednofotonových lavinových diod, a to v numerické simulaci i analyticky. Tento výsledek byl uplatněn při měření obecné fotonové statistiky. This dissertation experimentally explores quantum properties of photonic states. The presented results compare quantum non-Gaussian properties of single-pho\-ton states produced by optical frequency conversion and radiative recombination in a quantum dot. The primary concern is resilience against optical loss that is inevitable in all real applications. Quantum non-Gaussianity is also measured using multiphoton states composed of multiple heralded single photons generated by frequency conversion. Another quantum property is genuine n-photon quantum non-Gaussianity, which is investigated using multiphoton states with respect to optical loss and added noise. Furthermore, the thesis presents a method of programmable intensity modulation as a source of arbitrary classical photon statistics. The method includes calculation of the respective intensity distribution. The procedures employed in the thesis include constructing a source of correlated photons based on frequency down-conversion. The source was used to obtain the results pertaining to multiphoton quantum non-Gaussianity. Next, a counting model of single-photon avalanche diodes is developed, both analytically and in simulation. These results were used in measuring arbitrary photon statistics. Keywords: kvantová optika; statistika fotonů; kvantová negaussovskost; quantum optics; photon statistics; quantum non-Gaussianity Available in digital repository of UPOL.
Generation, Detection and Characterization of Photonic Quantum States

Cílem této práce je experimentální výzkum statistických vlastností kvantových stavů světla z hlediska generace i měření. Práce uvádí výsledky srovnávající kvantově negaussovské vlastnosti ...

STRAKA, Ivo; FIURÁŠEK, Jaromír; FIURÁŠEK, Jaromír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Sociálně-právní aspekty života katolické církve na Moravě 16. a 17. století
PARMA, Tomáš; NĚMEC, Damián; PŘIBYL, Stanislav; PRCHAL PAVLÍČKOVÁ, Radmila
2019 - Czech
Předkládaná práce je zaměřena především na diecézní legislativní předpisy v olomoucké diecézi v období 16. a 17. století. V první části, která úzce navazuje na text předchozí licenciátní práce, je probírán vývoj diecézní legislativy prováděné v důsledku ustanovení tridentského koncilu. Druhá část je pokusem o shrnutí vývoje diecézní legislativy ve studovaném období z hlediska jejích hlavních témat: vztah mezi církví a státem, obraz diecézního kněze, vývoj diecézní administrativy, řeholní klérus a kněžská formace, katecheze jako hlavní moment předání křesťanské viry. The presented doctoral thesis deals with the particular diocesan legislation in the Olomouc Diocese in 16th and 17th Centuries. The first part of the thesis is dedicated to the development of the legislation in the Moravian Catholic Church, which was in a strong relationship with the decrees of the Council of Trent. The second part of the thesis is dedicated to the summary of the contents of the diocesan legislation. Keywords: Olomoucká diecéze; Morava; Raný novověk; 16. století; 17. století; kanonické právo; Diecézní legislativa; Diecézní synod; křesťanský život; Vztah církve a státu; Stanislav Pavlovský; František kardinál Dietrichstein; Leopold Vilém Habsburský; Karel Josef Habsburský; Karel Lichtenstein-Castelcorn; Diocese of Olomouc; Moravia; Early Modern Period; 16th century; 17th century; Canon Law; Legislation; Diocesan Synod; Life of Christians; Relationship between the Church and the State; Stanislav Pavlovský; Franz Cardinal Dietrichstein; Leopold Wilhelm of Austria; Charles Joseph of Austria; Karl von Lichtenstein-Castelcorno Available in digital repository of UPOL.
Sociálně-právní aspekty života katolické církve na Moravě 16. a 17. století

Předkládaná práce je zaměřena především na diecézní legislativní předpisy v olomoucké diecézi v období 16. a 17. století. V první části, která úzce navazuje na text předchozí licenciátní práce, je ...

PARMA, Tomáš; NĚMEC, Damián; PŘIBYL, Stanislav; PRCHAL PAVLÍČKOVÁ, Radmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases