Number of found documents: 319
Published from to

More than True: Cognitive Universals in a Reader Response Analysis of Neil Gaiman
ČIPKÁR, Ivan; PEPRNÍK, Michal; PEPRNÍK, Michal
2018 - English
Zaujímajúc perspektívu teoretikov ako Keith Oatley, Norman Holland, či Patrick Colm Hogan, táto práca usiluje otvoriť bohatý literárny svet britského autora komiksov, scenárov, poviedok a románov pre deti aj dospelých, Neila Gaimana, literárnemu kognitivizmu. Výber mojej metódy je určený kritikou teoretických postupov vychádzajúcich zo sémantického externalizmu, sémiotiky a štrukturalizmu Ferdinanda de Saussure. V svojej práci formulujem potrebu prechodu na empirické metódy literárneho bádania ukotvené v súčasnej lingvistike, psychológii a kognitívnych vedách. Kľúčovým teoretickým rámcom tejto práce sú práve kognitívne teórie Normana Hollanda, teoretika čitateľskej recepcie, ktorého základnú premisu predstavuje systém spätnej väzby, v ktorom čitateľ aplikuje "hypotézy" voči literárnemu objektu. Tieto zahŕňajú základné fyziologické interakcie, kultúrne kódy a kritériá, až celkovú zastrešujúcu identitu čitateľa, ktorá formuje čitateľský zážitok a sama je formovaná ním. Hollandovu neuropsychoanalytickú metódu aplikujem v praktickej štúdii čitateľskej odozvy k poviedke Neila Gaimana. Poukazujem v nej na závislosť úspechu literárnej transakcie od schopnosti akomodácie obsahu projektovaného čitateľom, miery zapojenia jeho psychologických obrán a úspechu pokiaľ ide o porozumenie dvojznačnej fantastickej zápletke. Takisto načrtávam možnú cestu pre výskum literárnych univerzálií, ktoré chápem ako neoddeliteľne späté s našou biologickou podstatou. Aplikujem teóriu Hoganových naratívnych prototypov, založených na základných emóciách radosti a smútku, na Gaimanov román Nikdykde. V druhej praktickej štúdii čitateľskej odozvy overujem Oatleyho teóriu emócií ako spätnej väzby k čitateľovým evaluáciám fiktívnych výziev. Popisujem, ako kognitívne univerzálie radosti a smútku pôsobia v mysliach čitateľov ďalšej z Gaimanových poviedok. Cieľom práce je popísať interakcie čitateľských identít s literárnym priestorom Gaimanových príbehov a iniciovať snaženie o formuláciu univerzálneho modelu (modelov), ktorý by mohol zachytiť fundamentálne odlišnosti aj podobnosti v čitateľských prístupoch. Z tohto modelu (modelov) by neskôr mohli benefitovať budúce bádateľské pokusy v oblasti kognitívnej literárnej vedy. Drawing on the perspectives of Keith Oatley, Norman Holland, and Patrick Colm Hogan, I try to open the rich literary universe of the author of comic books, screenplays, and fiction for children and adults, Neil Gaiman, to literary cognitivism. The choice of my method is rooted in a criticism of theoretical approaches based on semantic externalism, semiotics, and Saussure's structuralism. I argue for a shift towards empirical methods of literary inquiry rooted in sound linguistics, psychology, and cognitive science. The overarching theoretical framework for the research into the topic are the cognitive theories of Norman Holland, a reader response literary theorist whose core premise establishes a multi-tiered system of feedback loops, wherein the reader applies their hypotheses (ranging from the most basic physiological responses, through cultural codes and canons, ultimately reaching the overarching identity, which both shapes the entire cognitive feedback process and is also shaped by it) to the engaged literary object. In a practical reader response study, I utilize Norman Holland's neuropsychoanalytic model to describe how readers read and enjoy a short story by Neil Gaiman. I argue that a successful literary transaction is contingent on the accommodation of readers' projected content, engagement of their psychological defenses, and making sense of the story's ambiguous fantastic plot. I also delineate a possible avenue of inquiry into literary universals, which are understood as intrinsically tied to our biological endowment. I apply Patrick Colm Hogan's theory of narrative prototypes based on the basic emotions of happiness and sadness to Neil Gaiman's novel Neverwhere. In a second reader response study included in this thesis, I utilize Keith Oatley's theory of emotions as feedback from readers' evaluations of fictional challenges. I demonstrate how the cognitive universals of happiness and sorrow (and universal narrative structures constituted thereof) are operative in the minds of readers of another one of Gaiman's stories The aim of this thesis is to describe the interaction of readers' identities with the fictional space of Gaiman's stories (the "smoke and mirrors" of his artifice) and initiate the work towards a formulation of an universal model which could account for the most fundamental differences and similarities found in reader strategies. This model (or models) would, ideally, benefit future research in the field of cognitive literary studies. Keywords: kognitivní literární studie; literární univerzálie; Neil Gaiman; Norman Holland; psychologie a literatura; čtenářská recepce; fantastično; cognitive literary studies; literary universals; Neil Gaiman; Norman Holland; psychology and literature; reader response; the fantastic Available in digital repository of UPOL.
More than True: Cognitive Universals in a Reader Response Analysis of Neil Gaiman

Zaujímajúc perspektívu teoretikov ako Keith Oatley, Norman Holland, či Patrick Colm Hogan, táto práca usiluje otvoriť bohatý literárny svet britského autora komiksov, scenárov, poviedok a románov pre ...

ČIPKÁR, Ivan; PEPRNÍK, Michal; PEPRNÍK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Spatio-temporal analysis of landscape changes in different land use
NWAOGU, Chukwudi; PECHANEC, Vilém
2018 - English
The aim of this thesis was to analyzing landscape changes by identifying the changes, the drivers of the changes, and impacts on the land resources in different land use using GIS in combination of some statistical techniques. The first part of the work focused on the introduction and definition of the core concepts in relation to landscape changes. For examples, landscapes types and change drivers were treated. Description of some selected GIS softwares applicable for landscape studies, land use change models, their applications and comparisons were also discussed. Furthermore, the concept of space-time analysis in GIS, its theory and rationale were also addressed. The practical part of this thesis was based on four case studies which cut across different geographical regions and in different land use scenario. To achieve the objectives of this work, several materials and methods which are appropriate in relation to the current techniques developed for spatio-temporal analysis of landscape changes in various land use scenario were applied. These ranges from the materials used for data collection such as geospatial oriented instruments to the methods of data collection and analyses including the GIS, models, statistics, and multivariate analyses approaches. Each case study has specific objective which linked to the main aim(goal) of the study. The case study 1 (Onitsha - a growing urban hub centre in southeast, Nigeria) focused on evaluating change in land use and its effects on the landscape from 1987 to 2015. Increase in built-up areas because of rapid population growth which consequently led to acute deforestation and intensified agricultural activities was observed as the main driving forces of landscape changes in this case study. Regarding case study 2 (Jos, northern Nigeria landslide) which focused on identifying Jos landslide vulnerable areas, driving forces and effects on landscape; after analyses it was concluded human activities such as built-up was also a primary driver which induced other remote factors that prompted the landslide and producing landscape changes as final consequence. Case study 3 (Imo watershed), also revealed that the forest which recorded more than 40% decrease suffered more degradation from the driving forces - anthropogenic activities (such as agriculture, urbanization and deforestation). In this study, the impacts of land use change on other factors like soil erosion and soil features were also examined in relation to complementary effects on landscape. The final case study (Dřevnice River Basin, Czech Republic), also indicated that the forest area had substantial effect from the driving forces of change relative to other land use. Though, forest areas were observed to have shown decrease rates in all the case studies yet, this decline was lower in the case study 4 (Czech Republic) when compared with case studies 1, 2, and 3 (Nigeria). The reason for this could be because of differences in management and socio-economic circumstances. For instance, Czech Republic as a developed country is establishing more and better policies and practices geared towards enhancing nature conservation and sustainable environment relative to the developing country (Nigeria) where such polices are weak. The primary driving forces were almost relatively similar in all the case studies however, case study 4 showed marginal difference with higher number of identified driving forces. This might be attributed to the differences in geographical settings, socio-economics, and methods. For example, individually owned farmlands and distance from pipelines were not feasible in Nigeria scenarios. The aim of this thesis was to analyzing landscape changes by identifying the changes, the drivers of the changes, and impacts on the land resources in different land use using GIS in combination of some statistical techniques. The first part of the work focused on the introduction and definition of the core concepts in relation to landscape changes. For examples, landscapes types and change drivers were treated. Description of some selected GIS softwares applicable for landscape studies, land use change models, their applications and comparisons were also discussed. Furthermore, the concept of space-time analysis in GIS, its theory and rationale were also addressed. The practical part of this thesis was based on four case studies which cut across different geographical regions and in different land use scenario. To achieve the objectives of this work, several materials and methods which are appropriate in relation to the current techniques developed for spatio-temporal analysis of landscape changes in various land use scenario were applied. These ranges from the materials used for data collection such as geospatial oriented instruments to the methods of data collection and analyses including the GIS, models, statistics, and multivariate analyses approaches. Each case study has specific objective which linked to the main aim(goal) of the study. The case study 1 (Onitsha - a growing urban hub centre in southeast, Nigeria) focused on evaluating change in land use and its effects on the landscape from 1987 to 2015. Increase in built-up areas because of rapid population growth which consequently led to acute deforestation and intensified agricultural activities was observed as the main driving forces of landscape changes in this case study. Regarding case study 2 (Jos, northern Nigeria landslide) which focused on identifying Jos landslide vulnerable areas, driving forces and effects on landscape; after analyses it was concluded human activities such as built-up was also a primary driver which induced other remote factors that prompted the landslide and producing landscape changes as final consequence. Case study 3 (Imo watershed), also revealed that the forest which recorded more than 40% decrease suffered more degradation from the driving forces - anthropogenic activities (such as agriculture, urbanization and deforestation). In this study, the impacts of land use change on other factors like soil erosion and soil features were also examined in relation to complementary effects on landscape. The final case study (Dřevnice River Basin, Czech Republic), also indicated that the forest area had substantial effect from the driving forces of change relative to other land use. Though, forest areas were observed to have shown decrease rates in all the case studies yet, this decline was lower in the case study 4 (Czech Republic) when compared with case studies 1, 2, and 3 (Nigeria). The reason for this could be because of differences in management and socio-economic circumstances. For instance, Czech Republic as a developed country is establishing more and better policies and practices geared towards enhancing nature conservation and sustainable environment relative to the developing country (Nigeria) where such polices are weak. The primary driving forces were almost relatively similar in all the case studies however, case study 4 showed marginal difference with higher number of identified driving forces. This might be attributed to the differences in geographical settings, socio-economics, and methods. For example, individually owned farmlands and distance from pipelines were not feasible in Nigeria scenarios. Keywords: Land use-cover change models and drivers; GIS; predictive modelling; statistical analysis; Land use-cover change models and drivers; GIS; predictive modelling; statistical analysis Available in digital repository of UPOL.
Spatio-temporal analysis of landscape changes in different land use

The aim of this thesis was to analyzing landscape changes by identifying the changes, the drivers of the changes, and impacts on the land resources in different land use using GIS in combination of ...

NWAOGU, Chukwudi; PECHANEC, Vilém
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Early Intervention for Children with Disability: The Parameters Necessary for Effective Implementation.
OKOYE, Joy Sade; POTMĚŠIL, Miloň
2018 - English
Early intervention has become a global and cultural issue because of the different indigenous early intervention programmes, government policies or legislation, parents and the involvement of professionals. Therefore, this study aimed to examine the parameters needed for effective implementation of early intervention for children with disabilities. For the aim of the study to be achieved, the research investigates the influence or effect of the child-family centred approach of early intervention, professional team involvement, legislation or policy for early intervention, programmes and services as parameters for the effective practice of early intervention. Four research questions were posed, and four hypotheses formulated for the study. Sample survey design was adopted for the study. Purposive sampling technique was employed to select 204 participants (40.7 percent male and 59.3 percent female). The Likert scale questionnaire with 23 items and an interview guide were used as the instrument for data collection. To test the hypotheses, and to ascertain whether to accept or reject them, the data collated from the Likert scale were analysed using One Sample T-test in the Statistical Package for Social Science (SPSS). All the hypotheses were tested at 0.05 percent level of significance with p <.001 and 203 degrees of freedom. The results reveal that the child-family centred approach of early intervention influences intervention for children with disabilities. Professional team involvement as well as legislation/policy influence the intervention for children with disabilities. Programmes and services of early intervention greatly impact intervention of children with disabilities. The study concluded that the child-family centred approach, professional team involvement, legislation or law, programmes and services of early intervention are the necessary factors that need to be in place if intervention must be meaningful for development, growth, and learning of children with disabilities. As such, government and professionals should increase public awareness of the benefits of early intervention for all children with disabilities or who are at risks for developmental disabilities. Professionals should collaborate with parents to the latter of their children's intervention no matter their views and opinions. Public policy for funding should be enacted, for adequate accessibility of early intervention programmes for parents and families with low income. Early intervention has become a global and cultural issue because of the different indigenous early intervention programmes, government policies or legislation, parents and the involvement of professionals. Therefore, this study aimed to examine the parameters needed for effective implementation of early intervention for children with disabilities. For the aim of the study to be achieved, the research investigates the influence or effect of the child-family centred approach of early intervention, professional team involvement, legislation or policy for early intervention, programmes and services as parameters for the effective practice of early intervention. Four research questions were posed, and four hypotheses formulated for the study. Sample survey design was adopted for the study. Purposive sampling technique was employed to select 204 participants (40.7 percent male and 59.3 percent female). The Likert scale questionnaire with 23 items and an interview guide were used as the instrument for data collection. To test the hypotheses, and to ascertain whether to accept or reject them, the data collated from the Likert scale were analysed using One Sample T-test in the Statistical Package for Social Science (SPSS). All the hypotheses were tested at 0.05 percent level of significance with p <.001 and 203 degrees of freedom. The results reveal that the child-family centred approach of early intervention influences intervention for children with disabilities. Professional team involvement as well as legislation/policy influence the intervention for children with disabilities. Programmes and services of early intervention greatly impact intervention of children with disabilities. The study concluded that the child-family centred approach, professional team involvement, legislation or law, programmes and services of early intervention are the necessary factors that need to be in place if intervention must be meaningful for development, growth, and learning of children with disabilities. As such, government and professionals should increase public awareness of the benefits of early intervention for all children with disabilities or who are at risks for developmental disabilities. Professionals should collaborate with parents to the latter of their children's intervention no matter their views and opinions. Public policy for funding should be enacted, for adequate accessibility of early intervention programmes for parents and families with low income. Keywords: Early intervention; children with disability; child-family approach; legislation/policy; professionals; programmes and services.; Early intervention; children with disability; child-family approach; legislation/policy; professionals; programmes and services. Available in digital repository of UPOL.
Early Intervention for Children with Disability: The Parameters Necessary for Effective Implementation.

Early intervention has become a global and cultural issue because of the different indigenous early intervention programmes, government policies or legislation, parents and the involvement of ...

OKOYE, Joy Sade; POTMĚŠIL, Miloň
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Design and optimization of proportional gas flow counters for Mössbauer spectroscopy
KOUŘIL, Lukáš; PECHOUŠEK, Jiří
2018 - English
Tato dizertační práce představuje nový prototyp průtokového toroidního proporcionálního plynového detektoru. Tento detektor byl vyvinut pro účely charakterizace povrchů železo obsahujících vzorků pomocí Mössbauerovy spektroskopie. Představovaný proporcionální detektor umožňuje registraci jak konverzního RTG záření (6,4 keV) tak i zpětně odraženého gama záření (14,4 keV) v téměř 2 geometrii s dostatečnou účinností. Tato práce demonstruje popis konstrukce detektoru, jeho základní parametry pro různé čítací plyny (čistý argon, jeho směsi s metanem v různých koncentracích a čistý krypton) a proces optimalizace pro použití v Mössbauerově spektroskopii zpětného rozptylu. Přestože tento detektor by mohl být stejně tak použit v transmisní Mössbauerově spektroskopii, tato práce také popisuje průtokový válcový proporcionální plynový detektor, který je výhodnější volbou pro tento typ transmisní geometrie This dissertation thesis presents a new prototype of a toroidal proportional gas flow counter. This detector has been developed to be used in the Mössbauer spectroscopy for characterizing the surfaces of the iron bearing samples. The presented proportional counter allows to register both conversion X-rays (6.4 keV) and the backscattered gamma rays (14.4 keV) in the almost 2 geometry with the sufficient efficiency. This thesis demonstrates the structure description of the detector, its basic features for different counting gases (pure argon, its mixtures with different methane concentrations, and pure krypton) and also the optimization process of its use in the backscattering Mössbauer spectroscopy. Despite that the detector could be used in the transmission Mössbauer spectroscopy as well, this thesis also describes more optimized choice for the transmission geometry - cylindrical proportional gas flow counter. Keywords: proporcionální plynový čítač; plynový detektor; detektor měkkého RTG záření; detektor nízkoenergetického gama záření; Mössbauerova spektroskopie; proportional gas counter; gas filled detector; soft X-rays detector; low energy gamma rays detector; Mössbauer spectroscopy Available in digital repository of UPOL.
Design and optimization of proportional gas flow counters for Mössbauer spectroscopy

Tato dizertační práce představuje nový prototyp průtokového toroidního proporcionálního plynového detektoru. Tento detektor byl vyvinut pro účely charakterizace povrchů železo obsahujících vzorků ...

KOUŘIL, Lukáš; PECHOUŠEK, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Study on gene expression in interspecific grass hybrids
STOČES, Štěpán; KOPECKÝ, David; KOPECKÝ, David
2018 - English
Mezidruhoví kříženci jsou výsledkem křížení dvou různých biologických druhů. Po takovéto hybridizaci často dochází ke zdvojení hybridního genomu a vzniku allopolyploidního jedince. Allopolyploidie hrála důležitou úlohu v evoluci vyšších rostlin a velká řada druhů je allopolyploidní. Tito kříženci kombinují genetickou informaci z obou rodičů a obsahují velké množství duplikovaných genů. Chování těchto genů v novém prostředí jde jen těžko odhadovat, ale existuje několik možností. Jeden z duplikovaných genů může ztratit svoji funkci, tj. být kompletně nebo částečně umlčen či odstraněn na základě genetických nebo epigenetických změn. Další možností je, že jeden duplikovaný gen získá úplně novou funkci. V posledním případě může dojít k redukci úrovně genové exprese u obou genů a výsledné množství proteinů přepisovaných z těchto genů se sníží na původní hladinu jako v rodičovském genomu. Pro šlechtění elitních odrůd mezidruhových kříženců by bylo žádoucí pochopit celý proces týkající se změn genové exprese rodičovských alel během F1 a následujících generací. Identifikace a využití velkého množství molekulárních markerů se s příchodem nové generace sekvenačních strategií stala dostupnější a efektivnější. Díky vysokému rozlišení a dostatečné hloubce čtení se mimo jiné aplikace otevřely možnosti pro studium genové exprese. Nejrozšířenějšími molekulárními markery současnosti jsou jednonukleotidové polymorfismy (SNP), které se v genomu vyskytují v ohromujícím množství, jsou relativně pravidelně distribuované a relativně snadno detekovatelné. V této práci byla rekonstruována sekvence transkriptomu kostřavy luční a jílku mnohokvětého a identifikovány SNP markery, které umožňují odlišit homeologní geny z obou druhů. To umožnilo identifikaci rodičovských variant genů v reciprokých F1 a F2 hybridech kostřavy a jílku (Festulolium) a stanovení druhově-specifické genové exprese u těchto kříženců. Tato práce není jen uceleným studiem změn genové expresse u prvních generací mezidruhových kříženců, ale je rovněž důležitým zdrojem markerů využitelných při cíleném šlechtění hybridních trav. Navrhovaný postup je aplikovatelný na studium genomového složení a genové exprese dalších hybridních a allopolyploidních druhů. Interspecific hybrids are results of crossing two different biological species, frequently followed by polyploidization. Such allopolyploids are common among vascular plants and have played a key role in the evolution of angiosperms. Their origin is always characterized by subsequent changes in gene-expression due to a combination of homoeologous genes coming from parental species. The fate of these duplicated genes may follow different evolutionary paths. They can lose their function by genetic or epigenetic changes (Non-functionalization), acquire a new function (Neofunctionalization), or reduce the capacity to the level of expression of ancestral gene (Subfunctionalization). In practical breeding, the knowledge on the evolution of parental-specific genes and their expression changes will be beneficial for the development of elite cultivars of interspecific hybrids. The advent of Next Generation Sequencing (NGS) enables the identification and utilization of a huge number of molecular markers and allows to study gene expression in resolution never achieved before. Single nucleotide polymorphisms (SNP) are the most abundant markers in the genome, relatively frequently distributed, easily identifiable and nowadays the most frequently used. In this study, the reference transcriptomes of Festuca pratensis and Lolium multiflorum have been reconstructed and thousands of SNPs distinguishing homoeologous genes have been identified. This enables to determine parental-specific gene expression in F1 and F2 hybrids based on the quantification of mapped reads to transcriptome references. The thesis is not only comprehensive study for further research, but also a source of highly valuable markers, which can be used in grass breeding. Keywords: Mezidruhový kříženec; genová exprese; jílek mnohokvětý; kostřava luční; SNP; DArT; sekvenování nové generace (NGS); transcriptom; Interspecific hybrid; gene expression; Lolium multiflorum; Festuca pratensis; SNP; DArT; NGS; transcriptome Available in digital repository of UPOL.
Study on gene expression in interspecific grass hybrids

Mezidruhoví kříženci jsou výsledkem křížení dvou různých biologických druhů. Po takovéto hybridizaci často dochází ke zdvojení hybridního genomu a vzniku allopolyploidního jedince. Allopolyploidie ...

STOČES, Štěpán; KOPECKÝ, David; KOPECKÝ, David
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

The Grammar of English Infinitives
ČAKÁNYOVÁ, Michaela; EMONDS, Joseph; EMONDS, Joseph
2018 - English
Disertační práce se zaměřuje na gramatiku anglických infinitivů na pozadí češtiny a snaží se ukázat, že existuje základní struktura, která je společná všem typům infinitivu. Tyto podobnosti vyplývají z použití infinitivní částice to a absence slovesné flexe. Anglický infinitiv je v mnoha aspektech srovnatelný s ostatními způsoby, které vyjadřují neuskutečněný děj subjunktiv, podmiňovací způsob a rozkazovací způsob a často se objevuje na jejich místě. Rozdíly pocházejí z různých syntaktických vlastností anglických infinitivů a jejich velikostí: infinitivy se subjektovou nebo objektovou kontrolou jsou bi klauzální, infinitivy s nadzvednutím jsou mono-klauzální a existují dva typy infinitivů ECM různé velikosti. Syntaktické rozdíly se odrážejí v sémantických odlišnostech infinitivů. Zatímco větší infinitivy tvoří nezávislejší celky a tzv. fáze, které vyjadřují neuskutečněný děj (irrealis) téměř ve všech jejich použitích, menší infinitivy jsou více závislé na maticovém slovese a v několika zvláštních případech mohou dokonce vyjádřit i uskutečněný děj (realis). Holé infinitivy jakožto nejmenší typ postrádají malé v a jako takové mnohem ochotněji vyjadřují uskutečněný děj, pokud nejsou doplňkem modálních sloves. Z pohledu struktury, jak ji předpokládá dnešní generativní popis jazyka, není infinitivní částice v pozici I, jak se předpokládá po mnoho desetiletí, ale je v pozici malého v a jako taková má svůj vlastní inherentní význam, kterým je neuskutečněný děj (irrealis). This dissertation focuses on the grammar of English infinitives (with some comparison to Czech) and aims to show that there is an underlying structure common to all to-infinitives. The similarities are derivable form the infinitival marker to and the lack of (agreement) morphology. The English infinitive is in many aspects comparable to other irrealis moods (subjunctive, conditional and imperative) and frequently appears in their place. The differences come from different syntactic properties of English infinitives and their sizes: control infinitives are bi-clausal, raising infinitives are mono-clausal and there are two types of ECM infinitives of a different size. These syntactic differences are reflected in differences in their semantics. While the bigger infinitives are more independent and form phases that express irrealis in almost all their instances, the smaller infinitives are more dependent on the matrix verb and in a few special cases may even express realis meaning. Bare infinitives as the smallest type lack the little v and as such are more likely to express realis meaning unless they are complementing modals. Assuming the clausal structure as it is used in present day standard generative framework, the infinitival marker to is not in the I position as it has been assumed for many decades, but it is in the little v position and as such it has its own force, which is irrealis. Keywords: infinitiv; irrealis; slovesný způsob; kontrola; nadzvednutí; ECM; infinitive; irrealis; mood; control; raising; ECM Available in digital repository of UPOL.
The Grammar of English Infinitives

Disertační práce se zaměřuje na gramatiku anglických infinitivů na pozadí češtiny a snaží se ukázat, že existuje základní struktura, která je společná všem typům infinitivu. Tyto podobnosti vyplývají ...

ČAKÁNYOVÁ, Michaela; EMONDS, Joseph; EMONDS, Joseph
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vývoj a evoluce mozku a mozkovny u ptáků s odlišními lokomočními specializacemi
BEYRAND, Vincent; BUREŠ, Stanislav
2018 - English
Available in digital repository of UPOL.
Vývoj a evoluce mozku a mozkovny u ptáků s odlišními lokomočními specializacemi

BEYRAND, Vincent; BUREŠ, Stanislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Radio telemetry of ground beetles: Habitat use and movement activity of Carabus ullrichii
RŮŽIČKOVÁ, Jana; BUREŠ, Stanislav; VESELÝ, Milan
2018 - English
I když pokračující fragmentace prostředí výrazně ovlivňuje pohyb a možnosti druhů využívat určitý typ prostředí, stále není v mnoha případech přesně známo, jak konkrétně jsou tato stanoviště využívána. To platí zejména pro druhy, které nejsou vázány jenom na jeden typ prostředí, ale během svého životního cyklu využívají vícero stanovišť s různými podmínkami. Takovým druhem je i relativně velký střevlík Ulrichův (Carabus ullrichii), který se vyskytuje jak v lesích, tak na otevřených stanovištích jako jsou louky a pole. V této práci jsem se zaměřila na to, jak střevlík Ulrichův využívá konkrétní typy stanovišť podle tvaru trajektorie jeho pohybu, pohlaví a průměrné rychlosti. Pro sledování pohybové aktivity brouků byla využita radiotelemetrie, moderní metoda umožňující v současnosti i sledovaní větších druhů hmyzu. Z výsledků vyplývá, že pohybová aktivita studovaného druhu byla ovlivněna teplotou a denní dobou, avšak je možné, že odpověď druhu se může lišit v závislosti na lokalitě a stanovišti. Zatímco brouci pohybující se v lese byli spíše soumrační až noční, jedinci z otevřených ploch byli aktivní jak v noci, tak ve dne. Pohyb střevlíků se dělí na dvě složky: první, tzv. random walk, se vyznačuje krátkými uraženými vzdálenostmi s častým střídáním směru, zatímco pro druhý, tzv. directed movement, jsou typické dlouhé vzdálenosti ve stejném směru. Na základě porovnání trajektorií sledovaných jedinců na rozhraní louky a lesa, bylo zjištěno, že brouci více preferovali les. Dále, že samci byli stejně rychlí jako samice, ale více se zdržovali na vnitřním okraji lesa, na rozdíl od samic, které vstupovaly hlouběji do lesa či louky. Pravděpodobně lesní okraj slouží jako místo k rozmnožování, kdy se samice pro spáření rozptylují do okolí, zatímco samci zůstávají na okraji a čekají na další samice. Despite the fact that landscape fragmentation significantly affects movement and habitat use of many insect species, it is still relatively unknown how these species utilize particular habitats. This is especially true for species that are not restricted only to single habitat, but use various habitats with different environmental conditions during their life cycles. In this thesis, I therefore focused on such species, Carabus ullrichii, a robust, large ground beetle, occupying various habitats from deciduous forests to meadows and arable fields, with questions of how the species utilizes particular habitats based on its movement patterns, sex, and average speed and also which environmental factors affect its movements. Radio telemetry, an advanced method, was used for tracking movement behavior of beetles. Tracking the movements of C. ullrichii in different habitats revealed that its activity was affected by temperature and time of the day. In addition, the circadian activity of this species likely varies between geographical localities and habitats. Whereas forest beetles might be rather dusk and night-active, meadow and field inhabitants were active not only in the night-time but also in the day-time. Movement of ground beetles is usually composed by two different patterns: random walk with small distances covered in different directions and directed movement which is characterized by long covered distances in the same direction. In the case of C. ullrichii, where individuals moved at the border of two different habitats, forest and meadow, radio-tracked individuals preferred the forest environment based on the increasing tendency to random walk. Males were able to walk as fast as females, but they were more associated with forest edge than females that moved further into forest and meadow interior. Likely, the inner edge of the forest could serve as a mating site where males wait for new females, while fertilized females dispersed into the surroundings. Keywords: denní aktivita; pohyb; radiotelemetrie; střevlíkovití; využívaní habitatu; carabids; circadian activity; habitat preferences; movement patterns; radio telemetry Available in digital repository of UPOL.
Radio telemetry of ground beetles: Habitat use and movement activity of Carabus ullrichii

I když pokračující fragmentace prostředí výrazně ovlivňuje pohyb a možnosti druhů využívat určitý typ prostředí, stále není v mnoha případech přesně známo, jak konkrétně jsou tato stanoviště ...

RŮŽIČKOVÁ, Jana; BUREŠ, Stanislav; VESELÝ, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Nové mikroskopické metody pro studium rostlinného cytoskeletu
ILLÉSOVÁ, Petra; ŠAMAJ, Jozef
2018 - English
Předkládaná disertační práce je zaměřena na možnosti studia rostlinného cytoskeletu pomocí moderních mikroskopických metod jako jsou "light-sheet" fluorescenční mikroskopie (LSFM), konfokální mikroskopie s rotujícím diskem (SDCM) a Airyscan konfokální laserová skenovací mikroskopie (CLSM). Mikroskopické analýzy byly provedeny na mikrotubulech v průběhu buněčného dělení v kořenech modelové rostliny Arabidopsis thaliana a v kořenech hospodářsky významné luštěniny Medicago sativa. Práce je rozdělena na tři části, z nichž první část shrnuje ověřené poznatky o rostlinném cytoskeletu, jeho složení a funkci. Tato část také obsahuje kapitoly pojednávající o uspořádání a úloze mikrotubulů (MT) v průběhu mitózy. Dále jsou zde charakterizovány jednotlivé modelové rostliny a základní principy použitých mikroskopických metod. Druhá část práce je zaměřena zejména na přípravu rostlinného materiálu pro následnou mikroskopickou analýzu mitotických MT. Mitóza je velmi dynamický proces, který je citlivý na jakékoliv vnější stresové faktory. Z tohoto důvodu je výběr mikroskopické metody velice důležitý. Využitím fluorescenčně značených MT a moderních mikroskopických metod (LSFM, SDCM a Airyscan CLSM), které jsou dostatečně rychlé, mají vysoké rozlišení a zároveň jsou v průběhu snímání šetrnější k rostlinnému preparátu díky nižší fototoxicitě, jsme schopni studovat tyto dynamické procesy v reálném čase. Třetí část této práce se zaměřuje na využití LSFM při studiu mitotických MT v rostoucích kořenech M. sativa exprimujících 35S::GFP:MBD konstrukt. Zejména díky vysokému optickému rozlišení, možnosti vytváření efektivních optických řezů, vysoké rychlosti snímání, nízké fototoxicitě a možnosti snímání preparátu umístěného ve vertikální poloze je tato mikroskopická metoda vhodná pro dlouhodobé 4D snímání živých rostlinných preparátů při téměř fyziologických podmínkách růstu. Celkem devět snímaných kořenů M. sativa bylo rozděleno do tří skupin podle rychlosti jejich růstu. V každé skupině kořenů jsme zaznamenali a kvantitativně vyhodnotili trvání mitotického buněčného dělení, zejména trvání přítomnosti jednotlivých mitotických mikrotubulárních struktur jako je preprofázní svazek, mitotické vřeténko a fragmoplast a to jak v epidermis, tak v první vrstvě kortexu. Získaná data ukázala průkaznou korelaci mezi rychlostí růstu kořenů a trváním buněčného dělení v kořenech M. sativa. This Ph.D. thesis is focused on the possibilities of studying the plant cytoskeleton using modern microscopic methods such as light-sheet fluorescence microscopy (LSFM), spinning disk confocal microscopy (SDCM) and Airyscan confocal laser scanning microscopy (CLSM). Microscopic analyses were performed on microtubules (MTs) during cell divisions in the roots of the model species Arabidopsis thaliana and in the roots of the important legume crop Medicago sativa. The thesis is divided into three parts. The first part summarizes the current knowledge about plant cytoskeleton, its structure and function. This part contains chapters focused on the organization and the roles of MTs during the mitosis. In the same section, the chosen model plants are described while an account of the used microscopic methods is also given. The second part is mainly focused on the preparation of plant material for subsequent microscopic analysis of mitotic MT arrays. Mitosis is a highly dynamic process, sensitive to many stress factors. For this reason, the selection of the suitable microscopic method is very important. Using genetically encoded fluorescent MT markers and modern microscopic methods (LSFM, SDCM and Airyscan CLSM) with high spatio-temporal capabilities, it was possible to track and document dynamic processes, such as mitosis, in real time. The third part of thesis is more specified on the use of LSFM to study mitotic MTs in growing M. sativa roots expressing 35S::GFP:MBD construct. Owing to the high optical resolution, efficient optical sectioning, high speed image acquisition, low phototoxicity and ability to scan the sample oriented in a vertical position, this microscopic method is suitable for the 4D long-term live-cell imaging of plant under nearly physiological conditions. In total, nine imaged M. sativa roots were divided into three groups according to their growth rates. In each group we recorded and quantitatively evaluated the duration of the mitotic cell division and specific mitotic MT arrays such as the preprophase band, the mitotic spindle and the phragmoplast in both, the epidermis and the first outer layer of cortex, respectively. Obtained data showed strong correlation between the root growth rate and the duration of cell division in the M. sativa roots. Keywords: mikrotubuly; Medicago sativa; "light-sheet" mikroskopie; konfokální mikroskopie s rotujícím diskem; Airyscan; Arabidopsis thaliana; preprofázní svazek; dělicí vřeténko; fragmoplast; mitóza; microtubule; Medicago sativa; light-sheet microscopy; spinning disk confocal microscopy; Airyscan; Arabidopsis thaliana; preprophase band; spindle; phragmoplast; mitosis Available in digital repository of UPOL.
Nové mikroskopické metody pro studium rostlinného cytoskeletu

Předkládaná disertační práce je zaměřena na možnosti studia rostlinného cytoskeletu pomocí moderních mikroskopických metod jako jsou "light-sheet" fluorescenční mikroskopie (LSFM), konfokální ...

ILLÉSOVÁ, Petra; ŠAMAJ, Jozef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Developmental expression and localization of END-BINDING 1 c and PHOSPHOLIPASE D ALPHA 1 proteins
NOVÁK, Dominik; ŠAMAJ, Jozef
2018 - English
Tato disertační práce je zaměřena na END-BINDING protein 1c (EB1c) a protein FOSFOLIPASA D ALFA 1 (PLD1) a zahrnuje jejich vývojovou expresi a lokalizaci v semenáčcích Arabidopsis thaliana za použití pokročilých mikroskopických technik. Hlavní kořen vyšších rostlin je anatomicky definován v bočním směru existencí zástupů buněk v konkrétních pletivech, podélně pak přítomností odlišných vývojových zón. Pro rostliny specifický EB1c, který je u Arabidopsis thaliana jedním ze tří členů EB1 proteinové rodiny, vykazuje v nedělících se buňkách kořenové špičky výraznou jadernou lokalizaci. Za použití moderního "light-sheet" fluorescenčního mikroskopu (LSFM) jsme kvantifikovali vývojově regulovanou expresi GFP-značeného proteinu EB1c, která byla kontrolována nativním EB1c promotorem. Kvantifikace byla provedena ve vztahu k velikosti buněčných jader v různých kořenových pletivech (epidermis, primární kůra, endodermis) a v jednotlivých kořenových vývojových zónách (meristém, přechodná a prodlužovací zóna). Naše výsledky podpořily teorii, že v kořenové špičce hraje přechodná zóna jedinečnou úlohu v programování buněk během jejich vývoje při přechodu z rychlého dělení k diferenciaci. Kromě toho byl klonován fúzní konstrukt DRONPA s EB1c pod kontrolou vlastního EB1c promotoru, který byl přechodně transformován do listů Nicotiana benthamiana a stabilně do rostlin Arabidopsis thaliana. Fotoaktivační lokalizační mikroskopie (PALM) ukázala bodovou akumulaci EB1c-DRONPA proteinu v buněčných jádrech. PLD1 protein a jeho produkt kyselina fosfatidová, hrají důležitou roli v mnoha fyziologických a buněčných procesech. Zaměřili jsme se na studium vývojového expresního vzoru a subcelulární lokalizaci tohoto proteinu za použití kombinace LSFM, mikroskopie se strukturovaným osvětlením (SIM), mikroskopie s rotujícím diskem a konfokální mikroskopie. Knock-out pld1 mutanti, komplementovaní fúzním proteinem PLD1-YFP pod kontrolou vlastního PLD1 promotoru, vykazovali vyšší akumulaci PLD1-YFP v kořenové čepičce a ve špičkách rostoucích kořenových vlásků. V epidermálních buňkách listů, řapíků a hypokotylů byl PLD1-YFP lokalizován v cytoplazmě, a vykazoval zvýšenou akumulaci v oblasti kortikální cytoplazmatické vrstvy. Nicméně v dělících se kořenových a řapíkových buňkách byl PLD1-YFP obohacený v dělícím vřeténku a fragmoplastu, což naznačila jeho kolokalizace s mikrotubuly. Tato studie ukázala vývojově kontrolovanou expresi a subcelulární lokalizaci PLD1 proteinu jak v dělících se, tak nedělících se buňkách. This Ph.D. thesis is focused mainly on END-BINDING protein 1c (EB1c) and PHOSPHOLIPASE D ALPHA 1 (PLD1) protein including their developmental expression and localization in Arabidopsis thaliana seedlings using advanced microscopy techniques. Primary root of higher plants is anatomically defined laterally by the existence of cell files in particular tissues and longitudinally by the presence of distinct developmental zones. Plant specific EB1c, one of the three members of EB1 protein family of Arabidopsis thaliana, shows prominent nuclear localization in non-dividing cells in the root apex. Using advanced light-sheet fluorescence microscopy (LSFM), we quantified developmentally regulated expression levels of GFP-tagged EB1c protein under the control of native EB1c promoter. This was done in relation to the nuclear sizes in diverse root tissues (epidermis, cortex and endodermis) and root developmental zones (meristematic, transition and elongation zone). Our results supported the unique role of the transition root zone in the developmental cell reprogramming during the transition of cells from cell proliferation to cell differentiation in the developing root apex. Moreover, DRONPA-tagged EB1c construct under the control of EB1c native promoter was cloned, transiently transformed to Nicotiana benthamiana leaves and stably transformed to Arabidopsis thaliana plants. Photoactivation localization microscopy showed spot-like accumulation of EB1c-DRONPA in the nucleus. PLD1 and its product phosphatidic acid play important roles in many cellular and physiological processes. Here we aimed to study developmental expression pattern and subcellular localization of PLD1 using combination of LSFM, structured illumination microscopy, spinning disk and confocal microscopy. Complemented knock-out pld1 mutants with YFP-tagged PLD1 under control of PLD1 native promoter showed higher accumulation of PLD1-YFP in the root cap and in tips of growing root hairs. In aerial parts PLD1-YFP was localized in the cytoplasm with enhanced accumulation in the cortical cytoplasmic layer of epidermal non-dividing cells of leaves, petioles and hypocotyls. However, in dividing root and petiole cells PLD1-YFP was enriched in mitotic spindles and phragmoplasts, as suggested by co-visualization with microtubules. This study revealed developmentally-controlled expression and subcellular localization of PLD1 in dividing and non-dividing cells. Keywords: END-BINDING 1 c (EB1c); AT5G67270; jádro; kořenová špička; vývoj; přechodná zóna kořene; light-sheet mikroskopie; Arabidopsis thaliana; lokalizace; mikrotubuly; FOSFOLIPASA D ALFA 1 (PLD1); AT3G15730; END-BINDING 1 c (EB1c); AT5G67270; nucleus; root apex; development; root transition zone; light-sheet microscopy; Arabidopsis thaliana; localization; microtubules; PHOSPHOLIPASE D ALPHA 1 (PLD1); AT3G15730 Available in digital repository of UPOL.
Developmental expression and localization of END-BINDING 1 c and PHOSPHOLIPASE D ALPHA 1 proteins

Tato disertační práce je zaměřena na END-BINDING protein 1c (EB1c) a protein FOSFOLIPASA D ALFA 1 (PLD1) a zahrnuje jejich vývojovou expresi a lokalizaci v semenáčcích Arabidopsis thaliana za použití ...

NOVÁK, Dominik; ŠAMAJ, Jozef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases