Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 41466
Published from to

Farmakokinetika intramuskulárně aplikovaných termoresponsivních polyakrylamidů
Groborz, Ondřej
2024 - English
6 Pharmacokinetics of Intramuscularly Administered Thermoresponsive Polyacrylamides Author: Ondřej Groborz Supervisor: doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc. Institute of Macromolecular Chemistry, Czech Academy of Sciences Advisers: Ing. Pavel Švec RNDr. Lenka Loukotová, PhD. Abstract Polymer solutions with lower critical solution temperature (LCST) undergo a phase separation when heated above their cloud point temperature (TCP). These thermoresponsive polymers have numerous promising medicinal applications, such as in situ depot-forming radiotherapy (brachytherapy), controlled drug-release, immuno-radiotherapy, injectable thermogelling for tissue engineering and cell culture and magnetic resonance imaging (MRI), among others. Yet, despite extensive research on medicinal applications of thermoresponsive polymers, their fate after their administration remains largely unknown. Thus, in our study, we synthesized and thoroughly characterized four different thermoresponsive polyacrylamides, namely poly(N-(2,2-difluoroethyl)acrylamide), poly(N- isopropylacrylamide), poly(N,N-diethylacrylamide) and poly(N-acryloylpyrrolidine) under physiologically relevant conditions. Subsequently, we determined their biodistribution kinetics in mice and proposed a data-based pharmacological model to describe their in vivo behaviour,... 5 Farmakokinetika intramuskulárně aplikovaných termoresponzivních polyakrylamidů Autor: Ondřej Groborz Vedoucí práce: doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc. Ústav makromolekulární chemie, Akademie věd České republiky Konzultanti: Ing. Pavel Švec RNDr. Lenka Loukotová, PhD. Abstrakt Roztoky některých polymerů vykazují dolní kritickou rozpouštěcí teplotu (lower critical solution temperature, LCST). Takové polymery za určitých podmínek vytvářejí homogenní roztoky, ale jakmile teplota roztoku překročí kritickou teplotu (cloud point temperature, TCP), dojde k fázové separaci. Pro tyto polymery bylo navrženo nespočet aplikací v rámci medicinální chemie a medicíny, například in situ formovaná depa pro radioterapii (brachytherapii), in situ formovaná depa pro protrahované uvolňování léčiv, imunoradiotherapie, injekční thermogelling pro tkáňová inženýrství a pěstování buněčných kultur, tracery pro magnetickou rezonanci (MRI) a mnoho dalších. Navzdory četným navrženým využitím a rozsáhlému výzkumu těchto polymerů, farmakokinetika injekovaných termoresponzivních polymerů stále není dostatečně dobře prozkoumána. V této práci se věnujeme syntéze a důkladné fyzikálně-chemické charakterizaci čtyř různých termoresponzivních polyakrylamidů, konkrétně poly(N-(2,2-difluoroethyl)akrylamidu, poly(N- isopropylakrylamidu),... Keywords: polyakrylamidy; thermoresponzivní; farmakokinetika; in vivo; polymery; biodistribuce; fluorescence; LCST; polyacrylamides; thermoresponsive; pharmacokinetics; in vivo; polymers; biodistribution; fluorescence; LCST Available in a digital repository NRGL
Farmakokinetika intramuskulárně aplikovaných termoresponsivních polyakrylamidů

6 Pharmacokinetics of Intramuscularly Administered Thermoresponsive Polyacrylamides Author: Ondřej Groborz Supervisor: doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc. Institute of Macromolecular Chemistry, Czech ...

Groborz, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

Eseje z experimentální ekonomie: Diskriminace na trhu práce
Jibuti, Daviti; Filer, Randall; Hamermesh, Daniel S.; Deb, Partha
2024 - English
i Abstract The three chapters in this dissertation use field experiments to examine discrimination in various settings. Chapters I and II use a correspondence testing approach to study discrimination against applicants with visible tattoos in the German labor market. Previous empirical research has documented unfavorable treatment of tattooed applicants on the labor market. This may be because negative stereotypes are still associated with tattooed people, despite the increasing popularity of tattoos. However, the impact of tattoos on employment chances may be different across different occupations. Fictitious applications are sent to online job postings in the banking and IT sector. Otherwise identical applications differ only in the picture attached: in the treatment group the applicants have a visible tattoo. The extent of discrimination is measured by the difference in callback rates. The data indicates that the candidates without visible tattoos have, on average, a 13-percentage point higher callback rate in the banking sector, and in the IT sector applicants with visible tattoos are about 25% less likely to get a callback. In the third chapter we conduct a study of hiring bias on an online platform where we ask participants to make hiring decisions for a mathematically intensive task. Our findings... i Abstrakt Ve třech kapitolách této disertační práce jsou použity terénní experimenty ke zkoumání diskriminace v různých prostředích. Kapitoly I a II využívají metodu korespondenčního testování ke studiu diskriminace uchazečů s viditelným tetováním na německém trhu práce. Předchozí empirický výzkum doložil nepříznivé zacházení s potetovanými uchazeči na trhu práce. Důvodem mohou být negativní stereotypy, které jsou s tetovanými lidmi stále spojovány, a to navzdory rostoucí popularitě tetování. Vliv tetování na šance na zaměstnání se však může u různých profesí lišit. Fiktivní žádosti jsou zasílány na internetové nabídky práce v bankovním a IT sektoru. Jinak totožné žádosti se liší pouze přiloženým obrázkem: v "treatment" skupině mají uchazeči viditelné tetování. Rozsah diskriminace se měří rozdílem v míře zpětného volání. Z údajů vyplývá, že uchazeči bez viditelného tetování mají v bankovním sektoru v průměru o 13 procentních bodů vyšší míru zpětného volání a v IT sektoru mají uchazeči s viditelným tetováním přibližně o 25 % nižší pravděpodobnost, že dostanou zpětné volání. Ve třetí kapitole provádíme studii předpojatosti při najímání zaměstnanců na online platformě, kde žádáme účastníky, aby se rozhodovali o najímání zaměstnanců pro matematicky náročnou úlohu. Naše zjištění naznačují předsudky při... Available in a digital repository NRGL
Eseje z experimentální ekonomie: Diskriminace na trhu práce

i Abstract The three chapters in this dissertation use field experiments to examine discrimination in various settings. Chapters I and II use a correspondence testing approach to study discrimination ...

Jibuti, Daviti; Filer, Randall; Hamermesh, Daniel S.; Deb, Partha
Univerzita Karlova, 2024

Fanerozoické mikroendolitické společenstva: paleoekologie a tafonomie
Herenio Kerkhoff, Marta Leticia; Holcová, Katarína; Skupien, Petr; Soták, Ján
2024 - English
The microbial endoliths study from the Western Carpathians region was a semi-quantitative survey that included six sampling localities. Samples, ranging from Upper Oligocene to Miocene (Serravalian), came from three localities in Czechia (Mikulov, LOM-1 and Hevlín), two in Slovakia (DNV and LKŠ) and one place in Hungary (Tard Clays, Rozalia Quarry). The main goal of this project was to verify how different levels of hypoxia, established for studied intervals, would affect the microendolilthic assemblages present in tests of benthic foraminifera. Additionally, microbial activity and byproducts, and the overall interplay between bioerosion and bioprecipitation are also analysed. The degree of hypoxy was established using ratio of oxic/dysoxic and hypoxic foraminifera, defined as Benthic Foraminifera Oxygen Index (BFOi) Sampled index shows a predominance of dysoxic indicators, with rare oxic elements. Secondary electron elemental analysis (EDX) reveals a significant enrichment of sulphur, phosphorus and iron in biofilm samples from DNV and Hevlín, when compared to the rock matrix surrounding it. Resin casts reveal a predominance of Dysphotic to Deep Euphotic zones ichnocenosis, with a predominance of Chlorophyte, Rodophyte and heterotroph burrows. Few representatives of Cyanobacteria traces, such as... Fosilní záznam mikrobiální aktivity zvláště endolitických organizmů byl studován na šesti lokalitách z oblasti Západních Karpat v rozsahu od svrchního oligocénu po miocén (serraval). Tři lokality jsou z České republiky (Mikulov, LOM-1 a Hevlín), dvě ze Slovenska (DNV a LKŠ) a jeden vzorek je z Maďarska (tardské íly lom Rozalia). Hlavním cílem projektu bylo ověřit jak snížený obsah kyslíku ovlivní mikroendoliltické společenstva a celkovú mikrobiální aktivitu zaznamenanú v schránkách bentických foraminifer. Stupeň hypoxie byl vyjádřen poměrem oxických/dysoxických a hypoxických foraminifer definovaným jako "Benthic Foraminifera Oxygen Index", který poukázal na převahu dysoxických taxónů ve společenstvech se zřídkavými oxickými prvky. Dalším typem mikrobiální aktivity jsou biofilmy. Rentgenová spektroskopie (EDX) ukázala významné obohacení sírou, fosforem a železem ve vzorcích z biofilmů ve srovnání s okolitou horninou. Metoda pryskyřičné odlitků umožnila identifikovat ichnocenózy indikující dysfotickou až hluboce eufotickou zónu, s převahou mikrovrteb produkovaných zástupci skupin Chlorophyta, Rodophyta a heterotrofními organizmy. Mikrovrtby produkované sinicemi Euygonum nodosum a Scolecia filosa byly zjištěny na několika schránkách z lokality DNV, které musely být transportované z mělké fotické zóny.... Keywords: mikrovrtby; paleozoikum; křída; miocén; taxonomie; ekologie; tafonomie; microborings; Paleozoic; Cretaceous; Miocene; taxonomy; ecology; taphonomy Available in a digital repository NRGL
Fanerozoické mikroendolitické společenstva: paleoekologie a tafonomie

The microbial endoliths study from the Western Carpathians region was a semi-quantitative survey that included six sampling localities. Samples, ranging from Upper Oligocene to Miocene (Serravalian), ...

Herenio Kerkhoff, Marta Leticia; Holcová, Katarína; Skupien, Petr; Soták, Ján
Univerzita Karlova, 2024

Cenomanská vegetace české křídové pánve
Čepičková, Jana; Kvaček, Jiří; Teodoridis, Vasilis; Spicer, Robert A.
2024 - English
Cenomanian plant fossils from the Peruc-Korycany Formation of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic are described, analysed and their palaeoenvironment is interpreted. Cycad foliage Nilssonia mirovanae Čepičková et J.Kvaček including micromorphology of its cuticle was described. It shows deeply sunken stomatal apparati surrounded by papillae overhanging the stomatal pit. The haplocheilic stomata are arranged in rows. Todziaphyllum saportanum (Velen.) Čepičková et J.Kvaček is a serrate-margined leaf with semicraspedodromous venation. Since the cuticle of this plant fossil has not been preserved, macro-observation is the only method available. Ascarinophyllum pecinovense Čepičková et J.Kvaček is a serrate-margined leaf, having an abaxial cuticle covered by striations, randomly oriented, and radially oriented striations around the stomata. This species shows a combination of laterocytic/laterocyclocytic, stephanocytic-bicyclic, amphibrachyparacytic, less frequently brachyparacytic and holoparacytic stomata, sometimes with T-shaped thickenings of the internal cuticle at the poles. Papillaephyllum labutae Čepičková et J.Kvaček is characterised by leaves with serrate margins. It shows an abaxial cuticle covered by large papillae. Its stomatal apparatus shows a combination of latero-cyclocytic and... Disertační práce popisuje, analyzuje a interpretuje rostlinné fosílie paleoprostředí Bylo popsáno olistění cykasu druhu Čepičková et J.Kvaček včetně jeho kutikuly. Druh vykazuje hluboce zanořené průduchy obklopené papilami, které přečnívají přes stomatální dvůrek. Průduchy jsou haplocheilní a jsou uspořádány do pásů. (Velen.) Čepičková et J.Kvaček je zubatý list odromní žilnatinou. Z důvodu chybějící zachované kutikuly bylo možné pouze Čepičková et J.Kvaček je list se zubatým okrajem, jehož abaxiální kutikula je pokryta vráskováním. Toto vráskování je náhodně orientované, pouze kolem průduchů je uspořádané radiálně. je charakteristické kombinací několika druhů průduchů: laterocytními/laterocyklocytními, bicyklickými, amphibrachyparacytními, méně často brachyparacytními racytními. Průduchy v některých případech mají z vnitřní strany na pólech ztluštěniny ve tvaru "T". Čepičková et J.Kvaček je list se zubatým okrajem. Vnější strana abaxiální kutikuly je velmi hustě pokryta velkými papilami. Průduchy Pro zjišťování míry stresu z nedostatku sladké vody byla použita mikromorfologie kutikuly a izotopový signál rostlinných fosílií (δ13C v n C29). Z lomu Pecínov byly k analýze použ U5. Na základě paleobotanických, palynologických, paleoprostředí a rostlinná společenstva perucké flóry: Vegetace slaných marší,... Keywords: Perucko-korycanské souvrství; angiospermy; gymnospermy; kutikulární analýza; paleokelogie; Peruc-Korycany Formation; angiosperms; gymnosperms; cuticle analysis; palaeoecology Available in a digital repository NRGL
Cenomanská vegetace české křídové pánve

Cenomanian plant fossils from the Peruc-Korycany Formation of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic are described, analysed and their palaeoenvironment is interpreted. Cycad foliage Nilssonia ...

Čepičková, Jana; Kvaček, Jiří; Teodoridis, Vasilis; Spicer, Robert A.
Univerzita Karlova, 2024

Odezva letokruhů a NDVI středoevropských jehličnanů na extrémní klimatické události
Mašek, Jiří; Treml, Václav; Šilhán, Karel; Piermattei, Alma
2024 - English
Terrestrial ecosystems, mainly forests are important sinks of atmospheric carbon with high year-to-year variability driven by moisture availability. Trees store carbon in various compartments of the biomass, namely in stems, roots, and leaves. In this doctoral thesis, I investigated climate-growth responses of stem biomass (represented by tree rings) and leaf biomass (represented by normalized difference vegetation index; NDVI) of Pinus sylvestris and Picea abies in temperate forests of Czechia. I was interested in (i) general climate-growth responses and specifically, in reactions to drought and (ii) topographical factors influencing these responses at various spatial scales. We demonstrated that climate-growth responses of both species' tree rings in the lowlands revealed a significant positive and negative influence of moisture and temperature, respectively, while in higher elevations the responses were opposite. At a landscape level, the topography of relief modulated responses of Pinus sylvestris tree rings, while at the large-scale level, the geographical position and elevation (temperature gradients) were the main factors for both species. Responses of NDVI were slightly weaker compared to tree rings and did not show the influence of topography at any scale probably because vegetation... Terestrické ekosystémy, především lesy jsou důležitým úložištěm atmosférického uhliku s vysokou meziroční variabilitou řízenou dostupností vody. Stromy ukládají uhlík v různých částech nadzemní i podzemní biomasy, hlavně ve kmeni, listech a kořenech. V této dizertační práci jsem studoval klimatické reakce růstu kmenové biomasy (reprezentované letokruhy) a listové biomasy (reprezentované normalizovaným diferenčním vegetačním indexem; NDVI) u smrku ztepilého (Picea abies) a borovice lesní (Pinus sylvestris). Zabýval jsem se (i) všeobecnými klimatickými reakcemi, specificky pak dopady suchých událostí a (ii) topografickými faktory, které tyto rekace ovlivňují na různých prostorových úrovních. Výsledky ukázaly, že letokruhy obou druhů v nížinách vykazují signifikantní pozitivní vztah k dostupné vlhkosti a negativní k teplotám, zatímco ve vysokých nadmořských výškách byl tento vztah obrácený. Na krajinné úrovni byla reakce letokruhů borovice lesní ovlivněna topografií reliéfu, zatímco ve větším měřítku byla podstatná geografická pozice a nadmořská výška (gradienty teploty) u obou druhů. Reakce NDVI byla oproti letokruhům slabší. NDVI navíc nevykázalo jakékoli ovlivnění topografií, pravděpodobně, protože zelenost vegetace (fotosyntéza) je méně klimaticky závislá oproti růstu kmenové biomasy. Koherence... Keywords: borovice lesní; smrk ztepilý; letokruhy; NDVI; odezvy na sucho; topografie; Pinus sylvestris; Picea abies; tree rings; NDVI; drought responses; topography Available in a digital repository NRGL
Odezva letokruhů a NDVI středoevropských jehličnanů na extrémní klimatické události

Terrestrial ecosystems, mainly forests are important sinks of atmospheric carbon with high year-to-year variability driven by moisture availability. Trees store carbon in various compartments of the ...

Mašek, Jiří; Treml, Václav; Šilhán, Karel; Piermattei, Alma
Univerzita Karlova, 2024

Klasifikace globálních environmentálních systémů dle stupně antropogenní transformace
Hrdina, Aleš; Romportl, Dušan; Boltižiar, Martin; Václavík, Tomáš
2024 - English
The topic of the doctoral thesis is the development of a comprehensive classification of global environmental systems based on a geographical synthesis of abiotic, biotic and anthropogenic factors. The dramatic changes in the Earth's natural environment, the noticeable loss of biodiversity and the increasing impact of human activity in many different aspects raise the need for a comprehensive classification that provides an appropriate spatial framework for assessing the impacts of these changes. Several global classifications have been developed in the past, but most of them only work with various natural environmental gradients (especially climate or relief). However, most regions of the world have been so fundamentally affected or even completely transformed by human activity that the omission of anthropogenic factors in comprehensive environmental classifications may lead to erroneous conclusions. For this reason, new global environmental classifications have recently begun to emerge abroad that attempt to deal with anthropogenic changes to the natural environment and include them in a comprehensive assessment. The proposal of a methodology and the actual creation of the classification of global environmental systems based on abiotic gradients, biodiversity distribution and spatial... Tématem disertační práce je vytvoření komplexní klasifikace globálních environmentálních systémů založených na geografické syntéze abiotických, biotických i antropogenních faktorů. Zásadní změny přírodního prostředí Země, znatelný úbytek biodiverzity a v mnoha různých ohledech stále rostoucí vliv člověka vyvolávají potřebu vytvořit komplexní klasifikaci, která bude vhodným prostorovým rámcem pro vyhodnocování dopadů těchto změn. V minulosti vznikla celá řada globálních klasifikací, které však většinou pracují jen s různými přírodními gradienty prostředí (zejména klima či reliéf). Většina regionů světa je však natolik zásadně ovlivněna nebo dokonce zcela přeměněna činností člověka, že opomenutí antropogenních faktorů v komplexních klasifikacích prostředí může vést k mylným závěrům. Z tohoto důvodu v nedávné době začaly v zahraničí vznikat nové globální environmentální klasifikace, které se snaží s antropogenními změnami přírodního prostředí pracovat a zahrnout je do komplexního hodnocení. Návrh metodiky a vlastní vytvoření klasifikace globálních environmentálních systémů, která je založena na abiotických gradientech, distribuci biodiverzity a prostorové diferenciaci vlivu člověka, je hlavním cílem předložené práce. Klasifikace vychází z 22 datasetů charakterizujících abiotické, biotické a... Keywords: Klasifikace; antropogenní transformace; globální environmentální systémy; Classification; anthropogenic transformation; global environmental systems Available in a digital repository NRGL
Klasifikace globálních environmentálních systémů dle stupně antropogenní transformace

The topic of the doctoral thesis is the development of a comprehensive classification of global environmental systems based on a geographical synthesis of abiotic, biotic and anthropogenic factors. ...

Hrdina, Aleš; Romportl, Dušan; Boltižiar, Martin; Václavík, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Kombinatorika, teorie grup, výpočetní složitost a topologie
Skotnica, Michael; Tancer, Martin; Hachimori, Masahiro; Bauer, Ulrich
2024 - English
In this thesis, we present new results related to combinatorial properties of topo- logical spaces given by abstract simplicial complexes, their relations and computational complexity. First, we generalize a result of Hachimori on relations between shellability and col- lapsibility which are important combinatorial properties of simplicial complexes. Next, we study the computational complexity of the PL geometric category of 2- dimensional polyhedra introduced by Borghini which is a combinatorial notion providing a natural upper bound for the Lusternik-Schnirelmann category. For 2-dimensional poly- hedra it can be equal to 1, 2 or 3. While it is easy to decide whether the PL geometric category of a 2-dimensional polyhedron is equal 1, we show that it is NP-hard to decide whether this category is at most 2. Finally, we show that computing the rank of higher homotopy groups of a simply connected topological space is #W[2]-hard using a problem called VEST, given by Anick, as an intermediate problem. We also establish results for the decision version of VEST and for its variants as self-contained problems. For most of them we show W[1]- or W[2]-hardness. 1 V této práci prezentujeme nové výsledky týkající se kombinatorických vlastností topo- logických prostorů zadaných pomocí abstraktních simpliciálních komplexů, jejich vztahy a výpočetní složitost. Nejprve zobecníme Hachimoriho výsledek ohledně vztahů mezi shellovatelností a ko- labovatelností, což jsou důležité kombinatorické vlastnosti simpliciálních komplexů. Dále se zabýváme výpočetní složitostí PL geometrické kategorie dvourozměrných mno- hostěnů definované Borghinim. To je kombinatorický pojem, který zároveň dává přirozený horní odhad pro Lusternik-Schnirelmannovu kategorii. Pro dvourozměrné mnohostěny může být tato kategorie rovna 1, 2, nebo 3. Zatímco je snadné rozhodnout, zda je PL geometrická kategorie dvourozměrného mnohostěnu rovna 1, ukážeme, že rozhodnout, zda je tato kategorie nejvýše 2, je NP-těžké. Nakonec ukážeme, že počítání ranku vyšších homotopických grup 1-souvislého topolo- gického prostoru je #W[2]-těžké, pomocí problému zvaného VEST definovaného Anickem jakožto pomocného problému. Prezentujeme také výsledky pro rozhodovací verzi VEST a její varianty. U většiny z nich dokážeme W[1]- nebo W[2]-těžkost. 1 Keywords: simpliciální komplex|kolabovatelnost|shellovatelnost|výpočetní složitost|homotopické grupy; simplicial complex|collapsibility|shellability|computational complexity|homotopy groups Available in a digital repository NRGL
Kombinatorika, teorie grup, výpočetní složitost a topologie

In this thesis, we present new results related to combinatorial properties of topo- logical spaces given by abstract simplicial complexes, their relations and computational complexity. First, we ...

Skotnica, Michael; Tancer, Martin; Hachimori, Masahiro; Bauer, Ulrich
Univerzita Karlova, 2024

Inhibice TET-1 proteinu pomocí chelátorů železa
Antonyová, Veronika; Jakubek, Milan; Mikula, Ivan; Gumulec, Jaromír
2024 - English
EN The objective of this work was to study novel synthetic iron chelators and to study their potential use in inhibition of TET1 (ten-eleven translocation methylcytosine dioxygenase 1) protein. Epigenetic mechanisms, such as hydroxymethylation of DNA, are promising target in many serious pathologies, including oncological disorders. In the presented study, we intended to discover novel inhibitors by screening small libraries of heterocyclic molecules, such as pyrrolo[3,2-b]pyrrole derivatives with hydrazide (compound 1) or hydrazone (compound 2-6) iron-binding group and hydrazone-based iron chelators (compound 7-10). Within the scope of this study, we used various analytical and biochemical techniques for the purpose of characterization of novel cancer therapies based on TET1 protein inhibition. The absorbance and the complexation of tested compounds with Fe(II) ions was studied by UV-Vis spectroscopy. Inhibition of TET1 protein was studied by fluorometric assay based on ELISA and further supported by microscale thermoporesis and in silico docking. The cytotoxicity of compounds on cancer cell lines was measured by MTT assay and intracellular distribution was determined by live-cell imaging. This study presents a biochemical analysis of potential TET1 protein inhibitors and brings significant... SK Cieľom tejto práce bolo študovať nové syntetické chelátory železa a študovať ich potenciálne využitie pri inhibícii proteínu TET1. Epigenetické mechanizmy, ako je hydroxymetylácia DNA, sú sľubným cieľom pri mnohých závažných patológiách, vrátane onkologických ochorení. V tejto štúdii sme zamýšľali objaviť nové inhibítory skríningom malých knižníc heterocyklických molekúl, ako sú pyrolo[3,2-b]pyrolové deriváty s hydrazidovou (molekula 1) alebo hydrazónovou (molekuly 2-6) skupinou viažúcou železo a chelátory železa na báze hydrazónu (molekuly 7-10). V rámci tejto štúdie sme použili rôzne analytické a biochemické techniky na účely charakterizácie nových terapií rakoviny založených na inhibícii TET1 proteínu. Absorbancia a komplexácia testovaných zlúčenín s iónmi Fe(II) bola študovaná UV- Vis spektroskopiou. Inhibícia TET1 proteínu bola študovaná fluorometrickým testom na báze ELISA a ďalej podporená termoporézou v mikromeradle a in silico dokovaním. Cytotoxicita testovaných molekúl na rakovinových bunkových líniách bola meraná testom MTT a intracelulárna distribúcia bola stanovená zobrazovaním živých buniek. Táto štúdia predstavuje biochemickú analýzu potenciálnych inhibítorov TET1 proteínu a prináša významné poznatky, ktoré by mohli viesť k objavu inovatívnej protirakovinovej liečby založenej na... Keywords: inhibítor TET1 proteínu; hydrazid; hydrazón; chelátory železa; epigenetika; protirakovinová terapia; TET1 protein inhibitor; hydrazide; hydrazone; Fe(II) chelators; epigenetics; anticancer therapy Available in a digital repository NRGL
Inhibice TET-1 proteinu pomocí chelátorů železa

EN The objective of this work was to study novel synthetic iron chelators and to study their potential use in inhibition of TET1 (ten-eleven translocation methylcytosine dioxygenase 1) protein. ...

Antonyová, Veronika; Jakubek, Milan; Mikula, Ivan; Gumulec, Jaromír
Univerzita Karlova, 2024

Pohlavní promiskuita, skrytá volba samice a biologie pěvčí spermie
Míčková, Kristýna; Albrecht, Tomáš; Vrbacký, Marek; Krist, Miloš
2024 - English
The discovery of postcopulatory mechanisms of mate choice has fundamentally altered our understanding of sexual selection. Passerines are an ideal group for studying two basic mechanisms of postcopulatory sexual selection, sperm competition and cryptic female choice. This doctoral thesis focuses on postcopulatory sexual selection in passerines from three different angles. In this study, we investigated (1) age-related changes in traits that can affect male reproductive success (sperm morphology, velocity and production) and a trade-off between these traits and lifespan in male barn swallows (Hirundo rustica); (2) variation in seminal fluid and sperm proteins in six selected passerine species and whether these differences are caused by phylogeny or postcopulatory sexual selection; and (3) the protein composition of female barn swallow cloacal fluids in four phases of the reproductive season, changes in protein composition in individual phases, and identification of phase-specific proteins. Our results show that there is no unified trend for changes in sperm traits or sperm production across male lifespan. While sperm morphology and velocity do not change considerably, sperm production increases in first years of life. However, excessive investment in sperm production could reduce the male's chances... Objev postkopulačních mechanizmů výběru partnera zásadně změnil pohled na pohlavní selekci. Pěvci tvoří ideální skupinu pro studium dvou mechanizmů postkopulační pohlavní selekce, kompetice spermií a skryté volby samice. Tato dizertační práce se zabývá postkopulační selekcí ze třech různých uhlů právě u tohoto taxonu. V této práci jsme se zabývali (1) životními změnami znaků, které mohou ovlivňovat reprodukční úspěch samců (morfologie a velocita spermií, produkce spermií) a zároveň trade-off mezi těmito znaky a délkou dožití u samců vlaštovky obecné (Hirundo rustica); (2) variabilitou v proteinech seminální tekutiny a spermií u šesti vybraných druhů pěvců a zda jsou tyto rozdíly způsobeny fylogenezí či vlivem postkopulační pohlavní selekce a (3) popisem proteinového složení samičích kloakálních tekutin vlaštovky obecné ve čtyřech fázích reprodukčního cyklu, změnami v zastoupení proteinů v jednotlivých fázích a stanovením proteinů specifických pro jednotlivé reprodukční fáze. Naše výsledky ukazují, že neexistuje jednotný trend pro změny ve znacích spermií či produkce spermií napříč životem samce. Zatímco morfologie ani velocita spermií se zásadně nemění, produkce spermií v prvních letech života stoupá. Přílišná investice do produkce spermií však může snížit šance samce na delší život, což... Keywords: extra-pair paternity; postcopulatory sexual selection; sperm morphology; sperm motility; cryptic female choice; heritability; sexual ornamentation; extra-pair paternity; postcopulatory sexual selection; sperm morphology; sperm motility; cryptic female choice; heritability; sexual ornamentation Available in a digital repository NRGL
Pohlavní promiskuita, skrytá volba samice a biologie pěvčí spermie

The discovery of postcopulatory mechanisms of mate choice has fundamentally altered our understanding of sexual selection. Passerines are an ideal group for studying two basic mechanisms of ...

Míčková, Kristýna; Albrecht, Tomáš; Vrbacký, Marek; Krist, Miloš
Univerzita Karlova, 2024

Interakce sauroleishmanií s flebotomy
Tichá, Lucie; Volf, Petr; Berriatua Fernández de Larea, Eduardo; Shaw, Jeffrey Jon
2024 - English
Sauroleishmania is a group of less studied parasites that belong to the genus Leishmania (Kinetoplastida: Trypanosomatidae). They circulate between reptile hosts and sand fly vectors (Diptera: Psychodidae). Due to the non-pathogenic character of its species, little is known about their development in reptiles and sand flies. The main objective of this project was to elucidate some missing aspects of Sauroleishmania life cycle. A major part of this thesis aimed to test the susceptibility of various sand fly species to different Sauroleishmania isolates and describe their development in the sand fly intestinal tract. A minor part was devoted to the study of infection in reptiles. First, we investigated the development of Leishmania (Sauroleishmania) tarentolae in three Phlebotomus species. Sand flies were infected through membrane on promastigote suspension and dissected at various time intervals post infection. Leishmania (S.) tarentolae developed in all three species tested and underwent peripylarian type of the development. Moreover, heavy parasite loads were frequently found in Malpighian tubules, which is a unique localization among Leishmania parasites. To summarize the current knowledge on L. (S.) tarentolae, we have also written a review describing the origin, life cycle and application of... Sauroleishmanie jsou méně zkoumanou skupinou parazitů, kteří náleží do rodu Leishmania (Kinetoplastida: Trypanosomatidae). Jejich životní cyklus zahrnuje plazí hostitele a flebotomy (Diptera: Psychodidae). Sauroleishmanie nejsou patogenní pro člověka, a tak je o jejich vývoji ve flebotomech a gekonech známo velmi málo. Hlavním cílem této práce tedy bylo otestovat vnímavost různých druhů flebotomů k sauroleishmaniové infekci a popsat vývoj těchto parazitů ve střevě přenašeče; menší část pak byla věnována výzkumu infekcí v plazech. Nejprve jsme se zabývali vývojem Leishmania (Sauroleishmania) tarentolae ve třech druzích flebotomů rodu Phlebotomus. Flebotomové byli infikováni kulturou promastigotů sáním přes membránu a jejich střeva byla vyšetřována v různých časových intervalech po infekci. Leishmania (S.) tarentolae se vyvíjela ve všech třech zkoumaných druzích, typ vývoje byl peripylární. Kromě toho se parazité v hojném počtu vyskytovali v Malpigických trubicích, což je pro parazity rodu Leishmania unikátní lokalizace. Dosavadní poznatky o L. (S.) tarentolae jsme také shrnuli do přehledového článku popisujícího původ, životní cyklus a využití tohoto druhu sauroleishmanie. Dále jsme popsali vývoj dvou vybraných druhů sauroleishmanií, L. (S.) adleri a L. (S.) hoogstraali, v různých druzích flebotomů... Keywords: Leishmania; Sauroleishmania; Sergentomyia; Phlebotomus; flebotomové; Leishmania; Sauroleishmania; Sergentomyia; Phlebotomus; sand flies Available in a digital repository NRGL
Interakce sauroleishmanií s flebotomy

Sauroleishmania is a group of less studied parasites that belong to the genus Leishmania (Kinetoplastida: Trypanosomatidae). They circulate between reptile hosts and sand fly vectors (Diptera: ...

Tichá, Lucie; Volf, Petr; Berriatua Fernández de Larea, Eduardo; Shaw, Jeffrey Jon
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases